تحقیق در مورد مشورت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق در مورد مشورت

تحقیق در مورد مشورت


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق در مورد مشورت

در ترجمه های مختلف از اوستا، واژه همپرسی را به معنای مشاورت، گفتمان و پند و اندرز گرفته اند. این واژه در زبان پهلوی به صورت همپرسنین همپرسیکه به کار می رود. واژه همپرسی تشکیل شده از دو جزء ham و مصدر پرس paras که به زبان هخامنشی fras گفته می شود از فرس fras در یسناهات ۵۱ بند ۱۱ با جزء آ،فرسا آمده که به معنای گفت و شنود، اندرز پرسیدن و مشورت کردن به کار رفته است و البته از همین واژه در کتاب شایسته و ناشایسته، واژه آفرا به معنای مشورت ساخته شده است:

«دیگر روز، پوروشـسب رفت و از جـادوگرانی که درد آن، جـای به افراه داشته می شدند، د= با آن ها مشورت می شد، پرسید که چیست اگر کودکان در هنگام زایش بگویند؟ و چیست اگر نخندند» ایشان، جادوگران پاسخ دادند که «گریستن (به سبب) دیدن مرگ در پایان و خندیدن (به سبب) دیدن پرهیزگاری خویش است.» (۲)

در اوستا مشورت با افراد و گروه های زیر صورت می گیرد:

الف) مشورت مزدا با امشاسپندان

ب) مشورت زردشت با مزدا

ج) مشورت انسان با خودآگاه و منش نیک

د) مشورت انسان با عوامل دروغ و فریب

الف) مشورت مزدا با امشاسپندان

امشاسپندان دستیاران مزدا هستند. درگات ها که قدیمی ترین قسمت اوستاست، نام امشاسپندان به کرات ذکر شده است. هر یک از امشاسپندان مظهر یکی از صفات اهورامزدا می باشند و حتی به وجهی شاعرانه به هر یک از این مظاهر الهی پاسبانی و حفظ قسمتی از عالم هستی سپرده شده است، تا تحت امر خاصی حاکم به کار بپردازند. این امشاسپندان به عنوان دستیاران مزدا به حساب آمده که گاه در بعضی امور با آنان مشورت می شده است:

۱-    مشورت مزدا با امشاسپندان بر سر انتخاب زردشت

در یکی از قطعات گاتها، بیچارگان و زیردستان گرفتار سرپنجه قهر توانایان و زبردستانند. جمیع کائنات به وسیله گوشورون دوران جانوران، در پیشگاه خداوند شکایت می برد. همانگونه هنگامی که رعایا به دربار پادشاهی شکایت می برند، مشاوران و وزیران حضور دارد، دربار اهورا نیز دو مقدس جاودانی، اشاو و هومن، که نظم و آرامش جهان با آنان است، شاهد سخنان روان مزبور می باشند که زردشت آنان را از مشاوران خاص دربار ایزدی معرفی می کند.

در آن گاه که آفریدگار جهان از اشه پرسید، کدام کس را سزاوار ردی جهان می شناسی تا بتوانیم یاوری خویش و تخشایی، آبادای جهان را بدو ببخشیم.»

هـمان گـونه که یک وزیر صدیق، اطلاعات لازم را به عرض پادشاه می رساند و منتظر صدور فرمان می ماند. اردی بهشت نیز می گوید: «مزدا بهتر به یاد دارد که پیش از این چه ورزیدند دیوان و مردمان و پس از این چه خواهند ورزید، اهورا است دادگستری و آن چنان که او خواهد، ما برآنیم.»

اشه دوباره پیشنهاد می کند «او باید در میان مردمان. نیرومندتر از همه باشد تا هرگاه مرا بخواند به یاریش بشتایم.»

تا مزدا به این نتیجه رسد که «یگانه کسی که در این جا می شناسم که به آموزش ما گوش فرا دهد، زردشت سپنتمان است.» (۱)

۲-    مشورت مزدا با وهومن بر سر آفرینش هستی

در اوسـتا آمده: «گـاو از خود نیک و مقـدس پـرورش می یابد و هدایای گران بها برای مردم همراه می آورد و آرمیتی برای وی چراگاه و پناهگاه فراهم می آورد. مزدا در این پدیده ، با وهـومن به مشورت می پردازد.» (۲)

ب) مشورت زردشت با مزدا

در اوستا آمده که زردشت خواهان و گفتگو و مشورت با مزداست و به تبع آن در کتاب زندوهومن بسن، موعدهای زردشتی نیز در هزاره خود به مشورت مزدا خواهند رفت.

زردشت در بند ۱ مات ۳۳ یسنا خطاب مزدا می گوید: «ای خداوند جان و خرد آرزو دارم، به دیدار و مشورت با تو (مانند یک دوست) نایل آیم.»    «اهنوکات هات ۳۳ بند ۱»

«پیداست که هوشیدر به هزار و هشتصد سال زائیده شود، به سی سالگی به همپرسه من اورمزد آید و دین پذیرد. چون از همپرسه بیاید، بانگ کند به خورشید تیزاسبه که: بایسته.» (۱)

«پس هزاره سوشیاش اندر آید. سوشیانت: همپرسه (مشورت) اورمزد دین بپذیرد و به جهان روا کند. پس نیروسنگ و سروش بروند و کسی خسرو سیاوشان توس نوذران. گیوگودرزان و دیگران را با هزار گنج و سردار انگیزند و اهریمن را از دامان (آفریدگان) بازدارند. مردمان گیتی هم منش (هم فکر) هم گفتار و هم کردار ابشد.»

ج) مشورت انسان با خودآگاه و منش نیک

در اوستا مکرزا از همپرسی انسان با اشاووهومن سخن به میان آمده است. (۲)اشاووهومن، دستیاران  مزدا، مظهر منش نیک و خودآگاه مزدا به شمار می آیند به تعبیری می توان گفت، مشورت با اشاووهومن مشورت با عقل و رجوع به خودآگاه انسان است که نظیر آن در ادبیات متأ خودر شعر مولوی و حافظ نیز دیده می شود.

این مشورت از دید کتاب منجر به نتایج زیر می شود:

نخست آرامش درونی به همراه می آورد:

« به منش پاک روی آورد و با او مشورت کند ای مزدا! بدان ها آرامش بخشی و آرامیتی ایمان را پشتیبان آنها قرار خواهی داد.» (۱)

دوم موجب مهار و کنترل و ساوس درونی می شود:

«از همان آغاز کار، کس که دانا و آگاه یا نادان و ناآگاه است، خواه نیک، خواه دروغ پرداز، در اندیشه و دل آدمی آواز می دهد. اما هر کجا آرمینی حضور داشته باشد، پند و اندرز و مشورت همان جا خواهد بود.» (۲)

سوم پاداش الهی را در پی دارد:

«اما کسانی که پیوسته با منش نیک و هومن به مشورت می پردازند و از راستی و رسائی آرمینی روشن دل می شوند و از دین اهوره پیروی می کنند، از شیر عسل و نعمت خداوند برخوردار می گردند و در هر جا آیین مزدا را پیروی می کنند.» (۳)

مشورت با عقل و منش نیک آن قدر با اهمیت است که معیار و ملاکی برای تشخیص شایستگی قضاوت به شمار می آید، چرا که از نظر کتاب قاضی که به فسار روی می آورد، به خاطر آن است که با اندیشه نیک و هومن به مشورت نمی پردازد.

«قاضی فاسد و خیانت پیشه روح و روان آدمی را به بیماری گرفتار می کند و عدل و داد را چنین قاضی جریمه دار می سازد، با اندیـشه نیک و هومن به مشورت نمی پردازد و سپنتا مینورارسخجه می دارد.» (۴)

به موازاتی که مشورت با عوامل نیک مورد تأکید قرار می گیرد و از مشورت و هم اندیشی با عوامل فساد و تباهی برحذر داشته می شود، این عوامل فساد افراد ناباب و فاسدی هستند که از آنان تحت عنوان دیوهای دروغ یاد می شود و البته به این نکته نیز اشاره دارد که معمولاً انسان های بداندیش، به لحاظ سنخیت فکری که دارند با یکدیگر به مشورت می پردازند.

«دیوها و عفونیان و کسانی که فریب آنان خورند و حق و راستی را پیروی نمی کنند و با بدان و بداندیشان به مشورت می پردازند و جهان آدمیان را به خشم و نفرت آلوده می سازند.» (۱)

در مورد بیوراسب (ضحاک) آمده است که او با دیوان دروغ و تباهی به مشورت پرداخت، در نتیجه به فساد و ظلم روی آورد:

«بیوراسب با آن دروج همپرسه (مشورت) داشت و آن دروج را کار این بود که بر (جوردایان) جبوبات می کاهید و دروجی که ؟؟؟ خوانند و به خداوندی جم بسته شد و به خداوندی بیوراسبه از بند برست. اگر آن دروج نبودی هر کس جریبی بکشتی ۴۰۰ جریب بگرفتی و در سال ۳۹۶ محمد آن دروج بزند و پس هر که جریبی بکارد ۴۰۰ اندر ایثار کند.» (۲)

کلمه دیگری که در فرهنگ لغات پهلوی به عنوان مشورت به کار می رود، کلمه هوسکار huikar یا هوسگال husigal است، این کلمه تشکیل شده از دو جزء هو به معنای خوب و خوش و سگال به معنای اندیشیدن و فکر کردن و در مجموع به معنای نیت خوب، فکر خوب و مشورت خوب معنا می دهد. (۳)

خود سگال برگرفته از واژه چرگرتهر curakathr است که مصدر آن کر kar، به معنای اندیشیدن و یاد کردن است. واژه هوسگال یا هوسکار به معنای مشورت را در کارنامه اردشیر بابکان می بینیم.

«این اندیشه که از کوشش کرم بباید درنگ دادن و سپس به کوشش و کارزار محمدک شدن. سپاه همگی باز به درگاه خواست و با سپاهبدان سگالید و چاری به ببوختن (نجات دادن) خویش و سپاه بنگرید و پس از آن به جاست خوردن شده.» (۴)

و در جای دیگر نیز واژه هوسکار را در معنای مشورت آورده است:

«اردشیر باز این جا به اردشیر خره آمد. کارزار را با کرم کردن کس فرستاد و «بزرگ» و «برزآلور» به پیش خواست، باد آنان، سگالید.» (۱)

کلمه دیگری که به معنای مشورت در کارنامه اردشیر بابکان به کار رفته واژه راینیشن است این واژه در فرهنگ لغت پهلوی به معنای رهبری کردن، سامان دادن، مشاوره و رأی و عقیده معنا می دهد. (۲)

«پس از آن اردشیر به کسته کسته شد. مردی از استواران خویش به کیوهندوان فرستاد به پرسش کردن آراستن ایران شهر به یک پادشاهی. کیو همچون میره را دیده پیش از آن که میره سخن گفته، او به مرد گفت که تو را خداوند پارسیان به این کار فرستاد که خدایی ایران به یک خدایی به من رسد؟ اکنون بازگرد و برو این پاسخ من بهش بگوی که این خدایی به دو تخمه یکی از تو و یکی از دوده ی مهرک انوشک (رسد) وگر دهزار تن نشاید و مرد به پیش اردشیر بازآمد و از راینیشن کیو هندو گفت که اردشیر را آکاهانید.»

واژه دیگری که به معنای مشورت به کار رفته واژه هنداچ handucism از مصدر اندیشیدن handesidam است، از همین کلمه واژه handisitar با معنای اندیشمند متفکر یا مشاور به کار می رود.

