تاثیر دفاع مقدس بر سینما و تاتر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تاثیر دفاع مقدس بر سینما و تاتر

تاثیر دفاع مقدس بر سینما و تاتر


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تاثیر دفاع مقدس بر سینما و تاتر

 تئاتر هنری است والا و ارزشمند که نقش مهم و ژرفی در فرهنگ بشری داشته است. هنرتئاتر از دیرباز بشر را تحت تاثیر قرار داده است و این تاثیرگذاری تا به امروزادامه دارد. تئاتر تعالی بخش فرهنگ و روح آدمی است و همین امر سبب شده استپیچیده‌ترین و مهمترین مسائل انسانی در تئاتر مطرح شود. موضوع‌هایی چون حسادت،قساوت، جنایت، شهوت، خیانت، ثروت و… همواره دستمایه نمایشنامه‌نویسان جهان قرارگرفته است و افرادی را که به تماشای آن تئاترها نشسته‌اند، تحت تاثیر قرار داده استاما تئاتر مقاومت به معنای واقعی آن متعلق به دوران جدید و پدیده‌ای متاخر است وشاید بیش از هر دوره دیگری به دوران جنگ‌هی جهانی اول و دوم باز می‌گردد وپیشینه‌ای طولانی در هنر تئاتر ندارد. به عبارت دیگر تئاتر مقاومت، پدیده‌ای مدرناست و همگام با تغییر و تحولات و عصر مدرن پیشرفته است. مقاومت و تئاتر منتسب به آنبر اثر هجوم کشورها و گروه‌های متجاوز پدیده‌ آمده است و اگر مقاومتی شکل گرفته استناگزیر هجوم و یا تجاوزی آن سوی دیگر وجود داشته است. به عبارت روشن‌تر هسته‌هایمقاومت در جوامع و کشورهای مختلف بیشتر در مقابل جنگ‌های ناخواسته و تحمیلی صورتگرفته‌اند و از همین رو است که مقاومت وتئاتر، مقاومت به لحاظ مفهومی و بارارزشی آنهمواره قابل توجه بوده است. اگر در یک سو جنگ‌طلبی و تجاوزگری بوده در سوی دیگرمقاومت و طلح‌طلبی تجلی یافته است.
آنچه دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رامنحصربه فرد کرده است جهان بینی و ایدئولوژی رزمندگان ایرانی است. بنابراین جنگعراق با ایران را می‌توان جنگ ایدئولوژی‌ها نامید. نشانه‌های این جنگ ایدئولوژیک رادر گفتارها و رفتارهای رهبر فقید کشورمان امام خمینی(ره) بیش از پیش می‌توان یافت. امام خمینی(ره) جنگ ایران و عراق را جنگ اسلام و کفر نامید و اگر چه مقامات عراقینظامیان خود را آزاد گذاشته بودند تا حتی به غیر نظامیان کشورمان نیز وحشیانه حملهکنند وغیر انسانی‌ترین رفتارها را در جنگ نشان دادند، اما رهبر انقلاب، مسئولانکشورمان و رزمندگان ما همواره اخلاق جنگ را رعایت کردند و بر دفاعی بودن جنگمانتاکید می‌کردند.

تعریف دفاع مقدس
تئاتر دفاع مقدس گونه تئاتر در کشور ماستکه در آن ارزش‌های انسانی رزمندگان یا خانواده‌های ایرانی به شیوه‌ای دراماتیک ونمایشی به روی صحنه می‌روند. بنابراین این گونه نمایشی در درجه نخست باید ویژگی‌هاو عناصر هنر در آن جاری و ساری باشد. شخصیت‌ها و یا تیپ‌های نمایشی این گونهتئاترها غالباً انسانهایی هستند که یا شروع کننده جنگ بوده‌اند و عراقی‌ هستند و یاایرانی‌اند و نقش دفاعی به خود گرفته‌اند. در این نمایش‌ها گاهی خط مقدم و سنگرهایجبهه جنگ مکان وقوع اتفاق‌ها هستند و یا آدمها و انسانهای مرتبط با جنگ در پشتجبهه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند و اتفاق‌ها کیلومترها دورتر از جبهه به وقوعمی‌پیوندند. گاهی حملات و تجاوزهای دشمن چنان محور اصلی نمایش را تشکیل دهند کهگویی همه جنگ در صورت و فیزیک جنگ خلاصه می‌شود و گاهی چنان انتزاعی به آدم‌های جنگپرداخت می‌شود که گویی در جبهه تنها خلوت نشینی و مناجاتهای شبانه اصل بوده و توپ وتفنگ و خمپاره و تانک و هواپیمای بمب‌افکن تنها قصه و خیال بوده است. همه ایننمایش‌ها در ردیف تئاتر مقاومت قرار می‌گیرند و نمی‌توان گستره تعریف دفاع مقدس رابی‌دلیل محدود کرد. بنابراین به تعداد نمایشنامه‌نویسان و کارگردانهایی که درک ومعرفتی از جبهه و جنگ دارند می‌توان از تئاتر دفاع مقدس تعریف ارائه کرد.

اگرنویسنده متن‌های نمایشی‌ و کارگردان در آثار خود ادارک و فهم بهتری از جنگ تحمیلیداشته باشند و به عبارتی فلسفه جنگ تحمیلی را خوب بشناسند و به تحلیل درستی برسند،در نتیجه آثار آنها نیز مخاطب جستجوگر و سخت‌گیر را ارضا، خواهد کرد و در غیراینصورت مخاطب آن نمایش را باور نخواهد کرد. اما بی‌درنگ باید یاد‌آوری کرد و براین نکته پای فشرد که شناخت و تحلیل درست موضوعی تاریخی، همانند جنگ ایران و عراقشرط لازم برای خلق اثری ماندگار است و نه شرط لازم و کافی. کوتاه سخن اینکه شناختفلسفه جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق بر علیه ایران و نیز بازیابی اجزاء گوناگون چنین جنگیتنها نیمی از راهی است که نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر باید طی نمایند. مارتیناسلین در کتاب نمایش چیست؟ می‌گوید:«قالب نمایشی تماشاگر را در درک و تفسیر متنپوشید‌ه‌ای که در پشت متن مشهود قرار گرفته است آزاد می‌گذارد. به عبارت دیگر وی رادر موقعیت همان کاراکتری قرار می‌دهد که مورد خطاب واقع شده است. لذا تماشاگرمی‌تواند به جای آن که صرفاً شرح وصف احساسی را بخواند یا بشنود آن احساس رامستقیماً تجربه کند. علاوه بر این، ضرورت تفسیر مستقل کنش‌ها بر دلهره و انتظارتماشاگر در مسیر داستان می‌افزاید. به این ترتیب تماشاگر در واقع داخل گود قرارگرفته و مستقیماً با رویدادها رودرو می‌شود.»
تئاتر دفاع مقدس به دلیل ویژگی‌هایخاص آن تاثیرات بسیاری بر مخاطب خود خواهد گذاشت. زیرا این گونه‌ی تئاتری آمیختهاست با موضوع‌های دینی، مذهبی، اعتقادی و فرهنگی جامعه ما. بنابراین می‌توان بر ایننظریه اسلین تاکید کرد که«امکانات نمایش بسیار بیشتر از یک افزار محض عمل می‌کند وآن انتقال الگوهای رفتاری جامعه به اعضای آن است. نمایش همچنین می‌تواند وسیله‌ایدر خدمت اندیشه و روند شناختگر باشد. نمایش نه تنها ملموس‌ترین ـ یعنی غیرانتزاعی‌ترین نوع تقلید هنری ازـ رفتار واقعی انسانهاست، بلکه ملموس‌ترین قالباندیشه ورزی و تعمق در اطراف وضعیت‌های انسانی نیز هست. هر چه سطح تجربه بالاترباشد. اندیشه از واقعیت دورتر می‌شود.»
نتیجه آن که هرچه به آدم‌های جنگ واهداف، آرمان‌ها و موقعیت‌ آنها نزدیک‌تر شویم می‌توان تعریف دقیق‌تر، جامع‌تر وواقع بینانه‌تری از جنگ ایران وعراق ارائه کرد.

خاستگاه تئاتر مقاومت

آنچهمشخص است این است که تئاتر دفاع مقدس در ایران هنری تحمیلی نیست. چه بسا اگر اینگونه بود پس از نزدیک به یک قرن که از آغاز ایران و عراق می‌گذرد می‌بایست اثریاین‌گونه تئاتری وجود نمی‌داشت. در هیچ کجای دنیا نیز هنرهای بخشنامه‌ای و دستوریپایدار و ما نبوده‌اندو در گذر زمان از بین رفته‌اند. پدیده جنگ ایران و عراق اگرچه از حیث پدیدار شناسانه‌اش بررسی شود، موجودی واقعی است اما از نظر محتواییموجودی حقیقی است. کشوری با همه امکاناتش در برابر دشمن متجاوز ایستاد و هشت سالسختی‌ها و مصائب را تحمل کرد و از این آزمون مهم و طاقت‌فرسا انسانهایی سربرآورندکهگویی بر چشم برهم زدنی طی طریق کردند و همچون سالکان ممتاز ره صدساله را در کوتاهزمانی پیمودند. به عبارتی دیگر بسیاری از رزمندگان ما جنگ را مسیر دشوار و صعبیمی‌دانستند که گذر از آن روح و روان آدمی را صیقل می‌دهد و او را به معرفتی یگانهمی‌رساند. در واقع از نظر رزمندگان ایرانی واقعه جنگ همچون دانشگاهی است که مدرکفارغ التحصیلی آن زمانی اعطا می‌شود که روح و روان آدمی از کوره‌های مذاب سختیگذرکرده باشد و به تعلی و تکامل رسیده باشد. از این رو انسانی که در جنگ شرکت کردهاست زودتر به بلوغ فکری و معرفتی می‌رسد. کسانی در این آزمون دشوار بهترین نمره‌هارا می‌گیرند که به وصال حق نائل آمده باشند. از سوی رزمنده ایرانی که تمام ایمان وباور دینی خود را پشتوانه روحی و دفاعی خود می‌دانست، نمی‌توانست طرف مقابل را نیزحق بداند. بنابراین پدید آمدن عبارت‌هایی چون«جبهه‌های جنگ عراق علیه باطل»،«جنگاسلام و کفر»، «اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی» و… بی‌دلیل نیست. زیرا طبیعیاست که ملتی که در سال ۱۳۵۷ انقلابی بزرگ مرا به پیروزی رسانده و سمت و سوی آن دینیو اسلامی بوده است، اگر مورد حمله و تجاوز قرار گیرد، همانند آن خواهد بود کهمتجاوز نسبت به دین و ایمان آن ملت اعلان جنگ کرده است. از این رو جنگ عراق علیهایران، جنگ کفر علیه السلام نام گرفت. در دوران جنگ و پس از آن صدها مقاله و کتابپیرامون جنگ ایران و عراق چاپ و منتشر شد و جوانب مختلف جنگ مورد تحلیل، نقد وبررسی قرار گرفت و این تحلیل و نقد و بررسی‌ها تنها به کتاب و مقاله پرداختند. درحوزه هنر می‌توان گفت که هنرهایی چون تئاتر تاثیر بیشتری از واقعه جنگ ایران و عراقپذیرفتند و آثار قابل توجهی در این زمینه خلق شد. تئاتر دفاع مقدس اگر چه ابتدامتولیان مشخصی نداشت و حرکتی خودجوشبود اما رفته شکل و محتوایی مشخص پیدا کرد. چونموضوع دفاع مقدس خاستگاهی ملی، دینی داشت ناگزیر تئاتر متاثر از این موضوع نیزخاستگاهی ملی و دینی یافت. به عبارت صریح‌تر تئاتر دفاع مقدس موضوعی روشنفکرانه ویا انتزاعی نبود تا در خیال و ذهن نمایشنامه‌نویس متولد شود و پرورش یابد. اینتئاتر از دل گروه‌هایی برمی‌خاست که دفاع مقدس دغدغه‌شان بود و گریبان آنها را رهانمی‌کرد. این تئاتر از دل آئین و خون و شهادت وایثار برآمده بود و بی پی و ریشهنبود. نمی‌خواهیم بگوییم تئاتر دفاع مقدس در کشور ما ایده‌ال و آرمانی متولد شد وبه بلوغ رسید. تنها می‌خواهیم بگوییم تئاتر دفاع مقدس در کشور ما ایده‌ال و آرمانیمتولد شد و به بلوغ رسید. تنها می‌خواهیم یادآوری کنیم که این تئاتر از کدام تاریخو تمدن و با کدام پشتوانه فکری و اندیشگی ریشه گسترانده است. اما باید همواره بهاین سوال نیز پاسخی در خور داد که وضعیت موجود ما تئاتر دفاع مقدس، چگونه است؟ کمیتو کیفیت آن در چه سطحی است و آیا درک و شناخت درستی از وضعیت اکنون تئاتر دفاع مقدسوجود دارد؟

وضعیت موجود تئاتر دفاع مقدس

اگر به تاریخچه تئاتر دفاع مقدسنظری بی‌افکنیم با انبوهی از نمایشنامه‌های چاپ شده و چاپ نشده مواجه خواهیم شد. تعداد زیادی از آنها فرصت یافته‌اند که به صورت صحنه‌ای، تلویزیونی، رادیویی،خیابانی و عروسکی اجرا شوند و تعداد قابل توجه دیگری از نمایشنامه‌ها به دلایلگوناگون حتی فرصت انتشار نیز نیافته‌اند چه رسد به اینکه تماشاگر آنها را روی صحنهتماشا کند. به طور کلی می‌توان نمایش‌های تئاتر دفاع مقدس را به دو گروه تقسیم بندیکرد:

۱-دوران ۸ ساله دفاع مقدس(۱۳۵۹تا۱۳۶۷)
۲-دوران پس از جنگ(۱۳۶۷تاکنون(

دوران ۸ ساله دفاع مقدس

همچنان که شرح دادیم کشور و ملت ایران دچارجنگی ناخواسته شد و برای دفاع از خود ناگزیر بود سلاح بردوش گیرد و دشمن را برسرجای خود بنشاند. در دوران جنگ طبیعی است که بیشترین توجهات مسئولان و مردم هرکشور به موضوع تهییج و ترغیب افراد برای حضور در جبهه معطوف می‌شود. از این رو دردوران جنگ ایران و عراق نیز بسیاری از آثار هنری و از جمله آثار تئاتری هدفشانتبلیغ و زنده نگاه داشتن موضوع در اذهان افراد جامعه بود. این تئاترها بیشتر حماسیبودند و سعی می‌کردند جامعه را بیش از پیش با موضوع جنگ آشنا سازند و نسل جوان وفعال جامعه را به سوی رفتن به جبهه ترغیب کنند. در چنین بستری غیر طبیعی نمود کهنمایشنامه‌نویس از جنگ و آدم‌های جنگ فاصله بگیرد و به نقد موضوع بپردازد. آنچهاهمیت داشت نقل موضوع و تحریک احساسات و عوامل انسانی بود. بنابراین در ایننمایش‌ها دو هدف اساسی و عمده مورد نظر بود. یکی ایجاد انگیزه برای کسانی که توان واستعداد و نبرد با دشمن را داشتند و دیگری تقویت روحیه رزمندگان ایرانی اما شاخصه‌اصلی نمایش‌های دوران جنگ این بود که این نمایش‌ها غالبا تبلیغی بودند. یعنی همهعناصر و اجزا نمایش در خدمت هدفی مشخص بود و آن هدف تبلیغ برای مشارکت بیشتر مردمدر مبارزه با تجاوزگر بود. البته در چنین شرایط و در دورانی چنین نظر گاهی طبیعیاست.

دوران پس از جنگ

با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۷ نقطهعطفی در تاریخ ایران و عراق رخ داد و بابهای تازه‌ای را در حوزه‌های فرهنگی و هنریگشود. اکنون که آرام آرام جنگ به نقطه پایانی خود می‌رسید نگاه‌های تازه‌ای به اینپدیده جهانی و تاریخی بوجود می‌آمد. حال نمایشنامه‌نویسان و گروههای تئاتریمی‌توانستند از آن دوران و آدمهای جنگ فاصله بگیرند و نگاه منتقدانه‌ای به پدیدهجنگ و دفاع مقدس داشته باشند اکنون تئاترهای دفاع مقدس بر آن نبودند که نقل جنگکنند. آنها در پی نقد جنگ بودند. تبلیغ از این تئاترها رخت بر بسته بود و جامهتحلیل بر قامت تئاترهای دفاع مقدس خود‌نمایی می‌کرد. البته این روند به ضرورت شرایطزمانی پیش آمده بود و گاهی غیر منصفانه و بی‌محابا تا آنجا پیش می‌رفت که نقشآفرینان دفاع مقدس در جایگاه متهمی می‌نشستند.
اکنون پس از گذشت۱۶ سال از زمانپایان جنگ تئاتر دفاع مقدس بیشتر در قالب جشنواره‌ها مطرح می‌شود. جشنواره‌هایمنطقه‌ای و جشنواره‌های سراسری تئاتر دفاع مقدس هر سال برگزار می‌شود نمایش متعددیبا این مضمون حداقل برای یک یا دو بار به روی صحنه می‌روند. اگر چه جشنواره تئاتردفاع مقدس که امسال یازدهمین دوره آن را پشت سر می‌گذارد می‌توانست آغاز زودترداشته باشد و تجربیات بیشتری در این زمینه کسب شود. اما امروزه تئاتر دفاع مقدستنها در جشنواره خلاصه شده و همین جشنواره نیز از سوی مسئولان تئاتر کشور جدی تلقینمی‌شود. بنابراین تعجبی ندارد که برخی از سالها به علت نبود بودجه لازم یا نبودهماهنگی میان نهادها و سازمان‌های حامی این گونه‌ی تئاتری، جشنواره برگزار نشودگویا جشنواره تئاتر دفاع مقدس چندان اثری بر کمیت و کیفیت این نوع تئاترها ندارد.
جدا از وضعیت جشنواره‌ها و به ویژه جشنواره تئاتر دفاع مقدس ـ که وضعیت دلپسندینیست ـ نکته مهمی در این زمینه وجود دارد که باید به آن توجه کرد. واقعیت این استکه متاسفانه بیشتر تئاترهای کشورـ با ژانرهای مختلف ـ مولود و فرزند جشنواره‌هاهستند و این در حالی است که منطقی آن است که ابتدا تولید و اجرای تئاتر در سالنهاوجود داشته باشد. و بعد جشنواره‌ها متولد شوند و به ارزیابی آن آثار بپردازند. ازسوی دیگر گویا تئاتر دفاع مقدس به تئاتر صحنه‌ای ختم شده است و رسانه‌ای مانندرادیو و تلویزیون در این زمینه وظیفه و تعهدی ندارد. نمایش رادیویی و تئاترتلویزیونی یا تله تئاتر وضعیت بغرنجی در سالهای اخیر پیدا کرده‌اند و در میان معدودآثاری که از رادیو و تلویزیون پخش شده‌اند، نمایش‌های دفاع مقدس کمترین نمایش‌هایرادیویی و تلویزیونی را تشکیل می‌دهند. این در حالی است زبان هنر می‌تواند هرموضوعی را ماندگار کند. در چنین روزگاری کسانی هم که در زمینه تئاتر دفاع مقدسفعالیت می‌کنند محک جدی نخورده‌اند و در بی‌رونقی بازار، کالای خود را عرضهکرده‌اند. برخی از نمایشنامه نویسان را تعهدشان ملزم کرده است تا دست به قلم ببرندو با چنین نگاهی بدیهی است که در بسیاری موارد فرم و شکل فدای محتوا می‌شود. صداقتو راستی در قلمشان هست اما تکنیک و اصول نمایشنامه‌نویسی چندان جدی گرفته نشده است. حال آن که به قول استانیسلاوسکی این درست است که هر کس باید روش خاص خود رابیافریند اما یک اندیشه خوب، اگر بد عرضه شود تا مدتها مرد همی‌ ماند. در واقع ضعفبرخی نمایشنامه نویسان ما در زمینه دفاع مقدس همان موضوع«اندیشه خوب و عرضه بد» است.
حال سوال اصلی این است که آیا وضعیت کنونی تئاتر دفاع مقدس ایده‌ال وآرمانی است؟ در پاسخ باید گفت اگر چه هیچ گاه انسان از جایگاه و موقعیتی که در آنقرار دارد، راضی نیست اما این فزون خواهی و آرمان طلبی به معنای این نیست که تئاتردفاع مقدس در موقعیت مطلوب و آرمانی قرار گرفته است.

وضعیت آرمانی

بررسی وتحلیل وضعیت مطلوب امری پیچیده و تامل برانگیز است. رسیدن به چنین نقطه‌ای ازاندیشه‌ای پیچیده نشات می‌گیرد و نمی‌توان با ساده‌انگاری به نقطه مطلوب رسید. امااندیشه‌ پیچیده چیست و واجد چه ویژگیهایی است. ادگارمورن اندیشمند فرانسوی در مورداندیشه‌ی پیچیده نظریات جالبی دارد. او می‌گوید:«اندیشه‌ی پیچیده اندیشه‌ای است کهعدم قطعیت را در خود دارد و قادر به فهم سازمان نیز هست. اندیشه پیچیده می‌تواندارتباط و پیوند دهد. هم بافت و فراگیر و جهانی کند و در عین حال ویژگی‌ و تشخیص وعینیت را بپذیرد.»

تازمانی که به طور کامل اندیشه‌ی پیچیده در جامعه تئاتری مانهادینه شود به طور اجمال به موضوعاتی اشاره می‌کنیم که تفکر و تامل در آنهامی‌تواند ما را در رسیدن به نقطه مطلوب یاری نماید.

۱-وضعیت تولید نمایشنامه وتئاتری صحنه‌ای، عروسکی، خیابانی و نیز نمایش‌های تلویزیونی و رادیوی از منطق درستیپیروی نمی‌کند.
۲-در وضعیت مطلوب جشنواره‌های تئاتر دفاع مقدس از نظر کیفیدارای ارزش‌های علمی و نمایشی بالایی هستند.

۳-اجرای عمومی تئاتر دفاع مقدس دروضعیت مطلوب رونق یافته است و اجرای این گونه تئاترها در طول سال و در شهرهای مختلفکشور مشاهده می‌شود و جشنواره مکانی برای اجرای مجدد و با انگیزه داوری شدن آثار برپا می‌شود.
۴-در وضعیت آرمانی نمایشنامه‌ها، مقالات و نقدهای تئاتر دفاع مقدس بهطور مستمر چاپ و منتشر می‌شوند و در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرند.
۵-تماشاگران و مردم علاقمند به تئاتر داوران بی‌غرض و منصفی هستند.
۶-پدیده‌های فرهنگی یا اجتماعی در بستر زمان دچار آفت فراموشی و یا انحرافمی‌شوند.

۷-از آنجا که تئاتر دفاع مقدس می‌تواند وسیله‌ای برای انتقال فرهنگ ملیو دینی مردم ایران زمین باشد، بدیهی است حضور گروههای تئاتر دفاع مقدس در سایرکشورها و اجراهای متناوب آنها در خارج از کشور ضروری می‌نماید.
۸-اگر اعتقادداریم که رونق تئاتر دفاع مقدس به دلایل مختلف، مهم و حیاتی است و می‌تواند جهان رانیز متاثر کند، در وضعیت آرمانی گروههای تئاتری سایر کشورها نیز درکنار گروههایتئاتری دفاع مقدس به اجرا می‌پردازند.
۹-در وضعیت مطلوب سمینارها و نشست‌هایمحلی، ملی و بین المللی در زمینه تئاتر مقاومت رونق دارد و این گونه نشست‌های علمیو پژوهشی می‌تواند فقرر تئوریک تئاتر دفاع مقدس را از بین ببرد و بر غنا و اعتباراین گونه‌ی تئاتری بیفزاید.
۱۰- تئاتر دفاع مقدس تنها به نمایش‌های صحنه‌ایمنحصر و محدود نمی‌شود.
۱۱-دفاع مقدس از حیث شکل و محتوا پدیده‌ای ملی است وتئاتر دفاع مقدس نیز زائیده آن پدیده‌ ملی است. از این رو تئاتر دفاع مقدس نیاز بهپژوهش‌ها و بررسی‌های علمی دائمی دارد.
۱۲-اگر چه تئاترهای مقاومت و تئاتر دفاعمقدس وجهی ایدئولوژیک دارند و نمی‌توان هر نمایشی را اجازه داد تا اجرای عمومیداشته باشد اما نباید فراموش کرد که آزمون و خطا لازمه رشد و استحکام هر موضوعتجربی است.
۱۳-در وضعیت مطلوب و نقطه آرمانی تئاتر دفاع مقدس سطح اطلاعات ودانش هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر دفاع مقدس افزایش یافته است. انتشار مداوم ومستمر نشریه خبری- تحلیلی تئاتر دفاع مقدس چنین کارکرد مهمی را می‌تواند به عهدهگیرد.

