تحقیق درباره نارساییهای نظام آموشی جدید
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره نارساییهای نظام آموشی جدید

تحقیق درباره نارساییهای نظام آموشی جدید


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره نارساییهای نظام آموشی جدید 

تحقیق درباره نارساییهای نظام آموشی جدید
امروزه یکی از مسائل مهمی که فکر بسیاری از مسئولین و دست‌اندرکاران نظام تعلیم وتربیت کشور ما را بخود مشغول کرده است ، مسائل ناشی از نارسائی‌های نظام جدیدمی‌باشد که منجر به افت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه مشهد شده و خودبعنوان یک مسئله اساسی مطرح می‌باشد. این پژوهش در پی شناخت عوامل مربوط به ساختارو محتوای نظام جدید آموزش متوسطه بوده، که زمینه‌های لازم را برای افت تحصیلیدانش‌آموزان فراهم کرده است . فرضیه‌هایی که بدین منظور تدوین شده عبارتند از: -۱شیوه برنامه ریزی دروس در نظام جدید آموزش متوسطه یکی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلیدانش‌آموز محسوب می‌شود. -۲ تغییرات مکرر آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائینظام جدید آموزش متوسطه از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان است . -۳ حجمزیاد و سنگین دروس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود. -۴شیوه‌های سنتی تدریس یکی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود. -۵نحوه انتخاب رشته در نظام جدید یکی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان است .-۶ عدم تمایل دانش‌آموزان ضعیف نسبت به ادامه تحصیل در شاخه‌های کار و دانش و فنیو حرفه‌ای یکی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان است . ضمنا نگرش دبیراننسبت به هر یک از فرضیه‌های فوق با سابقه خدمت آنان بررسی و رابطه میان هر یکسنجیده شده است . جامعه این پژوهش متشکل از کلیه دبیران شاغل در دبیرستانهایدخترانه نظام جدید و کلیه دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در این دبیرستانها کهلااقل ترم چهارم و بیشتر بوده و در یک یا چند درس افتاده‌اند، در نواحی ۶ گانهشهرستان مشهد است . نمونه‌گیری در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفیخوشه‌ای انجام شده است . حجم نمونه متشکل از ۱۲۰ دبیر و ۳۰۰ نفر دانش‌آموز می‌باشد. با توجه به آنکه موضوع تحقیق نوعی نگرش سنجی بوده، لذا روش تحقیق بکار رفته از نوعپیمایشی است . برای سنجش نگرش دبیران و دانش‌آموزان ۲ نوع پرسشنامه ساخته شده یکیمخصوص دبیران و دیگری مخصوص دانش‌آموزان، سئوالات هر دو پرسشنامه براساس مقیاسلیکرت طراحی (بسیار زیاد-زیاد-کم-بسیار کم) که به هر یک از پاسخ‌ها وزنی معادل ۱ تا ۴ داده شده است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفادهشده، برای مستند سازی فرضیه‌های تحقیق از آزمون مجذور کا (X2) استفاده شده است . نتایج عمده حاصل از این پژوهش عبارت است از: -۱ در مورد فرضیه اول: بین شیوهبرنامه‌ریزی دروس و افت تحصیلی دانش‌آموزان در نظام جدید ارتباط معنی داری وجوددارد. یعنی اینکه شیوه برنامه‌ریزی دروس در نظام جدید از جمله عوامل مؤثر بر افتتحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود. -۲ در مورد فرضیه دوم: بین تغییرات مکررآئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی نظام جدید و افت تحصیلی دانش‌آموزان در نظامجدید ارتباط معنی داری وجود ندارد. اما این عامل می‌تواند بطور غیرمستقیم بر افتتحصیلی دانش‌آموزان تاثیر بگذارد. -۳ در مورد فرضیه سوم: بین حجم زیاد و سنگین دروسو افت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد. یعنی اینکه حجم زیاد و سنگیندروس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان در نظام جدید به شمار می‌رود. -۴ در مورد فرضیه چهارم: بین شیوه‌های سنتی تدریس و افت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباطمعنی داری وجود دارد. یعنی اینکه شیوه سنتی تدریس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصیلیدانش‌آموزان در نظام جدید به شمار می‌رود. -۵ در مورد فرضیه پنجم: بین نحوه انتخابرشته در نظام جدید و افت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد. یعنیاینکه نحوه انتخاب رشته در نظام جدید از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزانبه شمار می‌رود. -۶ در مورد فرضیه ششم : بین عدم تمایل دانش‌آموزان ضعیف نسبت بهتحصیل در شاخه‌های کارودانش و فنی و حرفه‌ای و افت تحصیلی دانش‌آموزان در نظام جدیدارتباط معنی‌داری وجود دارد. یعنی اینکه عدم تمایل دانش‌آموزان ضعیف نسبت به ادامهتحصیل در شاخه‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای از جمله عوامل موثر برافت تحصیلیآنها در شاخه نظری به شمار می‌رود. چکیده به زبان فارسینگرش / دبیر / دانش‌آموز / افت تحصیلی Attitude / High school teacher / Student / School drop out صباغیان، زهرا, اردانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

را مرور می کنیم.
مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهایجهان سوم به صورت حاد مطرح است. منابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است واین مسئله، صرفه جویی، دقت در مصرف و تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی واجتماعی را الزامی می سازد. بنابراین افزایش سریع جمعیت واجب التعلیم این کشورها،بخش عمده ای از درآمد ملی آنها را می بلعد. در حالی که در اغلب این کشورها هنوز همهکودکان لازم التعلیم به مدارس راه نیافته اند و تعداد زیادی از جمعیت بزرگسالانآنها بی سواد هستند،علاوه بر آن مشکل افت تحصیلی در مدارس نیز به حجم این مشکلاتافزوده می شود. در کشور ما نیز افت تحصیلی یکی از مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورشاست که همه ساله دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد.
یافته هایآماری از مدارس کشور نشان دهنده آن است که افت تحصیلی به صورت مردودی، ترک تحصیلزودرس و یا اشکال دیگر آن مقادیر زیادی از منابع مالی ملی و استعدادهای انسانیجامعه را تلف می کند.
هرگاه از افت تحصیلی سخن به میان می آید، بیشتر مردم درصددانش آموزان مردودی و یا ترک تحصیل کنندگان از مدارس را یادآوری می کنند،در حالی کهمردودی ها و ترک تحصیل کنندگان یک دوره آموزشی نسبت به کل دانش آموزان آن دوره،بخشی از افت تحصیلی یک دوره آموزشی محسوب می شود. اما افت تحصیلی تنها به ایندرصدها محدود نمی شود، بلکه در حوزه مسائل آموزشی مفهوم گسترده تری را به دنبالدارد.
افت تحصیلی دارای دو جنبه کمی و کیفی است. افت تحصیلی کمی عبارت است ازدرصد دانش آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شدن و یا ترک تحصیل نتوانسته اندآن دوره تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند. در مفهوم افت تحصیلی کیفی نیز بهنارسایی در دست یابی به هدفهای تعیین شده آموزشی و یا عدم تحقق بخشی از این هدفهااشاره شده است. لذا تفاوت بین دانش و مهارت فارغ التحصیلان یک دوره آموزشی و هدفهایتعیین شده برای این دوره را با افت تحصیلی کیفی نشان می دهند.
افت تحصیلی چیست؟
افت تحصیلی عبارت است از وقوع ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی در نظامآموزش و پرورش یک کشور. این تعریف از افت تحصیلی تا اندازه ای محدود است، زیراانواع دیگر افت تحصیلی در این مفهوم نادیده گرفته شده است.
افت تحصیلی در کشورما نیز رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد و هر سال نیز این پدیده آموزشی به صورتمردودی، ترک تحصیل زودرس و یا سایر اشکال آن تأثیرات نامطلوبی را در حیات فردی وخانوادگی افراد بر جای می گذارد و علاوه بر لطمات اقتصادی بر حوزه آموزشی، موجبنابسامانیهای اجتماعی نیز می شود.