از بررسی متون پیش از اسلام، به شواهد و دلایلی برمی خوریم که حاکی از توجه آنان به مسأله شور و مشورت است. این مشورت، در مسائل فردی و خانواده مطرح بوده است، هم در مسائل اجتماعی که در ذیل به آن اشاره می شود:

الف) شواهد مربوط به مشورت اجتماعی

۱- جلسه های شوری تشکیل شده که برای آن ساعت نیز می گرفتند. در قطعه ای از مادیگان سی روز، آمده: «بهمن روز به نام فرشته مذ. امروز انجمن مشاوره ای بخرد کردن، به درگاه شاهی شدن. و نیز به درگاه دانایی شدن و فرمان برداران و اجازه حضور دادن و نیز با دوستان و دانایان به احوالپرسی شدن عشق و دانش ورزیدن وبه کار و امری پرداختن خوب است.» (۱)

۲- از والیان منصوب شده انتظار می رفت که در کارها به مشورت بپردازند. همان طور که هرمز پادشاه ساسانی، از والی خود انتقاد می کرد که چرا در کارها از مشورت رویگردان است: «و خورشید را گفت و عامل او بود به اهواز و کوره و دجله و ناظر دیوان قضاء آن خطه بود؛ من تو را عیبی نمی دانم به جز عظمت و آن یک عیب است که متضمن ده عیب است: ۱- خودبینی ۲- از جست مردم پژوهیدن ۳- از آموختن شرم نمودن ۴- در محافل بالایی جستن ۵- بر سلطان دایره نمودن ۶- ترک حقوق مردم کردن ۷- مردم را استخفاف نمودن ۸- ترک مشورت نمون که عاقبت آن ندامت است.» (۲)

۳- مهم بود که قاضیان به عنوانیک قشر تأثیرگذار در جامعه، در قضاوت با عقل خود مشورت نمایند:

«قاضی فاسد و خیانت پیشه، روح و روان آدمی را به بیماری گرفتار می کند و عدل و داد را چنین قاضی جریمه دار می سازد و با اندیشه نیک و هومن به مشورت نمی پردازد و سپنتا مینورارنجه می دارد.»(۳)

همانطور که قبلاً اشاره شد، مشورت منحصر به مسائل و تصمیم گیرهای اجتماعی نمی شود بلکه در حوزه مسایل خانوادگی نیز امری مطلوب و مستحسن به شمار می آید که موارد آن ذکر می شود:

۱- درخواست از افراد خانواده برای مشورت و هم اندیشی با یکدیگر در اندرز مرد دانا آمده که: «برای اندرز و مشورت، با خویشاوندان (سخن گوی و) در دوستی یگانگی (کن).» (۴)

۲- رجوع به مشاور برای تدبیر امور خانواده

«زن و فرزند را چندان (که تو را ) توان باشد، نیک (و) پر رامش دار هم به ویژه (آنان را در) آسانی (=رفاه) و بنابر اندرز (دانندگان با فرهنگ دارد.)» (۱)

۳- توصیه به زنان برای مشورت و هم اندیشی

نقش زن به عنوان بخشی از پیکره اجتماع هرگز نادیده گرفته نشده، زنی که درت بیاندیشد و عمل کند، بالطبع جریان های اجتماعی دیگر نیز در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت. بنابراین زردشت خطاب به دخترش از او و تمام زنان دیگر می خواهد که برای پی ریزی یک زندگی سالم حتماً با عقل خود به مشورت بنشیند:

«اینک تو ای پور چیست … تو ای جوان ترین دختر زردشت، او زردشت با پاک منشی و راستی و مزدا از برای تو یاور دین، جاماسب را برگزید، اکنون برو با خودت مشورت کن، آن گاه با اندیشه نیک مقدس ترین کردار را به جای آور.»

مشورت زن با عقل چنان مورد تأکید است که فقط زن دشتان از این امر مستثنی است.

«زن دشتان به خورشید و دیگر روشنی نباید بنگرد و به گوسفند و گیاه نباید بنگرد وبا اشو همپرسی (و گفت و شنود) نباید بکند و چه چندان زور آور و آن دروج دشتان (است) که دیگر دروج ها با چشم ناپاک (هر) چیز را نزند (اما) آن د= دروج شتان (چیزها) با چشم ناپاک نبرید». (۲)

در کتاب گزیده های زادسپرم، از مشاور تحت عنوان اندرز باد یاد می کند: «گفته می شود که ای فرشوشتر! آن جا تو به راهی باید بروی که رادی تو را در گرزمان _=عرش اعلا) باید دست گیرد. چون در گیتی در اندرز (=مشاور کل دربار) گشتاسب بودی، به پیدایی از دین (به تصریح دین) در مینو هم (وظیفه) امدر اندرز بدی باشد.»

در این متن، واژه اندرز بد را به معنای مشاور گرفته اند. اندرز بد تشکیل شده از دو تکواژ اندرز+بد دو گلواژه بد از واژ پیتهی paithi گرفته شده، واژه پیتهی در بند ۴ هات ۵۳ به معنای خدای وخوتای آمده است. در گزارش پهلوی اوستا این کلمه به پت و در زبان فارسی به بد یا پد تغییر یافته است. این پسوند به معنای صاحب، سرور، خداوند، رئیس و در جزء واژه هایی مثل: وبد، هیربد و اندرزبد به کار می رود. (۱)

این اندرز بدان هان موبدان با متصدیان مذهبی بودند که بر جریان امور نظارت می کردند و تصمیمات حکومت با رأی و نظر و مشاورت آنان اتخاذ می گردید. یکی از این عاملان مذهبی تنسر، هیربد هیربدان، است که پادشاه طبرستان به او نامه نوشت و نظر او را در خصوص انتخاب جانشین جویا می شود. او از پادشاه می خواهد این موضوع را با موبدان مطرح کند تا آنان با شور و استعانت از خدا ولیعهد را تعیین نمایند و در ادامه، پادشاه چنین می نویسد:

«اما چون قدان جا رسیدی که از من رأی می طلبی و به استشارت مشرف، بدان که خلایق بنی آدم را حال بر من معلوم است که پنجاه سال است تا نفس اماره خویش را به رسن داشتم و به ریاضت ماه که از لذت نکاح و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت امتناع نموده و نه در دل کرده ام.» (۲)

از بررسی محتوای این نامه به نکاتی چند می توان پی برد:

۱- موبدان برجسته و ممتازی بودند، که پادشاه برای تثبیت قدرت خود با آنان در امور کشورداری، مشورت می کرد.

۲- با این روحانیون دینی، حتی اگر در مکانی دور از مرکز حکومت قرار داشتند، به وسیله قاصد و نامه مشورت می شد.

۳- تسـر در جواب نامه، ورع و پرهیزکاری و عدالت خود را عاملی برای مشورت دیگران با خود می داند.

نکته آن که کتاب های پیش از اسلام عموماً به دست همین عاملان مذهبی نوشته می شد. بنابراین، محتوای آنها توجیه کننده و تأییدگر اعمال و گفتارهای آنان می باشد، طوری که منصب اندرز بدی و یا مشاور را برای موبدان موهبت و انتخاب الهی می داند. در کتاب زادسپرم در این خصوص چنین آمده است:

«در دیدار اول به سبب سپندامذ و در سخنانی که از بزرگ محمد نیز به جا مانده، تأکید بر قداست موبدان با آنان است:

«دادار مرمزد بازداشتن آن چند دروغ و یاری مردم را، چند نگهدار مینویی بیافرید. آسین خود، گوشان سرود خود و امید و خرسندی و دین همپرسی دانا … خویشکاری همپرسی دانا و تن از شهوت (=ورن، و خودپرستی پائیدن، وایدون رفتار کردن که در بدبختی که شاید بیاید و در کردار (=کنش) ]او‍[ آهو نبود.»

سیاست نویسندگان کتاب، تشویق به مشاورت با این عاملان مذهبی است. طوری که تنها راه بهروزی و سعادت را هم اندیشی و همپرسی با آنان می داند.

«امور را به همپرسی (=مشاورت با نیکان باید کرد و) اندازه ی (=مثل) آن نیز در شهرداد (شک) پیدا (است) که سپندار مذ به منوچهر گفت که نیز برای اسب تیزروتر تازیانه اندر باید (=ضرور است) و برای تیزتر کار و فولادین آفسان (=چاقو تیزکن) اندر باید و برای داناتر مرد همپرسی اندر باید.»(۱)

مشورت با موبدان:

روحانیون مذهبی در هر کیش مداحی چه مسیحی، چه بودایی و زردشتی به عنوان رکن اصلی مشورت به حساب می آمدند. جناح مذهب آن قدر قوی و محکم بود که بدون حضور نمایندگان آن، هیچ تصمیمی گرفته نمی شد. نظرات آنان در هنگام جنگ، صلح، انتخاب ولی عهد، تعیین سیاست خارجی، تعیین خط مشی حکومت و ازدواج ما ؟؟، و در حکم مهر تأییدی بر تصمیمات اتخاذ شده بود، چنان که در شاهنامه بزرگ مهر در نصایح خود به نوشیروان، مشورت با موبدان را جزء لوازمات پادشاهی می داند:

چنان دان که شاهی بدان پادشاست                        که دور فلک را بخشد راست

زمــانــی غــم پــادشــاهی بــرد                رد و موبدش رأی پیش آورد

بپرســد هم از کـــار بیــداد و داد               کند این سخن بر دل شاه یاد ۱

شاهنامه/۸۹۰

و باز از قول نوشیروان آمد:

سگالش نگوییم جز باردان                       خردمند و بیدار دل موبدان ۲

حضور موبدان چنان در عرصه شور و مشورت تثبیت شده است که موبد در بیشتر مواقع با صفت رایزن به کار می رود، که در ذیل به مواردی اشاره می شود:

نشــستـــند با رایــزن بخــردان                   به نزدیک نـری همه موبدان ۳

۹۸۴

چو موبد نگه کرد و آن مهره دید               زشـــادی دل رایـزن بردمید۴

۹۱۲

شدند انجمن پیش او بخردان                     بزرگان فرزانه و رابزن موبدان۵

به درگاه شد یزد گرد دبیر                        با رایزن موبد اردشیر ۶

۱۰۸۷

نشستند یک هفته با رایزن             شوند اندر آن موبدان انجمن ۷

اهم مواردی که با موبدان مشورت می شود به شرح ذیل است:

الف) انتصاب پادشاهان:

موبدان در عزل و نصب پادشاهان، حضوری فعال و مستمر داشتند و در مجالس شوری که به این منظور برگزار می شده از آنان دعوت به عمل می آید که رأی و نظر خود را در این خصوص بیان کنند، این مشورت امکان داشت به دلایل زیر صورت گیرد:

۱-    موبدان عموماً افراد مطلع و آگاهی بودند که مشورت با  آنان، نتایج سودمند و مفیدی در پی داشت.

۲-    به قداست معنوی موبدان اعتقاد راسخ وجود داشت و مشورت با آنان در حکم تأیید الهی بود.

۳-    موبدان جناحی قوی و تأثیرگذار در جامعه بودند و بدون تأیید آنان، انتصاب پادشاهان از رسمیت خارج می شد.

۴-    با این مشورت، شاه از یک پشتوانه قوی مذهبی برخوردار می شد.

بنابر دلایل گفته شده، شاه خود را ملزم می کرد که در تعیین جانشینی با موبدان به مشورت بنشیند، اما این دعوت به معنی قبول صددرصد نظرات آنان نیست، در شاهنامه می خوانیم که نوشیروان برای تعیین جانشین از موبدان دعوت به مشورت می کند، در حالی که قبلاً، تصمیم خود را گرفته است.