مشکلات پیش‌رو

تئاتر دفاع مقدس با مشکلات گوناگونی روبروست اما مهمترینآنها را می‌توان به اختصار این گونه برشمرد:

۱-سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدون ومشخصی در زمینه تئاتر دفاع مقدس وجود ندارد و متناسب با سلیقه و ذوق مسئولان اینسیاست‌ها متغیر و حتی متضادند.
۲-تئاتر دفاع مقدس متولی مشخصی ندارد و نهادها وسازمانهای مختلف بخشی است از این وظایف و مسئولیت‌ها را انجام می‌دهد.
۳-سخت‌‌گیری‌ها و محدودیت‌هایی در اجرای تئاتر دفاع مقدس اعمال می‌شود و ازهمین رو جسارت و نو‌آوری و خلاقیت در این گونه تئاتری جلوه‌ای ندارد.
۴-تئاتردفاع مقدس دارای بودجه مشخصی نیست و هر سال متناسب با اوضاع و شرایط جامعه تغییرمی‌یابد.

۵-کمتر صاحب نظری است که درباره نمایش‌های دفاع مقدس اظهار نظر کردهباشد و به ضعف نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی در این زمینه اشاره‌ای نکرده باشد.
۶-جشنواره‌های تئاتر دفاع مقدس نتوانسته است آن چنان که باید و شاید جایگاهواقعی خود را در میان جشنواره‌های تئاتر بیابد. این جشنواره‌ دچار روزمرگی و دور وتسلسل شده است و هر سال برگزار می‌شود بی‌آنکه گشایش یا پیشرفت قابل توجهی در نحوهبرگزاری و کیفیت نمایش‌ها ایجاد شود.
۷-تئاتر دفاع مقدس در سالهای اخیر دچاررکود و سکون شده است.
۸-اجرای عمومی نمایش‌های دفاع مقدس اندک است و همین امرسبب شده تا رونقی در گونه‌ی نمایشی وجود نداشته باشد.
۹-متاسفانه اطلاع رسانیبسیار ضعیفی در مورد تئاتر دفاع مقدس صورت نمی‌گیرد بسیاری از نمایشنامه‌نویسانبرای یافتن منابع و ماخذ مورد نیاز خود با مشکل بسیاری روبرو هستند.

۱۰-گروههایی که در زمینه تئاتر دفاع مقدس فعالیت می‌کنند با یکدیگر هیچگونهارتباط و تعاملی با یکدیگر ندارند و متاسفانه این از هم گسیختگی گروهها تنها بهگروههای داخل کشورمان منحصر نمی‌شود بلکه این گروهها با گروههای نمایشی سایر کشورهانیز ارتباطی ندارند.

دکتر منوچهر محسنی در کتاب جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتمی‌گوید:« واقعیت آن است که در زیر بنای اصلی شبکه‌های اطلاعاتی در مقیاس جهانیزبان انگلیسی دارای نقش بسیار اساسی است. و این حداقل از دو جهت است. یکی اینکهاساساً فرمان‌ها علیرغم تبدیل چهره‌ مبادله‌ای برنامه‌ها که می‌تواند به زبان محلیبشد به زبان انگلیسی است و دانستن حداقلی از آن تا حدودی ضروری است و اما علت اصلیو بسیار مهم این است که بالاترین حجم اطلاعات عرضه شده در سطح جهانی به زبانانگلیسی است زیرا هم پوشش اجتماعی بیشتری دارد و هم تولید کنندگان عمده انگلیسیزبان هستند.»
راهکارهای برون رفت از وضعیت‌ فعلی
وضعیت فعلی تئاتر دفاع مقدسمطلوب نیست و با مشکلات زیادی روبروست. بیشتر کسانی که چنین عقیده‌ای دارند صرفاًبه ابزار عقیده بسنده می‌کنند و راهکاری ارائه نمی‌دهند. برخی از این راهکارها نیزغیر منسجم و غیر عملی است. مانند آن که بگوییم برای رونق این تئاترها هنرمندانتئاتر را باید مجبور کرد تا برای اجرای تئاترهای دلخواه خود حداقل یک یا دو سالی یکبار تئاتری با موضوع دفاع مقدس اجرا کنند. این پیشنهاد و پیشنهادهایی از این دستناگفته پیدا است که به کدام سرنوشت و نتیجه‌ای محکوم خواهند شد. بنابراین در ارائهراهکارهای برون رفت از این وضعیت باید جامعه ایرانی را شناخت و راهکارهایی بومی ومتناوب با وضعیت فرهنگی و هنری کشور ارائه داد. برخی از این راهکارها می‌تواند بهگشایشی در وضعیت کنونی تئاتر دفاع مقدس منجر شود و به طور اجمال بدین شرح بیانمی‌شود:

۱-تاسیس پژوهشکده تئاتر دفاع مقدس می‌تواند نقطه عطفی در ساختار تئاتردفاع مقدس ایجاد کند.

۲-چاره‌ای نیست جز آن که اهمیت تئاتر دفاع مقدس را پیش دریابیم و حمایت‌های مادی و معنوی از گونه تئاتری را معطوف به زمان مکان خاص نکنیم.
۳-افزایش کمی اجراهای عمومی تئاتر دفاع مقدس سبب می‌شود تا از دل آن کیفیتمطلوب پدید آید.

۴-اجازه دهیم آزمون و خطای بیشتری برای نمایشنامه‌نویسان وکارگردان‌های تئاتر دفاع مقدس به وجود آید و آنان با تجربه کردن بیشتر رشد و تعالییابند.
۵-باید تلاش کینم که گروههای حرفه‌ای تئاتر در زمینه دفاع مقدس به وجودآیند و در طول سال به شکلی فعال به تمرین، اجرا و آموزش هنر تئاتربپردازند.
۶-تئاتر دانشجویی ظرفیت ناشناخته و بالقوه بسیاری دارد. شناساییگروه‌های تئاتری در دانشگاهها و سرمایه‌گذاری بر روی آنها بهترین و کم هزینه‌ترینشیوه سرمایه‌گذاری است که نتایج بسیاری به همراه خواهد آورد.
۷-باید زمینه‌آشنایی و ارتباط گروههای تئاتری را با آدم‌هایی که در جنگ شرکت داشته‌اند و یا بهخوبی با جنبه‌های آن آشنایی دارند، ایجاد کرد.

سخن پایانی

جنگ تحمیلی عراقعلیه ایران و مقاومت شگرف مردم در مقابل تجاوزگران به عنوان پدید‌ه‌ای ارزشمند درتاریخ این مرز و بوم ثبت و ضبط خواهد شد و آیا خلق اثری ماندگار با توجه به اینقطعه از تاریخ معاصر کشورمان با زبانی تاثیرگذار از زبان هنر میسر است؟ هنر است کهپدیده‌ و موضوعی را ماندگار و جاودان می‌کند. ارتقاء بخشیدن به تئاتر دفاع مقدسهمانند انجام دفاع مقدس نیاز به عزم ملی دارد و نمی‌توان باری به هر جهت آن را بهسر منزل مقصود رساند. هر چه قدر تئاتر دفاع مقدس بالنده‌تر و پویاتر باشد، هم موضوعدفاع مقدس در جامعه زنده خواهد ماند و هم جامعه تئاتری در کشور به تحرک و شادابیبیشتری خواهد رسید.

چکیده پژوهش:

در مقاله آسیب شناسی تئاتر مقاومت در ایرانتلاش شده است تا تعریف جامعی از تئاتر مقاومت در ایران ارائه شود و خاستگاه آن راروشن سازد. این پژوهش برآن است تا وضعیت موجود تئاتر دفاع مقدس را تبیین کند و برضعف‌ها و مشکلات آن انگشت بنهد. در پی آن است که بگوید کدام مشکلات پیش روی پیشرفتاین گونه‌ی تئاتری قرار گرفته است و فاصله ما با آن وضعیت را نمایان ساخته است و درپایان نیز راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی و چگونگی حل بحران‌های احتمالی را برشمرده است و نتیجه‌گیری کرده است.

روش تحقیق:روش تحقیق این مقاله کتابخانه‌ای،میدانی و تحلیلی بوده است.

منابع:
۱-مقدمه‌ای بر تئاتر، اورلی هولتن، ترجمهمحبوبه مهاجر، انتشارات سروش، ۱۳۷۶
۲-تئاتر تجربی، جمیزروزـ اونز، ترجمه مصطفیاسلامیه، انتشارات سروش،۱۳۷۶
۳-نمایش چیست؟ مارتین اسلین

۴-جامعه شناسی جامعهاطلاعاتی، دکتر منوچهر محسنی، نشر دیدار،۱۳۸۰
۵-چالش در پرده(گزیده مقالات تئاتردفاع مقدس)، جلد یکم، به کوشش هسته پژوهش نمایش، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، ۱۳۸۲
۶-درآمدی بر اندیشه پیچیده، ادگار مورن، ترجمه افشین جهاندیده، نشرنی،۱۳۷۹
۷-تئاتر معاصر اروپا، ناصر حسینی، جلد اول، انتشارات نمایش،۱۳۷۷