مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری

دانلود مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری دانلود پروژه گزارشات دادگاه ها کارورزی قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو وظایف دادگاه های حقوقی گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) گزارش کارآموزی حقوقی دانلود گزارش های کارآموزی در دادگستری حقوقی گزارش کارآموزی اجزائی کیفری

Components of criminal and civil court

 

موضوع : گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری

فهرست مطالب
گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد
(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
۲ گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد ۶
(حقوقی‌)
۳ گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ – تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ – ۱۰
(کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ – تیراندازی‌ و…
۴ گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ میلیون‌ ریال‌ ۱۶
(کیفری‌)
۵ گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و ۲۱
(حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
۶ گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ – صید غیرمجاز میگو ۲۷
(کیفری‌)
۷ گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و ۳۱
(کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
۸ گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق ۳۶
(حقوقی‌) توافقی‌
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
۹ گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار ۴۱
(کیفری‌)
۱۰ گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ ۴۶
(کیفری‌)
۱۱ گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ ۵۱
(حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
۱۲ گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ ۵۶
(حقوقی‌) (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمین‌ ۱۰ ساله‌)
۱۳ گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر – ایجاد مزاحمت‌ – تخریب‌ ۶۱
(کیفری‌)
۱۴ گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ ۶۵
(حقوقی‌)
۱۵ گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ ۷۰
(حقوقی‌)
۱۶ گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ ۷۴
(کیفری‌)
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۱۷ گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ ۷۹
(حقوقی‌)
۱۸ گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر ۸۳
(حقوقی‌)
۱۹ گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ ۸۷
(کیفری‌)
۲۰ گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ ۹۲
(کیفری‌)
۲۱ گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند ۹۸
(حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
۲۲ گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ ۱۰۴
(کیفری‌)
۲۳ گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ ۱۱۰
(حقوقی‌)
۲۴ گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ ۱۱۴
(حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ ۲۹۴۱
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
۲۵ گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد ۱۲۰
(کیفری‌)
۲۶ گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ ۱۲۴
(حقوقی‌)
۲۷ گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ ۱۲۸
(حقوقی‌)
۲۸ گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ ۱۳۴
(کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
۲۹ گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ ۱۳۸
(حقوقی‌)
۳۰ گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر ۱۴۳
(کیفری‌)
۳۱ گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ ۱۴۸
(کیفری‌)
۳۲ گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ ۱۵۲
(حقوقی‌)
ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۳۳ گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ ۱۵۶
(کیفری‌)
۳۴ گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ ۱۶۰
(کیفری‌)
۳۵ گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد ۱۶۴
(حقوقی‌)
۳۶ گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ ۱۶۸
(کیفری‌)

کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌)
شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)
برابر اعلام‌ مركز فوريت‌هاي‌ پليسي‌ 110 مبني‌ بر وقوع‌ يك‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلي‌بندرعباس‌ اكيپ‌ گشت‌ كلانتري‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسي‌ محرز گرديديكدستگاه‌ خودروي‌ سواري‌ پرايد به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ايران‌ 84 به‌ رانندگي‌ آقاي‌ مهدي‌ايرانپور با يك‌ دستگاه‌ موتورسيكلت‌ به‌ شماره‌ 8275 كرمان‌ 24 به‌ رانندگي‌ شاكي‌ فوق (فرشيد شهبازي‌) تصادف‌ نموده‌ كه‌ راننده‌ موتورسيكلت‌ به‌ بيمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طريق‌ كلانتري‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ موضوع‌ جهت‌ معرفي‌ مصدم‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ و اخذ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌ پيگيري‌ كه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ متعاقباً از سوي‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ كه‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بي‌احتياطي‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواري‌ پرايد به‌علت‌ عدم‌ رعايت‌ حق‌ تقدم‌ در حين‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسيكلت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ ونظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاكي‌ در حد سائيدگي‌ زانوي‌ پاي‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ مي‌باشد. در ادامه‌ از شاكي‌ و متهم‌ در دادياري‌ تحقيق‌ كه‌ شاكي‌اظهار داشته‌ به‌ شكايت‌ خود باقي‌ هستم‌ و گواهينامه‌ نيز دارم‌ و متهم‌ نيز اظهار داشته‌بي‌احتياطي‌ را قبول‌ دارم‌ و نظريه‌ افسر كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ قرار ده‌ ميليون‌ ريال‌ كفالت‌ براي‌ متهم‌ صادر كه‌ نامبرده‌كفيل‌ خود را معرفي‌ و سپس‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ شكايت‌ شاكي‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامي‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ صادرو جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و به‌ طرفين‌ ابلاغ‌ كه‌ در وقت‌ مقرر شاكي‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماينده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ كه‌ شاكي‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاكي‌ بوده‌ و تقاضاي‌ رسيدگي‌ دارم‌. متهم‌ نيز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.
سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات