دانلود مقاله درباره پايان تاريخ و مهدويت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  دانلود مقاله درباره پايان تاريخ و مهدويت

دانلود مقاله درباره پايان تاريخ و مهدويت

دانلود مقاله درباره پايان تاريخ و مهدويت
موضوع مقاله : نظريه های پايان تاريخ و انديشه مهدويت ( مقايسه ، نقد و بررسی )
هدف مقاله : تحليلی مقايسه ای بين نظريات آينده نگاران غربی با حکومت مهدوی
محورهای اصلی مقاله : پايان تاريخ ، فرانسيس فوکوياما ، ليبراليسم ، دموکراسی ، حاکم اسلامی ، حکومت مهدوی

بخشی از متن مقاله
مقوله ی پايان تاريخ ، سرانجام حيات انسان و جوامع بشری عمری به درازای حيات انسان دارد ؛ در اديان مختلف درباره پايان تاريخ و آخرين انسان اظهار نظرهايي شده است متفکران و فيلسوفان در طی قرنها مساله پايان سرنوشت بشر و دوره سعادت و آرامش وی را بنوعی مورد بررسی قرار داده اند .

قبل از ورود به بحث بايد دانست مقوله فرجام تاريخ ، پايان زمان بند آن نيست بلکه منظور جامعه و محيطی از تاريخ بشريت است که تمام تمنيات انسان ، آرزوها و انگيزه های انسانی در آن جامعه ارضاء می شود و انسان به آرامشی می رسد که ديگر انگيزه ای برای حرکت بعدی تاريخ وجود نخواهد داشت و اين به آن معنا نيست که زاد و ولد و مرگ و مير متوقف خواهد شد يا ديگر وقايع مهمی اتفاق نخواهد افتاد بلکه منظور اين است که احتمالا ديگر تحول مهمی در نهادهای اساسی و اصول جاری پديدار نخواهد شد .1

متفکران آينده نگار معتقدند آينده بشريت ختم به دوره ای خواهد شد که در آنجا تلاش انسان برای تغيير وضعيت خود به پايان می رسد . انسان ديگر نقطه تضاد و چالشی نخواهد داشت ؛ بطوريکه به بيشترين مطلوبيت های خود دست پيدا می کند و به سوی مطلوب خود بطور مستقيم جهت گيری خواهد کرد .2

در حوزه های مختلف نظری ، اظهار نظرهای متفاوتی درباره نظم نوين جهانی ارائه شده که شايد مهمترين آنها از زمان فروپاشی نظام مارکسيستی وپايان جنگ سرد باشد. پايان جنگ سرد يکی ازمهمترين تحولاتی است که در اواخر قرن بيستم ، سياست بين الملل را دگرگون ساخته و چالشهای فکری تازه ای را پيش روی ما قرار داده است . يکی از نظريات عمده ای که بعد از جنگ سرد برای تحليل وضعيت جهان و آنچه نظم نوين جهانی خوانده می شود ارائه شده است نظريه پايان تاريخ است که معتقد به پيروزی غرب در جنگ سرد و ختم تضادهای ايدئولوژيک و تفوق ليبرال دموکراسی در سراسر دنياست.

نظريه پايان تاريخ را فرانسيس فوکوياما ، پژوهشگر موسسه مطالعاتی راند مطرح کرده است .3 وی نظريه ی خود را نخست به صورت مقاله و سپس با انتشار کتابی تحت عنوان پايان تاريخ و واپسين انسان 4 مطرح ساخت . به اعتقاد وی ليبرال دموکراسی شکل نهايي حکومت در جوامع بشری است . تاريخ بشريت نيز مجموعه ای منسجم و جهت دار است که بخش اعظمی از جامعه بشری را به سوی ليبرال دموکراسی سوق می دهد .

فوکوياما می نويسد : « محتملاً آنچه که ما شاهد آن هستيم نه فقط پايان جنگ سرد بلکه پايان تاريخ است. نقطه پايان تحول ايدئولوژيک بشريت ؛ و جهانی شدن دموکراسی غربی به عنوان شکل نهايي حکومت . فوکوياما فکر می کند که امروز ديگر هيچ کس به طور جدی منکر برتری شيوه زندگی بورژوازی نيست او بر اين باور است که ميل دستيابی به جامعه مصرفی در دراز مدت به ليبراليسم اقتصادی و سياسی منجر گرديده و تصور می کند سيستم غربی به طور پايان ناپذيری قابل گسترش است. در نظر او کشورها و تمدنهای غير غربی قابل اعتنا نيستند و تاکيد می کند که دوام و ادامه جنگ در بيرون از مرزهای غرب اهميتی نخواهد داشت » 5

وی در تشريح نظريات خود ابراز می دارد : پايان تاريخ زمانی است که انسان به شکلی از جامعه ی انسانی دست يابد و در آن عميق ترين و اساسی ترين نيازهای بشری برآورده شود و بشر امروز به جايي رسيده است که نمی تواند دنيايي ذاتا متفاوت از جهان کنونی تصور کند چرا که هيچ نشانه ای از امکان بهبود نظام جاری وجود ندارد.6

فوکوياما همچنين معتقد است : در طول چند سال گذشته همگام با پيروزی ليبرال دموکراسی بر رقبای ايدئولوژيک خود نظير سلطنت موروثی ، فاشيسم و جديدتر از همه کمونيسم در سراسر جهان اتفاق نظر درباره ی مشروعيت ليبرال دموکراسی به عنوان تنها نظام حکومتی موفق به وجود آمده است . اما افزون برآن ليبرال دموکراسی ممکن است نقطه ی پايان تکامل ايدئولوژيک بشريت و آخرين شکل حکومت بشری باشد و در اين مقام پايان تاريخ را تشکيل دهد . در واقع شکست کمونيسم دليل پيروزی ارزشهای ليبرال غربی و پايان درگيريهای ايدئولوژيک است . 7

فوکوياما ؛ بشر را به منزله قطاری تلقی کرده که سرانجام به پايان سفر خود خواهد رسيد و اين پايان همان ليبراليسم بازار آزاد است .8

اما آنچه در اين مقوله از نظر ما حائز اهميت است نظريات اسلام و خصوصا شيعه درباره پايان تاريخ است . قبل از اينکه به بررسی نقطه نظرهای اسلام در اين باب بپردازيم لازم است اصول و مبانی ليبراليسم مورد بررسی قرار گيرد .

ليبرته و آگاليته به معنای آزادی ، برابری و برادری از شعارهايي بود که در انقلاب کبير فرانسه مطرح شد و بعد از آن ليبراليسم به معنای آزادی طلبی بعنوان يک ايده و خط مشی سياسی به جريان های سياسی وارد شد ، به مرور زمان ليبراليسم مقوله های اقتصادی ، فکری و تربيتی را نيز شامل گرديد . 9

در بعد اقتصادی ، ليبراليسم معتقد به رفع مزاحمت دولت در امر سرمايه و توليد است و برای کسب سرمايه بيشتر خواهان آزادی از قيد و بندهای حکومت است . پيشوايان اين تفکر معتقد بودند نبايد برنامه ريزی و محدوديت در کار اقتصادی وجود داشته باشد ، بايد هرکس هر رويه ی اقتصادی که دارد اجرا کند و از برخورد و تصادم منافع اقتصادی افراد با يکديگر وضع متعادلی پيش می آيد . 10


فهرست منابع و مآخذ:
1- قرآن کريم
2- آربلاستر، آنتونی : ليبراليسم غرب ظهور و سقوط
3- آريايي ، مسعود : پايان تاريخ يا بازگشت بحرانهای ليبراليسم، مطالعات منطقه ای – اسراييل شناسی . امريکا شناسی . ج3، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژيک خاورميانه، تهران ، 1379،ج3
4- آريايي ، مسعود: نقد نظريه پايان تاريخ ، ، مطالعات منطقه ای ، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژيک ، تهران ، 1379،ج2
5- اصغری ، محمود : آزادی در قلمرو اقتصاد، انديشه حوزه، شماره 21، فروردين و ارديبهشت 1379
6- اميری ، وحيد، مجتبی : نظريه برخورد تمدنها هانتينگتون و منتقدانش ، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی ، تهران، 1379
7- اخبار نيم روزی ، شبکه اول سيما، ساعت 14، 26/6/82
8- پسنديده ، عباس : گفتمان عدالت پيش شرط ظهور، نشريه موعود ، شماره 35، دی و بهمن 1381
9- رجائی ، علی رضا : آشنايي با مبانی ليبراليسم، نگاه حوزه، شماره 18-17- مرداد و شهريور1375
10- حصاری ، علی اکبر : تاريخ فرهنگی – سياسی معاصر ايران، انتشارات نصايح ، قم، چاپ دوم 1381
11- دوبنوا ، آلن : بازگشت تاريخ شامگاه بلوک بنديها و پگاه ملتها ، ترجمه : ش. رستگار، اطلاعات سياسی . اقتصادی ، شماره 50-49، مهر و آبان 1370
12- سبحانی ، محمد تقی : فرجام تاريخ و انسان واپسين، نشريه موعود ، شماره 36، بهمن و اسفند 1381
13- شيخ صدوق : کمال الدين و تمام النعمه ، ترجمه آيت الله کمره ای ، کتابفروشی اسلاميه ، تهران ، صفر ، 1379هـ
14- غنی نژاد ، موسی : پايان تاريخ و آخرين انسان، اطلاعات سياسی . اقتصادی ، شماره 64-63 ، آذر و دی 1371
15- معجم احاديث الامام المهدی
16- موسوی اصفهانی ، محمد تقی : مکيال المکارم ، ترجمه حائری قزوينی ، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر ، چاپ پنجم ، 1379
17- مجلسی ، محمد باقر: بحارالانوار، داراحياء التراث ، بيروت ، لبنان ، 1403هـ
18- نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی ، نسيم حيات ، چاپ اول 1379
19- نعمانی ، محمد بن ابراهيم: غيبت نعمانی ، ترجمه جواد غفاری ، کتابخانه صدوق ، 1363
20- نوری ، حسين « طبرسی نوری » : النجم الثاقب ، انتشارات علميه اسلاميه ، تهران، بی تا
21- يزدی حائری ، علی : الزام الناصب فی اثبات حجه الغائب ، المکتبه المرتضويه ، طهران ، 1351هـ
22- نشريه موعود ، شماره 35، دی و بهمن 1381

دانلود مقاله درباره پايان تاريخ و مهدويت

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات