بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس

بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس مهارت مدیران دیدگاه معلمان بررسی دیدگاه معلمان عشق از دیدگاه معلمان مهارت مدیران آموزشی مهارت ادراکی مدیران مهارت ارتباطی مدیران مهارت انسانی مدیران مهارت های ارتباطی مدیران مهارت انسانی مدیران مهارت انسانی در مدیریت مهارت انسانی مدیر مهارت های انسانی مدیران تعریف مهارت انسانی

Human Skills Training Manager

 

موضوع : بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی وکارایی انان ازدیدگاه

 این فایل دارای پرسشنامه می باشد.

فعالیت وهمکاری موثر در محیط اموزشی مستلزم وجود روابط انسانی توام با اعتماد متقابل میان مدیرومعلمان است.روابط انسانی در پرتو برقراری ارتباط پدید می اید. ارتباط عبارت از فراگرد تفهیم وتفهم یا انتقال معانی میان اشخاص وگروها.یک وجه مهم ارتباط در مدیریت٬ارتباط رویاروی میان مدیر وکارکنان است. چنین ارتباطی ممکن به طور رسمی یا غیر رسمی٬ شفاهی یا کتبی ٬کلامی یا رفتاری وبه منظور انجام کار وظیفه مشترک یا برای ایجاد روابط عاطفی ودوستانه صورت می گیرد. علاوه بر ارتباط اثر گذاری بر رفتار کارکنان نیز برای مدیران اهمیت دارد.اثرگذاری بر رفتار زیر دستان اصطلاحا به رهبری یا رفتار رهبری تعبیر می شود.


ارتباط رویاروی میان مدیروزیر دستان٬در صورت اثر بخش بودن می تواند ایفای نقش رهبری را از سوی مدیر تسهیل کرده فعالیت موثرومستمر سازمان وعملکرد کارامد کارکنان را تضمین نمایید.در مدیریت مفهوم باز خورد٬به ویژه در ایجادو برقراری ارتباط موثرمیان مدیروکارکنان سازمان نقش به سزایی دارد.درموقیت های سازمانی باز خوردبه ان نوع از ارتباطات کلامی یا غیر کلامی میان مدیرو دیگران (همکاران ٬زیردستان یا فرا دستان) اشاره می کند که طی آن٬اولا مدیراز راه توجه به واکنشها ورفتارهای دیگران اطلاع پیدا میکند که چقدر آنان راتحت تاثیر قرار میدهدثانیا دیگران از راه توجهبه واکنشهاورفتارهای مدیراطلاع میابندکه رفتارانها بر مدبر چه تاثیری دارد.به عبارت دیگر ازطزیق دادن و ستاندن باز خورد٬مدیر”خود را چنان می بیند که دیگران او را می بینند”ودیگران متوجه میشوند که “مدیر چگونه آنها را می بیند”به این ترتیب مدیروگروه کار اومی توانند متقابلا از تجربه کار با یکدیگر نکات بسیاری اموخته برای اثربخش سازی رفتار خود از انها استفاده نمایند.انتظار می رود که در موقیت های سازمانی بازخورد یا تجربه ای که از بازنگری تاثیرات متقابل میان مدیر وکارکنان حاصل می شود، آنانرا به تصحیح یا تغییر رفتار ایجاد ارتباط موثر و برقراری روابط انسانی سازنده تر و رضایت بخش تر سوق میدهد.
بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس

فهرست مطالب

تقدیم به الف
تقدیروتشکرب چکیده
فهرست مطالب
فهرست جداولد
فهرست نمودارها

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه1
بیان موضوع2
بیان مسئله3
اهمیت تحقیق4
اهداف تحقیق7
فرضیات تحقیق8
تعریف متغییرهاواصطلاحات8
متغییرهای تحقیق10

فصل دوم:ادبیات تحقیق
ادبیات تحقیق11
مکتب هاونظریه های مدیریت13
موضوع روابط انسانی16
هدف روابط انسانی17
روابط انسانی وانگیزه های انسان18
نظریه های انگیزشی19
تعریف ومفهوم روابط انسانی20
زمینه های روابط انسانی درآموزشگاه23
شاخص های روابط انسانی 30
روابط انسانی درگروه وارتباط آن با مدیریت52
نقش سازنده مدیران درارتباط سازمانی55
مهارت درروابط واستفاده ازروابط انسانی57
توجه به روابط انسانی به عنوان عاملی دربهسازی مدیریت58
تعریف روابط حسنه62
سه قانون کلی درروابط حسنه64
ایجاد روابط حسنه با معلمین67
پیشینه علمی73

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه79
طرح پژوهش79
جامعه آماری79
نمونه آماری80
روش نمونه گیری80
ابزاراندازه گیری81
روش جمع آوری اطلاعات81
روش تجزیه وتحلیل82

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه84

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه107
خلاصه ونتیجه گیری108
محدویت های تحقیق111
پیشنهادات112
منابع113
ضمائم114

فهرست جداول
جدول شماره 1: توزیع نونه براساس جنسیت84
جدول شماره 2: توزیع نمونه ها براساس میزان تحصیلات85
جدول شماره 3:توزیع نمونه ها براساس سابقه مدیریت86
جدول شماره 4: مربوط به فراوانی سوال شماره 187
جدول شماره 5: مربوط به فراوانی سوال شماره 288
جدول شماره 6: مربوط به فراوانی سوال شماره 389
جدول شماره 7: مربوط به فراوانی سوال شماره 490
جدول شماره 8: مربوط به فراوانی سوال شماره 591
جدول شماره 9: مربوط به فراوانی سوال شماره 692
جدول شماره 10: مربوط به فراوانی سوال شماره 793
جدول شماره 11: مربوط به فراوانی سوال شماره 894
جدول شماره 12: مربوط به فراوانی سوال شماره 995
جدول شماره 13: مربوط به فراوانی سوال شماره 1096
جدول شماره 14: مربوط به فراوانی سوال شماره 1197
جدول شماره 15: مربوط به فراوانی سوال شماره 1298
جدول شماره 16: مربوط به فراوانی سوال شماره 1399
جدول شماره 17: مربوط به فراوانی سوال شماره 14100
جدول شماره 18: مربوط به فراوانی سوال شماره 15101
جدول شماره 19: مربوط به فراوانی سوال شماره 16102
جدول شماره 20: فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه شماره 1103
جدول شماره 21: فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه شماره 2104
جدول شماره 22: فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه شماره 3105

 

بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]