دانلود مقاله بررسی سیستم ترمز ضد قفل ABS
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله بررسی سیستم ترمز ضد قفل ABS

دانلود مقاله بررسی سیستم ترمز ضد قفل مقاله ترمز ای بی اس پروژه دانلود پروژه ترمز ضد قفل abs تحقیق دانلود مقاله ترمز abs مقاله در مورد ترمز abs مقاله ای در مورد ترمز abs مقاله درباره ترمز abs مقاله سیستم ترمز abs دانلود مقاله درباره ترمز abs تحقیق در مورد ترمز abs تحقیق درباره ترمز abs تحقیق در مورد ترمز های abs تحقیق ترمز های abs دانلود پروژه ترمز abs

ABS anti-lock braking system

 

موضوع : مقاله بررسی سیستم ترمز ضد قفل ABS

فهرست مطالب

ترمز های ضد قفل – ABS
فهرست مطالب
* فصل اول
* مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل
* (ABS)
* مقدمه و تاریخچه
* ۲-۲-اصول طراحی ABS
* « فصل دوم »
* اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی
* ترمزهای اتومبیل
* ۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها
* ۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی
* ۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک
* ۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی
* ۵ـ۱ـ سیستم ترمز دوبل
* ۶ـ۱ سیلندر اصلی
* ۷ـ۱ـ سیلندر چرخها
* ۸ـ۱ـ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)
* 9ـ۱ـ حرکت بازگشتیReturn strock
* 10 ـ۱ـ چراغ اخطار (Warning Light)
* 11ـ۱ ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند ( نوع کاسه ای)
* ۱۲ـ۱ـ ترمزهای دیسکی
* کالیپر ثابتFixed caliper
* 2ـ کالیپر شناور Floating caliper) (
* 3ـ کالیپر لغزشی(sliding caliper)
* 13ـ۱ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند
* ۱۴ـ۱ـ سوپاپ اندازه گیری (Metering Valve)
* 15ـ۱ـ سوپاپ تناسبProportioning Valve
* 16ـ۱ـ سوپاپ ترکیبی (Combination Vahve)
* 17ـ۱ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب
* ۱۸ـ۱ـ سیال ترمز (Brake Fluid)
* 19ـ۱ـ خطوط ترمز (Brake Lines)
* 24ـ۱ـ انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند
* ۲۵ـ۱ـ بوستر کمکی ترمز
* ۲۶ـ۱ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »
* ۲۷ـ۱ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس
* ۲۸ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده
* ۲۹ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی
* « فصل سوم »
* اصول سیستم ترمز پنوماتیکی
* مقدمه
* اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده
* ۱ـ کمپرسور باد
* ملاک انتخاب کمپرسور
* تنظیم کمپرسور
* ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت
* خنک کردن کمپرسور
* بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور
* آماده کردن هوای فشرده
* رطوبت گیری هوای فشرده
* فیلترهای هوای ترمز بادی
* شیر تنظیم فشار
* مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت
* سیلندر پنیوماتیکی
* سیلندر یک کاره
* ساختمان سیلندر و پیستون
* محاسبه نیروهای سیلندر پیستون
* نکات عملی
* محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک
* « فصل چهارم »
* « سیستم ترمز ضد قفل
* ABS
* 3ـ۲ـ ویژگی های ABS
* 5ـ۲ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده
* ۶ـ۲ـ مفهوم کنترل
* توضیح
* ۷ـ۲ـ چرخه کنترلABS
* 1ـ۷ـ۲ـ سیستم کنترل شده
* ۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده
* ۱ـ۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده برای چرخهای غیر متحرک(non-driven wheel)
* متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک(driven- wheel)
* 8ـ۲ـ سیکلهای کنترل واقعی
* ۱ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح با کشش بالا ( ضریب نیروی ترمز بالا)
* ۲ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین)
* ۳ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی
* (Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay)
* 1ـ۳ـ۸ـ۲ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف )
* (Yawing – moment build up delay system)
* 2ـ۳ـ۸ـ۲ـ GMA2
* 4ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven ) AWD
* 5ـ۸ـ۲ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)
* 9ـ۲ـ عملکرد ABS
* 1ـ۹ـ۲ـ ترمز کنترل شده
* ۲ـ۹ـ۲ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی
* ۱۰ـ۲ـ مدلهای سیستم ABS
* 1ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS 2S
* 2ـ۱۹ـ۲ـ مدل ABS 5.0
* 1ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ چرخه فرآیند کنترل (Closed – Loop control process)
* 2ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ کارکردهای کنترلی(monitoring Functions)
* 3ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ تشخیص عیب
* ۳ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS5 3
* 4ـ۱۰ـ۲ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش)
* ۱۱ـ۲ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS
* 1ـ۱۱ـ۲ـ سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor)
* ۱ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخDF2
* 2ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخ DF3
* 2ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit
* 1ـ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل برای ABS 2S
* الف ـ مدار ورودی (Input circuit)
* ب کنترل کننده دیجیتالی (Digital controller)
* ج مدارات خروجی (Output circuits)
* Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقویت کننده های خروجی )
* ثابت کننده ولتاژ،حافظه مخصوص عیب(Voltage stabilizer,fault memory)
* 2ـ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0
* 3ـ۱۱ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی(Hydraulic pressure moduator)
* ABS 2S
* الف پمپ چرخشی (Return ump)
* بانباره یا مخزن (Accu mulator)
* ج شیر سلونوئیدی ۳/۳
* طرح
* مراحل کارکرد
* الف مرحله مسدود کردن فشار( Pressure build up phase)
* ب مرحله نگهداری فشار (pressure – holding phase)
* جمرحله کاهش فشار (Pressure – reduction phase)
* ABS5.0
* الف پمپ برگشت
* بمخزنها و محفظه های ضربه گیر(accumulators and damper chambers)
* ج شیرهای سلونوئیدی ۲/۲ (Selonid Valve 2/2 )
* 3ـ۳ـ۱۱ـ۲ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5
* 4ـ۱۱ـ۲ـ مدارات الکتریکی ( Electrical Circuits )
* « فصل پنجم »
* «محاسبات مربوط به نیروهای استاتیکی و دینامیکی چرخهای عقب و جلو »
* بارهای اکسل استاتیک
* بارهای دینامیکی اکسل
* نیروهای ترمزی بهینه
* ضریب نیروی ترمزی (traction)
* ترمز گیری بهینه در حرکت مستقیم
* ۴ـ۳ـ۷ـ خطوط ضریب اصطکاک ثابت
* ۵ـ۳ـ۷ تجزیه و تحلیل سهمی نیروهای ترمزی بهینه
* نیروهای ترمزی واقعی (بهبود یافته ـ توسعه یافته) بوسیله ترمزها
* مقایسه نیروی ترمزی واقعی و بهینه
* جلوگیری از اصطکاک جاده و تایر
* بازده و کارآئی ترمزگیری
* تحلیل توزیع نیروی ترمزی ثابت
* انتخاب طرح توزیع نیروی ترمزی
* شتاب ترمزی در حالتی که چرخها قفل نشده اند
* آنالیز توزیع نیروی ترمزی بارگذاری خودرو
* مقایسه نتایج تستهای جاده و تئوری
* آنالیز توزیع نیروی ترمزی متغیر
* فشار ترمز بهینه
* شیر محدود کننده فشار روغن ترمز
* شیر کاهنده فشار روغن
* شیرهای کاهنده فشار حساس به شتاب ترمزی
* ملاحظات عمومی
* « فصل ششم»
* «طراحی سیستم های ترمز»
* تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی
* نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور
* محاسبات ترمزهای دیسکی بر اساس نیروی استاتیک
* ۲ـ۲ ترمزهای کاسه ای (shoe brake)
* ترمزهای بدون سرو
* اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای
* کفشک ترمز
* تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده
* سیستم ترمز سیمپلکس (simplex brake)
* سیستم ترمز دوپلکس
* سیستم ترمز دوپلکس دوبل
* سیستم ترمز سرو و بدون سرو
* سیستم سرو دوبل
* محاسبه شتاب ترمز گیری
* ۱ـ در ترمزیک کفشکی
* ۲ـ ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده‌اند
* ۳ـ سیستم ترمز در کفشکی پیشرو و پسرو که بر روی یک سطح صاف تکیه کرده‌اند اتصال لغزشی
* ۴ـ سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو ه پایه انها بر روی یک سطح صاف قرار می گیرند
* ۵ـ سیستم ترمز دارای کفشک پیشرو پسرو که اتصال انها از نوع لغزشی بر روی سطح شیبدار است
* ۶ـ سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو (خودترمزی) که اتصال کفشکهای آن از نوع لغزش و بر روی سطح شیبدار می باشد
* ۷ـ سیستم ترمز سرو که پایه کفشکها بر روی اتصال لغزش قرار دارد
* ۸ـ سیستم ترمز سرو که کفشک دوم آن حول محور
* تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای
* ۲ـ۵ ترمزهای لنتی (shoe brakes)
* B ـ ترمز دولنتی (double shoe brakes)
* طرح دستگاه ترمز دو لنتی
* مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتی(Dounle shoe brake)
* 4ـ کنترل عمر صنعتی لنت ترمز
* ۵ـ محاسبه و تعیین هوا دهنده ترمز
* ۶ـ نسبت انتقال برای فاصله (۰٫۸)(۵)=۴cm بایستی برای ترمز دو لنتی باشد
* ۷ـ تعیین فنر برای ترمز
* ۲ـ۷ دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف
* هواگیری ترمز
* روغن ترمز
* ۲ـ۹ـ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک
* ۹ـ۲ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی )
* ۲ـالف) مزیت مکانیکی بوستر
* راه حل دیگر
* ۹ـ۳ـ طراحی بوستر با استفاده از دیاگرام
* ۲ـ بدست آوردن نسبت بوستر
* ۳ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر
* ۹ـ۴ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی
* ۱ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز
* ۲ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن
* ۳ـ انبساط در لوله های لاستیکی
* ۴ـ تلفات پمپ اصلی
* ۵ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی
* ۶ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز
* ۷ـ تراکم در سیال ترمز
* ۸ـ تلفات حجم در سوپاپها
* ۹ـ تلفات حجم در سیستم بوستر
* ۱۰ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز
* محاسبه کورس پدال
* ۱ـ لقی در لقمه های ترمز
* ۲ـانبساط در خطوط ارتباطی
* ۳ـ انبساط در شیلنگهای ترمز
* ۴ـ پمپ اصلی
* ۵ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی
* ۶ـ تراکم در لقمه های ترمز
* ۷ـ تراکم پذیری در سیال ترمز
* ۸ـ هوای باقیمانده در سیتم ترمز
* نتیجه
* « فصل هفتم »
* نتیجه گیری و مقایسه بین
* سیستم های ترمز و عیب یابی
* ۱ـ۳ـ کلیات
* ۲ـ۳ـ چگونگی انجام آزمایش
* الف بر روی یخ (On the ice )
* ببرروی برف فشرده شده On Hard – pack snow
* جبر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب
* دمسیری که برف در شرف باریدن می باشد
* ه در آب و هوای گرمتر
* وحرکت در مسیر شن و ماسه ای
* ز عبور از مسیر خیس و مرطوب
* ح توقف در مسیر خشک
* جمع بندی
* ۳ـ۳ـ نتیجه گیری نهائی
* ۱ـ۳ـ۳ـ معایب سیستم ترمز معمولی
* ۲ـ۳ـ۳ـ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS
* مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای
* الف)مزایا
* ب) معایب
* اصطکاک و سائیدگی
* جدول ۶ – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون
* مراجع

دانلود مقاله بررسی سیستم ترمز ضد قفل ABS

قیمت : 13000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات