دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزش پیام نور ppt
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزش پیام نور

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزش پیام نور ppt

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزش پیام نور ppt

فصل اول
كنترل محيط داخلي
اهداف
از دوران كودكي فرا گرفته ايم كه 37 درجه سانتيگراد يك دماي طبيعي براي بدن است و ارقام بالاتر يا پايين تر از آن غير طبيعي است . چگونه بدن قادر است كه دماي بدن را در يك دامنه كم ثابت نگهدارد ؟ علاوه بر اين ،‌ چگونه است كه وقتي بدن به هنگام ورزش گرماي زيادي توليد مي كند ما با مشكل گرمازدگي مواجه نمي شويم ؟ چه عاملي دماي بدن را بخوبي در حد طبيعي حفظ مي كند ؟

كلودو برنارد ، فيزلوژيست فرانسوي ، در يكصد سال پيش مشاهده كرد كه melieu interior يا محيط داخلي بدن علي رغم تغيير شرايط محيط
خارج به طور قابل توجهي ثابت باقي مي ماند . در واقع حفظ محيط داخلي بدن در يك حالت نسبتا پايدار ،‌ با وجود تاثير عوامل مختلف مانند ورزش ،‌ گرما ، سرما يا روزه يك امر تصادفي نيست بلكه سيستمهاي كنترل پيچيده اي در اين امر دخالت دارند.

هومئوستاز : پويايي پايدار
واژه هومئوستاز بنا به اظهار والتركانون (1932) يعني ابقا ء پايا يا بدون تغيير محيط داخلي . واژه حالت پايدار نيز اغلب به وسيله فيزيولوژيستهاي ورزشي به جاي هومئوستاز به كار مي رود كه مبين شرايط فيزيولوژي ثابت است . اگر چه واژه هاي » هومئوستاز » و » حالت پايدار » به جاي يكديگر به كار مي روند ولي در اصل هومئوستاز به شرايطي اطلاق كه محيط داخلي بدن در حالت معمولي و تحت هيچ فشاري نيست .

بر عكس يك » حالت پايدار » لزوما به اين معني نيست كه محيط داخلي كاملا در سطح معمولي است ،‌ بلكه تنها مبين اين است كه شرايط محيط داخلي تغييري نمي كند . به عبارت ديگر ،‌ در حالت پايدار ميان نياز ناشي از فشارهايي كه بر بدن اعمال مي شود و پاسخي كه بدن به آن نياز مي دهد يك تعادل نسبي برقرار است. وضعيت دماي بدن به هنگام ورزش مثال بسيار مناسيي براي مشخص كردن تفاوت ميان اين دو واژه است . تغييرات دماي داخلي بدن به هنگام اجراي 60 دقيقه فعاليت ورزشي زير بيشينه و مستمر را در يك شرايط عادي ( رطوبت كم وگرماي كم ) نشان ميد هد .
همان طور كه مشاهده مي كنيد دماي داخلي بدن پس از 40 دقيقه ازشروع فعاليت به يك سطح پايدار رسيده است . اين فلات دماي داخلي بدن نشانه يك »‌ حالت پايدار » است ، زيرا كه دما ثابت و بدون تغيير است ، در حالي كه مقدار اين دماي ثابت بالاتر از حد طبيعي است و با شرايط هومئوستاز كه دماي مركزي بدن در سطح معمولي ( 37 درجه سانتيگراد ) است تفاوت دارد . بنابراين واژه هومئوستاز براي بيان شرايط داخلي بدن به هنگام فعاليت استفاده مي شود كه ممكن است هر يك از متغيرهاي فيزيولوژيكي ثابت باشند ولي مقدار آنها با مقدار واقعي زمان استراحت متفاوت باشد .
گرچه مفهوم هومئوستاز به اين معني است كه محيط داخلي بدن تغيير نمي كند،‌ولي نبايد تصور كرد كه به طور مطلق ثابت است . در واقع اغلب متغيرهاي فيزيولوژيكي دريك دامنه تغيير معيني نوسان دارند و به اين دليل شرايط هومئوستاز نشانه يك حالت پويايي نسبتا پايدار است . تراكم انيدريد كربنيك در خون شرياني ( تنش يا فشار هم ناميده مي شود ) نشانه خوبي از يك حالت » پويايي پايدار » است .

سيستمهاي كنترل بدن
تقريبا تمامي سيستمها در اندامهاي مختلف بدن به حفظ و بقاي شرايط هومئوستاز كمك مي كنند . براي مثال ريه ها (سيستم تهويه ) و قلب ( سيستم گردش خود )‌در جايگزيني اكشيژن مصرف شده و دفع انيدريد كربنيك توليد شده با يكديگر همكار ي دارند .

ماهيت سيستمهاي كنترل
براي درك بهتر از نقشي كه بدن در حفظ و كنترل محيط داخلي دار د مي توان عمل يك سيستم كنترل ساده غير زيستي مانند دما پاي را كه براي تنظيم گرماي منزل به كار مي رود مورد توجه قرار داد . فرض بر اين است كه دستگاه دما پاي بر روي 20 درجه سانتيگراد تنظيم شده است . هر تغييري كه در گرماي منزل به وجود آيد كه با درجه تنظيم شده متفاوت باشد سبب ميشود كه دستگاه هاي گرما زا يا سرما زا شروع به كار كنند .
يك سيستم كنتر ل زيستي را مي توان به مثابه يك رشته اجزا ء به هم پيوسته تلقي كرد كه در حفظ و بقاي پارمترها ي فيزيكي و شيميايي بدن نقش دارند . اجزاء عمده يك سيستم كنتر ل زيستي شامل : 1- گيرنده ، 2- مركز در هم آميختن و 3- عمل كننده است .
عاملي كه سيستم كنترل را فعال مي سازد يك محرك يا برانگزنده مانند يك ردياب تغيير شرايط محيطي مثل دماي بدن ،‌فشار خون و غيره است . يك محرك سبب برانگيخته شدن يك »‌ گيرنده » ( جزئي كه قادر به تشخيص تغيير عامل مورد نظر است ) مي شود . اين گيرنده پيامي را به »‌ مركز بر آميختن » كه مشابه يك جعبه كنترل عمل مي كند ارسال مي دارد .
شكل 3-1 يك دما پاي كه سيستم حرارتي را كنتر ل مي كند ،‌ افزايش گرما بيش از درجه تعيين شده پيامهايي را به دستگاه خنك كننده ارسال مي دارد و آن ر اروشن مي سازد . كاهش گرما كمتر از درجه معين سبب به كار افتادن دستگاه گرمازا ميشود . اين فرايند نشانگر كار سيستم كنترل غير زيستي است
قدرت و شدت محرك پيامي را به جزء عمل كننده يا موثر مي فرستد . جزء‌عمل كننده تغييراتي را كه در محيط داخلي به وجود آمده است تنظيم و به حد طبيعي برمي گرداند .

برگشت شرايط محيط داخلي به حد طبيعي سبب ميشود تا از قدرت وشدت محرك اوليه كه آغازگر فعاليت سيستم كنترل زيستي بود كاسته شود . يك چنين فرايندي بازخورد منفي ناميده مي شود كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد .
باز خورد منفي
غالب سيستمهاي كنترل شرايط داخلي بدن نقش »‌ باز خورد منفي ” را بر عهده دارند . يك نمونه بارز از بازخورد منفي تنظيم تراكم انيدريد كربنيك مايع برون سلولي است .

در شرايطي كه تراكم انيدريد كربنيك از حد طبيعي بالاتر برود گيرنده اي را تحريك مي كند . اين گيرنده اطلاعاتي را براي مركز كنترل كننده تنفسي ( مركز بر آميختن ) ارسال مي دارد تا بر شدت تنفس افزوده شود . عضلات تنفسي دراين فرايند به عنوان كننده يا موثر عمل مي كنند. افزايش تنفس از تراكم انيدريد كربنيك در مايع برون سلولي مي كاهد و آن را به حد طبيعي بر مي گرداند و حالت هومئوستاز را دوباره برقرار مي سازد . اين نوع بازخورد به اين دليل منفي ناميده مي شود كه پاسخ سيستم كنترل به محرك يك پاسخ منفي ( مخالف ) است .

بهره وري يك سيستم كنترل
وقتي كه يك سيستم كنترل به كار مي رود تاشرايط هومئوستاز بدن را پايدار نگهدارد بهره وري آن سيستم ناميده ميشود . » بهر ه وري » را مي توان به مثابه قوت يك سيستم تلقي كرد . يك سيستم كنترل با بهره وري زياد بهتر از يك سيستم كنترل با بهره وري كم ،‌ قادر است كه تغييرات هومئوستاز را اصلاح كند .
به مثالي كه در مورد بهره وري با زخوردي يك سيستم كنتر ل دماي بدن به هنگام مواجه شدن با يك محيط سرد آورده شده است .
توجه بفرمائيد ، شخصي با پيراهن آستن كوتاه از يك اطاق راحت به يك اطاق سرد ( يعني صفر درجه سانتيگراد ) وارد بشود و براي مدت 20 دقيقه توقف به ·36 C كاهش پيدا مي كند . هنگام قرار گرفتن شخص در اتاق سرد ،‌ سيستمهاي كنتر ل متعددي به طور خودكار جريان خون را به طرف پوست ،‌ براي جلوگيري از دفع دماي بدن كاهش مي دهند . در اين حالت براي ممانعت از افت بيش از حد دماي بدن عمل لرزش براي توليد گرما انجام مي گيرد . بهره وري باز خوردي يك چنين سيستم كنترل را مي توان به شكل زير محاسبه كرد .

تنظيم فشار خون شرياني
سيستم گيرنده فشار كه در تنظيم فشار خون شرياني نقش دارد و از روند بازخورد منفي بهره مي گيرد نمونه بسيار خوبي از كنترل هومئوستاز است .گيرنده هاي فشار كه نسبت به اعمال فشار حساسند در شريانهاي كاروتيدي و قوس آئورتي قرار دارند . وقتي فشار شرياني از مقدار طبيعي فزوني مي يابد ،‌ اين گيرنده ها فعالي مي شوند و ايمپالسهايي را ازطريق تارهاي عصبي به مركز كنترل قلبي عروقي در پياز مغز ارسال مي دارند . ،‌
درنتيجه ،‌ مركز كنترل كننده سيستم قلبي عروقي از تعداد ايمپالسهايي كه به قلب مي فرستد مي كاهد . اين عمل موجب مي شود كه خون كمتري از قلب بيرو ن بريزد و فشار شرياني به مقدار طبيعي بر گردد .

تنظيم گلوكز خون
سيستم غدد درون ريز نيز در حفظ هومئوستاز بدن نقش دارند .بدن داراي هشت غده دورن ريز اصلي است كه مواد شيميايي توليد خود را كه هورمون ناميده ميشوند به داخل خون مي ريزند هورمونها ازطريق سيستم گردش خون به تمام قسمتهاي بدن برده ميشوند و بر تنظيم جريان مواد و مايعات و همچنين اعمال سوخت و سازي بافتها اثر مي گذارند .
براي مثال ، انسولين جذب گلوكز و سوخت و ساز آن را به وسيله سلول تنظيم مي كند . بنابر اين ميزان تراكم قند خون به وسيله اين هورمون كنترل ميشود . پس ازخوردن يك غذاي پركربوهيدرات سطح گلوكز خون افزايش پيدامي كند واز حد طبيعي بالاتر مي رود . افزايش سطح گلوكز خون غده لوزالمعده را تحريك و فعال مي كند تا هورمون انسولين را به داخل خون رها سازد . اين امر سبب ميشود تا افزايش جذب قند خون به وسيله سلولها از تراكم آن كاسته شود . به همين ترتيب ،‌ سطح گلوكز در خون موجب كاهش آ‍زاد شدن انسولين ميشود و در نتيجه گلوكز كمتري به وسيله سلولها از خون جذب ميشود .

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزش پیام نور

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :