دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی در شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی تاسیسات ساختمانی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی در یک شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی شرکت ساختمانی رشته معماری مرکز پروژه های

Training Construction Office

 

موضوع : گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

فهرست مطالب

1-مكان كارآموزي

2-دستورالعمل فعاليت مكان كارآموزي

3-اطلاعات كسب شده در دفتر ساختماني «مكان كارآموزي»

4-اطلاعات كسب شده در محل اجراي ساختمانها

اطلاعات كسب شده در دفتر ساختماني
اطلاعات حاصل از دفترچه پيمان
بتاريخ در بين كه در اين پيمان كارفرما ناميده
مي شود با نمايندگي از يكطرف و شركت / موسسه كه بشماره مورخ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و در اين پيمان پيمانكار ناميده مي شود و اقامتگاه آن مي باشد با نمايندگي دارندگان امضاء تعهدآور شركت / موسسه از طرف ديگر پيمان زير منعقد مي گردد :
ماده 1 – موضوع پيمان
موضوع پيمان عبارت از اجراي عمليات زير است :
كارهاي اصلي
الف :
ب:
ج:
د:
كارهاي فرعي
و:
ز:
ح:
و بالاخره كارهاي احتمالي موضوع ماده 30 شرائط عمومي پيمان كه طبق اسناد و مدارك مندرج در ماده 2 انجام مي شود
ماده 2 – اسناد و مدارك پيمان
پيمان شامل اسناد و مدارك زير است :
الف : پيمان حاضر
ب : شرايط عمومي پيمان
ج : مشخصات عمومي
د : مشخصات فني خصوصي
هـ : فهرست بهاء وبرآورد تقريبي مقادير كار
و : نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي
ز : برنامه تفصيلي اجرائي و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و بامضاي طرفين برسد
تبصره 1 – هر گاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پيمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فني خصوصي و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرايط عمومي پيمان و در درجه پنجم نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي ملاك عمل خواهد بود و اگر اين تناقض مربوط به قيمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود
ماده 3 – مبلغ پيمان
مبلغ اوليه پيمان بالغ بر (بعدد) ريال (بحروف) ريال است كه بر اساس قيمتهاي واحد پيشنهادي پيمانكار و مقادير تقريبي منضم به پيمان (موضوع بند هـ ماده 2 پيمان محاسبه شده است
اين مبلغ تابع تغييرات مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در مواد 29 و30 شرايط عمومي پيمان مي باشد
دفتر ساختماني

دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]