زمینه ساز افت تحصیلی چیست؟
هیچ چیزمانند ضایعات تعلیم و تربیت در سرنوشت ما و دانش آموزان موثر نیست، زیرا نه تنهاتعلیم و تربیت ناقص، بودجه ملی را هدر می دهد، بلکه از همه مهمتر، قسمتی از عمرکودکان و نوجوانان را هنگام تحصیل در مدرسه کاملاً تلف می کند.
همچنین اگر بخشاعظم این افت تحصیلی در دوران بلوغ اتفاق بیافتد، می تواند موجب بروز ناکامی در فردشود. ارزشیابی های انجام شده در مورد کیفیت آموزشی نشان می دهد که در سالهای اخیربا توجه به فراوانی تعداد مدارس و افراد مدرسه رو، تغییرات قابل توجهی از لحاظ کیفیدر نظام آموزش و پرورش ما حاصل نشده است.
یکی از دلایل افت تحصیلی به روش هایتدریس معلمان برمی گردد. روش های تدریس که یکی از عناصر جدایی ناپذیر فرآیند آموزشو پرورش است، باید در بررسی های مربوط به افت کمی و کیفی تحصیلی مورد توجه قراربگیرد. لذا تدریس را نباید وسیله ای برای انتقال دانش از ذهن معلم و یا چند کتاب بهذهن دانش آموز تلقی کرد. بلکه مراد از تدریس، فراهم کردن شرایط مناسی است که تحت آنشرایط، دانش آموز باید به یادگیری بپردازد.
از دیگر عوامل موثر در افت تحصیلیمی توان به نقش معلم نیز اشاره کرد. معلم که در گذشته به عنوان منبع دانش و اطلاعاتبه شمار می رفت و نقش اصلی انتقال دانش و اطلاعات به ذهن دانش آموزان را عهده داربود.
امروزه با وجود و بسط رسانه های شنیداری و دیداری رادیو، تلویزیون،سفرنامه ها و… منابع اطلاعاتی دانش آموزان گسترش یافته است، بنابراین نقش معلمنیز هر روز کمرنگ تر می شود. از سوی دیگر عوامل اجتماعی و شرایط زندگی نیز به نوبهخود تغییر می کنند و تحول می یابند.
بنابراین لازم است که معلم دارای بهره هوشیو استعداد ذهنی بالاتری باشد، همچنین به حرفه معلمی عشق بورزد، دانش آموزان را دوستبدارد و از سلامت بدنی و مهارتهای شغلی و تخصصی بالایی نیز برخوردار باشد. در خاتمهمی توان به عوامل موثر اقتصادی مانند فقر اقتصادی، وضع مسکن، میزان درآمد و عواملفرهنگی دیگر مانند فراوانی دانش آموزان در یک کلاس و تحصیلات والدین و علل روانیمانند اختلالات روانی و معلولیت های ذهنی و جسمی دانش آموزان و همچنین علاقه به درسدانش آموزان نیز اشاره کرد.
کاربرد اصطلاح افت یا اتلاف (Wastage) در آموزش وپرورش از زبان اقتصاددانان گرفته شده است و لذا آنان آموزش و پرورش را به صنعتیتشبیه می کنند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه ای را که باید به محصول نهایی تبدیلشود، تلف نموده است و در نتیجه مطلوبیت مورد انتظار را در جامعه به بار نیاوردهاست. شاید این تشبیه چندان خوشایند کارشناسان آموزشی نباشد و اصطلاح قصور در تحصیلیا واماندگی از تحصیل مطلوبتر باشد.
با وجود این از نقطه نظر منابع مالی وبودجه ای که جامعه در اختیار نهاد رسمی تعلیم و تربیت قرار می دهد، بدون شک آموزش وپرورش یکی از بزرگترین مشاغل کارآفرین اقتصادی جهان را داراست.
بسیاری ازدولت ها، برنامه آموزش و پرورش را در رأس سایر برنامه های خود قرار داده اند.
بدین ترتیب در پانزده کشور آسیایی با اینکه تعداد اطفالی که به مدرسه ابتداییمی روند هفتاد درصد افزایش یافته است، اما هنوز نیازهای آموزشی جهان سوم برآوردهنشده است. در مورد علاقه مندی خانواده ها به تحصیل و میزان سواد والدین و تأثیر آندر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط «کارسون وروت» تحقیقاتی انجام شده است که نتایجحاصله نشان می دهد که مشخصه اصلی کودکان تیزهوش این است که آنان خانواده های پرمهرو محبتی داشته اند و خود والدین آنها علاقه وافری به یادگیری فرزندانشان داشته اند.
لذا این پژوهش وجود همبستگی میان هوش و پیشرفت تحصیلی کودکان و وضع و منزلتاجتماعی والدین آنها را اثبات می کند. همچنین این نشان دهنده آن است که بهره هوشیکودکان، با موفقیت اجتماعی و اقتصادی والدین آنها همبستگی مثبتی دارد.
هرچهموقعیت اجتماعی و اقتصادی پدر و مادر بهتر باشد، بهره هوشی کودک نیز بالاتر خواهدرفت و در نتیجه در دروس پیشرفت خواهد داشت.
به باور «کارسون» در کتاب خود تحتعنوان «تربیت کودکان تیزهوش»، با اینکه دانش آموزان تیزهوش غالباً بلند پرواز وکوشا هستند، مع هذا، گاهی در دروس خود نمرات بسیار کمی می گیرند و نسبت به یادگیریبی اعتنا و حتی متنفر از آن هستند و به همین علت استعداد عالی آنها که ممکن است از۱۲۵هم بیشتر باشد، پوشیده می ماند. علت چیست؟ وضع خانوادگی را می توان از عللاساسی دانست و مسلم است که از هم پاشیدگی خانواده تأثیرات نامطلوبی در کودکان دارد.
امروزه آموزش و پرورش کشور ما، علیرغم تمامی تلاشها، هنوز جایگاه واقعی خود راپیدا نکرده است. می دانیم که کیفیت آموزش و پرورش از کمیت آن مهم تر است. زیراکیفیت برتر آموزشی، می تواند تحولات عمیق تری را در بین دانش آموزان فراهم کند. امروزه این حقیقت بر همگان روشن شده که دانش آموزان در ارتقای کیفیت آموزشی از سایرمتغیرها نظیر کیفیت معلم و امکانات و تجهیزات و برنامه های آموزشی به مراتب مهم ترهستند. پس، بر این اهمیت تأکیدکنیم.

جذ ب دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بدون آزمون دردوره دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد رابدونآزمون در دوره دکتری می پذیرد.
دکتر عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاداسلامی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آیین نامه حمایت از نخبگان و دانشجویانممتاز دانشگاه، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشدرشته های مختلف تحصیلی را از تمام دانشگاههای داخل و خارج از کشور، اعم از دولتی وغیردولتی که معدل کل آنها حداقل ۱۷ و همچنین نمره پایان نامه آنها عالی یا حداقل ۱۸باشد و کلیه دانشجویان رتبه های اول کارشناسی ارشد و برندگان رتبه های اول، دوم وسوم المپیادهای علمی دانشجویی و دانش آموزی و جشنواره های علمی خوارزمی و مشابهینآنها را که به تائید شورای هدایت استعدادهای درخشان رسیده باشند، بدون شرکت درآزمون ورودی برای گذراندن دوره دکتری رشته مربوطه مورد بررسی قرار می دهد و براساسظرفیت اضافی خود و الویت بندی به تدریج آنها را می پذیرد.
وی اظهار کرد: پذیرشدانشجویان ممتاز در رشته های مختلف دانشگاه آزاد برابر با ظرفیتی است که در هررشته، توسط معاونت آموزشی تعیین و اعلام می گردد و چنانچه تعداد متقاضیان در هررشته بیش از ظرفیت اعلام شده باشد گزینش براساس امتیازبندی انجام می شود.
بهگفته دکتر جاسبی، همچنین به کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات به ازای هر نیمنمره معدل بالای ۱۷ یک امتیاز، به ازای هر نیم نمره بیشتر از حداقل نمره پایان نامهعالی (۱۸) یک امتیاز و به ازای چاپ مقاله یا کتاب براساس آئین نامه مربوطه (ارتقاءهیات علمی دانشگاه) امتیاز تعلق می گیرد.
وی تاکید کرد که هیچ یک از موادآئین نامه های پژوهشی و مقررات دانشگاهی در مورد این قبیل دانشجویان لغو نمی شود واین دانشجویان همانند سایر دانشجویان موظف به رعایت کلیه مقررات آموزشی دانشگاههستند.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه قطعاً کسانی که سن کمتریدارند و پس از گذراندن دوره دکتری سال های بیشتری می توانند به نظام خدمت کنند، دراولویت پذیرش قرار دارند، گفت: البته آزمون دوره های دکتری همچنان پابرجاست و ظرفیتاصلی ما از میان داوطلبان موفق در آزمون پذیرش خواهد شد و موافقت گروههای دورهدکتری نیز برای قبول افراد پس از مصاحبه شرط نهائی برای پذیرش است

تعطیلی‌های نابهنگام مدارس به علت دلایلی مانند سرما و آلودگی هوا، درسی برای زندگی دانش‌آموزان است.

تعطیلی‌ مدارس که به علت بارش برف و باران و یا آلودگی هوا پپش می‌آید، یک یادگیری برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود. دانش‌آموز در روزی که تعطیل است، فکر می‌کند که دلیل تعطیلی چیست و چرا مدرسه تعطیل شده است و همین تفکبسیار با ارزش است. آموزش و پرورش با تعطیلی نابهنگام مدارس به دانش‌آموزان می‌آموزد که تنها به فکر آموزش آنها نیست و ارتقای فرهنگ و سلامتی دانش‌آموزان را مدنظر دارد و اینگونه آموزشها حفظ کردنی نیست بلکه تجربی است. در خصوص افت تحصیلی دانش‌آموزان در تعطیلی‌های نابهنگام مدارس نیز اگر دانش‌آموزان مشکل اساسی در این زمینه داشته باشند شورا و معلمان مدرسه با برگزاری کلاسهای مختلف تقویتی و جبرانی این مشکل را حل می‌کنند.