تحقیق درباره اتحادیه اصناف
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره اتحادیه اصناف

تحقیق درباره اتحادیه اصناف


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان

تحقیق درباره اتحادیه اصناف
اتحادیه های صنفی زیرمجموعه ای ازنهادهای مدنی ومردمی بزرگ وموثردراقتصاد کشورمحسوب می شوند که براساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص ومعینی راعهده دارمی باشند تابتوانند بااتکای به آن ضمن ایفای نقش ووظیفه خودازحقوق تمامی اصناف ومصرف کنندگان نیزدفاع نمایند درهمین راستا وبه منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه وعملکرداتحادیه صنف کتاب ، نوشت افزار،رایانه وماشینهای اداری به معرفی این مجموعه پرداخته خواهد شد .

آغاز تشکیل اصناف بنابرنظربعضی ازمحققین پس ازظهور اسلام وپس ازظهور قرامطه وبنا برنظربرخی دیگر ادوارپیش ازاسلام است . دررسائل اخوان الصفا وقدیمی ترین مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی درغم وشادی همدیگرشریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاءهرصنف درمراسم عروسی یا عزابه یاری یکدیگر می شتافتند وهمکاری وهمدردی داشته اند ولیکن هرصنفی نسبت به صنف دیگراغلب نوعی رقابت وهم چشمی داشته است .

چنانچه براساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابواسحاق پادشاه شیرازمی خواست درآن ولایت قصری نظیری قصرکسری بسازدبرای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیرازرقابتی بارزوشدید وجود داشت . درعهد صفویه وقاجاریه نیزهریک ازاصناف رئیسی داشت که اورا کدخدا یا باشی می نامیدند کدخدا غالباً‌ انتخابی وگاه موروثی بود اوبه کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات ورفع اختلافات جزیی وعادی بین اعضاء‌اهتمام می ورزید عضویت درهرصنف غالباً‌ درگروگذراندن دوره شاگردی ونیل به مرحله استادی درحرفه وپیشه خاص آن صنف بودودربعضی مواردبا گذراندن امتحان وپس ازموفقیت ودادن ولیمه انجام می شد . وجود اصناف درطول تاریخ منحصربه ایران نبوده ودرتمامی نقاط دنیا وجودداشته وحتی دربرخی ازکشورها درایجاد یا سقوط حکومتها نیزنقش قابل توجهی داشتند .

مجموعه اموراصناف درسالهای قبل ازانقلاب یعنی تا سال ۱۳۵۰ درشهرداریها متمرکزبوده وصدورپروانه کسب نیزتوسط شهرداریها انجام شده است . درسال ۱۳۵۰اولین قانون نظام نظام صنفی تصویب وبه موجب آن اتاق اصناف تاسیس گردیده ومتولی اموراصناف وصدور مجوزکسب برای واحدهای صنفی شد . اتحادیه های صنفی که قبلاً‌ به طور خودجوش برای انجام هماهنگی بین کاراعضای هرصنف به وجود آمده بودند بیشترامورمربوط به تهیه کالا ،قیمت گذاری ها وموارد تشکیلاتی واداری را سامان می دادند . اززمان تشکیل اتاق اصناف پروانه های کسب شهرداریها تبدیل به پروانه کسب صادرازاین اتاق با نظارت اتحادیه صنفی شده وپرونده واحدهای صنفی نیزدراتحادیه تشکیل می گردید درحقیقت اتحادیه ها عملاً‌ همکاری خود را باعنوان زیرمجموعه اتاق اصناف بااین سازمان جدید التاسیس شروع کردند . سال ۱۳۵۷باپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اتاق اصناف منحل ودرابتداکمیته امورصنفی برای ساماندهی واداره اموراتحادیه ها واصناف تشکیل گردید سپس درسال ۱۳۶۱ شورای اصناف تاسیس وکلیه امورهماهنگی وساماندهی مربوط به کمیته امورصنفی واتحادیه ها به این شورای جدید التاسیس منتقل گردید .

شورای اصناف متولی اموراصناف درراس اتحادیه های صنفی قرارگرفت دراین زمان کارصدور پروانه به وسیله اتحادیه ها وشورای اصناف توامان انجام می گردید . سال ۱۳۶۸ بااصلاح قانون نظام صنفی درمجلس شورای اسلامی مجامع امورصنفی تاسیس واموراصناف ازشورای اصناف تحویل این مجامع گردید قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰ توسط شورای انقلاب درسال ۱۳۵۹ اصلاح ودرسال ۱۳۶۸ بااصلاح مجددآن درمجلس شورای اسلامی ،مجامع امورصنفی با تفکیک صنوف تحت عنوان مجمع توزیعی – خدماتی وتولیدی – خدمات فنی تاسیس گردیده وشروع به کارنمودند . علیرغم اینکه قانون ن . ص در سال ۶۹ و ۷۱ با اصلاحاتی درمجلس روبروشد هیچ گاه نتوانست خواسته های اصناف را به طور کامل برآورده نماید.لذاباپیگیری‌مجامع‌امورصنفی خصوصاً‌ با تدوین پیش نویس قانون نظام صنفی وارسال آن به وزارت بازرگانی تغییرقانون یادشده مورد درخواست ازسوی مجامع امورصنفی قرارگرفت درسالهای ۷۷ – ۷۸ پیش نویسهای قانون نظام صنفی به نظرخواهی مجامع صنفی سراسرکشورگذارده شد وسالهای ۷۹-۸۰ نیزدرکمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی وکارشناسی قرارگرفت وبالاخره درابتدای سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس ومتعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید .

ازخرداد ۱۳۸۱ این لایحه درکمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی وکارشناسی قرارگرفت درطول ۲۱ ماه نمایندگان اصناف ودولت به همراه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی این قانون را مورد بحث وبررسی قرار دادند وبا تغییرات عمده درمفاد آن نهایتاً‌ درتاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ومتعاقب آن درمورخه ۲۸/۱۲/۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید این قانون درابتدای سال ۸۳ به دولت ابلاغ وازاردیبهشت ۸۳ لازم الاجرا شد . لذا هم اکنون کمیسیون نظارت ،مجامع واتحادیه ها براساس قانون جدید انجام وظیفه می کنند .

زیرمجموعه ها

کمیسیون های پنج گانه به ترتیب :

۱-کمیسیون رسیدگی به شکایات ۲-کمیسیون حل اختلاف ۳-کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی ۴-کمیسیون فنی ۵-کمیسیون آموزش

بخش مالی

درآمدها وهزینه ها که منابع آن دریافت حق عضویت سالیانه وحق پذیرش واحدهای صنفی جدید طبق قانون نظام صنفی می باشد .

امکانات

این اتحادیه مجهز به اتوماسیون اداری بوده وباپرسنل متخصص خدمات صنفی دررابطه باهمکاران وارباب رجوع راانجام می دهند .

وب سایت اتحادیه به آدرس WWW.SENFECOMPUTER.COM دراختیارهمکاران واستفاده کنندگان محترم جهت دریافت ومشاهده لیست شرکت وفروشندگان کامپیوتروماشینهای اداری ،تعرفه های خدمات شبکه ،کافی نت ،ماشینهای اداری ورایانه ،آرشیو ،دسترسی به قانون نظام صنفی وآئین نامه ها آماده بهره برداری می باشد .

واحدبازرسی وکمیسیون رسیدگی به شکایات ازطریق دریافت ایمیل وشماره تلفن ۲۲۲۳۳۴۳-۲۲۳۷۷۳۵ آماده پاسخگوئی می باشد .