دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها پروژه تحقیق دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم ها مقاله تجزیه و تحلیل سیستم ها وروش ها مقاله درباره تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود مقاله بررسی مشکل یک سازمان تجزیه و تحلیل سازمان مقاله تجزیه و تحلیل شغل مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

Relationship Management Analysis System

 

موضوع : مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

فهرست مطالب

سيستــم:

تعريف سيستم :

روش :

شيــوه يا متــد

فرآينــد

انــواع روشهــا :

روشهاي اختصاصي

تعريف تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها

آثار علائم مشكلات موجود در سيستم ها و روشها

ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم ها

هدف هاي تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

فوايد تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

تحليل گر سيستم كيست ؟

ويژگي هاي تحليل گر عبارتند از :

جمـع آوري و ثبت اطـلاعات و حقايـق

انــواع اطـــلاعات :

منابــع جمــع آوري اطــلاعات :

ثبــت اطــلاعات :

تجزيه و تحليل اطلاعات و حقايق

مفهـوم تجزيـه و تحليـل اطلاعـات

نحـوه تجزيـه و تحليـل اطلاعـات

تكنيــك ها و فنــون ســاده كــردن كــار

فنـون و روش هـاي مـورد استفـاده در روش اول

نمــودار جريــان كــار

تعريف نمودار جريان كار :

نمودار جريان كار :

مراحل بررسي نمودار جريان كار

انواع نمودار جريان كار :

تهيه و تنظيم نمودار جريان كار ( عمودي )

نمـودار افقـي يا چنـد ستونـي

تجزيه و تحليل نمودار جريان كار

تهيه و تنظيم نمودار جريان كار اصلاحي يا پيشنهادي

نمــودار گــردش كــار

رســم نمــودار گــردش كــار

مستندسازي فرآيندهاي انجام كار

تعریف مستندسازي

اقدامات لازم جهت انجام مراحل مستندسازي

مراحــل مستندســـازي

احصــاء روش هــاي مــورد عمــل

گزارش مستندسازي اصلاح فرآيندهاي انجام كار

نمودار جریان کار تبدیل کاردان به کارشناس

نمودار جریان کار بررسی تغییرات تشکیلاتی

دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها
ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

مختصری از مقاله :
مشـكل اساسـي اداره امـور سازمـان ها ايـن است كه مديران بايد منابع چهارگانه پول ، نيروي انساني ، مواد و تسهيلات را كه غالباً محـدود و ناهماهنگ مي باشنـد ، هماهنگ سازند و در جهت تحقق بخشيدن به هدف يا هدف هاي سازمان از آنها بهره برداري كنند . اين عمل مستلـزم انجام دادن وظايفـي از قبيل : طرح ريـزي ، سازماندهي ، هدايت و رهبري ، هماهنگي و كنترل از طرف مديران مي باشد .

تكنيك ها و فنون گوناگون ابــداع شده تا مديران و رهبـران سازمانها بتوانند بهره برداري هر چه بيشتر از منابع چهارگانه مذكــور، در جهت تامين اهداف سازمــان بنمايند كه تكنيك تجزيه و تحليل سيستمهاوروشها يكي از آنها بشمار مي رود . كه معلـول علتهاي متعدد ، از جمله بوجـود آمدن نهضت ها و تغيير در فلسفه مديريت است .

در تاريخ كشور ايران ، كوروش پادشاه هخامنشي از كساني بود كه به توسعه و تكامل مديريت كمك كرده است . عـلاوه بر نظريات كــوروش مبني بر ضرورت طرح ريــزي ، تقسيــم كار بر مبنــاي تخصـص و مشخص بــودن فرمـان ها ، نام او بعنــوان يكي از نخستـين صاحب نظــران « مطالعــه در حركات » ، « طـرح استفاده صحيح از جـا و مـكان » و « حمل مواد » ثبت شده است .

تكنيك « تجزيــه و تحليل سيستـم ها و روش ها » براي شنـاخت عواطف ، احساسات و خواستهاي افراد سازمان و طرز رفتار و سلوك آنان در گــروه ، از تئوريهاي علوم انسانـي و اجتماعــي استفاده مي كنـد ، و بــراي تخصيص صحيــح منابع موجــود سازمان ، به منظـور تاميـن هدفهاي دستـگاه ، از تئوريهـاي علم اقتصـاد ياري مي جويــد ، همچنين اصول علوم فيزيكي و رياضيات را در بهبـود روش ، ارتباطات و همبستگي اجـزاي تشكيل دهنـده سازمان ، بكار مي بــرد . بعبارت ديگــر در تكنيك تجزيه و تحليـل سيستم ها و روش ها ، تنها به بهبــود يك روش خاص اكتفــا نمي شود ، بلكه بهبــود و اثــر تغييـر قسمتــي از يك سيستــم در مجموعــه آن سيستم ، مـورد بررسي قرار مي گيرد .

*مطالعه و اندازه گيري دقيق زمان انجام هر جزء از كار .
– ضرورت اعمال سرپرستي تخصصي در سازمان .
– استاندارد و يكنواخت نمودن كليه ابـزار و وسـايل و تشخيص بهترين شيوه در بكارگيري آنها .
– تهيه و تنظيم دستورالعمل و راهنماي شرح وظايف و مشاغل براي كار كاركنان سازمان .
– برقراري سيستم صحيح پرداخت متناسب با كيفيت كار .
اصــول پنجــگانه تيلــور

سيستــم:
واژه سيستـم با مفاهيـم بسياري بكار برده مي شــود مانند سيستم اقتصـادي، سيستم سياسي، حمل و نقل، ارتباطات، حسابداري ، مكانيزه ( ماشيني ) و سيستم اطلاعات مديريت و . . . در زبان فارسي نيز گاهي اوقات « سيستم » را بعنوان واژه اي متـرادف با كلمه هاي رشتــه ( رشته جبال ) ، جهاز ( جهاز هاضـمه ) ، دستــگاه ( دستگاه گـوارش ، دستـگاه گردش خون )، سلسله ( سلسله اعصاب )و منظومه ( منظومه شمسي ) مورد استفاده قرار مي دهند .

تعريف سيستم :
•سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يكديگر كه با اجراي روشهاي مزبـور ، قسمتـي از هدف يك سازمـان تاميـن مي شــود . سيستم كارگزيني ( پرسنلي ) يك سازمان از روش هاي استخـدام ، ترفيعات ، اضافه حقـوق ، بازنشستگي و غيـره تشكيل مي شـود . اجراي اين روش ها ، موجب اجراي سيستـم پرسنلـي سازمان مي شـود و اجراي سيستـم مزبور ، به تاميـن قسمتي از هدف سازمان كمك مي كند .

•يك سري وظايف وابسته به يكديگر كه با اجراي آنها ، قسمتي از هدف يا منظور سازمان تحقق مي يابد

دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :