دانلود مقاله اعتصابات کارگری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله اعتصابات کارگری

دانلود مقاله اعتصابات کارگری مقاله در مورد اعتصابات مقاله درباره اعتصاب تحقیق پروژه مقاله در مورد اعتصاب مقاله اعتصاب کارگران مقاله اعتصاب کارگری تحقیق در مورد اعتصاب اعتصاب آموزش و پرورش مقاله اعتصاب

Strike

 

موضوع : اعتصابات کارگری

مقدمه :
اعتصابات كارگري به عنوان پديده اي اقتصادي و اجتماعي حاصل تحول صنعتي و ايجاد كارخانجات جديد در يك جامعه مي باشد.و بوسيله مطالعه آن مي توان به درك كل تغييرات ايجاد شده در روابط اجتماعي و انساني در مراكز صنعتي پي برد . اعتصاب محصول تعارض بين عناصر و كنش گران موجود در كارخانه مي باشد و براي برسي آن لازم است ضمن توجه به نيات ، افكار و ذهنيات كارگران ، كارفرمايان ديگر به شرايط اقتصادي و اجتماعي موثر بر كل صنعت توجه نمود. مطالعه عيني و تجربي اعتصاب همچنين امكان بررسي رابطه پديده ها و مسائل اجتماعي با مسائل اقتصادي بصورت وضوح ممكن مي سازد . صنعتي شدن جوامع و ايجاد پيچيدگي در سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي از اثرات عام توسعه مي باشد صنعتي شدن ضمن طرح كنش و واكنشهاي جديد اجتماعي حوادث ، وقايع و بر هم كنشي هاي جديدي را در كارخانجات پديد مي آورد و اعتصاب به عنوان يكي از اين پديده ها از جهات مختلف جامعه شناختي اقتصادي ، حقوقي ، مديريتي – سياسي اجتماعي قابل بررسي جدي مي باشد .
اين تحقيق از نوع عملي ( در مقابل نظري ) مي باشد و داراي جنبه هاي كاربردي مي باشد
سوالات اصلي تحقيق :
عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر در وقوع اعتصابات (strikes) كارگري محيطهاي صنعتي كدامند؟ عوامل اجتماعي و ساختاري موثر بر نرخ و شدت اعتصاب در طي 5 سال گذشته ( سال –تا كدمند)
طرح مسئله :
صنعتي شدن جوامع و پيچسدگي سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي يكي از فرايندهاي عام در تمامي جوامع بشمار مي رود. صنعتي شدن به عنوان يكي از عناصر اصلي در تكامل اجتماعي هم اكنون بشكل جدي طرح شده و به جرات مي توان گفت كه يكي از عناصر هميشگي و غير قابل تفكيك كثيري از تئوريهاي توسعه همانا مفهوم بسط توليد و صنعتي شدن است . در پي وقوع اين جريان قوي مباحثي پيرامون روابط اجتماعي نوين انسانها در شرايط صنعتي مطرح شد كه خود موضوع رشته هاي تخصصي همچون جامعه شناسي صنعتي و با جامعه شناسي كارو شغل گرديد . طرح مسائل اجتماعي در خصوص صنعت داراي چند بعد اساسي جمله روابط صنعتي روابط با صنعت و نيز روابط صنعتي است . صنعتي شدن ضمن طرح كنش و واكنشهاي اجتماعي جديد مشكلات و مسائل فزاينده اي را ايجاد كرد تا حدي كه بسياري اين مساله را خصلت ذاتي و نهادي شرايط جديد صنعتي داشته اند. روابط اجتماعي جديد در يك جامعه صنعتي يا در حال
تعريف مفهومي :
اعتصاب يكي از معمول ترين روشهاي بيان تعارض است . تعارض با كارفرما با مديريت كارخانه ، ممكن است از طريق مذاكره صلح آميز و حل شكايت پايان يابد. ويا بصورت تحريم كار ، كم كاري ، خرابكاري ، غيبت و يا ترك خدمت متجلي شود . اعتصاب تنها يكي از حالات خاص تعارض است كه ممكن است در كارخانه اتفاق بيفتد. اين پديده بقول وايمهد(Whitehead)نوعي تزلزل در احترام به قراردادها و هنجارهاي حاكم بوده و شاخه واضحي از وجود اشكال در سيستم روابط صنعتي است . وقوع اعتصاب اكثر هنگامي رخ مي دهد كه كارگران از هنجارها – قالب ها و الگوهاي حل مخاصمه نااميد شوند وتنها راه رسيدن به هدف خود را تعطيل كردن كار و دست از كار كشيدن بجويند.
اعتصاب اساسا نوعي تعارض (conflict) است . تعارض را مي توان هر رفتاري كه از جانب اعضاي سازمان منظور مخالفت با ساير اعضا سر بزند دانست . نتيجه تخاصم يا تعارض بين كارگران و كارفرما ( يا مديريت ) وقوع بحران يا عدم تعادل در سيستم است درباره تعريف بحران هم گفته شد كه بحران (crisis) بطور كلي عبارتست از عدم تناسب و هم راستايي اجزا اصلي هر سيستم . در يك نظام صنعتي يا سيستم مانند كارخانه طيف وسيعي از تعرضات و انواع مختلفي از بحرانها را مي توان مشاهده كرد . اهم انواع اين بحرانها در روابط صنعتي عبارتند از : بيكاري – كم كاري – تجمع – تحسن – تعطيل  كارگاه ( از سوي كارفرما ) و اعتصاب از نظر مفهومي موضوع اين رساله نوع خاصي از اين روابط انساني موجود در محيطهاي صنعتي مي باشد بعبارت ديگر در روابط صنعتي با انواع ناآراميهاي صنعتي روبرو هستيم كه خود بحث اعتصاب نيز در چارچوب آنها قابل بحث است .

تحقیق اعتصابات کارگری

فهرست مطالب
مقدمه :    1
سوالات اصلي تحقيق :    2
طرح مسئله :    2
تعريف مفهومي :    3
انواع نا آراميهاي صنعتيindustrial unrest)    4
ويژگيهاي اساسي اعتصاب :    4
تحديد مسئله ‚  از نظر موضوعي :    5
ضرورت و اهميت تحقيق :    6
اهداف تحقيق :    8
الف : اهداف كلي    8
ادبيات موضوع :‌    9
فرضيات تحقيق :    11
جامعه تحقيقي :    11
تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات :    12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات :    13
بخش دوم : مقدمات فرآيندصنعتي شدن و شكل گيري تدريجي طبقه كارگر:    14
مهمترين متغيرهاي تحقيق شامل    26
سه خصلت عمده نيروي كارگري ايران :    27
جنبش كارگري و اعتصاب در ايران :    27
روش شناسي:    29

دانلود مقاله اعتصابات کارگری

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]