تحقیق درباره ارتباطات
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره ارتباطات

تحقیق درباره ارتباطات


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره ارتباطات

مقدمه
بر قراری ارتباطات صحیح بین اجزای گوناگون یک سازمان ، از ارکان وظایف مدیر در فرآیند مدیریت است. در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درک انگیزه‌های آنها باعث توفیق مدیریت در انجام وظیفه رهبری می گردد.

استقرار شبکه‌های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان ، موجب آشنایی با نیازها و خواسته ها و درک بهتر انگیزه های آنان شود.

اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده ای از اوقات کار مدیران و رهبران را به خود اختصاص می دهد . حتی هنگامی که یک مدیر با دیگران مذاکره نمی کند، ممکن است به نوشتن یا انشای گزارش ها، نامه ها و یادداشت بپردازد یا مشغول مطالعه  اسناد و مدارک مکتوب باشد که برای وی تنظیم شده اند . به طور کلی، به ندرت امکان دارد که یک مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگران مشغول کار باشد، حتی هنگامی که به تنهایی در اطاق خود مشغول تفکر است نیز ممکن است به دلیل برقراری یک ارتباط تلقی یا حضوری، رشته افکارش گسسته شود در واقع به ن درت امکان دارد که یک مدیر اجرایی بتواند اندک زمانی را بی وقفه کار کند. با توجه به گستردگی حوزه مسائل ارتباطی در سازمان و مدیریت، می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی از ضعف ارتباطات نشأت می گیرند. اهمیت ارتباطات موثر بدان دلیل است که فراگردی ایجاد می کند که انجام وظایفی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و کنترل را برای مدیران تسهیل می کند و همچنین مدیران را در تحقق وظیفه همانگی و استفاده بهتر از زمان یاری می رساند.