به بوذر جمهر آن زمان، شاه گفتکه رازی همی داشتم انـدر نهضـت

زهفتاد، چون سـالیان درگذشــت  سرو موی، مشکین چو کافور گشت

چون من، بگـذرم زین سپنجی سرای          جـــهان را باید یکــی کدخــدای

سپاسم زنیدان که فرزنــد هست     خــردمند، دانا و یــزدان پـرست

وزایشان به هرمزد، یازان تـــرم       به رأی و به هوشــش فرازان ترم

کنون، موبـدان وردان را بخـــواه    کـسی کو کند ســوی دانش نگاه

بـخوانیـدش و آزمـایش کــنید                  هنــر بر هـــنر فـــزایش کنـید

شدند اندر آن موبــدان انجمن                   زهر در پــژوهـــنده و رایــزن ۱۳

او خود در سخنانش اذعان می دارد که به سلطنت هرمز تمایل دارد، بنابراین، توقعی که از موبدان دارد، بیشتر تأیید، بیشتر تأیید خواست اوست، نه گوش دادن به آراء و نظرات موبدان، هدف او از این مشورت، به دست آوردن موافقت موبدان و حمایت آنان از قباد است، تا او در آینده از این پشتوانه مذهبی محروم نماند.

اما موبـدان به عـنوان یک جناح قوی در مقابل خواست او مقاومت کرده و با سلطنت هرمزد مخالفت می کنند، هر چند که در آخر این خواست شاه است که تحقق می یابد.

چو کسری مرا و ترا پیش خواند                 بر تخــت شــاهــنشـهی برنشاند

ابا مــوبد مـــوبدان پـرزمــهر                      چو ایزد گشسب آن مه خوب چهر

بپرسید کین تخت شاهـنشـهی                   کــرا زیـبد وکیســت با فــرهـی

به کهتر دهیم گر به مهتر پسر                     که باشـد به شــاهــی سـزاوارتر

همه یکسر از جای برخاستیم                     زبان پاســخـش را بیــاراســتیم

که این ترک زاده سزوار نیست                 به شاهی کس او را خریدار نیست ۱۴

۱۱۶۲

اما در بسیاری از موارد، مشورت با موبدان جزء اصول مسلم و خدشه ناپذیر بود که گذر از آن، تصمیمات اتخاذ شده را بی ارزش و بی اعتبار می ساخت. شاهان و امیران مجبور بودند که تحت هر شرایطی مشورت با این دوره را فرامش نکنند، حتی اگر در سرزمینی دور زندگی می کردند.

جشیف شاه، پادشاه طبرستان، به تنسر، هیربد هیربدان فارسی، نامه می نویسد و نظر او را در خصوص تعیین ولیعهد جویا می شد؛ و از پادشاه می خواهد که برای تعیین جانشین، تنها به قول و گفتار موبد بزرگ اعتماد کند و رأی و نظر او را ملاک

موبدان حتی این قدرت را داشتند که در جلسات شور، در مقابل پادشاهی بایستد و از او بخواهند به نفع کس دیگری از قدرت کناره گیری کند.

پدر چـون زگشتـاسب آگــاه شـد              بپیــچید و شــادیش کوتـاه شد

زریر و هــمه بخــردان را بخـواند               زگشتاسب چندی سخن ها براند

بدیشان چنین گفت کاین شیرمرد               سر تاجـدار انــدر آرد به گـرد

چو بینید و این را چه درمان کنید               نشاید که این بر دل آسان کنید

چنین گفت مـوبد که ای نیک بخت                      گو ای به مردان بود تاج و تخت

چو گشتاسب فرزند را کس نبود                            نه هرگز کس از نامداران شنود

زهر سـو بباید فرســتاد کــس                                دلاور بــزرگان فــریـــاد رس

گر او بازگـردد تو زفــتی مکن                              هــنر جوی و با آزجفتـی مکن

به گشتاسب ده زین جهان کشوری                        بنـد بر سرش نامـدار افسـری ۱۶

شاهنامه /۲۲۵

اعتراضی که مردم به دستگاه حکومت داشتند، غالباً با روحانیون مذهبی در میان گذاشته می شد و با مشورت و نظر آنان، نسبت به تغییرات و دخل و تصرفات در سیستم حکومتی اقدام می شد.

چو از پارس لشـکر فـراوان ببرد                 چنین بود رأی بزرگـان و خود

که از جنگ بگریخت بهرام شاه                            وزان آذر کــشیـدســـت راه

نشــستند با رایــزن بخــــردان                    به نزدیک نرسی همه موبدان

سوی موبـدان مـوبد آمد ســپاه                  به آگــاه بـودن زبهــرام شاه

که بر ما همی رنـج پیـدا کــند                              چـرا هم زلشکـر نه گنج آمد ۱۷

شاهنامه /۹۸۴

شاه حتی اگر قصد خلع و طرد یکی از شاهزادگان را داشت، موبدان را در جریان تصمیمات خود قرار می داد، چرا که اگر تأیید و همراهی آنان را به همراه نداشت، بیم شورش و مقاومت منفی آنان را در پی داشت. همانطور که گشتاسب هنگام دستگیری اسفندیار با آن که قبلاً تصمیم خود را گرفته است، با موبدان به مشورت می نشیند.

چو آگـاه شد شـاه که آمد پسر                 کلاه کــیان بــرنهــاده به ســـر

مهان و کهان را همه خواند پیش                همه زندواســتا به نزدیک خویش

همه موبدان را به کرسی نشاند                   پس آن که خسرو تیغ زن ا بخواند

شد خســروان گفت با موبدان                    بدان راد مـــردان و اســپهبــدان

چه گویید گفتــا که آزاده اید                   به سختــی هـمه پرورش داده اید

به گیتی کسی را که باشد پسر                   بدو شـــاد باشـد دل تــاجــــور

زبهر یکی تاج و افـسر پســـر                     تن بــاب را دور خــواهــد زسـو

چه گویید پیران که با این پسر                   چه نیــکو بود کار کــردن پـدر

کزینانش گفتند کای شـهریار                   نباید خــود این هـرگز اندر شما

پدر زنده و پور جـویای گــاه                    از این خــام تو نیـز کاری مخواه  ۱۸

موبدان حتی هنگام تصمیم گیری برای چگونگی برگزاری مراسم تاجگذاری و معرفی پادشاه جدید نیز، حضور داشتند.

چنین تا شـــب تـیره آمد فـراز                   تهمـتن هـمی کرد هرگونه ساز

از آرایــش جامـه ی پــهلــوی                  همان تاج و هم باره ی خسروی

چو شب تیره شد پهلوی پیــش بین                        برآراســت با شـاه ایران زمین

به نزدیک زان آوریدش به شب                             به آمد شــدن هیـچ نگشاد لب

نشستنـد یک هفتـه با رایـــزن                                شدند انــدر آن انـجمن موبدان

بهشتم بیاراست پس تخت عاج                              برآویختند از هر عــاج تــاج ۱۹

۱۲۳

ب) عزل و نصب کاگزاران

مشورت با موبدان محدود به عزل و نصب پادشاه و شاهزادگان نمی شد، بلکه انتخاب و گزینش سرداران و کارگزاران نیز با مشاورت آنان صورت می گرفت. در تاریخ بلعمی آمده است که: «هرمز از دشمنان بپرداخت و به تدبیر ملک ایستاد و مهتران ملک را گرد کرد و موبد موبدان را گفت. خدای تعالی کار ما را نیکویی کرد و همه دشمنان را از ما کردانید؛ این شا به شاه مانده است که به میان پادشاهی ما اندر آمده است؛ چه گویید و چه شاید کردن و که را به جنگ او فرستیم، همه گفتند بهرام چوبین شاید و اندر زمان هیچ کس شایسته تر از او نبود.» ۲۰

تاریخ بلعمی ۱۰۷۵

در این میان، موبدان اگر نظر مساعدی به برخی از کارگزاران نداشتند، در نظرخواهی که از آنان به عمل می آمد؛ چو را بر علیه آن شخص دگرگون کرده او را خلع و یا از بین می بردند؛ همانطور که قباد پادشاه ساسانی با مشورت موبدان سوفزای و سردار خود را از بین برد.

چو یک هفته بگذشت هرگونه رأی                       همی راند با موبد از سوفــزای

چنین گفت پس شـاه را رهـــنمون             که یارند با او هــمه تیفسـون

گر او اندر ایـــران بماند درســت               زشاهی بباید ترا دست شست

چه بشنید مهمــتر زموبد ســـخن                به نوتاخت و بیزار شد از کهن

بفرمـــود تاش بی جــــان کـنند                 برو بر دل و دیده بیجان کنند ۲۱

۱۰۲۵

تعیین خط مشی حکومت

حضور موبدان در عرصه سیاست چنان پررنگ بود که شاه ملزم بود، حتی در تعیین خط مشی حکومتی خود نیز با آنان به مشورت بنشیند.

چو شاپور بنشست بر تخت داد                  کـــلاه دلـــفروز بر سـر نهاد

شدند انجمن پیـش او بخردان                    بزرگان فرزانه و رابزن موبدان

چنین گفت کای نامدار انجمن                  بزرگــان پــردانـش و رایزن

منم پاک فرزنــد شاه اردشـیر                    ســرانیده دانــش و یــادگیر

همه گوش دارید به فرمان من                    مگـردید یکسـر زفرمـان من

وزین هر چه گویم پژوهـش کنید              وگر خام گویم نکوهش کنید ۲۲

شاهنامه/۸۹۳

ج) تعیین سیاست خارجی

سیـاست خارجی حکومت ما نیز با اتکـا به آراء و نظـرات و مشـاورت کارگـزاران مذهبی تعیین می شد.  قیصر روم بعد از مشاورت با موبدان تصمیم به کمک به خسرو پرویز می گیرد:

هم آنکه یکی نامه بنوشت زود                  برآن آفـرین آفـرین برفزود

که با موبد یکدل و پـاک رأی                  زدیم از بد و نیک ناباک رأی

زهرگونه ای داستـان ها زدیم                    بر آن رأی پیشینه باز آمدیم ۲۳

۱۲۴۴

اگر پادشاهی مایل به برقراری روابط حسنه با دیگر ملل را داشت، حتماً با موبدان در این زمینه به مشورت می پرداخت و نظر آنان را پیرامون برقراری ارتباط، مصالح و مضرات آن در موقعیت های مختلف، مورد بررسی قرار می داد:

خردمند خاقان بدان روزگار                      همی دوستی جست با شهریار

بدان دوستی را همی راه جست                  همان از دو مبدان رأی جست ۲۴

موبدان آن قدر بر امور اشراف داشتند که حتی نگارش نامه های سیاسی نیز، با مشاورت و نظر آنان صورت می گرفت.

به درگاه شد یزدگــر دبیـر                        ابا رایـزن مــوبد اردشیــر

که شد شاه لشگر از بهر رزم                     شما کهتری را مسازید بزم ۲۵

۱۰۸۷

د) مشورت با موبدان در مسائل رزمی

قبل از شروع هر جنگ، نیاز به مجالس شوری بود که پیرامون مسائل مربوط به جنگ تمهیدات لازم اتخاذ شود. در این مجالس در مورد چگونگی دفاع یا حمله، تهیه تدارکات لازم و جمع آوری قوا و نیرو و آماده سازی سپاه صحبت می شد؛ بنابراین طبیعی بود که موبدان به عنوان نمایندگان مذهبی، در این مجالس حضور داشته باشند.

افراد سپاه برای جنگ دوباره با ایران تشکیل جلسه داده، در این مجلس سخن موبدان مهر تأییدی بر همه تصمیم گیری ها بود:

دل شاه ترکـان چـنان کـم شنود                همیـشه به رنج از پـی آز بود

از آن پس گه بگذشت از رزمشاه              که رستم برو کرد گیتی سپاه

بـه کــاخ اندر آمـد پـرآزار دل                  ابا کــاردانـان هــشــیار دل

چو پیـران و گرســیوز رهنـمون                             قراخان و چون شیده گرسیون

سزد گر کنون گرد این کشورم                              سراسـر فرسـتادگان گسـترم

زترکان وز چین هـزاران هـزار                               کمـر بستــگان از در کــارزار

بــیاریم برگــرد ایــران سـپاه                                 بســازیم هر سـو یکی رزمگاه

همه موبدان رأی هشیار خویش                              نهادند با گفت سـالار خـویش ۲۶

۴۶۹

حضور موبدان به عنوان مشاوران جنگی، در میادین رزم نیز احساس می شود. به نظر می رسد، در صورت بروز جنگ، عده ای از موبدان مأموریت می یابند، به عنوان ناظر و مشاور همراه سپاه باشند تا فرماندهان تصمیمات جنگ را با رأی و نظر آنان اتخاذ کنند.

کنون سر بـسر تیزهش بخردان                               بخــوانید با مـوبــــدان وردان

ببینید تا چـــاره کـار چیــست                               درین رزمگه مرد پیکار کیست

همی رأی باید که گردد درست                            از آغاز کینـه نبایسـت جــست

مگر زین بلا سوی کـشور شویم                            اگر چند پایتخــت لاغـر شویم ۲۷

شاهنامه/۳۹۸

ذ) مشورت با موبدان در امر ازدواج

مورد دیگری که رأی و نظر موبدان اهمیت پیدا می کرد، ازدواج شاهزادگان بود. البته این امر بیشتر در مورد ازدواج هایی که از لحاظ سیاسی حایز اهمیت بود، اتفاق می افتاد. مثلاً در ازدواج زال با رودابه سام و منوچهرشاه با موبدان به مشورت می نشینند، زیرا ممکن بود این ازدواج برای مصلحت ملی مسئله ساز باشد.

«پس آگاهی آمد به شاه بزرگ                 زمهراب و دستان و سام سترگ

سخن رفت هـر گونه با موبـدان                 به پیـش سـرافـراز شـاه مردان

چنین گفت با بخـردان شـهریار                  که بر ما شود زیـن دژم روزگار

چو از رخت مهراب و از پور سام   برآید یکــی تـیغ تـیز از نـیام

اگر تـاب گـیرد روی مــادرش                  زگفـته پـراکـنده گردد سرش

کند شـهر ایران پرآشوب و رنج                 بدو بازگردد مگر و تاج و گنج

مهد موبدان آفرین خـوانـدند                     ورا خـسرو پاک دین خواندند

همان کن کما با خود درخورد                  دل اژدهـا را خـود بشـکـرد» ۲۸

شاهنامه/۸۰

کیکاوس نیز هنگام ازدواج با سودابه، دختر شاه هاماوران، با موبدان مشورت می کند، چرا که برای ازدواج با دختری از سرزمین دشمن، تأیید موبدان یک ضرورت به حساب می آمد.

«نگه کرد و کاووس خیره بماند                 به سودابه بر نام یـزدان بخواند

یکی انجمن ساخـت با بخـردان                 زبیـدار دل پیـر ســر مــوبدان

سزا دید سودابه را جفت خویش                از او کام بست به آیین و کیش‌» ۲۹

در ازوداج دختر خاقان با هرمزد، پسر نوشیروان، با موبدان مشورت می شود؛ چرا که مصالح دو کشور به ازدواج این دو شاهزاده بستگی دارد.

«چو خاقان چین آن سخن ها شنـید                        بپژمرد و شد چون گل شنبلید

برانــدیشـه بنشــست بـا رایـــزن                 چنـین گفـت با ناـمدار انجمن

که ای بخردان روی این کار چیست                       براندیشه و خسته زآزار کیست

نـباید که پیـروز گـشتـه به جـنگ              هـمه نام ها بازگـردد به ننـگ

زهـرگـونه ای مـوبـدان خـواسـتند              چـپ و راست گفتند و آراستند

چنین گفت خاقان که این است راه                        که مردم فرسـتیم نزدیک شاه

به انـدیـشه در کـار پیشـی کـنیـم               بسـازیم و با شـاه خویشی کنیم

پـس پـرده ما بسـی دخــتر اسـت               که بر تـارک بـانـوان افسرست

یکـی را به نام شــهنـشـه کـنیـم                 ز کـار وی اندیشـه کوتـه کنیم

چو پیـوند ســازیم با او بـه خـون               نبـاشـد کـس او را بد رهنـمون

ردان را پسـند آمد این رأی شـاه                به آواز گفتند که این است راه» ۳۰

۱۰۹۱

ر) مشورت با موبدان در مسائل خانوادگی

مشورت با موبدان تنها محدود به مسائل سیاسی و حکومتی نمی شد، بلکه در امور خانوادگی نیز شاه مجـبور می شـد، با آنان مشـورت کند. کیکاوس هنگام رسوایی اخلاقی همسرش با موبدان مشورت می کند و این امر مؤید این نکته است که موبدان، محرم اسرار خانوادگی به شمار می آمدند.

«زپهلو هـمه مــوبـدان را بـــخـواند             زسودابه چندی سخن ها براند

چنیـن گفـت مـوبــد به شـاه جـهان                        که درد سپــهـبد نمـاند نهان

چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی                   ببــاید زدن سنگ را بر سبوی

زهر در سخن چون بدین گونه گشت                     برآتش یکی را بباید گذشت» ۳۱

زمانی که همسر دارا پادشاه اشکانی به جان او سوء قصد می کند، دارا برای مجازات همسر با موبدان مشورت می کند:

«بفرمود تا مـوبـد و کـدخـدای                   بیامـد بر خـسـرو پـــاک رأی

زدســتور ایـران بپـرسـید شـاه                                که بدخـواه را بر نـشانی به گاه

شود در نوازش بران گونه مست                             که بیهوده یازد به جان تو دست

چه بادافره است این برآورده را                             چه سـازیم درمـان خـود کرده

چنین داد پاسخ که مهتر پرست                              چو یازد به جان جهاندار دسـت

سـرش بر کنـد بر ببـاید بـرید                                 کسـی پـنـد گـوید نـباید شنید

بفــرمـود کـز دخــتـر اردوان                                 چنان کن که هرگز نبیند روان» ۳۲

شاهنامه/۸۷۵

ز) مشورت با موبدان در امور اقتصادی

قراین و شواهد حکایت از آن دارد که موبدان در فعالیت های اقتصادی نیز، صاحب نظر و آگاه بودند و در مواقع ضروری، رأی و نظر آنان راه گشای مشکلات بود. در زمان قباد با موبدان برای تعیین خراج و حد و حدود آن مشورت می شود، آنان چنین پاسخ می دهند: «موبد موبدان و وزیران گفتند که این را تدبیر آن است که زمین های همه مملکت و زرها را همه مساحت کنند تا چند جفت بود و درختان بارآور بشمری تا چند بود پس بر هر جفتی زمین و جفتی زر و بر هر درختی بارآور خارجی معین کنی و بر هر جفتی زمین یک درم یا دو یا سه کم و بیش چنانکه واجب آمد به حکم تنگی زمین و نزدیکی دوری آب تا هر چه خواهند کنند و وظیفه برایشان درم بود و هرگاه خواهند بستانند.» ۳۳                   تاریخ بلعمی/۹۷۲

علاوه بر آن در تاریخ بلعمی نقل شده که به نوشیروان پیشنهاد می شود، برای رفاه حال مردم و جلوگیری از اجحاف در گرفتن مالیات، به والیان دستور داده شود که اخذ مالیات از مردم با مشاورت و رایزنی موبدان صورت گیرد. این حکابت مؤید این نکته است که با انتصاب هر حاکم و والی موبدی نیز به عنوان مشاور انتخاب می شده و والی موظف بوده امور را با رأی و نظر او اداره کند: «روزی انوشیروان از بانگ شفالی که تا به حال نشنیده بود هراسان شده از مشاوران خود (موبدان) نظر خواست موبد گفت: «من اندر کتب چنین خواندم که چون ملک بیداد و ستم کند، از آسمان بانگ آید و از زمین چنین بانگ آید … و من هیچ از داد نشناسم میان رعیت و سپاه که ملک آن همه نکرده است وایدون گمان برم، کین کاردان خراج بر رعیت ستم کنند و چیزی بیش ستانند. انوشیروان گفت: چه می باید کردن؟ گفت به هر شهر موبدی هست و عالمی استوار و به هر کار، بدین نامه باید کردن و این جریده های خراج، سوی ایشان فرستادن تا هر موبدی به هر شهری دست کاردار خراج بدان دارد و نهلد که چیزی بیش ستاند.» ۳۴

تاریخ بلعمی/ ۱۰۵۲

مشورت در قرآن

قرآن به عنوان بزرگترین کتاب زندگی بشر، از این اصل مهم اجتماعی بی تفاوت نگذشته و اشارات و توصیه های چندی، پیرامون این مسأله آورده است. این مشورت، عموماً به چند صورت است:

۱-    مشورت ولی با مردم

۲-    مشورت مردم با یکدیگر

۳-    مشورت افراد خانواده با یکدیگر

۱- مشورت ولی با مردم

حکومت در قرآن به شیوه مستبدانه توصیه نمی شود، بلکه بهتر می داند که سران حکومت در تصمیم گیری های خود به آراء و نظرات دیگران نیز مراجعه کنید. حاکمان و و والیانی که قرآن به مشورت آنان اشاره شده به قرار ذیل می باشد:

الف) مشورت پیامبر با یاران

«…. فَاعْفُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِرلَهُم وَشاوِرهُم فِی الاَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ.» ۱

(                                                                                                           )

این آیه در خطاب به پیامبر، بعد از جنگ احد نازل شد. در این جنگ مردم، به خاطر کشته شدن عزیزانشان ناراحت بوده و به پیامبر اعتراض می کردند. بنابراین خدا از پیامبر می خواهد مردم را به خاطر این اعتراض ببخشد و در کارها با آنان مشورت کند و مفسرین از این آیه نکات ذیل را استنباط کرده اند:

۱-    نظام اسلامی نظام مردمی و دور از استبداد است.

۲-    مشورت در اسلام ارزش و اهمیتی بس والا دارد.

۳-    پیامبر پذیرای نقش مردم در تصمیم گیری های اجتماعی است.

۴-    تصمیم گیری نهایی پس از مشورت بر عهده ی رهبری است.

۵-    خداوند است که حتی پس از مشورت و تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده ای دارد.

حال این سؤال مطرح می شود که چرا خدا پیامبر را امر به مشورت نمود پیامبری که با مبدأ وحی در ارتباط است و علاوه بر آن دارای هوش و درایت فوق العاده ای است. مفسرین دلایل گوناگونی در جواب ذکر کرده اند که به شرح ذیل می باشد:

الف) یک عده بر این عقیده اند که این توصیه به مشورت اختصاص به زمانی دارد که وحی نازل نشده باشد. ۲ عده ای هم بر این عقیده اند که این توصیه به مشورت در خصوص احکام و قوانین الهی نیست، بلکه فقط در نحوه اجرای آن می باشد. ۳ یک عده هم هدف پیامبر را از مشورت و پی گیری اهداف تربیتی و اجتماعی عنوان کرده اند که به شرح ذیل می باشد:

۱-    خدا و پیامبرش از مشورت مستغنی اند. ولی پیامبر مشورت می کند بر آن که عمل او به صورت سنتی حسنه در بین مردم باقی بماند. ۴

۲-    به یاران خود شخصیت می بخشد و آنها را از لحاظ اجتماعی پرورش م دهد. ۵

۳-    با مشورت و نظرخواهی و نیات درونی منافقین آشکار می شود. ۶

۴-    از افراد برجسته و ممتاز دلجویی می شود. ۷

۵-    این مشورت موجب تشویق و انبساط خاطر کسانی است که طرف شور پیامبر قرار گرفتند. ۸

۲- مشورت ملکه سبا با یاران

دومین حکمرانی که قرآن به مشورت او با دیگران اشاره می کند ملکه سبا است.

«قالَت یا اَیُّها الْمَلوءُ اَفتُونی فی اَمری ما کُنتُ قاطِعاً امْراً حَتّی تَشْهَدون»  ۹

(ای اشراف و صاحب نظران! رأی خود را در این کار، برای من ابراز دارید که هیچ کار مهمی را من بدون شما انجام نداده ام).

حضرت سلیمان از بلقیس ملکه سبا دعوت می کند، تا از شرک پرستی دست برداشت و به خدا ایمان آورد؛ ملکه سبا قبل از پاسخ این دعوت از کارگزاران حکومت خود می خواهد، نظر خود را در این مورد بیان کنند. در این آیه، واژه شور و مشورت نیامده است ولی از عبارت افتونی به معنای فتوا دهید، می توان برداشت رایزنی و مشورت نمود. «افتونی از ماده فتواست و در اصل به معنای حکم کردن دقیق و صحیح در مسایل پیچیده است ملکه سبا با این تعبیر هم پیچیدگی مسأله را به آنها گوشزد کرد هم آن ها را به این نکته توجه داد که در اظهار نظر دقت به خرج دهند» ۱۰

مفسرین پیرامون این آیه نکاتی مطرح کرده اند که دیان جا به ذکر مواردی از آن می پردازیم:

۱- از عبارت «قالت یا ایها الملوء» استنباط می شود که «مشاوران دربار بلقیس عناصری برجسته صاحب مقام بودند.»

۲- ملکه سبا می خواست با این نظرخواهی موقعیت خود را میان آنها تثبیت کرد، و نظر آنها را به سوی خویش جلب نماید در ضمن میزان هماهنگی شان رابا تصمیمات خود مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

۱-    مشورت فرعون با یاران

زمانی که فرعون درمانده و ناتوان از مبارزه با موسی می شود، کارگزاران خود را دعوت کرده و از آنها برای مبارزه با او، چاره می طلبد.

«… یُریدُ أن یُخْرجَکُم مِن أرْضِکُم فماذا تأمُرون» ۱

در این آیه هر چند، اشاره مستقیم به شور و مشورت نشده است، ولی از عبارت «فماذا تأمـرون» می توان مفهوم مشورت را برداشت نمود، چرا که «أمـر» (مصـدر تأمـرون) به مـعنای فرمان دادن است، مقصود «فماذا تأمرون» از آن در این جا فرمان مشورتی است. بنابراین «به فرمان می دهید» یعنی؛ رأینان چیست؟ ۱

مشورت مردم با یکدیگر

خدا نظام اجتماعی مسلمانان را، متکی بر اصل شور و مشورت قرار داده لذا در سوره ی شورا، آیه ۴۲ از مردم می خواهد که در کارها با یکدیگر به مشورت بپردازند. ۲

«… و أقاموا الصلاه و أمرهم شوری بینهم و مما رزقناهم نیفقون»

مفسرین از این آیه استنباط کرده اند که:

۱-    مشورت در مسائل زندگی و اهتمام به آن از ویژگی های اهل ایمان است.

۲-    غیر مؤمنان نباید در امر مشورت مورد اتکا و اعتماد مسلمانان قرار گیرند.

۳-    مؤمنان باید در کنار پرداختن به مسائل عبادی به امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بپردازند.

مشورت در خانواده

خدا مشورت را محدود به مسائل اجتماعی و سیاسی نفرموده بلکه در امور خانواده نیز زن و مرد را مکلف به مشورت به خصوص در امور تربیتی فرزندان نموده است. در آیه ۲۳۳ سوره بقره از والدین خواست که در مورد نحوه تغذیه طفل با یکدیگر به مشورت بپردازند.

«فأن اراد فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما» ۱

(اگر آنها با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را از شیر بازگیرند گناهی بر آنان نیست.)

ابراهیم نیز در قرآن هنگام ذبح فرزند با او به مشورت می پردازد:

«انی اذلجک فانظر ماذا تری» ۳ مفسرین نظر دادند که از لحن جمله «فانظر ماذا تری» (بنگر تا رأی تو چیست).

نوعی مشورت و نظرخواهی استنباط می شود و البته فلسفه این کار استفاده ابراهیم از نظرات اسماعیل نبود بلکه یا برای آزمایش فرزند بود یا به منظور زمینه سازی بر آزمایش فرزند بود دیگر این که برای ابراهیم تردیدی وجود نداشت که ذبح فرزندش یک مأموریت الهی و عملی خداپسندانه است، ولی در عین حال این مسئله را با فرزندش درمیان گذاشت تا شـاید به صورتی سنتی حسنه درمیان مردم باقی بماند. ۱

از این آیه لزوم مشورت و نظرخواهی با نوجوانان درباره مسائل مربوط به ایشان و نیز شخصیت دادن به آنان و احترام به نظرات آن ها نیز استنباط می شود.

افراد مورد مشورت

۲- سپاهیان و سرداران جنگی

نظام در مشورت چه جایگاهی دارد؟ آیا در امور جنگی با او مشورت می شود؟ آیا ختم و شروع جنگ با نظر و صلاحدید اوست:

از فرد نظامی انتظاری فراتر از جنگیدن و اطاعت کردن نمی رود. او ملزم به انجام دستورات در هر شرایطی است. نظامی اصل سیاست و چون چرا نیست، از او در جلسه های شور نشری پرسیده نمی شود و اگر هم پرسیده شود او جز اعلام آمادگی و همراهی در هر شرایطی پاسخ دیگری نمی دهد.

اصولاً نظریه پرداز جنگ و سپاهی جدا و سوای از یکدیگر می باشند همانطور که سعدی آنان را دو گروه جدا از هم و دارای وظایف متفاوت می داند و می گوید:

«دو تن پرور ای شاه کشور گشای              یکی اهل رزم و دگر اهل رأی

زنـام آوران گــوی دولـت برنــد                که دانــا و شمشیر زن پرورند»

کلیات سعدی/ ۲۵۱

یا در جای دیگر رأی و تدبیر از پیر جهاندیده توقع دارد و جنگ از جوان جاهل

نظامی علاوه بر آنکه در هر حال مطیع اوامر است، بی اراده سلطان و امیر نیز مجاز به انجام کاری نیست او ملزم است در هر کار با مشورت و صلاحدید سلطان پیش برود ….

زلشکر جهـاندیدگان را بخـواند                 بسی پـند و انـدرز نیکـو بـراند

چنین گفت کین لشکر بی کران                زبی مـایگــان ورز پرمـایگـان

اگر یک تـن از راه من بگـذرید     دم خویش بی رأی من بشمرید

به یزدان که او داد دیهیم و زور                 خـداوند کیـهان و بهـرام و هور

که در پی میانشان ببرم به تیغ                     وگر داسـتان را برآیـد به میـغ

شاهنامه/ ۱۰۵۱

گاهی مواقع هم هست که از سرهنگان و سرداران دعوت به عمل می آید و مسأله مطرح می شود و نظر آنان پرسیده می شد. ولی سرهنگان نظر خاصی ابراز نمی کنند فقط به او اطمینان می دهند که خواست او مورد تأیید و قبول آنان است و از او پشتیبانی خواهند کرد، به نظر می رسد. سلطان هم فقط به همین منظور آنان را دعوت می کند و مانند زمانی که سلیمان به بلقیس نامه می نویسد و او را دعوت به خداپرستی می کند بلقیس سرهنگان خود را جمع نموده و از آنان نظر می خواهد آنان در جواب می گویند:

«ما را قوت هست و سلاح هست و فرمان تو است بدانچه فرمایی».

مواردی که با نظامیان مشورت می کند:

الف) برای خارج کردن قدرت از دست سرداران

۱- گاهی مواقع قدرت عملاً در دست پادشاه نیست، شاه با نظامیان به مشورت می نشیند تا بتواند، بدین وسیله قدرت از دست رفته خود را بازگرداند.

«پس قباد به پاشداهی نشست و سوخرا را خلیفت کرد و بر همه پادشاهی و سوخرا همه کارها بگرفت و اندر دست قباد چیز نبود و آن خواری نتوانسته بردن و با سوخرا نتوانستن گفتن که همه سپاه با او بودند و لشکر همه هواخواه او بودند پس قباد حمایت کرد و او را سپهبدی بود به ری شاپور نام [ازدهی نام آن مهران] او را بخواند شاپور با همه سپاه سوی او آمد قباد خلوت کرد و گله سوخرا بکرد، شاپور گفت، من ملک را از سوخرا برهانم پس شاپور سوخرا را از سر راه قباد برداشت و همه کارهای خود را به او سپرد.»

ب) هنگام مقابله با سرداران ؟؟

۱- اگر شاه قصد مقابله با یکی از سرداران ذی نفوذ خود را داشته باشد با سپاهیان و لشکریان به مشورت می نشیند تا حمایت آنان را به دست آورد.

همان طور که خسرو پرویز قبل از جنگ با بهرام نظر لشکریان را جویا می شود، چرا که بهرام چوبین زمانی جزو سرداران او بوده و بالطبع در بین سپاه طرفدارانی دارد او با این مشورت با تحریک عواطف سپاه به نفع خود بهره برداری می کند.

«نشـستـند با شـاه ایـران بـه راز                   بزرگــان فـرزانـه و رزمــســـاز

چنین گفت خسـرو بدان مهتـران                که ای سرفـرازان و جنـگ آوران

مرآن مغز کو را خرد روشن است               زدانش یکی بر تنش جوشن است

کس آنر ا نـبرد مگر تـیغ مـرگ                 شود موم از آن زخم پــولاد ترگ

کنون من به سـال از شما کهـترم                به رأی جــوانـی جـهان نســپرم

بگویـید تا چــاره کــار چیـست                 برآن خـستگـی ها پرآزار کیست

۲- بهمن نیز می خواهد به جنگ خانوادگی رود که مدت های مدید پشت و پناه ایران بودند، انجام این کار خطیر نیازمند همراهی و تأیید بزرگان و لشگریان است، چرا که می داند خاطره دلاوری ها و فداکاری های رستـم و خاندانـش هنوز از یادها نرفته است و بنابراین برای به دست آوردن این همراهی با آنان به شور می نشیند.

سرداران ؟؟ نیر برای مقابله با حکومت نیازمند مشورت با سپاهیان بودند:

الف) ؟؟ قرار است در مقابل بهمن که پادشاه و دارنده فر الهی است بایستد لذا برای اطمینان از حمایت سپاه اول با آنان به مشورت می نشیند و نظر آنان را جویا می شود.

غمــی شد فرامرز در مرز بست                               زدرد نیا دســت کین را بشســت

همـه نامــداران روشـــن روان                                برفــتند یـک سـر بـر پــهــلوان

کنــون بهـمن نامـور شـــهریار                   هــمی نـو کنـد کیـن اســفنـدیار

شما نـیز یکـسر چه گوییـد بـاز                  هر آن کس که هستید گردان فراز

بگـفتند کـای گرد روشـن روان                 پــدر بر پــدر بر تویــی پهــلوان

همه یک به یک پیش تو بنده ایم              به رأی و به فــرمان تو زنـده ایم

شاهنامه / ۷۷۱

ب) بهرام چوبین هنگامی که علیه پادشاه سرکشی می کند، اول برای همراهی کردن سپاه با سرداران خود به مشورت می نشیند تا ببیند می تواند به پشتوانه آنان مقابل حکومت مرکزی بایستد.

از آن پـس گرانمایگان را بخواند               بســی رازها پیــش ایشان براند

همــی رأی زد با چنین مــهتران                 که بودنـد شیــران کـند آوران

که ای نـامــداران گـردن فــراز                  به رأی شــما هر کســی را نیاز

زمـا مهـتر آزرده شـد بی گـنـاه                 چنین سر بپــیچد زآییــن و راه

چه سازید درمان این کار چیست               نباید که پر خسته باید گریست

هر آن که پوشید درد از پزشـک               زمژگان فرو ریخت خونین سرشک

زداننــدگان گـر بپـــوشـیـم راز                 شود کار آســان به مـا بــرد راز

شاهنامه/ ۱۱۹۹

پ) برای همراه کردن سپاه با شاه جدید

اگر قرار باشد پادشاهی تازه بر مسند قدرت قرار گیرد اول باید به موافقت و همراهی نظامیان آن کشور اطمینان داشت. زال که در پی آماده سازی زمینه های لازم برای به سلطنت رسیدن کیقباد است با سپاهیان به مشورت می نشیند و اول موافقت آنان را برای پادشاهی کیقباد می گیرد.

زلشـگر به لشـگـر و فرسنـگ ماند              سپهبد جهانـدیدگان را بخـواند

بدیشان چنین گفت که ای بخردان             جــهانـدیده و کـارکـرده روان

پراکنـده شد رأی بی تـخت شــاه              همه کار بی روی و بی سر سپاه

شاهنامه/ ۱۲۱

ج) برای تشویق و تشجیع سپاه

۳- گاهی مواقع مشورت برای تشجیع و تشویق روحیه سپاه است نه نظر خواستن از آنها و سپاه ایران از تورانیان شکست خورده به کوه هماوند پناه می برند و منتظر کمک از ایران و آمدن رستم می شوند. تورانیان با مشاهده این حال به شادی پرداخته، پیران نیز برای یکسره کردن جنگ و شکست کامل ایران با لشگریان به مشورت می پردازد.

سپهبد چنین گفت با بخردان                     که ای نامــور پرهــنر موبــدان

که ایـن را چــه دانیــد رأی                       که اکنون زدشمن تهی ماند جای

سواران لشـگر زپیر و جــوان                     همــه تیز گـفــتند با پهــلــوان

بباید پی دشمن اندر گرفـت                      زمولش سـزد گر بـمانی شـگفت

شاهنامه/ ۳۶۲

چ) ایجاد روحیه تعاون و همکاری

۴- منوچهر نیز برای ایجاد روحیه تعاون و همکاری بیشتر و تشویق سپاه و آماده کردن آن برای جنگ با سپاهیان به مشورت می نشیند و اذعان می دارد که رأی و اندیشه همگان برای او مهم است.

«منوچهر بفرمود تا همه سپاه را که به حضرت او بردند گرد کرد و بعد از سخنان زیادی گفت: تدبیر و رأی من با شما [یکی است و] تدبیری که بکنید من آن کنم و شما آن کنید و من یکی ؟؟ شما ام اندر تدبیر و ردی و مرا از این ملک چیزی نیست جز نان و فرمان برداری»                 تاریخ بلعمی/ ۳۵۴

د) ارزیابی توان فکری و جنگی سرداران

بعضی مواقع سلطان با سرداری که قرار است به جنگ بفرستد به شور می نشیند که جنگ کند یا صلح کرده و باژوساو بپذیرد. به نظر می رسد این مشورت به این دلیل است که می خواهد به میزان انگیزه و استقامت آنان در جنگ پی ببرد.

جـهاندار بهـرام را پیـش خـواند                 به تخـت از بر نامــداران نشـاند

بپرسید زان پس که با سـاوشـاه                              کنـم آشتــی گر فرســتم ســپاه

چنیـن داد پاسـخ بدو جنـگجوی                که با ساوه شاه آشتی نیست روی

گر او جـنگ را خـواهـد آراسـتن              عزیمــت بود آشــتی خـواستــن

بدو گفت هرمز پس چیست رأی                درنــگ آورم گر بــجنبم زجـای

چنین داد پاسخ که گر بدسـگال                بپیچد ســر از داد بهــتر به فــال

تو با دشمن بد کنـش رزم جـوی               که با آتش آب اندر آری به جوی

شاهنامه/ ۱۱۶۹

ذ) تغییر سلطنت

البته در مواقعی نادر نظامیان این قدرت را داشتند که به شور بنشینند و حکومت کسی بر دیگران را تثبیت نمایند در داستان ملی ؟؟ گردان و سپاهیان برای تغییر سلطنت با یکدیگر مشورت می کنند.

همه نامـداران و گــردان شــهـر                 هر آن کس که او را خرد بود بهر

سخـن رفت هرگـونه بر انجـمـن                چنیـن گفت فــرزانـه ای رایـزن

که این زن که از تخم جمهور بود             همــیشه زکــردار بـــد دور بود

نژادیســـت ایـن ســاخته داد را                  هــمــه راســتــــی او بنــیاد را

همان به که این زن بود شــهریار                که او مــاند زین مهــتران یادگار

زگــفتار او رام گشــت انجــمـن                فرســتاده شــد نزد آن پـاک تن

شاهنامه/ ۱۱۱۳

ر) تعیین فرمانده جنگ

البته در مواقع اضطراری که سپاه از داشتن فرمانده و رهبری که آنان را به هدف و سر منزل برساند محروم بود ناچار فرماندهان نظامی گرد هم جمع می شوند و با مشورت امیری برای خود انتصاب می کردند.

همانطور که بعد از مرگ آلبتگین وقتی ترکان در محاصره هندوان بودند و امیران لشگر به شور می نشینند و سبکتگین را به خاطر شجاعت و هوشیاری به ریاست برمی گزینند.

سیاست نامه / ۱۴

س) هنگام هجوم سپاه دشمن

هنگام حمله و هجوم سپاه دشمن جلسه های شور و مشورت به سرعت تشکیل می شد و طراحان جنگ نظر و عقیده خود رت مطرح می کردند.

چو نامه نزدیـک خــسرو رسـید                 غمی شد دلش کان سخن ها شنید

گرانــمایگان را زلشکـر بخـواند                 وزین داســتان چـند گــونه براند

نشــسـتند با شـاه ایـران به هـم                   بــزرگـان لشـگر همه بیش و کـم

چــو طـوی و چـو گـودرز کــشو              چو گـرگــین و بـهرام و فرهاد نیو

سپــهدار نامـه برایشــان بخـواند                 بپرسـید پنـسـیا رو خـیـره بمـانـد

چنـین گـفت با پــهلوانـان بـه راز               که ایـن کـار گـردد به ـما بر دراز

برین سان که گژدهم گـوید هـمی             از انـدیـشه دل را بـشـوید هــمـی

چه سازیم و درمان این کار چیست                        از ایران هم آورد این مــرد کیست

برآن برنهـادند یک سـر که گیــو              به زابــل شـود نـزد ســالار نــیـو

به رســتم رسـاند از این آگــهــی              که با بیــم شد تخــت شاهنـشهی

گو پــیلــتن را بـدیـن رزمـــگـاه                بخـواند اوی اســت پشـت و پنـاه

نشــست آنگــهی رأی زد با دبــیر              که کــاری گـزاینـده بود ناگـزیر

شاهنامه/ ۱۸۱

۲- هرگاه کشور با تهاجم وسیع خارجی رو به رو می شد و سریعاً مجمعی از سرداران و فرماندهان تشکیل شده و پیرامون این مسأله به شور می نشستند.

الف) برای مقابله با تهاجم همه جانبه سهراب به ایران کاوس صاحب نظران را به شور فرا می خواند.

چو نامه نزدیـک خــسرو رسـید                 غمی شد دلش کان سخن ها شنید

گرانــمایگان را زلشکـر بخـواند                 وزین داســتان چـند گــونه براند

نشــسـتند با شـاه ایـران به هـم                   بــزرگـان لشـگر همه بیش و کـم

چــو طـوی و چـو گـودرز کــشو              چو گـرگــین و بـهرام و فرهاد نیو

سپــهدار نامـه برایشــان بخـواند                 بپرسـید پنـسـیا رو خـیـره بمـانـد

چنـین گـفت با پــهلوانـان بـه راز               که ایـن کـار گـردد به ـما بر دراز

برین سان که گژدهم گـوید هـمی             از انـدیـشه دل را بـشـوید هــمـی

چه سازیم و درمان این کار چیست                        از ایران هم آورد این مــرد کیست

برآن برنهـادند یک سـر که گیــو              به زابــل شـود نـزد ســالار نــیـو

به رســتم رسـاند از این آگــهــی              که با بیــم شد تخــت شاهنـشهی

گو پــیلــتن را بـدیـن رزمـــگـاه                بخـواند اوی اســت پشـت و پنـاه

نشــست آنگــهی رأی زد با دبــیر              که کــاری گـزاینـده بود ناگـزیر

شاهنامه/ ۱۸۱

ب) هنگام حمله کی خسرو به توران افراسیاب سریعاً مجمع شوری تشکیل می دهد.

سواری بیامد هم اندیـــشه تاب                              خروشـان به نزدیـک افـراســیاب

ســپاهی به تــوران نـماند روی                              کز شیـان شـود ناپـدید آب جـوی

چنین گــفت با رایـزن شهــریار                 که پیــکار سخـت اندر آمد به کار

چو آتش بر ایشان شبیخون کنیم               ز خون روی کشور چو جیحون کنیم

چو کی خسرو آید زلشکر دو بهر              نبیند مگــر بام و دیــوار شــهر

سراسر همه لشکر این دید رأی                              همان مرد فــرزانه و رهنـــمای

شاهنامه/ ۵۶۵

پ) افراسیاب به ایران حمله می کند کی خسرو بزرگان را برای مشورت فرا می خواند

«سپس آگاهی آمد به پیروز شاه                که آمد تــوران به ایران ســپاه

همه موبـدان را بر خویـش خواند               شنیده سخن پیش ایـشان براند

نشســتند با شــاه ایــران به راز                   بزرگــان فــرزانه و رزمــسـاز

چو دـستان سام و چوگو درزگیـو              جوشی وش و فرهاد و رهام وینو

جز این نامــداران لشــکر هـمه                   که بودند شــاه جــهان رزمــه

شاهنامه/ ۴۷۱

ج) خاقان پادشاه چین برای مقابله با نوشیروان با صاحب نظران به مشورت می پردازد.

بپیچید خــاقـان چـو آگــاه شــد               به رزم اندرون راه کوتــاه شد

به انـدیـشــه بنشـست با رایــزن                  بزرگان لشکر شـدند انجــمن

سپـهدار خاقـان به دــستـور گفت              که این آگهی خوار نتوان نهفت

شنیدم که کسری به گرگان رسید              همه روی کشور سپه گسـتر بد

مرا پیـش او رفـت باید به جــنگ               بپوشـد درم آتـش نام و ننــگ

خردمـند مردی به خـاقان چــین                 چنین گفت کای شهریار زمیـن

تو با شــاه ایــران مـکن رزم یـاد                مده پادشـاهی و لشــکر به باد

زشاهان نجــوید کـسی جـــای او              مگر تیــره باشــد دل و رأی او

شاهنامه/ ۱۰۸۸

د) موقع حمله ایران به توران نیز افراسیاب موبدان پسران را می خواند و جلسه شوری تشکیل می دهد.

«چو افراسیاب این سخن ها شـنود              دلش گشت پر درد سر پر زدود

همه موبــدان وردان را بخــوانــد               زکار گـذشــته فــراوان برانــد

کز ایران یکی لشکری جنــگجوی             بدان نامــداران نهادســت روی

چه سازیم و این را چه درمان کنیم                        نشاید که این پردل آسان کنیم

گرانــمایگــان پاســخ آراســتند                همه یکسر از جای برخـاســتند

به کین گر ببندیم زین پس مـیان               نماند کس زنـده زایــرانیـــان

شاهنامه/ ۴۱۵

ذ) بعد از شبیخونی که رستم برای نجات بیژن به قصر افراسیاب می زند جلسه مشورتی برای تلافی این شبیخون به دستور افراسیاب تشکیل می شود.

«به کــاخ انـدر آمد پرآزار دل                               ابا کـــاردانــان هشــیار دل

چو پیران و گر سـیوز رهــنمون                             فراخان و چون شنیده رهنمون

بر ایشان همه داستـان برگشـاد                               گذشته سخن ها همه کرد یاد

سزد گر کنون گرد این کشورم                              سراسر فرسـتادگان گســترم

بیارم بر گــرد ایــران ســـپـاه                     بسازیم هر سو یکی رزمــگاه

همه موبدان رأی هوشیار خویش                            نهادند با گفت سالار خویـش

شاهنامه/ ۴۶۹

۳- در لحظات حساس و اضطراری که بیم شکست و نابودی کامل می رود ضرورت مشورت و رجوع به فکر و اندیشه دیگران بیشتر احساس می شود چرا که در چنین لحظاتی فکر و اندیشه انسان از اتخاذ تدابیر لازم عاجز است.

الف) زمانی که تمام روزنه های امید مسدود شده و فاصله ای تا شکست نهایی نباشد شاه برای خلاص شدن از مهلکه و پیدا کردن آخرین راه ممکن با اطرافیان به مشورت می نشیند دارا برای رهایی از دست اسکندر از همراهان نظرخواهی می کند.

سکنه چو از کارش آگــاه شد                  که دارا به تخت افســر ماه شد

سپه برگرفت از عــراق و براند                   به روی همه نام یزدان بخــواند

سیم ره به دارا درآمد شکـست                  سکندر میان تافتــن را بــبست

چو دارا از ایران به کرمان رسید                 در سپهر از بزرگان لشکر ندید

بزرگان فـــرزانه را گــرد کرد                   کســی که با او بد اندر نــبرد

چنین گفت دارا که هم بی گمان   زمــا بود بر ما بــد آســــمان

چه بینید و این را چه درمان کنید   که بدخواه را زین پشیمان کنید

به آواز گفتــند کــای شــهریار     همه خــسته ایم از بــد روزگار

سپه را زکوشش سخن درگذشت  زتـارک دم آب برتر گــذشت

ترا چاره با او مداراســت و بس                 که تاج بزرگی نمــاند به کـس

تو او را به تن زیردســـتی نمان                  یکی در سخن نیز چربی خـزای

یکی نامه بنویــس نزدیــک او                   پر اندیــشه کن جـان تاریک او

ب) افراسـیاب بعد از شکـست سنـگینی که متحمل می شود برای رهایی از چنگ کی خسرو به مشورت می پردازد.

چو زان روی جیحون شد افراســیاب                      چو بادومان تیز بگـــذاشت آب

از آن پس چو گشت انجمن آن چه ماند                 بزرگان برتر منــش را بخــواند

چو گــشتند پرمــایگــان انجــمن               زلشکر مرآن کس که بد رافیون

زبــان برگشــادند بر شـــهریـــار                چو بیچاره شدشان دل از کـارزار

که از لشکر ما بــزرگان که بـــود              گذشتند وزایشان دل ما شهــــود

زبی دانـــشی آنـــچ آمد به روی               تو دانی که شاهی و ما چاره جـوی

گر ایدون که روشن بود رأی شاه              از ایدر به چــاچ اندر آرد سـپــاه

چو کیخسرو آید به کین خواستن              ببایــد تــرا لشــکــر آراســــتن

چو شاه اندرین کــار فرمـان برد                زگلـــزریون نــیز هم بگـــــذرد

بباشد به آرام ببهــشت گـــنگ                 که هم جای جنگ است و جای درنگ

برین بر نهادند یکســر ســـخن                   کســی رأی دیــگر نیفکــــندین

پ) زمانی که رکن و محور سپاهی کشته شود و بیم و اضطراب بر سراسر سپاه سایه می افکند آن لحظه زمانی است که لشکریان نیاز به شور و مشورت را بیشتر احساس می کنند. کاموس کشانی کشته می شود. لشکریان نگران و مضطرب برای مشورت گرد هم جمع می شوند.

سه سر به سر پیش خاقان شدند                 زکاموس با درد و گریان شدند

که آغاز و فرجـام این رزمــگاه                             شنــیدی و دیـدی به نزد سپاه

کنــون چــاره کار ما بازجـوی                              به تنها تن خویش و کس را مگوی

ج) سلم و تور در آستانه شکست با یکدیگر به مشورت می پردازند.

چو از روز رخشنده نیـمی بـرفت                دل هر دو جــنگی زکـینه بتفت

به تدبیر یک با دگر ســــاختند                  هــمه رأی بیهــوده انداخـــتند

که چون شب شود ما شبیخون کنیم                       همه دشت و هامون پر از خون کنیم

۴- اگر جنگ به نقطه کور و بن بستی می رسید فرماندهان و امیران نیازمند آن می شدند که این مشکل را برطرف نمائید کی خسرو در پی افراسیاب است اما از دست یافتن به او ناامید شده پیش کاووس برگشت و نظر او را در این خصوص جویا می شود.

از آن نشــســــتند پی انــجــمـن                نیاوجــها نجــوی بی رایـــزن

چنین گفت خسرو به کــاووس شاه                        جز از کردگار از که جوییم راه

به هامون و کــوه و به دریــای آب                        نـشانی ندیــدیم از افراسیــاب

گرو یک زمان انـدر آید به گــنگ                        سپاه آرد از هر سویی بی درنگ

همه رنج و سختی به پیش اندر است                      اگر چندمان دادگــر یاور است

نیا چـون شــنید از نبیــره ســـخن               یکی پند پیــرانه افکــند بـس

بدو گفت ما همچنین بر دو اســـب            بتازیم تا خـوان آذر گشــسب

بباشـــیم بر پیــش آتــش به پای               مگر پاک یزدان بـود رهنمای

شاهنامه/ ۵۹۷

۵- گزینش سرداران

انتخاب سرداران و فرماندهان نیز با مشورت صورت می گرفت. «بعد از تمحیص اندیشه های ژرف و استعمال رأی های شگرف که زدند خلاصه آزاد همه بدین باز آمد که جمله اصناف لشکر را از ؟؟ و اشراف حشم به درگاه حاضر کنند و شیری قوی دل و تمام زمره و پلنگی جنگجوی نهنگ آزمای و گرگی صف شکن خصم ربای و روباهی پر خداع آب زیرکاه این ؟؟ صنف را برگزیدند و زمام تدبیر و ترتیب کار هر گروهی از اصناف ایشان به دست آن سرور بسپارند.

مرزبان نامه/ ۴۸۷

۶- ارزیابی و شناخت سرداران

گاهی نیز برای ارزیابی سرداران و شناخت شخصیت و میزان فهم و درایت آنان نیز با یکدیگر به مشورت می پرداختند چنان که خسرو پرویز در مورد سـردار خـود و بهـرام چـو بیند. با آیین گشسب به مشورت می پردازد.

به آیین گشسب آن زمان شاه گفت                        که با او بـدش آشکارا و نهـفـت

که چون بینی این کــار چوبیــن را            به زودی به کار آورد کیــنـه را

چنین گفــت آیین گشــسب دبیـر              که ای شاه روشن دل یــاد گـیر

به سوری که دستانش چوبین بـود              چنان دان که خوانش نوآیین بود

شاهنامه/ ۹۳/۱۱

۷- ارزیابی وضعیت دشمن

ب) در میادین جنگ به محض مشاهده تغییر و تحولات در ساختار سپاه دشمن جلسه شور تشکیل بعد از آمدن نیروی کمکی از ایران شرایط جنگ به نفع ایرانیان تحقیر می کند پیران غمگین و مضطرب نزد خاقان چین و کاموس کشانی خسته از آنان صلاح کار را جویا می شود.

«سپهبد بشد پیش خاقـان چـین                              که آمد سـپــاهی زایــران زمـــین

ندانیم چند است و سالار کیست                            چه سازیم و درمان این کار چیست»

۹- فرستادن افراد به مأموریت

فرستادن افراد به مأموریت های حساس نیز با شور و مشورت انجام می گرفت رستم قرار است به مأموریتی حساس و خطرناک به قلب سپاه دشمن به توران برود و بیژن را نجات دهد کی خسرو از او دعوت می کند به پایتخت آمد تا در این مورد با یکدیگر مشورت کنند.

«به رستم یکی نامه فرمود شاه                                نوشتن زمهتر ســوی نیکــخواه

چو این نامه من یخوانی مــپای                              به زودی تو با گیر خیز اندر آی

… تا بر این کار با مـا به هــم                                زینم رأی فرخ به هر بیش و کم»

شاهنامه/ ۴۵۰

فرماندهان در جنگ موظف به مشورت با افراد با تجربه بودند طوس فرود را می کشد و در جنگ نیز شکست می خورد. کی خسرو بلافاصله قاصدی به سوی فریبرز روانه می کند و به او دستور خلع طوس را می دهد و فریبرز را به فرماندهی سپاه برمی گزیند و از او می خواهد در هر کار با گودرز به مشورت بنشیند.

۱۰- مشورت با ملتحدان

اگر طرفی در جنگ متحدی داشت این متحدان در جریانات حوادث جنگ قرار گرفته و با آنان مشورت می شد. پیران و سیه در جنگ به ملاقات رستم می رود و از او می خواهد به جنگ خاتمه دهند رستم ظرطهای برای خاتمه جنگ در نظر می گیرد، او پیش خاقان چین و کاموس کشانی ؟؟ خود برگشته و می گوید.

کنون سر به سر تیزهش بخردان                 بخــوانـــید با موبــدان وردان

ببینید تا چــاره کـــار چیســت                  بدین رزمگه مدد پیکار کیست

همه رأی باید که گردد درسـت                 از آغاز کیست نبایست چیسـت

مگو زین بلا سوی کشــور شویم               اگر چند پایتخت لاغــر شـویم

شاهنامه/ ۳۹۸

۱۱- درخواست کمک از متحدان

اگر قرار باشد از کشورهای دیگر برای جنگ کمکی خواسته شود و متحدانی برای خود برگزینید. این نظر در بین سرداران و بزرگان به شور گذاشته می شود رستم و گیو با عده ای سپاه برای نجات بیژن به توران رفته به کاخ افراسیاب هجوم می برند و بیژن را فراری می دهند افراسیاب بعد از فرار از مهلکه جلسه تشکیل می دهد و پیرامون این مسأله به مشورت می پردازند.

دل شاه ترکان جنان کــم شـنود                همیشه به رنج از پــی از بود

از آن پس که بگذشت از رزمگاه              که رستم برو کرد گیتی تباه

به کاخ انـدر آمــد پــر آزار دل                 ابا کاــردانــان هشـــیار دل

چو پیران و گز سیوز رهــنمــون                فراخان و چون شیوه گرسیون

برایشان همه داستان بر گـشــاد                  گذشته سخن ها همه کرد یاد

سزد گر کنون گرد این کشـورم                 سراسر فرستـادگان گــسترم

زتـرکان چیــن هــزاران هــزار                   کـمر بســتگان از در کــارزار

بباریــم بر گرد ایــران ســپـاه                    بسازیم هر سو یکی رزمــگاه

همه موبدان رأی هشیار خویـش                             نهادند با گفت سالار خویـش

شاهنامه/ ۴۶۹

۱۲- حمایت مالی و نظامی

الف) پشتیبانی های مالی و نظامی بعد از مشاورت و رایزنی های بسیار صورت می گرفت بهرام بعد از آن که خبردار می شود خسرو پرویز به خاقان نامه نوشت و از او خواست که دست از حمایت بهرام بردارد پیش خاقان رفته و از او می خواهد که به او سپاهی دهد تا به نام خاقان ایران را فتح نماید خاقان در این خصوص با مشاوران خود به شور می نشیند.

چو بشنید خاقان بر اندیشـه شـد                 ورا در دل اندیشه چون بیشه شد

بخواند آن کسان را که بودند پیر               سخنــگوی و داننــده و یادگـیر

بدیشان بگفت آن چه بهرام گفت              همه رازهـا برگشــاد از نهفــت

چنین یافت پاسخ زفـــرزانگان                               زخویشان نزدیک و بیـــگانگان

که این خوار است و دشـوار نیز                             که بر تخم ساسان برآمد قفــیز

ولیکن چو بهـــرام راند ســـپاه                               نمـاید خــردمــند را رأی و راه

به ایران بسی دوــستدارش بود                               چو خاقان یکی خویش یارش بود

برآید به تخت تو این کـار زود                              سخن هــای بــهرام باید شنــود

شاهنامه/ ۱۲۷۶

ب) اگر قرار بود به کشوری کمک مالی و نظامی شود این مسأله در بین بزرگان به شور گذاشته می شد. قیصر به خسرو پرویز نامه ای می نویسد و قول کمک مالی و نظامی برای بازپس گیری سلطنت را به او می دهد ولی قبل از آن در این مورد با بزرگان به مشورت می نشیند.

هم آن گه یکی نامه بنوشت زود               برآن آفـرین آفـرین برفزود

که با موبد یکـدل و پــاک رأی                زدیم از بد و نیک ناپاک رأی

زهر گونه ای داستـان ها زدیـم                              بر آن رأی پیشینه باز آمدیم

کنون رأی و گفتارها شد به ین                              گشادم در گنج های کـــهن

سخن ها زهر گـونـه آراستـیم                               زهر کشوی لشکری خواستیم

یکایک چو آیند هم در زمــان                              فرستیم نزدیک تو بی گـمان

همه مولش و رأی چندین زدن                              برین نیشتر کام شـیر آژدن

شاهنامه / ۱۲۴۴

۱۴- اعطای پناهنگی سیاسی

اگر قرا بود کسی را به پناهندگی سیاسی قبول کنند حتماً در این امر با دیگران مشورت کنند.

چو پیران بیامد تهی کرد جای                               سخن رفت با نامور کدخـــدای

زکــاوس وز خـام گفـــــتار او                  زخــوی بــدو رأی و پیــــکار او

بپرسید کاین را چه درمان کنیم                             وزین چاره جستن چه پیمان کنیم

اگر شــاه بیــند به رأی بلنـــد                    نویـسد یکــی نــامــه ســودمند

چنــان چــون نــوازند فرزند را                  نــوازد جـــوان خــردمــــند را

به آیین دهـد دختـرش را بدوی                 بــدازش با نــاز و بــا آبـــروی

مگر کــو بمــاند به نزدیک شاه                 کند کــشورت و بومــت آرامگاه

وگر بازگــردد ســوی شـــهریار                بهتــر مـی باشــد از روزگـــــار

شاهنامه/ ۲۳۲

۱۵- وقتی شاه فاقد پشتوانه مالی می باشد و خزانه حکومت را خالی می یافت با لشکریان به شور می نشست تا ببیند آیا می تواند بدون پشتوانه مالی از حمایت آنان برخوردار باشد.

به جهرم یکی مـرد برد بونــژاد                                           کـجا نام او مهـــرک نوشــزاد

چو آگه شد از رفــتن اردشـــیر                             وزان مــاندن او بران آبــگــیر

هــمه گــنج او را به تــاراج داد                             به لشکـر بســی بدره و تاج داد

چو آگاهی آمد به شـاه اردشیــر                            بر اندیشـه شد بر لــب آبگــیر

بزرگان لشــکرش را پیش خواند                            زمهرک فراوان سخن ها بــراند

چو بینــید گـفت ای سران سـپاه                            که ما را چنین تنگ شد دستگاه

به آواز گفـــتند کای شـــهریـار                            مبــینات چشــم بدت روزگــار

چو مهرک بود دشمن اندر نهــان                          جرا جست باید به سختی جـهان

چو داری بزرگی و کیهان تو است                         همه بندگـانیم و فرمــان تراست

شاهنامه/ ۸۷۰

۱۶- تهیه اسلحه و مهمات جنگ

تهیه و تدارکات جنگ و مقابله با فنون پیشرفته جنگی طرف مقابل با مشورت با دیگران صورت می گرفت. در جنگ بین اسکندر و فورد پادشاه هند، جاسوسان به اسکندر خبر می آوردند که سپاه هند با فیل به جنگ آمده که هیچ کس قدرت مقابله با آن را ندارد اسکندر به مشورت می نشیند و دانشمندان به فکر تدارک اسبی آهنین می افتند.

۱۷-

مشورت از نگاه معصومین

برای رسیدن به بهترین دستورالعمل های زندگی کافی است سری به گنجینه سخنان گهربار معصومین بزنیم، تا از این طریق بتوانیم به ناب ترین توصیه های اخلاقی و زندگی دست یابیم و این توصیه های ارزشمتد محدود به موضوع و زمینه ای خاص نیست و بلکه در هر حوزه، سخن و گفتار آنان می تواند راهگشا و حلال مشکلات انسان ها باشد.

مشورت نیز به عنوان یک اصل مهم اجتماعی، از دید و نظر آنان پنهان نمانده و با مراجعه به کتب حدیث می توان شاهد سخنان و حکمت های بی شمار آنان در این خصوص باشیم.

در بین معصومین، حضرت علی نگاه ویژه و خاص به مشورت دارد. او بیشتر از دیگران به مقوله مشورت پرداخته و احادیث و روایات زیادی از او در کتب حدیث و نهج البلاغه در این خصوص موجود است. توصیفات و تعبیرات او از مشورت به شرح ذیل می باشد:

۱- مشورت و چشم هدایت

«الاستشاره عین الهدایه و قدخاطر من استغنی بترأشیه«

«مشـورت چـشم هـدایت است و آن کس که با رأی خود احساس بی نیازی کند، به کام خطرها می افتد.) ۱

۲- مشورت و تنها پشتیبان انسان

«قال علی (ع): لاغنی کالعقل و لافقر کالجهل و لامیراث کالادب و لاظهیر کالمشاورن». ۲

«حضرت علی (ع) می فرماید: هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی و هیچ ارزشی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست».

۳- مشورت عاملی برای آرامش انسان

«قال امیرالمؤمنین: المشاوره راحه لک و تعب لغیرک» ۱

«مشورت باعث راحتی تو رنج دیگران است».

۴- مشورت بهترین راهکار صحیح

«قال علی (ع): مااستنبط الصواب به مثل المشاوره» ۲

«هیچ چیزی را مانند مشورت درست و صواب تشخیص ندادم».

۵- «قال علی (ع): إنما حض علی المشاوره لانَّ رأی المشیر صرف و رأی المستشیر مشوب بالهوی» ۳

«همانا دیگران را تشویق به مشورت کن. چرا که رأی مشاور خالص و عاری از وسوسه نفس است، اما رأی مشورت خواهنده آلوده به هواهای نفسانی است».

۶- مشورت نشانه هوشیاری

قال علی (ع): «علیک بالمشاوره فانهما نتیجه الحزم» ۴

«بر تو است که با دیگران مشورت کنی، پس به درستی مشورت نشان حزم و هوشیاری است.»

۷- حزم چیست؟

«الحزم ان تستشیر ذالردی و تطبع امره»  ۵

«حزم یعنی آن که با صاحب نظران به مشورت بپردازی و رأی و نظر آنان را اطاعت کنی».

طبیعتاً هر امری که بزرگان توصیه بر مراقبت و انجام آن داشته باشند، متضمن فواید و نتایجی است، این فواید از دید معصومین به شرح ذیل می باشد:

۱-    «قال علی (ع): من استقبل وجوه آلاراء، عرف مواضع الخطاء»۱

«آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقابل کند، صحیح را از خطا خوب می شناسد».

۲-    «قال علی (ع): من شاور ذوی العقول استفاء بأنوار العقول». ۲

«کسی که با عاقلان مشورت کند، از عقل آنان کسب فیض می کند».

۳-    قال رسول الله: «ما من رجل یشاور احدا الاحدی الی الرشد» ۳

«احدی در کار خود مشورت نمی کند، مگر این که به راه راست و مطلوب هدایت شود».

۴-    قال رسول الله:«ما شقی عبدقط به مشوره و لاسعو باستغناء رأی» ۴

«هیچ کس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأی خوشبخت نشده است».

۵-    قال رسول الله: «من شاور ذوی الباب دلَّ علی الرشاد». ۵

«کسی که با خردمندان مشورت کند، به سوی رشد هدایت می شود.

(۲)زادسپرم فرزند جوان جم. گزیده های زاداسپرم. ترجمه محمد تقی راشبه محصل مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی همدان. ص ۲۴-۱۳۶

(۱)اوستا گزارش جلیل دوستخواه. انتشارات مروارید و چاپ گلشن. تهران ۱۳۷۰- ص ۱۲

(۲)تفسیر اوستا و ترجمه کانما و جیمز دار مستتر. ترجمه موسی جوان. انتشارات رنگین تهران ۱۳۴۸ ص ۲۴۹

(۱)زندوهومن یسن، به کوشش صادق هدایت. انتشارات امیرکبیر. تهران، ۱۳۴۲ ص

(۲)همان کتاب ص

(۱)رک. جیمزدار مستتر. همان کتاب ص

(۲)رک. همان کتاب ، ص ۳۰۲

(۳)رک. همان کتاب ص ۳۰۰

(۴)رک. همان کتاب- ص ۳۰۰

(۱)رک. جیمز دارمستتر- همان کتاب ص

(۲)رک. به کوشش صادق هدایت. همان کتاب ص ۱۱۹

(۳)رک. فرهنگ لغات پهلوی و ذیل واژه هوسگال یا هوسکار

(۴)رک. کارنامه اردشیر بابکان به کوشش بهرام فره وش، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۵۶ ص ۱۰۵

(۱)رک. همان کتاب ص ۱۱۵

(۲) رک. فرهنگ لغات پهلوی ذیل کلمه راینیشن

(۱)رک. جاماسبه جی. متون پهلوی ص ۱۶۳

(۲)رک.

(۳)رک.

(۴)رک. اندرز مرد دانا به تصحیح کتایون مزداپور، فروهر شماره ۹ ص ۳۹

(۱)رک. ایضاً ص

(۲)رک. شایست و ناشایست، ترجمه کتایون مزداپور و انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۹، ص ۶۳

(۱)رک. بهرام فره وش- همان کتاب ص ۲۴۴

(۲)رک

(۱)رک. شایست و ناشایست. ترجمه کتایون مزداپور. انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۹ ص ۱۳۱

۱– آیه ۳۵ سوره شعراء

۱– اکبر هاشمی رفسنجانی و تفسیر راهنما ج ۱۳ ص ۵۵

۲– اکبر هاشمی رفسنجانی، ج ۱۶، ص ۵۵۵

۳– مافات ۳۷ (۱۰۲)

۱– تفسیر راهنما ص ۴۴۱

۱– نهج البلاغه- ترجمه محمد رشتی- انتشارات قوس، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۲ (حکمت ۲۱۱)

۲– همان کتاب، حکمت ۵۴

۱– احادیث اهل بیت جلد ۱۰- ص ۲۶۵

۲- احادیث اهل بیت جلد ۱۰- ص ۲۶۵

۳- احادیث اهل بیت جلد ۱۰- ص ۲۶۵

۴- احادیث اهل بیت جلد ۱۰- ص ۲۶۵

۵– بحارالانوار، جلد ۷۵ ص ۱۰۵ سطر ۱۰٫

۱– نهج البلاغه، حکمت ۱۷۳

۲– احادیث اهل بیت، جزء ۱۰، ص ۲۶۵

۳– ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب اسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴، جلد ۳، ص ۱۴۵٫

۴– بحارالانوار- جلد ۷۵، ص ۱۰۵٫

۵– تفسیر نمونه، ج ۲۰، ص ۴۶۲٫