انديشه اداره كلاس مثبت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  اندیشه اداره کلاس مثبت

اندیشه اداره کلاس مثبت


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان اندیشه اداره کلاس مثبت

روش درست آموزش کودکان، به درستی با رفتار درستبا شهروندان مشابه است. ما یک اندیشه داریم . آرزوی ما، درباره مدارسی است که درآنها با نوجوانان، با احترام رفتار می کنند و فرصت هایی برای یادگیری مهارتهایی کهآنها برای زندگی توأم با موفقیت خود نیاز دارند، فراهم می شود. این اندیشه، در موردمدرسه هایی است که بچه ها هرگز تجربه تحقیر به هنگام شکست را نداشته باشند، و درعوض با فرصتهای یادگیری که از اشتباه های خود در یک فضای ایمن به دست می آورند،احساس قدرت کنند. در این مدرسه ها، خطا و اشتباه پذیرفته می شود و به مثابه یک فرصتیادگیری مورد توجه قرار می گیرد. این، اندیشه ای است در مورد مدرسه هایی که درآنها، دانش آموزان احساس همکاری را توأم با رقابت صحیح فرا می گیرند. در اینمدرسه ها، معلمان و دانش آموزان، برای حل مسائل، با هم تشریک مساعی دارند. ایناندیشه، درباره دانش آموزان و معلمانی است که به یکدیگر کمک می کنند تا محیطی خلقکنند که در آن روح هیجان برای زندگی و یادگیری بدمد، برای اینکه ترس و احساس هایبی کفایتی و ناامیدی دیگر نتواند بخشی از محیط یادگیری آنان باشد و در نهایت، نتیجهاین است که یک سامانه آموزشی موفق که نوجوانان را پرورش می دهد و به آنها مهارتها ونگرشهایی می دهد، پدید خواهد آمد. این سیستم مدرسه ای به آنها کمک خواهد کرد که فقرشادی نداشته باشند و به مثابه عضوی از افراد جامعه ، مشارکت داشته باشند. معلمان ودانش آموزان عضو این سامانه می دانند که اندیشه پدید آمدن چنین مدرسه هایی، بر پایهروشهایی مبتنی بر احترام متقابل استوار است.
لازمه احترام متقابل این است کهبزرگترها، بچه ها را به عنوان انسان و افرادی منحصر به فرد ببینند. در این سامانهمعلمان، کسانی هستند که دانش آموزان را به عنوان موجوداتی زنده درک کنند و با آنهابه عنوان روباتهایی خشک و بی روح رفتار نکنند. در واقع معلمان نباید به دنبال اینباشند که فقط دانش آموزان را کنترل کنند و آنها را تحت نفوذ داشته باشند. در پژوهشیکه ما انجام دادیم معلمان دانش آموزان را به عنوان منابع ارزشمندی مملو از ایده هاو مهارتهای گرانبها دیدند.
احترام متقابل خیابانی دو طرفه است، این مفهوم،  نوجوانان را دعوت می کند که بزرگسالان خود را به عنوان انسانی قبول کنند. بزرگسالاننیز نیاز به پرورش و تشویق دارند و حتماً  می توانند، به این تشویق و پرورش، دراحترام متقابل- به عنوان یکی از راهکارهای تربیتی- نائل شوند. شرایط برای احتراممتقابل، وقتی پدید می آید که معلمان اجازه درگیر شدن با روشهایی را بدهند کهمی توانند همراه با دانش آموزان به یکدیگر گوش دهند و هر دو طرف یکدیگر را جدی تلقیکنند؛ با یکدیگر در جهت حل مشکلات کار کنند و برای بهره وری، همه، هر نوع کاری راانجام دهند. در شرایط احترام متقابل، با دانش آموزان به عنوان سرمایه هایی که برایمشارکت، قابلیت فراوانی دارند، رفتار می شود. معلمان وقتی که مهارتهای همکاری ومشارکت را یاد می دهند، مجبور نیستند، همه کاره باشند. این معلمان، به دانش آموزانخود اجازه می دهند که به آنها در امر یاددهی- یادگیری کمک کنند. این، معلمان حقندارند وقتی که همه دانش آموزان با احترام با یکدیگر کار می کنند، آنها و کلاس دررا به صورت یکطرفه کنترل کنند.
به وجود آوردن مدیریت مثبت در کلاس درس،  هم جریان ساختن مسیرهای گوناگون یک رودخانه پرخروش و آسیب زاست. این جریان سازی،شامل به وجود آوردن شرایط مراقبت بر پایه مهربانی، صلابت، بزرگی و احترام متقابلاست