بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان

چکیده:
مطالعه حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-91 در دبستانهای شهرستان میناب درحال تحصیل مي باشند را تشكيل مي دهد، که تعداد آنها 8673 نفر می باشد. به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس از بین تمام مدارس 50 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 50 مدرسه تعداد 120 نفر دانش آموز اول و دوم به صورت تصادفی –طبقه ای انتخاب گردید. براي گردآوری داده ها وسنجش متغيرها نيز از 3 پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند، پرسشنامه میزان استقلال طلبی و پرسشنامه حضور والدین مورد استفاده قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده هاي اين تحقيق از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. در بخش آمار استنباطي از آزمونهاي (ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل) برای مقایسه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. که نتایج نشان داد بین میزان حضور والدین در مدرسه با استقلال و رشد اجتماعی آموزان رابطه معني داري وجود دارد. و همچنین بین دو گروه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی و میزان استقلال اختلاف معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری رشد اجتماعی
تعریف نظری رشد اجتماعی
ضرورت رشد اجتماعی
ارکان اجتماعی شدن
ویژگیهای کودکان و نوجوانان‌ رشد یافته اجتماعی
توصیه‌های کلی برای تقویت و شکوفایی رشد اجتماعی
آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان
مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان
نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی کودکان‌ (جامعه‌پذیری)
عوامل موثر بر جامعه‌پذیری
نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان
نظریه‌های روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی
نظریه هایی مربوط به رشد اجتماعی
مراحل رشد اجتماعی
بخش دوم: مبانی نظری مشارکت و حضور والدین در مدرسه
مفهوم مشارکت و تأثیرات آن
عوامل مؤثر در ارتباط خانه و مدرسه و موانع آن
نظریات و دیدگاههای اندیشمندان درباره ارتباط خانواده و مدرسه
1- نظريه رواني اجتماعي اريك اريكسون
2 – نظريه روانشناسي اجتماعي آلفرد آدلر (1870)
3- نظريه بين فردي روانپزشكي هري استاك ساليوان
4- نظريه رفتار گرايي: نظريه دالرد و ميلر
5- نظريه يادگيري اجتماعي آلبرت بندورا
نقش مشاركت مردم در اثر بخشي و ادارة بهتر مدارس
مروري بر تجربه ساير كشورهاي جهان
مروري بر تجربه ايران در زمينه مشاركت والدين و جوامع محلي در آموزش و پرورش
موانع و محدوديت هاي مشاركت والدین در مدارس
بخش سوم مبانی نظری عزت نفس و استقلال طلبی
بخش چهارم :مروری بر تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از ایران
تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران
تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم: روش تحقیق
روش‌ تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گیری
روش جمع آوري داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
روش‌ها و آزمونهاي آماري
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطي
بررسی فرضیات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
آزمون فرضیه ها
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادات پ‍ژوهشي
منابع و ماخذ
فهرست جداول
فهرست شکل ها


راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات