تحقیق درباره روان درمانی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره روان درمانی

تحقیق درباره روان درمانی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره روان درمانی

سابقه فرهنگی – تاریخی روان درمانی
بقراط روان درمانی علمی – تجربی را ازپیش خبر داده بود. این روش از اواسط قرن هیجده بطور مستمر در دنیای غرب مورداستفاده قرار داشته است. آنتوان مسمر نخستین کسی بود که روش درمانی خود را استفادهعلمی ازخوابمصنوعی حیوان نامید. با آن که نظریه‌های او بی‌اعتبار قلمداد شدند، روان درمانیعلمی – تجربی به شکلهیپنوتیزم ادامه یافت و بعد به لطف نبوغ فروید از شهرتی همگانی برخوردار گردید. در دهه‌هایاخیر روان درمانی علمی – تجربی با استفاده از نظریه‌های پاولف و اسکنیر و نظریه‌هایشناختی بیش از پیش گسترش یافته است.
انواع روان درمانی

روان درمانی انواع خاص بسیاری دارد و تقسیم بندیهایمختلفی بر مبناهای مختلف برای آن صورت گرفته است. از یک تقسیم بندی که طول زمانیروان درمانی مورد توجه بوده روان درمانی را به دو نوع بلند مدت و کوتاه مدت تقسیمبندی کرده‌اند. در تقسیم بندی دیگری بر حسب تعداد افراد شرکت کننده در روان درمانیدو نوعروان درمانی فردیوروان درمانی گروهیرا معرفی کرده‌اند. مهمترین تقسیم بندی بر حسب نوع رویکرد مورد استفاده در طول درمان انجام گرفته است. در این دسته روان درمانی مبتنی بر رویکردروانکاوی،رفتار درمانی،شناخت درمانیو روان درمانیهای مبتنی برروند انسان گرایانه قرار می‌گیرند.

چه افرادی تحت روان درمانی قرار می‌گیرند؟
نظر به اینکه روان درمانی یکنهاد متکی بر فرهنگ است اشخاصی که مناسب آن تشخیص داده می‌شوند در جوامع مختلفمتفاوتند. ولی بطور کلی افراد ذیل عمدتا از روان درمانی بهره می‌برند:

روان پریشها:برای این که بتوانند باشناسایی تشویقهای خود در موقعیتی قرار گیرند تا با این استرسها برخورد موثرتریداشته باشند.
روان رنجورها:اشخاصی که برایروبروشدن با فراز و نشیبهای زندگی تحت تاثیر تجربه‌های احتمالا ناخوشایند گذشته کهبه فرآیند رشد و یادگیری آنها لطمه زده است با دشواری روبرو می‌شوند. این اشخاص وهمینطور اشخاصی که تحت تاثیر مشکلات موقت زندگی دچار واکنشهای روانی مثل داغ دیدگیشده‌اند بزرگترین میزان افرادی را تشکیل می‌دهند که تحت روان درمانی قرارمی‌گیرند.
گروه بعد افرادی را شامل می‌شود که رفتار و حالات روانی آنها برای خودشان بلکهبرای دیگران آزار دهنده است و اغلب از طرف اطرافیان برای درمان هدایت می‌شوند.

اهداف روان درمانی
علیرغم تفاوتهای قابل ملاحظه کلیه روشهای روان درمانیشش هدف را مد نظر دارند.

۱٫ رابطه درمانی را تقویت می‌کنند. ایجاد یک رابطه درمانی مناسب و قوی از الزاماتاساسی در روان درمانی است. بدون بوجود آمدن چنین رابطه تداوم درمان میسر نخواهد شد.

۲٫ ایجاد امیدواری در بیمار برای دریافت کمک و ادامه درمان

۳٫ روشها و منطق درمانی به بیمار کمک می‌کند تا با کسب اطلاعات تازه درباره مسائلخود و راههای موجود برای کنار آمدن شناخت بیشتری پیدا کنند.

۴٫ ایجاد انگیزش در بیمار

۵٫ افزایش احساس تسلط بر خود و زندگی در بیمار

۶٫ کاربرد آموخته‌ها در طول روان درمانی در زندگی واقعی
شرایط لازم برای روان درمانی

این شرایط را به سه دسته کلی می‌توان تقسیمبندی کرد: شرایط مربوط به موقعیت و مکان رواندرمانی،ویژگیهای روان درمانگرونوع بیماری.

در شرایط مربوط به موقعیت و مکانروان درمانی اتاقی که روان درمانی در آن صورت می‌گیرد از حیث آرامش و به دور بودناز هر گونه مزاحمت ، آرایش و لوازم مورد نیاز مورد توجه بوده است. ویژگیهای مربوطبه درمانگر در مرحله نخست آشنایی و تسلط او را بر روان درمانی شامل می‌شود. اغلبروان درمانگرها برای هدایت فعالیتهای خود از چارچوب خاصی استفاده می‌کنند و اینچارچوب اغلب متناسب با شخصیت و علایق آنهاست.

برخی از درمانگرها در کاراستفاده از هیپنوتیزم مهارت دارند. بعضی در گروه درمانی موفق‌ترند. برخی به اصلاحشناختهای فرد مبادرت می‌ورزند و جمعی دیگر معتقد به تغییرات رفتاری هستند. ارتباطمحترمانه و در عین حال جدی ، سلامت روان و پختگی شخصیت روان درمانگر از دیگرویژگیهای مهم آنهاست. انتخاب شیوه روان درمانی از سوی دیگر با نوع اختلال تحت درماننیز مرتبط است. برخی اختلالات همچون ترسها عمدتا بارفتار درمانیبهبود سریعتر و بهتری می‌یابندو برخی همچونافسردگی با درمان شناختی.
مجریان روان درمانی

از دوران مسمر تا اواسط قرن بیستم روان درمانی از سویپزشکان ، متخصصین اعصاب و بعدا روانپزشکان مورد استفاده قرار می‌گرفت. در دهه‌هایاخیر باید به این گروه مددکاران اجتماعی دست اندرکار روانپزشکی و کمی دیرتر روانشناسان بالینی و پرستارهای روانی را اضافه کرد. اما بطور کلی مجریان روان درمانیبسته بر فرهنگ و شرایط دیگر موجود در هر جامعه با اندک تفاوتهایی همراهاست.

در ایالات متحده کثرت تقاضا برای روان درمانی موجب گسترش مراکزی کهخدمات روان درمانی ارائه می‌دهند شده است. در ایران این خدمات در بیمارستانهایروانی ، بخشهای اعصاب و روان سایر بیمارستانها ، مراکز دولتی از جمله بهزیستی ودرمانهای اخیر در سایر ادارات و کارخانجات که بخشهای مشاوره و روان درمانی دایرکرده‌اند و همچنین در کلینیکهای خصوصی مشاوره و روان درمانی توسط روان شناسان ارائهمی‌شود.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara