گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان

دانلود گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان پروزه کارورزی گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان کارآموزی در آزمایشگاه بیمارستان گزارش کارآموزی در بیمارستان گزارش کارآموزی کامپیوتر بیمارستان مقدمه کارآموزی بیمارستان کارآموزی آزمایشگاه بیمارستان پروژه کارآموزی بیمارستان

Reports of practical training in a hospital

 

موضوع : گزارش کارآموزی کار عملی در بیمارستان

بيمارستان‌ها از نهادهاي مه ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني است كه با امكانات و تسهيلات ويژه خود در بازگشت سلامت جسمي و رواني افراد، تحقيقات پزشكي و آموزشي نيروي ماهر در بخش بهداشت درمان نقش مهمي ايفا مي‌كند.
اهميت تجهيزات پزشكي و پيشرفت اين تكنولوژي در پيشگيري، تشخيص، درمان و آموزش اامري مسلم و واضح مي‌باشد. اين تجهيزات پزشكي بايد منطبق در نيازهاي واقعي بيمارستان و متناسب با نيروي انساني واجد شرايط باشد.
با توجه به اينكه حدود 30‌% از هزينه‌هاي اختصاص يافته به هر تخت بيمارستان صف تهيه تجهيزات پزشكي مي‌گردد و از طرف ديگر شواهد بيانگر آن است كه عدم توجه به اصول صحيح مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي، عملكرد ضعيف و نگهداري غير مؤثر انها را موجب گرديده است و هزينه‌هاي گزافي صرف تعويض و تعمير به مراكز درماني و خصوصاً بيمارستان‌ها تحميل گرديده است. هزينه خريد تجهيزات پزشكي، نگهداري توأم با پيشگيري و هزينه تعمير حدود 15-5 درصد بودجه يك بيمارستان را به خود اختصاص مي‌دهد و به اين روند افزايش هزينه مديريت مي‌تواند اساسي براي كاهش هزينه نگهداري و استفاده مطلوب از تجهيزات پزشكي باشد.
برنامة ريزي و تربيت تامين نيروي انساني به خودي خود سبب بهبود مراقبت هاي بهداشتي نمي شوند و نيازمند مديريت صحيح هستند، به عبارت ديگر مي توان با فراهم آوردن شرايط شغلي مناسب و نظارت حمايتي، سبب تقويت انگيزه، ايجاد رضايت شغلي و بهبود و كاركد نيروي انساني بهداشتي شد. پيامدهاي تربيت نيروي انساني بهداشتي شد. پيامدهاي تربيت نيروي انساني متخصص پزشكي و پيراپزشكي و مراقبتهاي بهداشتي، مستقيماً تحت تاثير چگونگي مديريت نيروي انساني و ميزان دانش و مهارتهاي لازم و مناسب مديران ستاد دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور است. لذا ارتقاء مهارت و دانش مديران مذكور مي تواند بطور اثر بخشي در بهبود و توسعه آموزش پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور است. لذا ارتقاء مهارت و دانش مديران مذكور مي تواند بطور اثر بخشي در بهبود و توسعه اموزش پزشكي (تربيت نيروي انساني پزشكي) و خدمات بهداشتي و درماني كشور تاثير گذار باشد.
در سالهاي اخير سازمان بهداشت جهاني اقدام به تهيه برنامه‌ها و بسته‌هاي آموزشي نموده است. ديويد كانيور (2003) در اين رابطه مي‌نويسد: بسته هاي آموزشي شامل يك قسمت از برنامه هاي آموزشي توسعه يافته است كه با همكاري سازمان بهداشت جهاني در بسياري از زير بناي توسعه آموزش عالي در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، توسعه و تربيت حرفه‌اي مديران ستادي دانشگاهها به عنوان مهمترين بازوهاي اجرايي و مؤثرترين نيروهاي اين بخش مي‌باشد.
هدف كشورهاي پيشرفته تهيه شدهاست. اين يك برنامه جهاني است كه بمنظور مساعدت و كمك فني براي تقويت كردن بخش بهداشت و ارزشيابي و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي بهداشتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
بنابراين توسعه و تربيت حرفه اي مديران دانشگاهها از اهميت و اولويت ويژه‌اي برخوردار است و شايد بتوان گفت زير بناي آموزش در دانشگاهها، آموزش مديران آنان مي باشد. در عصر انفجار دانش و تكنولوژي، هنوز بسياري از مديران دانشگاهها، بدون اختصاص وقت براي مطالعه و روز آمد كردن اطلاعات خود مديريت مي‌كنند. گاهاً آموزشهايي نيز كه از آن برخوردار مي شوند، بيشتر شامل برگزاري جلسات سخنراني و كارگاههاي آموزشي است كه با نيازهاي واقعي و در اولويت مديران تطابق ندارد. يا براي آموزش ازروشهايي استفاده مي شود كه مناسب آموزش بزرگسالان نيست.در حاليكه مديران ستادي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه نقش توامان در تربيت نيروي متخصص و حرفه اي پزشكي و نيز هدايت سازمان بزرگي به نام شبكه‌هاي بهداشت و خدمات درماني را بر عهده دارند، ضروري است آنان از مهارتهاي تحليلي، انساني ، ادراكي و تخصصي برخوردار باشند. و اين مهم تنها از طريق آموزش و پرورش مداوم اين مديران تحقق مي‌پذيرد. در نتيجه آموزش مديران دانشگاهي مانند هر برنامه آموزشي ديگر نياز به بازنگري و نواوري دارد. بنابراين به دليل ناكار آمد بودن و پايين بودن كيفيت آموزش هاي پيشين، ناهماهنگي تحصيلات مديران دانشگاهي با پستهاي آنان، پراندگي و ناهمگوني و عدم انسجام آموزشهاي قبلي و نيز به منظور پرورش و ارتقاء دانش و مهارت مديران ستادي دانشگاههاي علوم پزشكي، طراحي يك برنامه آموزش جديد و تهيه مواد و بسته‌هاي آموزشي ويژه مديران ضرورت پيدا مي‌كند.
حال مديريت منابع انساني از ديد ديگر تعريف مي كنيم.
«مديريت منابع انساني» اصطلاحي است، براي توصيف گستره‌اي از فعاليت هاي متنوع شامل جذب و نگهداري و پرورش نيروي كار با استعداد و پر انرژي «مديريت منابع انساني بر مسئوليت مديران براي تجهيز سازمان با كاركنان توانند و حصول اطمينان از مطلوبيت به كارگيري استعدادهاي آنان دلالت دارد و برخي از صاحبنظران به اين باورند كه اگر افراد مناسب استخدام شوند و در جاي مناسب به كار گمارده شوند، همه چيز به خوبي پيش خواهد
كارمنديابي فرآيندي است كه به وسيله آن كساني كه به نظر مي‌رسد توانايي بالقوه‌اي براي عضويت در سازمان و انجام دادن وظايف محول دارند شناسايي مي‌گردند و موجبات جذب انها به سوي سازمان فراهم مي‌شود.
