تحقیق و پروژه بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق و پروژه بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

تحقیق و پروژه بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق و پروژه بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

عنوان تحقیق :
بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران
مقدمه :
صدوربرگتشخیصومحاسبهمالیاتمتعلقه
هرمؤدىمالیاتى(اعمازاشخاصحقیقىیاحقوقی)مکلفاستپسازتکمیلاظهارنامهمالیاتىمربوطهآنراطىموعدمقرردرقانونبهحوزهٔمالیاتىذى‌صلاحتسلیمورسیددریافتنماید. حوزهٔمالیاتىذى‌صلاحنیزتکلیفداردپسازبررسىلازمبالحاظمدتمقررهدرقانوننسبتبهصدوربرگتشخیصدرآمدمشمولمالیاتومحاسبهمالیاتمنطقهاقدامنماید. پسازصدوربرگتشخیصمالیاتىیکىازحالاتذیلاتفاقخواهدافتاد.

۱.درصورتى‌کهمؤدىبهبرگتشخیصمالیاتىتمکیننمایدمالیاتمندرجدربرگتشخیصقطعىخواهدبود(ماده۲۳۹ق.م.م)
۲. درصورتى‌کهمؤدىظرفسىروزازتاریخابلاغبرگتشخیصبهممیزکلمراجعهوتوافقنماید (کهاینتواقدرپشتورقهبرگتشخیصامضاءخواهدشد) مالیاتقطعىخواهدبود (ماده۲۳۹ق.م.م).
۳. درصورتى‌کهمؤدىظرفسىروزازتاریخابلاغبرگتشخیصبهممیزکلمراجعهننمایدوهمچنیندرصورتى‌کهظرفاینمدتاعتراضکتبىخودرابهحوزهٔمالیاتىتسلیمنکندبازهممالیاتمندرجدربرگتشخیصقطعىخواهدبود. (ماده۲۳۹ق.م.م)
۴. درصورتى‌کهمؤدىظرفمدتسىروزبهممیزکلمراجعهولىتوافقصورتنگیردویااینکهظرفهمینمدتبدونمراجعهبهممیزکلاعتراضخودراتسلیمحوزهٔمالیاتىنمایدمؤدىبه‌عنوانمعترضشناختهشدهدراین‌صورتىمواردذیلحائز ‌اهمیتاست:

۴/۱. پروندهمالیاتىمؤدىبههیئتحلاختلافبدوىارجاعکهرأىهیئتمزبورقطعىاستمگراینکهمؤدىظرفمدتسىروزپسازابلاغرأىهیئتیادشدهباپرداخت۱۰درصدمالیاتموردمطالبهمندرجدررأىهیئت (بااحتسابمالیاتپرداختىقبلی) اعتراضخودراکتباًبهحوزهٔمالیاتىتسلیمنماید.

۴/۲. بااعتراضمؤدىبهرأىهیئتحلاختلافبدوىبه‌شرحمندرجدربند۱/۴/۱۷پروندهمالیاتىمؤدىدرهیئتحلاختلافتجدیدنظرقابلطرحخواهدبود. رأىاینهیئتقطعىخواهدبود. چنانچههیئتحلاختلافتجدیدنظردرآمدمشمولمالیاتهیئتبدوىراتأییدکندمؤدىعلاوهبرپرداختمالیاتمربوطهمعادل۲درصددرآمدمورداختلافرابه‌عنوانجریمهبایدبپردازد.

۴/۳. چنانچهمؤدىبهرأىهیئتحلاختلافتجدیدنظرهممعترضباشدبایدظرفمدتسىروزازتاریخابلاغرأىهیئتتجدیدنظرمراتباعتراضکتبىخودرابهشوراى‌عالىمالیاتىاعلامنماید. لازمبهیادآورىاستکهدرچنینحالتىمؤدىموظفاستبراىطرحشکایتخوددرشوراى‌عالىمالیاتىمعادلمالیاتموردرأىهیئتحلاختلافتجدیدنظر (بااحتسابپرداخت‌هاىقبلی) وجهنقدیاتضمینبانکىبسپردویاوثیقهملکىمعرفىکندیاضامنمعتبرکهاعتبارضامنموردقبولممیزکلمالیاتىباشدمعرفىنمایدکهدراینحالترأىهیئتتجدیدنظرتاصدوررأىشوراى‌عالىمالیاتىموقوف‌الاجرامى‌ماند (ماده۳۵۹ق.م.م)

راهنمائى‌هاىمالیاتى

۱. درصفحهاولاظهارنامه‌هاىجدیددورقمماندهبدهکارگردشدفترروزنامهدرتاریختنظیماظهارنامهوپایاندورهمالىذکرشدهکهبایدبهاستناددفاترقانونىشرکت‌هاواسنادکامپیوترىتحویلشدهدرپایانهردورهٔمالىوزمانتنظیماظهارنامه‌هاتکمیلشود.

۲. بهاستنادماده۱۴۱قانونمالیات‌هاىمستقیمصددرصددرآمدحاصلازصادراتمحصولاتتمامشدهکالاهاىصنعتىو۵۰درصددرآمدحاصلازصادراتسایراقلاموکالاهاواجناسازهرگونهپرداختمالیاتمعافمى‌باشند. درچنینحالتىچنانچهشرکتىدرآمدحاصلازصادراتکالاداشتهباشدتحترقمدرآمدحاصلازصادراتازکلدرآمدمشمولمالیاتکسرسپسمالیاتمربوطهازبقیهدرآمدمحاسبهوکسرمى‌شود.

۳. سودسپرده‌هاىبانکىشرکت‌هاىخصوصىونهادهاىعمومىغیردولتىازپرداختهرگونهمالیاتمعافمى‌باشد (بند۲ماده۱۴۵)

۴. سودوکارمزدپرداختىبهتسهیلاتدریافتىازغیرمجموعهبانکىکشورجزءهزینه‌هاىقابلقبولنخواهدبود (بند۱۸ماده۱۴۸)

۵. پرداختهرگونهمزایاىغیرنقدی،ایابوذهابوتغذیهبهکارگرانشاملمالیاتنمى‌شود (بند۸ماده۹۱قانونمالیات‌هاىمستقیم)

۶. بهاستنادتبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانونمالیات‌هاىمستقیم۲۰درصددرآمدمشمولمالیاتابرازىحاصلازفعالیت‌هاىتولیدی،معدنی،طراحىمهندسىوطراحىمونتاژازپرداختهرگونهمالیاتمعافمى‌باشند.

۷. بهاستنادماده۱۳۸قانونمالیات‌هاىمستقیمپنجاهدرصدازسودابرازىحاصلازفعالیت‌هاىصنعتىومعدنىکهشرکت‌هابراىبازسازىوتوسعهویاتکمیلواحدهاىصنعتىومعدنىموجودیاایجادواحدهاىصنعتىومعدنىجدیدذخیرهنمایندازپرداختهرگونهمالیاتمعافمى‌باشدبهشرطاینکه:

اولاًـمعافیتیامجوزطرحتوسعهیاتکمیلیاواحدجدیدقبلازپایاندورهمالىازوزارتصنایعاخذشدهباشد.

ثانیاًـمجمععمومىعادىسالیانهشرکتایناندوختهراتصویبنماید. (ماده۱۳۸قانونمالیات‌هاىمستقیموبند (د) تبصره (۲) قانونبودجهسال۱۳۷۵)

۸. شرکت‌هاىپذیرفته‌شدهدرسازمانبورساوراقبهادارازپرداختدهدرصدمالیاتبردرآمدشرکتمعافمى‌باشند (ماده۱۴۳)

۹. ۱۵درصدسودسهامپرداختىیاتخصیصکهطبقمصوباتمجمععمومىشرکتباشدبهآندستهازسهامدارانشرکت‌هاىموضوعبند (۸) فوقکهجمعسهامهریکازآنهااز۵درصدسرمایهشرکتبیشترنبودهوتعدادکلسهامدارانشرکتنیزازیکصدنفرکمترنباشد،ازمالیاتمعافخواهدبود.

۱۰. درمحاسبهمالیاتبردرآمدشرکت‌هانکاتذیلرارعایتکنند:

۱۰/۱. اولدرآمدمشمولمالیاترامحاسبهنمایند.

۱۰/۲. کلیهمعافیت‌هاىقانونىرادردرجهاولاعمالوکسرنمایند.

۱۰/۳. ماندهبعدازمعافیت‌هاىقانوىراباتوجهبهتعدادسهامدارانونرخماده۱۳۱مشمولمالیاتنمائید.

۱۱. دقتنمائیدکهجمعستونگردشبدهکاروبستانکارترازآزمایشىچهارستونىبایدمعادلرشدبدهکارویابستانکاردفترروزنامهدرتاریختهیهترازآزمایشىباشد.

۱۲. جمعگردشبدهکاریابستانکاردفترروزنامهبایدباجمعبدهکاریابستانکارترازآزمایشىقبلازاصلاحاتمساوىباشد.

۱۳. چنانچهشرکتىطىدورهمالىمبادرتبهفروشاراضىیااملاکنمودهباشدومالیاتنقلوانتقالآنراطبقماده (۵۹) قانونمالیات‌هاىمستقیمپرداختنمودهباشدبهدرآمدحاصلازفروشایناراضىواملاکهیچ‌گونهمالیاتدیگرىتعلقنمى‌گیرد (ماده۷۶قانونمالیات‌هاىمستقیم). دراین‌ حالتشرکتبایدکلیهدرآمدهاىخودرادراظهارنامهمالیاتىمنعکسنمایداماازبابتدرآمدحاصلازفروشاملاکواراضىهیچ‌گونهمالیاتى (حتىدهدرصدمالیاتشرکتبهنسبتایندرآمد) کسرننماید. البتهچنانچهشرکتاقدامبهساختوسازبیشازدوواحدمسکونىیاادارىیاتجارىنمودهباشدبسازوبفروشتلقىودرآمداینعملیاتبهجمعدرآمدهاىمشمولمالیاتشرکتاضافهخواهدشد.

۱۴. ذخیرهبازخریدسنواتخدمتکارکناندرصورتىجزءهزینه‌هاىقابلقبولتلقىخواهدشدکهاینمبلغظرفمدتیکماهازتاریختخصیصدریکحسابجداگانهبانکىواریزونگهدارىشود.

۱۵. تامیزانیک‌سومدرآمدمشمولمالیاتشرکتمى‌تواندبابتاستهلاکزیانانباشتهموردتأییدحوزهمالیاتىمنظورومستهلکشود.

۱۶. اظهارنامه‌هاىمالیاتىرادرآخرینمهلتقانونىتسلیمحوزهمالیاتىنمودهورسیداخذنمائیدوچنانچهحوزه۸مالیاتىبههردلیلازتحویلاظهارنامهخوددارىنماید،اظهارنامهمالیاتىرابه‌وسیلهپستسفارشىبهآدرسوزارتاموراقتصادىودارائىـحوزهمالیاتىمربوطهپستورسیدمربوطرادرپروندهمالیاتىشرکتضبطنمائید. دراینحالتتاریختسلیماظهارنامهبهادارهپست،تاریختسلیمبهحوزهمالیاتىتلقىمى‌شود. (ماده۱۷۸قانونمالیات‌هاىمستقیم)

۱۷. یکشرکتتولیدىدرآمدمشمولمالیاتخودرا۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریالاعلامنمودهاست،اندوختهطرحتوسعهشرکتکهمصوبهوزارتصنایعقبلازپایاندورهمالىاخذوبهتصویبمجمععمومىعادىسالیانهنیزرسیده۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال،زیانانباشتهسنواتىمعادل۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریالمى‌باشدکه۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریالآندرسالگذشتهموردتأییدحوزهمالیاتىواقعشدهاست. درآمدمشمولمالیاتشرکتبهطریقذیلمحاسبهخواهدشد. (دورهمالىشرکتمنتهىبه۱۳۷۵/۱۲/۲۹)

حداکثراستهلاکزیانانباشتهتأییدشده

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱/۳ × ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ـ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰)

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۵۰ × ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ اندوختهطرحتوسعه

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمدمشمولمالیات

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ـ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

معافیتتبصره (۴) ماده۱۳۲

۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۲۰ × ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مجموعمعافیت‌ها

۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمدمشمولمالیات

۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ـ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مالیاتشرکت

۲۴،۰۰۰،۰۰۰ = %۱۰ × ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمدمشمولمالیات

۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ـ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۸. درارتباطباتصمیممجمععمومىعادىسالیانهکهبهادارهثبتشرکت‌هاوحوزهٔمالیاتىتسلیمخواهدشدبهطریقذیلعملنماید. پسازقرائتگزارشبازرسىقانونىوگزارشعملکردهیئت‌مدیرهبراىدورهمالىمنتهىبه۲۹/۱۲/۱×۱۳تصمیماتذیلاتخاذگردید:

۱۸/۱. ترازنامهوحسابسودوزیاندورهمالىمنتهىبه۲۹/۱۲/۱×۱۳موردتصویبقرارگرفت.

۱۸/۲. عملکردهیئت‌مدیرهبراىدورهموردتصدىموردتأییدواقعشد.

۱۸/۳. مبلغ…………. ریالازسودتخصیصىبهسهامدارانبه‌عنوانپاداشهیئت‌مدیرهتعیینکهنحوهپرداختآنراریاستمجمعتعیینخواهندنمود.

۱۸/۴. آقایان………………………………… و ………………………………………….. به‌عنواناعضاءهیئت‌مدیره،براىمدتدوسالتعیینکهنامبردگانباامضاءذیلصورتجلسهقبولىخودرااعلامنمودند.

۱۸/۵. ………………………. به‌عنوانبازرسوحسابرسبراىسالمالىمنتهىبه۲۹/۱۲/۱×۱۳تعیینشد.

۱۸/۶. روزنامه …………………….. به‌عنوانروزنامهکثیرالانتشارسالمالى۱×۱۳تعیینشد.

۱۸/۷. مجمعبهآقاى ……………………. نمایندگىدادتانسبتبهثبتصورتجلسهوامضاءذیلدفاترمربوطهاقداملازمرابه‌عملآورد.

ضمائماظهارنامه

ازجملهمدارکىکهضمیمهاظهارنامهمى‌شودمدارکزیررامى‌تواننامبرد.

۱. نسخهٔاصلىیارونوشتمصدقآنهرگاهتقاضابه‌وسیلهوکیلبه‌عملآمدهباشد

۲. دهعددنمونهعلامت

۳. برروىهرنمونهمهرشعبهثبتشرکت‌هاوعلائمتجارتىزدهمى‌شود

۴. درصورتى‌کهعلامتدرخارجبهثبترسیدهباشدرونوشتآنکهبهتائیدادارهصادرکنندهزباناصلىرسیدهباشدبایدضمیمهشودوترجمهآنبهفارسىنیزپیوستگردد

۵. درصورتى‌کهعلامتبراىتشخیصامتیازمحصولجماعتىاززارعین (زعفرانبیرجند) یاصنعتگرانیاتجاریامحصولیکشهر (پستهرفسنجان) یایکناحیهازکشورباشدگواهىمقالاتصلاحیت‌دارنیزبایدضمیمهگردد

مقاماتصلاحیت‌دارىکهادارهثبتمکلفبهقبولگواهىآنهامى‌باشدعبارتنداز:

– اتحادیهصنفى

– اطاقبازرگانىیاصنایع

– شهردارى

فرماندارى۶. شخصىکهتقاضاىثبتچندعلامترامى‌نمایدبایدبراىهریکاظهارنامهٔجداگانهتنظیمنماید

۷. اظهارنامهمعمولاًدرسهنسخهنوشتهمى‌شود

تأمیندلیلواظهارنامه

تأمیندلیل

مادهٔ۱۴۹

درمواردى‌ کهاشخاصذى‌نفعاحتمالدهندکهدرآیندهاستفادهازدلایلومدارکدعواىآنانازقبیلتحقیقمحلىوکسباطلاعازمطلعینواستعلامنظرکارشناسانیادفاترتجارىیااستفادهازقرائنواماراتموجوددرمحلویادلایلىکهنزدطرفدعوایادیگرىاست،متعذریامتعسرخواهدشد،مى‌توانندازدادگاهدرخواستتأمینآنهارابنمایند.

مقصودازتأمیندراینمواردفقطملاحظهوصورت‌بردارىازاین‌گونهدلایلاست.

مادهٔ۱۵۰

درخواستتأمیندلیلممکناستدرهنگامدادرسىویاقبلازاقامهٔدعواباشد.

مادهٔ۱۵۱

درخواستتأمیندلیلچهکتبىیاشفاهىبایدحاوىنکاتزیرباشد:

۱. مشخصاتدرخواست‌کنندهوطرفاو.

۲. موضوعدعوائىکهبراىاثباتآندرخواستتأمیندلیلمى‌شود.

۳. اوضاعواحوالىکهموجبدرخواستتأمیندلیلشدهاست.

مادهٔ۱۵۲

دادگاهطرفمقابلرابراىتأمیندلیلاحضارمى‌نمایدولىعدمحضوراومانعازتأمیندلیلنیست. درامورىکهفوریتداشتهباشددادگاهبدوناحضارطرف،اقدامبهتأمیندلیلمى‌نماید.

مادهٔ۱۵۳

دادگاهمى‌تواندتأمیندلیلرابهدادرسعلى‌البدلیامدیردفتردادگاهارجاعدهدمگردرمواردى‌کهفقطتأمیندلیلمبناىحکمدادگاهقرارگیرددراین‌صورتقاضىصادر‌کنندهٔرأىبایدشخصاًاقدامنمایدیاگزارشتأمیندلیلموجبوثوقدادگاهباشد.

مادهٔ۱۵۴

درصورتى‌کهتعیینطرفمقابلبراىدرخواست‌کنندهٔتأمیندلیلممکننباشد،درخواستتأمیندلیلبدونتعیینطرفپذیرفتهوبهجریانگذاشتهخواهدشد.

مادهٔ۱۵۵

تأمیندلیلبراىحفظآناستوتشخیصدرجهٔارزشآندرموارداستفاده،بادادگاهمى‌باشد.

اظهارنامه

مادهٔ۱۵۶

هرکسمى‌‌تواندقبلازتقدیمدادخواست،حقخودرابه‌وسیلهٔاظهارنامهازدیگرىمطالبهنماید،مشروطبراینکهموعدمطالبهرسیدهباشد. به‌طورکلىهرکسحقدارداظهاراتىراکهراجعبهمعاملاتوتعهداتخودبادیگرىاستوبخواهدبه‌طوررسمىبهوىبرساندضمناظهارنامهبهطرفابلاغنماید.

اظهارنامهتوسطادارهٔثبتاسنادواملاککشوریادفاتردادگاه‌هاابلاغمى‌شود.

تبصره:
مادهٔ۱۵۷
درصورتى‌کهاظهارنامهمشعربهتسلیمچیزىیاوجهیامالیاسندىازطرفاظهار‌کنندهبهمخاطبباشدبایدآنچیزیاوجهیامالیاسندهنگامتسلیماظهارنامهبهمرجعابلاغ،تحت‌نظروحفاظتآنمرجعقرارگیرد،مگرآنکهطرفینهنگامتعهدمحلوترتیبدیگرىراتعیینکردهباشند.

منبع :
سایت اطلاع رسانی آفتاب :
www.aftab.ir
سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
www.daneshnameh.roshd.ir
سایت اطلاع رسانی تبیان :‌
www.tebyan.net