كارمنديابي يك فرايند واسطه‌اي است يعني طي اين فرآيند كساني كه جوياي كارمند و كساني كه خواهان نيرومند كارند براي نخستين بار با يكديگر روبرو مي‌شوند تا طي فرايند بعد كه انتخاب و گزينش است توانايي واقعي آنها براي احراز شغل ورود به سازمان تعيين گردد.
فرآيند كارمنديابي در سازمان بايد به گونه‌اي باشد كه تعداد زيادي از داوطلبان واجد شرايط متقاضي شغل شوند بديهي است هر قدر تعداد متقاضيان شغل بيشتر باشد سازمان حق انتخاب بيشتر مي‌خواهد داشت ولي البته اين فرآيند هنگامي مؤثر است كه نه تنها افراد واجد شرايط جذب سازمان شوند بلكه كساني كه فاقد صلاحيت هستند نيز در همان ابتدايي به اين امبر ببرند و داوطلب شغل شوند اين دو شرايط يعني جذب افراد واحد شرايط و از دور خارج كردن افراد فاقد شرايط هزينه‌هاي كارمنديابي را به حداقل خواهد رساند.
اين بيمارستان اهداف مهمي چون جلب رضايت بيماران و بهبود وضعيت هتلينگ و نيز تقويت كميته‌هاي بيمارستاني و ارتقاء كيفيت خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي و رفع مشكلات موجود در فرآيند خدمات درماني و …. نياز به برنامه‌ريزيها و تصميم‌گيريهاي دقيق مديريت و مقامات صورت مي‌گيرد كه بنا به تعريف برنامه‌ريزي عبارتند از فراگر تعيين و تعريف هدفهاي سازمان و تدارك پيشاپيش و دقيق اقدامات و وسايلي كه تحقق هدفها را ميسر مي‌سازد كه اقدامات و وسايل مورد نياز عبارتند از: پيش بيني روشها، زان، مكان، منابع و افراد، پس حاصل نهايي اين فعاليتها، فراهم شدن برنامه‌اي است كه راهنماي اعمال و فعاليتهاي اعضاي سازمان قرار مي‌گيرد. و به طور كلي برنامه‌ريزي، عمليات سازماني را پيش نگري و بر هدفهاي سازمان متمركز كرده، عمل نظارت را تسهيل مي‌كند.
در اين بيمارستان نيز با برنامه‌ريزهاي صحيح 1- وضعيت هتلينگ بيمارستان كه بسيار قديمي و فرسوده بود در كل بيمارستان اصلاح شد. لازم به ذكر مي‌باشد كه اين بخشها اع از روبالشي، روتختي، ملحفه، وسايل شخصي مصرفي بيماران شالم مي‌شود و يا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات پيراپزشكي رفع مشكلات موجود در فرآيند خدمات درماني معاونت درمان در اين بيمارستان تأسيس گرديد. و نيز فعاليتهايي چون بازسازي بخش هاي بيمارستان و راه‌اندازي درمانگاههاي تخصصي و استفاده از فرمولاسيون‌هاي اماده جهت بهبود وضع تغذيه و نيز صدع تصميم ديگر درست اقدام مي‌باشد. و اما برنامه‌ريزي‌هايي كه در جهت سازماندهي و فعاليتهاي دوره‌اي كه تغييرات مطلوبي در ساخت بيمارستان ايجاد مي‌كند و يا بنا به تعريفي كه داريم سازماندهي فراگردي است كه طي آن، با تقسيم كار ميان افراد و گروه‌هاي كاري، و ايجاد هماهنگي ميان آنها، براي كسب اهداف مهم تلاش مي‌شوند. در ابتدا در مورد سازماندهي به طور كلي و به اجمال اظهارنظر مي شود ولي بتدريج برخي از صاحبنظران اقدام به تشريع ساخت سازماني مي‌كنند و جنبه‌هايي از سازماندهي، نظير تخصص و رسميت را مورد بررسي قرار مي‌دهند البته سازماندهي با ديگر فراگردهاي مديريت تعامل دارد و نقش مهمي در كسب هدفهاي سازمان ايفا مي‌كند.

دانلود گزارش کارآموزی کار عملی در بیمارستان
گزارش مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي با كار عملي در بیمارستان

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
تاريخچه بيمارستان امام حسين(ع)
اساسنامه بيمارستان امام حسين(ع)

فصل دوم- مطالعه منابع
برنامه‌ريزي
تعريف برنامه‌ريزي
جايگاه برنامه‌ريزي در سازمان
مزاياي برنامه‌ريزي
ارتباط برنامه‌ريزي با ساير وظايف مديريت
تقدم برنامه‌ريزي نسبت به ساير وظايف مديريت
روش‌هاي حل مشكلات
معرفي تكنيك‌هاي تصيم‌گيري
معرفي مراحل طراحي برنامه‌ريزي عملياتي
معرفي تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي
نظام برنامه و تأمين نيروي انساني
طرح‌ريزي و براورد احتياجات منابع انساني
استخدام
كارمنديابي منابع داخلي و خارجي
روش‌هاي انتخاب و گزينش
نظام بهسازي منابع انساني:
ارزيابي شايستگي كاركنان
نظريه‌هاي ارزيابي
نظام نگهداري منابع انساني:
بهداشت و ايمني در محيط كار
خدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنل
آموزش ضمن خدمت كاركنان و مديران
برنامه‌ريزي و طرح‌ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين(ع)
سازمان:
تعريف سازمان
نقش سازمان در عصر كننوني
سازمان‌هاي رسمي
سازمان‌هاي غير رسمي
تأثير سازمانهاي غيررسمي به سازمانهاي رسمي
فوائد سازمانهاي غيررسمي
انواع نمودارهاي سازماني
سازمان در در قالب سيستم
اصول سازماندهي
مباني و انواع تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف در سازمان
مزايا و معايب تقسيم كار
توسعه شغلي و چرخش شغلي
قلمرو نظارت در سازماني
صف و ستاد
لزوم استقرار واحدهاي ستادي
اختيار و مسئوليت
تفويض اختيار
هماهنگي و اهميت راههاي ايجاد هماهنگي
مديريت زمان در سازمان
مديريت بحران در سازمان
چارت بيمارستان امام حسين(ع)
نيروي انساني در بيمارستان امام حسين(ع)
وضعيت نيروي انساني
گروه‌هاي شغلي بيمارستان امام حسين(ع9
تنظيم گروه‌ها شغلي
تاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايران
خلاصه‌اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه‌بندي مشاغل
طبقه‌بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين(ع)
علل وجود طبقه‌بندي مشاغل
اجراي طبقه بندي مشاغل در آن
فوايد طبقه‌بندي مشاغل
شرح وظايف هر يك از مشاغل
نظام پرداخت در بيمارستان امام حسين(ع)
توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آن
نحوة محاسبه حق بيمه
بازنشستگي
اضافه‌كاري
خريد كاركنان
ماليات
غيبت
حوادث
نحوه پرداخت وام‌ها از قبيل وام ازدواج، وام مسكن
صدور احكام
نحوة صدور احكام داخلي كاركنان
نحوة اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء
ارزشيابي مشاغل
ارزشيابي مشاغل و روش‌هاي مختلف آن از جهت نظري
نحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزي
بايگاني و اداره امور اسنادي
تعريف بايگاني و اداره امور اسنادي
ضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك
طبقه‌بندي و روشهاي تنظيم اسناد
اصول و روشهاي مختلف بايگاني
نحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصي
تعريف مكاتبات اداري و امور دفتري
هدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانه
روش‌هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانه
فرم‌ها ودفاتر و وسايل امور دفتري
انواع نامه‌هاي اداري و مراحل آن
شيوه نگارش براي نامه‌هاي اداري
بررسي روش‌هاي اداري محل كارآموزي
سيستم بايگاني
مديريت امور اسناد
نحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزي

اموال:
تعريف انواع اموال
انواع مالكيت
اموال دولتي
نقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتي
انبار
تعريف انبار
اهميت و جايگاه انبار
وظايف مدير انبار
انواع طبقه‌بندي كالا
استانداردهاي موجود در انبارداري
روش‌هاي مختلف انبار ك ردن كالا
شيوه‌هاي كنترل موجودي در انبار
حمل و نقل در انبار
مسائل ايمني انبار
سيستم پشتيباني در محل كاراموزي
بررسي سيستم پشتيباني
كارپردازي (تداركات)
نحوة تأمين نيازمندي‌ها
روش‌هاي انبارداري
سيستم حسابداري
تعريف حسابداري
حسابداري يك موسسه بايگاني
صدور سند
تنظيم دفاتر روزنامه و كل
انجام اصلاحات
تنظيم تراز آزمايش
تنظيم صورت سود و زيان
تنظيم صورت حساب سرمايه
تنظيم ترازنامه
ثبت روزنامه بستن حسابهاي موقت و انتقال به دفتر كل
تنظيم تراز اختتامي
بستن حسابهاي دائم و انتقال به دفتر كل
تنظيم تراز اختتامي – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كل
تعريف بودجه و اصول آن
مراحل بودجه
انواع طبقه‌بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه‌ها
نحوه تهيه و مبادله موافقت‌نامه‌هاي جاري
و طرح‌هاي عمراني
انواع بودجه‌هاي عملياتي
سيستم حسابداري محل كارآموزي

روش تحقيق:
شناخت روش علمي تحقيق
شناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيق
تنظيم سئوالات تحقيق
نحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل بوجود آمدن مشكل
انتخاب فرضيه يا فرضيه‌هاي اهم
تعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آن
روشهاي مختلف يادداشت‌برداري
جمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه‌هاي اهم
طبقه بندي اطلاعات جمع آوري شده
تجزيه و تحليل اطلاعات
طرز تهيه گزارش تحقيق يا كتاب

فصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليل

فصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل
بخش اول – نتايج
نتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليل
بخش دوم – پيشنهادات
پيشنهادات اجرايي
پيشنهاد به منظور تحقيق در آينده
بخش سوم – محدوديت‌ها در عمل
اهم محدوديت‌ها
پيوست‌ها

گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان

قیمت : 14000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :