تحقیق درباره مباني فلسفه عرفان ايراني
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره مبانی فلسفه عرفان ایرانی

تحقیق درباره مبانی فلسفه عرفان ایرانی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره مبانی فلسفه عرفان ایرانی
مبانی فلسفه عرفان ایرانی
مبانی فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی بر چهار بخش مهم به شرح زیر تقسیم بندی شده است:‌
وحدت وجود کشف و شهود دانش معنوی مراحل تربیت معنوی

وحدت وجود
بدین معنی است که حقیقت را واحد و احدیت را اصل و منشا تمام مراتب وجود میدانستند و معتقد بودند که وجود حقیقی منحصر به حق است و دیگران پرتوی از نور و تراوش فیض اویند.

درالهیات معنی وحدت یگانگی حق است و خالق و مخلوق از هم جدا می باشند و فقط رابطه علت و معلولی دارند ولی صوفیان این عقیده را با این بیان که هیچ چیز جز خدا حقیقت ندارد تعدیل کردند و تعلیم دادند که خالق و مخلوق یکی هستند و حقیقت خالق است و مخلوق سایه و پرتوی از حق می باشند اوست که موجود حقیقی و مطلق و منبع وجود است (شرح پیشوایان و پیروان وحدت وجود در این تالیف آمده است) آب نابسته بیرنگ و بی صورت است و چون بسته شد گاه صورت یخ گیرد و گاه کسوت برف و ژاله در پوشد ، نظر کن که یخ و برف و ژاله همان آب بسیط بی رنگ است یا نه؟ و چون بگذارد همان آب خواهی نامید یا چیزی دیگر؟ پس هر که شناخته است و چشم حقیقت بین دارد جمیع مراتب و کیفیات را آب میداند و آنکه نادان است در بند لباس و کیفیت و غیر بینی در می ماند، فرق عارف و جاهل همین است.

عارف می گوید که تمام ذرات موجود مظهر حقیقتند و علم به هر یک از آنها نیز در حقیقت علم به یکی از مظاهر حق است بنابراین در کلیه علوم جلوه مقصود و جمال محبوب هوید است و در همه چیز میتوان حقیقت را جستجو کرد و دقت عقلی در هر علمی آدمی را به سوی حقیقت می کشاند.

کشف و شهود

صوفیان معتقد بودند که قلب و نفس انسانی در ذات مستعد پذیرش و تجلی حقایق اشیا است و فقط حجابهایی میان نفس و حقایق حایل می باشد و هنگامی که این حجابها بر داشته گردد حقایق اشیا در قلب جلوه کامل خواهد نمود.

و نیز معتقد بودند که مثل نفس به حقایق و معقولات مانند مثل آئینه به متلونات است پس همچنانکه متلون صورت می باشد و مثال آن صورت در آئینه منطبع می گردد همچنین برای هر معلومی حقیقتی است و برای آن حقیقت صورتی است منطبع در آئینه نفس و قلب که در آن واضح و روشن می گردد. همانطور که آئینه موجودی است مستقل به همان گونه صور اشخاص هم موجودات مستقل هستند و مثال صور در آئینه نیز موجودی دیگر است.

همچنین در کشف حقایق سه چیز دخالت دارد اول قلب و نفس انسانی دوم حقایق سوم نقش حقایق و حضور آنها در نفس.

پس عالم کسی است که مثال حقایق واشیا در نفس او وارد گردد و معلوم عبارتست از حقایق اشیا و علم عبارت از حصول مثال حقایق در آئینه نفس می باشد بدیهی است همانطور که مانع کشف صور آئینه دوم داشتن کدورت و تیرگی سوم محاذی نبودن صورت با آیئنه چهارم وجود پرده یی بین صورت و آئینه پنجم دانان نبودن به سمت مطلوب که لازم است آئینه به محاذات آن قرار گیرد.

به همانگونه نیز قلب و نفس آدمی مانند آئینه ییست که برای جلوه حقایق در آن بایستی پنج مانع زیر وجود نداشته باشد:‌

۱ – نقصان ذات و جوهر ۲ – تیرگی قلب از معاصی و پلیدی ها ۳ – محاذی نبودن قلب با حقیقت مطلوب ۴ – وجود حجاب میان قلب و حقایق ۵ – نداشتن راه علم و جاهل بودن به جهت مطلوب

بطور کلی صوفیان می گفتند که قلب و ادارک حقایق حائل می گردد همان پنج حجاب است که نوشته شد و از این نظر درتصوف ایرانی اسلامی تعلیم داده شده است که سالک راه حقیقت باید به تصفیه باطن بکوشد و از معاصی و پلیدیها که موجب تیرگی قلب می گردد. دوری گزیند و به کلی قطع علایق دنیوی کند و در صفا و جلا قلب خویش همت گمارد و نیز طالب درک حقیقت گردد و قلب خود را به محاذات حقیقت مطلوب قرار دهد وبرای برطرف ساختن حجابهای میان قلب و حقایق شهوات خود را مقهور نماید و پس از آن خلوت اختیار کند و جمع همت کند و با تمام قلب روی به خدای تعالی آورد و کوشش کند که جز خداوند متعال موجود دیگری در قلبش راه نیابد.

و در هنگام نشستن در خلوت مرتبا با تمام قلب ذکر پروردگار گوید تا زمانی که صورت لفظ و حیات کلا در ذهنش محو شود و پس از آن منتظر افاضه حقایق از جانب حق گردد و هنگامی که همتش صاف و ارداه اش درست و مواظبتش کامل شود دیگر مجذوب شهوات نخواهد گردید و تعلقات دنیوی او را از درک حقایق منصرف نخواهد نمود.

و در این هنگام قلبش نورانی و سینه اش گسترده و سرملکوت برای او آشکار می گردد و تیرگیها از دلش زدوده می شود و حجابهای میان قلب و حقایق از میان میرود و لوامع حق ابتدا مانند برقی بر او عبور کرده و سپس اندک اندک ثابت می گردد و حقایق امور الهی در نفس وئ قلبش نقش می بندد.

بنابراین صوفی درمورد درک حقایق ازلی راه کشف و شهود می پیماید و هیچگاه گرد استدلال نمی گردد.

پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود

دانش معنوی (مینوی)‌

به عقیده صوفیان ایرانی دانش معنوی در تصوف بر سه گونه است:‌

۱ – علم الیقین ۲ – عین الیقین ۳ – حق الیقین

در حالت اول آدمی با استدلالهای عقلی دلیلی را استنباط می کند، و در حالت دوم آدمی از خود بیخود گشته یک راز معنوی را مشاهده می کند، و در حالت سوم به حقیقت میرسد و آن را به عینه می بیند.

مراحل تربیت معنوی

از نظر تصوف ایرانی – اسلامی مراحل تربیت معنوی بشرح زیر نام گذاری شده است:‌

۱ – شریعت ۲ – طریقت ۳ – معرفت ۴ – حقیقت (که شرح آنها و مدارج سیر و سلوک صوفی در متن این تالیف آمده است) حاصل کلام آنکه :‌ حقیقت در نزد صوفیان به دو اعبتار تلقی می شود:‌

یکی حقیقت اشیا که آن ماهیات موجودات است و دیگر معرفت به صفات و نعوت و عظمت و جلال حق تعالی و مشاهده تصرف او در عالم کون وسیله رسیدن به حقایق اشیا علم است. اما معرفت و شناسائی به حقیقت وقتی دست میدهد که بنده در محل وصل متوقف گردد. یعنی سالک پس از طی تمام مراحل طریقت و رسیدن به مقام فنا فی الله (محو در خدا) و مرتبه بقا الله (جاویدانی در خدا) به این معرفت نایل می آید و آن مقامی است که همه چیز بر او آشکار می شود و ظواهر و بواطن از او غایب نمی گردد و به مقام انسان کبیر و کامل آزاد میرسد پس حققت شناسائی حق است بالمشاهده و بالعیان و حقیقت آخرین حدی است که صوفی باید بدان برسد و آخرین منزل (وادی) مقصود و نهایت مقامی است که تصوف به آن منتهی می شود و به درجه رفیع عرفان میرسد و پوینده این راه را عارف گویند.

هفت وادی (مرحله ) عرفان ایران

طلب عشق معرفت استغنا توحید حیرت فنا

گفت ما را هفت وادی در ره است

چون گذشتی هفت وادی درگه است

وا نیامد در جهان زین راه کس

نیست از فرسنگ آن آگاه کس

چون نیامد باز کس زین راه دور

چون دهندت آگهی ای ناصبور

چون شدند آنجایگه گم سر بسر

کی خبر بازت دهد از بی خبر

هست وادی طلب آغاز کار

وادی عشق است از آن پس بی کنار

پس سیم وادیست آن معرفت

پس چهارم وادی استغنی صفت

هست پنجم وادی توحید پاک

پس ششم وادی حیرت صعب ناک

هفتمین وادی فقرست و فنا

بعد از این روی روش نبود ترا

در کشش افتی روش گم گرددت

گر بود یک قطره قلزم گرددت.

شیخ فردی الدین محمد عطار نیشابوری

عرفان چیست؟‌

عرفان معجونی شگفت انگیز از مکتب های مختلف فلسفی جهان است در عرفان عقاید برهمن ها،بودائی ها، رواقیان نسطوریان، مهریان ،عقاید مسلمانان زاهد ، عقاید افلاطونیان جدید و حتی نکاتی از آئین زرتشت می توان یافت.

از کلمه عرفان «میستیکـ» یا «میستیسیزم»‌یا «گنوسیسم » که به معنی «مرموز ،پنهانی، مخفی» است و به فارسی «عرفان » ترجمه شده بطور متداول و معمول جهان بینی دینی خاصی مفهوم می گردد، که امکان ارتباط مستقیم و شخصی و نزدیک (و حتی پیوستن ) وصل آدمی را با خداوند از طریق آنچه به اصطلاح : «شهود» و «تجربه» باطن و « حال » نامیده می شود جایز و ممکن الحصول می شمارد.

اندیشه مندان نوع انسان به دو دسته منقسم می شوند. دسته ای معتقد به حقیقت این عالمند و می گویند آنچه به وسیله حواس ما درک می شود به ذات خود قائم است، و با زوال ما زوال نمی پذیرد. گروه دیگر به حقیقت این عالم معتقد نیستند و می گویند : جهان خارج، مجموعه ایست از تصورات ما به عبارت دیگر: مجموعه ای از معانی ذهنی است که بذات خود حقیقت ندارد و اگر وجودی دارد در ذهن است.

مناقشه طرفداران این دو نظریه که یکی را پیران مکتب اصالت ماده و دیگری را پیرون مکتب اصالت تصور نامیده اند، سرتاسر تاریخ فکر بشری را اشغال کرده است برای تلفیق و جمع میان این دو نظریه کوششهای فراوانی صورت گرفته است که از بحث ما در این تالیف خارج است.

عارفان از بین دو نظریه بالا راه میانین را گزیده اند بدین معنی که به ادراکات حواس که جهان آگاهی عملی از آن تکوین می یابد اقرار می کنند و آن را قوه تصویر گر فکر می دانند ولی به وجود جهانی از علل که در ماورا مدرکات حواس قرار دارد نیز قائلند و می گویند آن را حقیقتی است برتر از حقیقت عالم حسی.

بنابراین عارفان بدین طریق راه حل میانه ای را پیش می نهند که بیشتر مورد توجه دیندارانی است که می خواهند میان دین و لوازم اخلاقی آن از یکسو، و موهبتهای علم که از تجربه حسی حاصل شده است از دیگر سو تلفیق کنند.

البته این بدان معنی نیست که صوفیه پیرو مکتب اصالت ماده ساده ای هستند و به عالم حس وجودی مطلق ارزانی می دارند بلکه اذعان دارند که اقرار به وجود عالم حس از جهت سلوک آدمی ضروری است زیرا آدمی تا در قید حیات است در این جهان محسوس زندگی می کند و سلوک خود را نسبت به آن بنا می نهد از سوی دیگر صوفیه پیروان خود را از اقامه برهان عقلی بر وجود خدای تعالی بر حذر می دارند و بطوری که کانت در متناقضات خود می گوید این کوششی است بی نتیجه با این وضع آنها می خواهند پیروانشان از راه مشاهده باطن به وجود آگاه شوند و با حقیقت ازلی رو به رو گردند وقتی صوفی در این راه قدم نهد می تواند تجربه ای مافوق این تجربه های معمولی حاصل کند و بدرک آن حقایق متعای نائل آید.

بهر صورت عرفان دین نیست و اگر غایت دین میسر ساختن رویت خداست در آخرت عارف برای حصول این رویت منتظر نمی ماند بلکه به اعمالی متوسل می شود که آنها را فوق فرائض دینی می شمارد او به سعادت این جهانی رغبتی ندارد بلکه می کوشد تا به سعادتی متعالی تر از آن دست یابد همه ی توجه او به حقایق و ارزشهای روحی است و هر چه را جز آن باشد بی ارج می شمارد و به لذتی دل بسته است که از هر لذت دیگر فراتر است.

این نکته نیز قابل اشاره است که این لذت نتیجه ایست که عارف بدون آنکه برای نیل به آن سعی کرده باشد فراچنگ می آورد و او هرگز این لذت را مقصود غایی خود قرار نداده است زیرا هدف غایی عارف جز اتحاد با خدا نبوده است اتحادی که همه هدفها و غایات محدود و شخصی در آن معدوم گردیده است بدیهی است این اتحاد در عرفان اقوام مختلف جهان بصورتهای متفاوت بیان شده است که مستلزم بحث جداگانه ای می باشد.

نهضت عارفانه ایرانیان در قرنهای نخستین اسلامی

همانطور که در تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان و تاریخ نهضتهای ملی ایران به تفضیل نوشته ام در دوره استیلای امویان و کار گزارنسان در ایران مردم ایران از بیدادگریها و غارتگریهای آنان بجان آمده بودند برتری هایی که برای تازیان در برابر کسانی که از لحاظ قومیت از ایشان نبودند در نظر گرفته شده بود موجبات نارضائی و طغیان های فکری را فراهم کرده بود بهمین علت ایرانیان بمنظور رهائی از این دشواریهای جان فرسای همواره بهر وسیله ای دست می یازیدند گروهی می کوشیدند دوباره آئین های پیش از اسلام را در ایران رواج دهند گروهی دیگر به خارجیان که همه مخالف خلافت بودند می پیوستند تا از نیروی خلافت بکاهند و سرانجام خلفا را بر اندازند.

در این میان پیداست که عالمان و روشنفکران ایرانی نیز از گروه دیگر بیشتر در زحمت و ناراحتی بودند گروهی از اینان تصوف را وسیله ای برای رهائی از بیداد خداوندان زر و زور تشخیص دادند از طرف دیگر چون بر طوایف مختلف: خوارج و شعوبیه هر روز افزوده می شد این گروه متفکر معتدل کوشیدند آن اختلافها و دوگانگی ها را که برناتوانی عموم مردم و توانائی دستگاه خلافت می افزود از میان بردارند و مسلکی را رواج دهند.

که همه آزار دیدگان و ستم کشیدگان از دستگاه خلافت آن را بپذیرند و باهم متحد شوند بدیهی است همانطور که نوشته شد مهم ترین مقصود از تصوف اعراض از مخلوق و اتصال به خالق است و این فکر مقتضای این دوره آشفته تاریخ ایران و دشواری های جانکاه استیلای بیگانگان تازی (امویان) بوده است.

بدین ترتیب می توان گفت تصوف در آغاز واکنشی معنوی در برابر حکومت امویان متعصب در قومیت بوده است.

از سوی دیگر کوششی بود برای طهارت باطن آنچنانکه بدون واسطه بتوان به حق و حقیقت واصل شد.

همین آزاد منشی تصوف بوده است که در نظر صوفیه گبر و ترسا و یهود و مسلمان و حتی بت پرست یکسانند و می توانستند در برابر یکدیگر در خانقاه بنشینند و در سماع و ذکر خفی و جلی و هر گونه تظاهر صوفیانه دیگر شرکت کنند. بدینگونه تصوف تنها اصل بوده است و در فروع هر کس می توانسته است به سلیقه و ذوق و پسند خود عمل کند و اجبار و الزامی در کار نبوده است بهمین جهت در دوره اسلامی چنانکه خواهیم دید برخی از فرقه های تصوف شافعی برخی حنفی برخی حنبلی و حتی ظاهری و برخی هم شیعه بوده اند.

خراسان مرکز نهضت عرفان ایرانی

با در نظر گرفتن پیشینه های فکری فرهنگی خراسان بزرگ یعنی خراسان امروز و افغانستان و شهرهای مهم ماوراالنهر مانند بلخ و بخارا و کومش (قومس) (سمنان و دامغان و بسطام و شاهرورد حالیه) و موقعیت جغرافیائی و اوضاع اجتماعی و سیاسی این سرزمین گسترده در مشرق ایران در قرنهای اول و دوم هجری، و دور بودن این ایالت از شام مرکز خلافت امویان که در سوریه واقع بود، نخستین مشایخ عرفان ایران( که نام و شرح حال ایشان در کتابها آمده است) و یا بهتر بگوئیم نخستین جلوه های آشکار این جنبش معنوی در خراسان و کومش پدیدار گردیده است و نام آورترین آنان بشرح اسامی زیرند:‌

حبیب عجمی (ایرانی ) در گذشته به سال ۱۱۶ هجری یا ۱۲۰ هجری ابواسحاق ابراهیم پسر ادهم پسر سلیمان پسر منصور بلخی در گذشته به سال ۱۶۱ هجری یا ۱۶۲ یا ۱۶۶ هجری ابوعلی شقیق پسر ابراهیم بلخی در گذشتبه سال ۱۷۴ هجری ابوعلی فضیل پسر عیاض خراسانی مروزی در گذشته به سال ۱۸۷ هجری.

ابومحفوظ معروف پسر فیروز یا فیروزان ایرانی (معروف به کرخی) در گذشته به سال ۲۰۰ هجری با یزید بسطامی در گذشته به سال ۲۳۴ هجری ابوالحسن نوری خر اسانی در گذشته به سال ۲۷۹ یا ۲۸۶ هجری. یحیی معاذ بلخی در گذشته به سال ۲۴۶ یا ۲۵۸ هجری. ابوحفض عمر و پسر سلمه حداد نیشابوری در گذشته به سال ۲۶۴ یا ۲۶۵ هجری. ابواسحاق نیشابوری در گذشته به سال ۲۶۵ هجری. ابوصالح حمدون پسر احمد پسر احمد پسر عماره قضار نیشابوری ملامتی در گذشته به سال ۲۷۱ هجری. ابونصر فتح پسر شنجرف مروزی در گذشته به سال ۲۷۳ هجری. ابوالفضل عباس پسر حمزه نیشابوری در گذشته به سال ۲۸۸ هجری. ابوحمزه خراسانی از مردم ملقاباد نیشابور در گذشته به سال ۲۹۰ هجری. ابویحیی زکریا پسر دلویه نیشابوری در گذشته به سال ۲۹۴ هجری. ابوعثمان سعید پسر اسماعیل حیری نیشابوری در گذشته به سال ۲۹۸ هجری. ابوالعباس احمد پسر محمد میرمسروق طوسی در گذشته به سال ۳۴۴ هجری، که پدران آنان زرتشتی و یا مهری و یا بودائی بوده اند.

بطوریکه در ورقهای آینده این تالیف خواهد آمد این صوفیان را در تطور عرفان ایرانی اثری عمیق است.

عرفان ایرانی در تعلیمات جهانی خود علاوه بر آنکه برتری نژادی و مادی را به هیچ شمارد برتری دینی را بدست فراموشی سپرد و عموم مردم جهان را از هر مذهب و هر گروه در خانقاه صفا که گمان میرود لعت صوفی نیز از آن مشتق است گردآورد و بر سر یک سفره نشاند و یا بهتر بگوئیم هر طبقه و صنف را اعم از شاه و گدا بدون هیچگونه امتیازی در کنار هم و در یک صف واحد بسوی وحدانیت و حقانیت جهان هستی که هدف مشخص و غائی همه پیامبران و الهیون و مصلحان جهان در طول تاریخ بود راهنمائی و رهبری نمود.

جنبه همگانی و جهانی عرفان ایرانی

نکته اساسی درباره تصوف ایران این است که تصوف ایران همیشه (طریقت) بوده است یعنی مشرب و مسلک فلسفی بوده و نه (شریعت) و مذهب و دین. تصوف همواره حکمت عالی و بلند پایه ای برتر و بالاتر از ادیان بوده است و بهمین جهت هیچ نوع عبادات و فرایض اعمال و این گونه فروعی که در ادیان مقرر است در تصوف نبوده و صوفیان ایران نوعی از نماز یا روزه و یا عبادت دیگر مخصوص بخود نداشته اند، نه تنها جنبه روحانیت و رهبانیت در آن نبوده و به امتیاز طبقاتی قابل نبوده اند، بلکه پست ترین مریدان در نتیجه لیاقت یعنی طی مراحل سلوک و درجات می توانسته اند جانشین مرشد خود بشوند و خرقه و مسند به ایشان برسد.

همین آزادمشنی تصوف بوده است که در نظر صوفیه بر و ترسا و یهود مسلمان و حتی بت پرست یکسانند و همه می توانستند در برابر یکدیگر در خانقاه بنشینند و در سماع و ذکر خفی و جلی و هر گونه تظاهر دیگر شرکت کنند( هنوز در هندوستان که تصوف قدیم نیرومندترو زنده تر از ایران است مسلمان و هندو هر دو در طریقه تصوف برابر و برادرند) بدینگونه تصوف تنها اصل بوده است و در فروع هر کس می توانسته است به سلیقه و ذوق و پسند خود عمل کند واجبار و الزامی در کار نبوده است بهمین جهت در دوره اسلامی برخی از فرق تصوف شافعی برخی حنفی برخی حنبلی و حتی ظاهری و برخی هم شیعه بوده اند و تنها در زمانهای اخیر گاهی در میان فرقه حیدری یعنی هوا خواهان سلطان حیدر نواده شیخ صفی الدین اردیبلی و فرقه نعمتی پیروان شاه نعمت الله ولی اختلاف و زدو خورد در گرفته است و پیش از آن به اندازه ای وسعت مشرب در تصوف بوده است که شافعی ها نزدیکترین دسته تسنن به شیعه هستند از نظر اعتقاد پیروان شیخ صفی الدین اردیبلی در زمان شاه اسماعیل صفوی یکسره شیعه شدند و قزلباشهای معروف را فراهم کردند.

امروزه هم این گونه نزدیکی در جاهای دیگر باقیست مثلا نقشبندیانی که در جهان هستند در هندوستان و افغانستان و آسیای مرکزی (تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان) حنفی در کردستان و ترکیه شافعی و در ایران (ذهبیان) شیعه اند و حال آنکه مبدا همه یکیست و در اصول همه با یکدیگر شریکند در این صورت می توان گفت هیچ بستگی و پابست بودن به عبادات و رسوم و فرایض و مراسم خاص در تصوف نبوده است و بلکه برعکس اساس تصوف را باید همگانی و جهانی (یا انسانی ) دانست و این همه تشنیع و تحقیر و سرزنش که در آثار صوفیه ایران نسبت به (شیخ) و (زاهد) هست همه از این جنبه نفی رهبانیت و نفی امتیاز طبقاتی و پابست نبودن به فرایض و احکام و مراسم خاص تحمیلی ناشی شده است .

تصوف ایرانیان بطور کلی یادگار دوره ایست که ایرانیان از امتیازات طبقاتی جان آزار زمان ساسانیان به تنگ آمده بودند و در همان آغاز دوره ساسانی تعلیمات مانی خود مقدمه ای برای نفی این امتیازات بود ، زیرا که در دین مانی سلسله مراتب اخلاقی برقرار گردیده بود و اساس آن بر روی برتری اخلاق و فضیلت معنوی و ریاضت و مجاهدت گذاشته شده بود هر کس که در این پست ترین مراحل وارد می شد در نتیجۀ عبادتهای معین به عالی ترین مراتب ارتقاء می یافت و مانند یک سرباز عادی بود که می توانست در اثر ابراز لیاقت به عالی ترین مدارج نظامی برسد .

در صد اسلام پیش از آن که تازیان برتری نژادی برای خود قائل شوند و مردم کشورهایی را که تسخیر نموده اند (موالی ) و (ممالیک ) خود بدانند همین آزاد منشی در میان بود و اصل کلی اسلام را (ان اکرمکم عندالله اتقیکم ) می دانستند و به همین جهت به اصلاح رایج (سید قرشی و غلام حبشی ) با هم مسای بودند.

اما در دستگاه خلافت انتخابی خلفای راشدین که به سلطنت موروثی بنی امیه و بنی عباس تبدیل شد این اصل آزامنشی و برابری مطلق بطور کلی از میان رفت، چنانکه میدانیم شعوبیه و مخصوصا تصوف ایران که اساس آن نفی امتیازات نژادی و طبقاتی و حتی دینی بود واکنش سخت و پاسخ مردانه ای در برابر برتری جوئی و برتری پسندی تازیان به وجود آورد که از هر نظر قابل توجه و اهمیت و تقدیس ملی و از جنبه ای جهانی است.

جنبه های مختلف عرفان ایران

برخی از خاورشناسان که به نفوذ تعلیمات یهود و نصاری و یونانیان مخصوصا افلاطونیان جدید و اصحاب معرفت در تصوف ایران قایل شده اند متوجه نکته بسیار مهمی نبوده اند و آن اینست که مانی خود را جانشین بودا و زردتشت و مسیح و حتی فارقلیط دین ترسایان میدانسته و در روستای مردینویا ابرومیه نزدیک گئوخایی در ساحل چپ سفلای رود دجله در ناحیه باتلاقی شمال شرقی بابل در ۱۴ آوریل سال ۲۱۶ میلادی از نژاد ایرانی و از شرقی بابل در ۱۴ آوریل سال ۲۱۶ میلادی از نژاد ایرانی و از پدری بنام پاتک یافتق بابک که با اشکانیان خویشاوندی داشته خود را در آنجا گذرانده و دوبار در ۱۲ سالگی در سالهای ۲۱۹ – ۲۲۸ میلادی و در ۲۴ سالگی در سالهای ۲۴۰ – ۲۴۱ به او الهام شده افکار فرقه های گوناگونی از آن جمله یهود و نصاری و یونانیان رواج داشته است و برخی از آنها را وی در شریعت خود پذیرفته است.

هم چنان که شرایع دیگر نیز افکار ادیان دیگر را بخود راه داده اند ناچار برخی از معتقدات دین یهود و نصاری و یونانیان در دین مانی اثری گذاشته اند و از آنجا وارد تصوف ایران شده اند، پس این افکار را متصوفه ایران مستقیما از یهود و نصاری و یونانیان نگرفته اند و از آیین مانی اقتباس کرده اند.

گاهی پیروی تصوف از آیین مانی بسیار آشکار است چنانکه مانویان به فکر نورانی و حس نورانی و هوش نورانی در برابر آن به فکر ظلمانی و حس ظلمانی و هوش ظلمانی معتقد بودند متصوفه ایرانی نیز به نواربیض و نور اسود معتقد بوده اند و شیطان را نور اسود دانسته اند.

محرک عمده ظهور آیین مانی امتیازات طبقاتی و برتریهای نژادی در دوره ساسانیان بود در حقیقت دین مانی پرخاشی است از سوی مردم ناکام و تحقیر شده در برابر کسانی که خود را نجیب تر و شریف تر میدانستند امتیازی که خلفای اموی و پس از آن خلفای عباسی نیز بدعت گذاشتند بر ایرانیان گران آمد و از طرق مختلف به مبارزات فکری با این بدعت گران تازی پرداختند.

تصوف ایرانی مانند آئین مانی مهم ترین کاری که کرد این بود که امتیاز نژادی و صنفی و طبقاتی را برداشت و حتی امتیاز دینی را هم به چیزی نشمرد و جهود و ترسا و مغ و بت پرست و مسلمان و کافر همه در خانقاه و در برابر شیخ و مرشد یکسان و برابر شدند و گدا و شاه را در کنار یکدیگر نشاندند و مخصوصا در تحقیر صاحبان زرد و زور کوشیدند و در این زمینه گاهی به منتهی درجه مبالغه کردند و می کوشیدند غرورها و گردن فرازیهایی را که زبردستان زیر دست آزار د ارند در هم بشکنند.

مراسم اربعین و چله نشینی و ریاضت و مرقع پوشی که در میان صوفیه ایران اهمیت بسیار داشت و تا کسی از این مراحل نمی گذشت وی را شایسته ترفیع و ارتقا نمی دانستند همه برای همین بوده است که این غرورها و رعونت ها و گردن کشیهای کسانی که خود را برتر می دانستند بشکنند و ایشان را به فروتنی و همدوشی فرودستان عادت دهند.

در همه فرق تصوف ایران درجاتی بوده است که تازه وارد می بایست از درجه پست تر تدریجا به درجات بالاتر برد تا آنکه شایسته ارشاد بشود و این کلمه (نوچه) و (کوچک ابدال) که بر سر زبانها هست اصطلاحی است که درباره تازه وارد و تازه کار رایج بوده است کسانی که شایسته احراز مقام (ابدال) و (اقطاب) و (اوتاد) و (اولیا) و (اخیار) می شدند پی در پی درجات مختلف را طی کرده و در هر درجه از عهده آزمون برآمده و شایستگی خود را برای ارتقا بالاتر نشان داده بودند.

درجات در فرق مختلف تفاوت داشته و در بیشتر از فرقه ها هفت درجه بوده است در برخی تنها چهار درجه بوده و پیداست تقلیدی از درجات چهارگانه مانویان یعنی استاد و شاگرد و برگزیده و شنونده می باشد.

دیگر از جنبه های خاص تصوف ایرانی خانقاه و آیین و رسوم مخصوص به آن است که در بین صوفیان ایرانی رایج بوده است این نکته از بدیهیات است که خانقاه از ابتکارات متصوفه ایران بوده است تردیدی نیست که صوفیه ایران مراسم و آیین خانقاه را از مانویان گرفته اند و این کلمه در زبان تازی حتما معرب خانگاه فارسی است و این که آن را (خوانق) جمع بسته اند جمع جعلی است چنان می نماید که کلمه خانگاه را در این مورد برای جایگاهی که پیروان طریقه ای در آن گرد آیند و در آنجا منزل کنند و به عبارت و ریاضت بپردازند مانویان وضع کرده باشند و تا دوره اسلامی مانویان ایران به این جایگاه دینی خود خانگاه می گفته اند چنانکه مولف حدود العالم من المشرق الی المغرب که کتاب خود را در سال ۳۷۲ هجری تالیف کرده است درباره شهر سمرقند می گوید:

اندر وی خانگاه مانویانست و ایشان را نغوشاک خوانند) دیگر از جنبه های خاص تصوف ایران سماع و رقص و دست افشانی و پای کوبی است که آن نیز اختصاص به خانقاههای تصوف ایران داشته و پیروان فرق دیگر آنرا نداشته اند بلکه آنرا مباح نمی دانسته اند و حرام شمرده اند و منکر اباحت آن بوده اند و صوفیه ایران را بدین کار تشنیع و تقبیح می کرده اند شیخ علاء الدوله سمنانی صوفی بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری در این مورد چه زیبا سروده است:‌

این ذوق و سماع ما مجازی نبود این وجد که حال ماست بازی نبود

با بی خبران بگو که ای بی خردان بیهوده سخن به این درازی نبود

دیگر از جنبه های مخصوص تصوف ایرانی آیین جوانمردی و فتوت است چنانچه پیش از این اشاره رفت متصوفه ایران تصوف را که محتاج به تعلیمات دقیق و ریاضت ها و مراقبه ها و عبادتها خاص بوده است مخصوص خواص و آموختگان طریقت می دانستند و عوام را به اصول فتوت و جوانمردی دعوت می کردند و بهمین جهت بسیاری از ایشان در ضمن آنکه آثاری به نظم و نثر (بیشتر به زبان فارسی ) در تصوف فراهم کرده اند آثاری به نظم و نثر در فوت و جوانمردی گذاشته اند فتوت در دوره پیش از اسلام در ایران سابقه داشته است و در خارج از ایران نیز هر جا رواج یافته یا ایرانیان آنرا با خود برده اند یا دیگران از ایران آنرا منتقل کرده اند .

علت ظهور و رواج عرفان در ایران

علت اساسی ظهور و رواج تصوف در ایران اینست که ایرانیان در نتیجۀ قرنها زندگی در تمدن مادی و معنوی بالاتر ین پیشرفت ها را کرده و به عالیترین درجه رسیده بودند در زیبایی شناسی بر همه ملل آسیا برتری داشتند و هنرهای زیبا مانند نقاشی و پیکر تراشی و موسقی و هنرهای دستی در فلز سازی و بافندگی و صنایع دیگر به حد کمال رسیده بودند تضییقات و محدودیت هایی که پس از دوران ساسانی در ایران پیش آمد با طبع زیبایی پسند ایرانی که ذوقیات را چند قرن از نیکان خود ارث برده بود و یادگار گرانبهایی می دانست سازگار نبود در پی مسلک و طریقه ای می گشت که این قید ها را هم نوردد و آن آزادی دیرین را دوباره بدست آورد تصوف بهترین راه گریز برای رسیدن به این آزادی و موسقی و رقص را که ایرانیان به آن خو گرفته بودند نه تنها مجاز و مباح میدانستند بلکه در برخی از فرق تصوف آنها را نوعی از عبادت و وسیلۀ تقرب به مبدأ و تهذیب نفس و تصفیه باطن شمردند و از آغاز کتابها و وسایل دربارۀ مباح بودن سماع پرداختند .

حتی مشترعان بزرگ ایران مانند غزالی در (احیاء علوم- الدین) و (کیمیای سعادت ) در باحت آن بحث کرده اند .

یکی از نخستین وسایلی که صوفیه برای استرضای این نگرانی ایرانیان اختیار کرده اند از راه شعر و شاعری بودن که موضوع بحث یکی از فصول تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان است .

نخستین کس از پیشروان تصوف ایران که شعر فارسی را برای تعلیمات خود پذیرفتند ابوسعید ابوالخیر بود مشترعانی که شعر را اغوی اجنه و مخالف با شروع می دانسته اند و شاعران را گمراه می شمرده اند و شاعران را گمراه می شمرده اند وی را مورد طعن و لعن قرار داده اند و حتی به دربار پادشاهی از او نالیده اند .

توجه خاصی که بزرگان تصوف ایران به زبان فارسی داشتند و مخصوصاً مقید بودند که تعلیمات خود را به نظم و نثر فارسی ادا کنند می رساند که خواست اکثریت مردم ایران و کسانیکه که به مراتب به توجه عوام بیش از خواص اهیمت می داده اند و ترجیح می داده اند که به زبان عوام مقصود خود را ادا کنند .

خاورشناسانی که تصوف ایران را پیرو تعلیمات یهود و نصاری و فلاطونیان جدید و حکمای اسکندرانی اسکندریه و مغرب و فرق مختلف عراق و جزیره (بین -النهرین ) دانسته اند از دو نکته بسیار مهم بیگانه بودند بوده اند نخست آنکه همه تعلیمات تصوف آسیا و ملل اسلامی را یکسان پنداشته و سرچشمۀ همه آنها را یکی دانسته اند و نتوانسته اند تصوف ایران و نتوانسته اند تصوف ایران را از یک سو از تصوف عراق و جزیره و از سوی دیگر از تصوف مغرب یعنی سوریه و مصر و اسپانیا و شمال آفریقا جدا کنند و حال آنکه هر یک از این سه طریقه سرچشمه دیگر دارد .

دوم آنکه متوجه بوده اند که پس از ظهور تصوف ابن العربی در مغرب و نزدیک شدن پیروان آن به ایران افکار ابن العربی را که آمیخته به اسرائیلیات و افکار مغرب زمین است روز افزون در تصوف ایران راه یافته و آنرا قلب کرده و پیش از آن راه نیافته بوده است

سازمان زیر زمینی عرفان در ایران

دربارۀ تصوف ایران این اشکال هست که صوفیه خود هیمشه در پرده سخن گفته اند و چاره ای جز این نداشته اند که بیشتر به (شطحیات ) گفته اند یعنی به تعبیرات ظاهراً پریشان و آشفته اما باطناً پر مغز و دقیق مطلب بسیار رقیق و لطیف خود را بیان کنند حقیقتی را که از بزرگان تصوف در دل داشته اند به اندازه ای بیان آن دشوار و منافی با مصلحت روزگاران بوده است که برخی ار ایشان جان خود را بر سر این کار نهاده و احیاناً به دیوانگی معروف شده اند نمونۀ این سخنان کفر آمیز گفتار حسین بن منصور حلاج و عین القضاه همدانی در کتاب (زبده الحقایق ) و (تمهیدات ) و (یزدان شناخت ) و شکوی الغریب عن الاوطان الی علما البدان ) و (مکاتیب ) او و گفتار سعد الدین بلخی است بهمین جهت صوفیان ایران که همواره مورد تعقیب و شماتت مشترعان زمان خود بوده اند دور از اجتماع و عمال خلفا در خانقاه مخصوص خود بطور پنهانی گرد آمده به پیش برد مقاصد ملی و هدایت افکار خواص و اندیشمندان ایرانی که از برتری طلبی تازیان و متشرعان متعصب آنان بجان آمده بودند میپرداختند مطلب پر اهیمت و قابل توجه شیخ فرید الدین عطارد نیشابوری در کتاب ذکره الاولیا ء که در ضمن بیان شرح احوال ابوالحسین نوری یعنی احمد بن محمد خراسانی بغوی مشهور به این البغوی از مردم بغشور میان هرات و مروالرود آورده است منظور مورد بحث را کاملاً تایید می نماید [۱] ابوالحسین نوری رحمه الله یگانه عهد و قدوه وقت و ظریف و اهل تصوف و شریف اهل محبت بود و ریاضاتی شگرف و معاملاتی پسندیده و نکتی عالی و رموزی عجب و نظری صحیح و فراستی ۰صادق و عشقی به کمال وشوقی بی نهایت داشت و مشایخ بر تقدم او متفق بودند و او را امیر القلوب گفتندی و قمر الصوفیه مرید سری سقطی بود صحبت احمد حواری یافته و از اقران جنید بود و در طریقت مجتهد بود و صاحب مذهب و از صدور علماء مشایخ بود و او را در طریقت برا اهینی قاطعه است و حجتی لامعه و قاعدۀ مذهبش آنست که تصوف را بر فقر تفضیل نهد و معاملتش موافق جنید است و از نوادر طریقت او یکی آنست که صحبت بی ایثار حرام داند و در صحبت بی ایثار حرام داند و در صحبت با درویشان فرضیه است و عزلت ناپسندیده و ایثار صاحب بر صاحب فرضیه و او را نوری از آن گفتند که او را صومعه یی بود در صحرا که همه شب آنها عبادت کردی و خلق آنجا به نظاره شدندی به شب نور دیدندی که میدرخشیدی و از صومعه او را به بالا بر می شدی نقلست که چون غلام خلیل به دشمنی این طایفه بر خاست و پیش خلیفه گفت که جماعتی پدید آمده اند که سرود می گویند و رقص می کنند و کفریات می گویند و مه روزه تماشا می کنند و در سردابها می روند پنهان و سخن می گویند این قومی اند از زنادقه اگر امیر المومنین فرمان دهد به کشتن ایشان مذهب و زنادقه متلاشی شود که همه این گروهند اگر این چیز از دست امیرالمومنین آید من او را ضامنم به ثوابی جزیل خلیفه در حال فرمودند فرمودند تا ایشان را حاضر کردند و ایشان ابوحمزه و ارقام و شبلی و نوری و جنید بودند پس خلیفه فرمود تا ایشان را به قتل آرند سیافت قصد کشتن ارقام کرد نوری بجست و خود را در پیش انداخت به صدق و بجای ارقام بنشست و گفت اول مرا بقتل آر طرب کنان و خندان سیاف گفت ای جوانمرد هنوزوقت تونیست که بدان شتاب زدگی کنند نوری گفت بناء طریقت من بر ایثار است و من اصحاب را بر ایثار می دارم و عزیزترین چیزها در دنیا زندگانی است می خواهم تا این نفس چند در کار این برادران کنم تا عمر نیز ایثار کرده باشم انکه یک نفس در دنیا نزدیک من دوست تر از هزار سال اخرت از انکه این سرای قربت و قربت من بخدمت باشد چون این سخن بشنیدید از وی د رخدمت خلیفه عرضه کردند و به قاضی رجوع فرمود تا در کار ایشان نظر کند قاضی گفت بی حجتی ایشان را منع نتوان داد پس قاضی دانست که جنید در علوم کامل است و خن نوری شنیده بود گفت از این دیوانه مزاح یعنی شبلی چیزی ار فقه بپرسم که او جواب نتواند داد پس گفت از بیست دینار چند زکوه باید داد شبلی گفت بیست و نیم دینار گفت این زکوه این چنین که نصب کرده است گفت صدیق اکبر رضی الله عنه که چهل هزار دینار بداد و هیچ باز نگرفت گفت این نیم دینار چیست که گفتی گفت: غرامت را که ان بیست دینار چرا نگاه داشت تا نیم دینار بباید داد پس از نوری مسئله پرسید از فقه در حال جواب داد قاضی خجل شد. انگاه نوری گفت ای قاضی اینهمه پرسیدی و هیچ نپرسیدی که خدای را مردادند که قیام همه بدوست و حرکت و سکون همه بدوست و همه زنده بدواند و پاینده بمشاهده او اگر یک لحظه از مشاهده حق باز مانند جاناز ایشان براید. بدو خسبند و بدو خورند و بدو گیرندو بدو روند و بدو ببینید و بدو شنوند و بدو باشند علم این بود نه انکه تو پرسیدی. قاضی متحیر شد و کس بخلیفه فرستاد که اگر اینها ملحد و زندیق اند من حکم کنم که در روی زمین یک موحد نیست خلیفه ایشان را بخواند و گفت حاجت خواهید گفتند حاجت ما انست که ما را فراموشی کنی نه به قبول خود ما را مشرف گردانی و نه به رد مهجور کنی که ما را رد تو چون قبول تست و قبول تو چوم رد تو است خلیفه بسیار بگریست و ایشان را به کرامتی تمام روانه کرد و از سخنان ابو الحسین نوری است که گفته است صوفی ان بود که هیچ چیز در بند او نبود و او در بند هیچ چیز نشود و گفت تصوف نه رسوم است و نه علوم لیکن اخلاقی است یعنی اگر رسم بوده بمجاهده بدست آمدی و اگر علم بودی به تعلیم حاصل شدی بلکه اخلاقی است که تخلقوا باخلاق الله و بخلق خدای بیرون آمدن نه بر سوم دست دهد و نه بعلوم و گفت تصوف آزادی است و جوانمردی و ترک تکلیف و سخاوت و گفت تصرف ترک جمله نصیبهاء نفس است برای نصیب حق ) .

جنبه اسلامی عرفان ایرانی

چنانچه میدانیم صحابه اولیه شارع اسلام از قبیل خلفای را شدین سلمان فارسی ، ابوذر سوسیالیست ، مقداد ، عمار یاسر و دیگران از نظر علاقه و شوق شدیدی که به اسلام پزهیزکاری و زندگانی زاهدانه داشتند معروفیت یافتند علاوه بر ایشان چندتن از رفقای دیگر که فقر شدید آنانرا بی خانمان کرده بود در مسجدیکه پیغمبر ساخت بسر میبردند و ایشان معروف بودند به اهل صفه آنان به اسلام اخلاص داشتند و اوقات خود را با خواندن قرآن و گفتگو درباره مسائل دینی صرف میکردند پیغمبر آنان را دوست می داشت و مسلمین هم با آنان احترام می گذاشتند علی بن ابیطالب که پسر عمو و داماد پیغمبر بود و از کودکی به پیغمبر علاقمند بوده و زیر دست او تربیت یافته بود و از نظر متمایل بودن بحکمت و تقوی معروف گردید ، او زمانی کوتاه حکومت کرد ولی در آن مدت کوتاه یکعهده از دوستدارانش را در کوفه و ممالک مجاور یافت تقریباً کلیه مسالک صوفیه او را پس از پیغمبر معلم و راهنمای خود می دانند اگر چه هیچیک تماس مستقیم با او ندارند در بین یاران علی مردی بنام اویس قرنی بود این مرد نه تنها نزد علی محبوب بود بلکه عمر و یارانش بزرگ پیغمبر نیز ائ را دوست می داشتند و احترامش می گذاشتند وی بقدری به پیغمبر علاقه مند بود که وقتیکه شندید پیغمبر در جنگ احد دو دندان خود را از دست داده است دو تای از دندانهای جلوی خود را بیرون این مرد فوق العاده متقی و متدین بود هنگامی که عای می خواهد بقشون کشتی پردازد باتفاق او رفت و در جنگ کشته شد عمار یاسر یک پیرمرد ۹۰ ساله در راه علی جنگ کرد ، و کشته شد ابوذر که یک سوسیالیست افراطی بود باندازۀ کافی جرأت داشت که نه تنها معاویه حاکم سوریه را برای سوء استفاده ار بیت المال و اتخاذ زندگانی تجملی توبیخ کند بلکه حتی از خلیفه وقت انتقاد کرد و برای این علت تبعید گشت ائ در حالی تبعید در گذشت ابوذر از دوستداران بزرگ علی بود در کوفه که علی (ع) آنرا به جای مدینه پایتخت کرده بود عده ای بودند که به علی وفادار بودند و بحکمت و تقوای او با تحسین و اعجاب مینگریستند در بین این اشخاص مالک بن حارث و کمیل بن زیاد و دیگران بودند او حتی در کشور دور دستی مثل مصر که زادگاه تصوف است شیفتگانی داشت در هنگامیکه هنوز در قید حیات بود عده ای او را بمرتبه الوهیت رساندند و مظهر خدایش انگاشتند پس از شهادتش نام او مقدس گردید ، رابطه خویشاوندی نزدیکی که و ی با پیامبر داشت و کلمات حکمت آمیز او (اعم از اینکه این کلمات را خود او گفته باشد و یا نباشد ) باعث شد وی حقاً شایستۀ رهبری معنوی جویندگان حقیقت باشد یطوریکه نوشته شد اغلب صوفیان اولیه اسلامی ایرانی بودند آنان عزلت گزدیده و زاهدانه میزیستند و تا آنجا که ممکن بود به مکه میرفتند برخی از آنها در خارج از شهر خانقاه داشتند از هر کدام عده ای پیروی میکردند یا این صوفیان چیزی ننوشته اند و یا اینکه نوشته هایشان بما نرسیده است ولی گفته های پر از رمز آنان توسط نویسندگان شرح احوالشان که سالها بعد از آنها زیسته اند بما رسیده است . بنابراین درباره اصلیت این گفته ها باید شک روا داشت اگر به فرض تصدیق کنیم که اغلب قسمتهای گفته هائیکه بآنان نسبت داده شده صحیح باشد در این نمیوان شک کرد که زندگی آنان مبتنی بر آئین اسلام و احادیث پیامبر بوده است منتهی همانطور که در و رقمهای گذشته در این تالیف نوشته شد تحت تاثیر تعلیمات مانویه و بودائیان و مهریان که به صورت پراکنده در اقصی نواحی شمال شرقی ایران میزیستند قرار گرفته بودند .

تعالیم عالی و ارزنده عارفان ایرانی

طبق عقاید صوفیان ایرانی ، عشق و تمایل روح و یا علاقه آن به چیزی است که مناسب آن و یا موافق با آنست ، عشق تمایل طبیعی شخص به تکامل نفس است و این عمل با آزاد کردن نفس از نواقصی و معایب علمی تواند شد در هر چیز تمایل شدیدی برای نیل به تکامل وارستگی وجود دارد این میل یک اشتیتق درونی و وجود آدمی است معنی زیبائی هم آهنگی و تکامل است خدا جمال اعلی و وجود کاملی است و از این رو کسیکه می خواهد کامل شود باید از خدا تقلید کند و بکوشد مثل او شود هر کس بااندازه استعداد و توانائی خود می تواند به کمال برسد یک چنین کوششی عشق نامیده می شود .

جمال به صورتهای رنگارنگ بجلوه گری می پردازد و در کلیه موجودات دیده می شود در بعضی موجودات جمال کمتر دیده می شود در بعضی موجودات جمال کمتر دیده می شود و در بعضی دیگر بیشتر ولی آنکه از همه کاملتر است یکی است ، زیبائی تحت سه عنوان طبقه بندی شده زیبائی جسمی ، زیبائی عقلی ، زیبائی معنوی تمام زیبائی ها انعکاس جمال اعلی است و از این رو عاشقان زیبائی به هر سه نوع زیبائی فوق الذکر علاقمند ند معرفت طریق اساسی برای قدردانی از زیبائی است و معرفت هم با زحمت ئ استقامت بدست می آید از این رئ کسی که عاشق است باید سعی و بردباری پیشه خود سازد تا منظور خود برسد ممکنست شخص مجبور شود از تنگنای آزمایش رنج و ناامیدی بگذرد ولی جویندگان حقیقت باید تمام مراحل را با بردباری طی کنند جهان دار امتحان است تنها کسانی که با این امتحان روبرو می شوند در جلب عنایت الهی توفیق حاصل خواهند کرد . اگر یک صوفی از تنگنای امتحانات دنیا پیروز بدر آید و بخدا توکل کند به سویش جذب می گردد .

برای نیل به جمال اعلی مراحل زیرین باید طی شود :

۱ – باید از تفکر درباره جمال اعلی و زندگی عالیترین لذت برد

۲ – باید از ذکر نام کردگار بوجد و طرب آید

۳ – باید از انجام عمل نیک لذت برد

۴ – باید در برابر کلیه حادثان زندگی اعم از دردناک و یا لذت بخش تسلیم باشد

۵ – باید یک زندگانی طبیعی پیش گیرد

۶ – باید از اظهار محبت بخدا و تمرکز توجه باو لذت ببرد

آدمی ذاتاً نیک است و از این رو می تواند به مراحل عالیتر کمال برسد روح آدمی با جسم او فرق دارد روح یک امر معنوی است که خلق شده ولی شکلی بآن داده نشده است روح بوسیله زمان و مکان احاطه نگردیده است بلکه به روح جهان اتصال دارد نهایت آنکه روح جهان عالمی است بزرگ و این یکی جهانی است کوچک می توان روح آدمی را در مقابل روح جهان پرتوی از خورشید دانست روح در جسم نیست ولی نور آن در جسم تاثیر دارد . روح بی قرار است چونکه رابطه غیر طبیعی با ماده دارد و پیوسته تلاش می کند به اصل خود بپیوندندد بی قراری روح در اعمال مختلف آدمی نمایان می گردد همان طور که جمال الدین محمد مولوی در آغاز کتاب معروف مثنوی آورده است :

بشنو از نی چون حکایت می کند از جدائیها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اید از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگوییم شرح درد اشتیاق

هر کس کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

بدین سان روح آدمی بالقوه نیک و پاک است ضعف آن در این است که انسان تحت تاثیر این فکر غلط می افتد که وجود او مادی است ولی سرچشمه وجود نهاد غیر مادی آدمی باعث می شود که روح به اصل خود بپیوندد .

بر طبق فلسفه تصرف ، حقیقت اراده جهانی ؛ علم حقیقی نور ابدی و جمال اعلی است که ذاتش در آئینه جهان به جلوه گری پرداختع است جهان در مقایسه با حقیقت یک وهم یک عدم و یک غیر واقعیت است هم در بین صوفیان ایران و هم در مکاتب فلسفه هندی بعضی اعتقاد به وحدت وجود دارند برای آنان کثرت نشانه ای از نوعی وحدت و جهان نمود مظهر خارجی یک حقیقت است . جوهر این حقیقت مافوق ادراک بشری است از نظر صفات خدا دارای دو جنبه است :

از یک سو خالق است و از سوی دیگر مخلوق از یک سو مرئی است و از سوی دیگر نامرئی در اصل بی صفت بی نام غیر قابل توصیف غیر قابل ادراک می باشد ولی وقتی که در زی نادانی می آید اسامی و صفات می یابدمجموع این اسامی و صفات جهان نمود را تشکیل می دهد

همانطور که دیدیم این تعالیم بسیار ارزنده و از قرنهای اولیه اسلامی در ایران رسوخ پیدا کرد و در اندک زمان چهره های درخشانی در بین صوفیان و عارفان ایرانی پدیدار گردیدند که وجود آنان همواره موجب افتخار بشری است .

سیر عرفان ایرانیان از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری

همانطوریکه در ورقهای پیش در این تالیف نوشته شد تصوف ایرانی واکنشی بود بر ضد فساد اوضاع اجتماعی و اخلاقی و افتخار و مباهات اجدادی و دینی قوم غالب تازی که فرمانروای سیاسی کشور شده بودند و از سوی دیگر کوششی بود برای طهارت باطن بدون دادن امتیاز به گروهی آنچنانکه بتوان بدون هیچگونه رابطه و حائلی به حق و حقیقت واصل شد .

سیر این رگۀ طلائی تفکر والای ایرانی تا پایان قرن ششم هجری در ورقهای پیش در این تالیف نوشته شد و فعالیت های فکری ایرانیان از دو جنبۀ منفی : (دست شستن از امور دنیوی و زهد و فنا ) و مثبت و فعالانه: یعنی (آگاهی و انعکاس دادن نارضائی آشکار مردم ار حرص و ثروت و زندگی کاهلانه و پر تجمل و مشحون از گناه بزرگان فئودال و امیران و فرمانروایان ) در مقابله با فکر زخمت قوم غالب تازی همراه با اندیشۀ گسترده و آزادمنشانه آریائی بیان گردید اکنون لبۀ تیز این مبارزه فکری و سیاسی متوجه قوم غالب دیگر یعنی چنگیزیان و تیموریان و دیگر گروههای باقی مانده از دوران قبیل یعنی فرمانروایان و فئودالهای منفعت طلب و متعصب محلی است .

در اصله قرنهای پنجم تا نهم هجری نفوذ تصوف بیش از پیش در ایران استوار گردید. ویرانی کشور و فقر و فلاکت عامۀ مردم پیش از هجوم سلجوقیان در قرن پنجم هجری و غزان در قرن ششم و مغلان در قرن هفتم و لشکریان تیمور در قرن هشتم و نهم هجری به رواج نظر بدبینانه تصوف (منفی ) نسبت به زندگی جسمانی و جهانی کمک کرد و تبلیغات به سود دست شستن و دوری از امور دنیوی و فعالیت اجتماعی و فقر اختیاری و غیره تا اندازه ای موثر واقع شد در این دوره ها خانقاههای پراکنده دوریشان و صوفیان بشکل سلسله های بزرگ اخوت در آمدند که هر یک پیرو طریقتی از صوفیگیری بوده و اولیائی و موسسانی داشتند که سلسله یا طریقه به نام ایشان خوانده می شد و ایشان نیز به نوبه خود جانشینان یا شیوخی داشتند هر یک از این سلسه ها یا طریقه ها که شرح آنها در ورقهای آینده این تالیف خواهد آمد انتشار وسیع یافته بودند .

در این دوران بر اثر ایجاد شعبه های مختلف ، تصوف ، مسلکی بطور کامل و یکدست و واحد نبود و جریان های گوناگون تصوف و عرفان ایرانی چه آنهائی که تابع مذهب رسمی (تسنن) بودند و چه آنهائی که مخالف آن بودند در یک امر با هم پیوستگی و وجه مشترک داشتند که هر فردی می تواند از طریق تزکیه نفس و رهائی از هوسهای جسمانی و ترک علائق دنیوی و پرهیزکاری و سیر و سلوک بی واسطه به حقیقت تام واصل گردد و خود مستقیم با خداوند تماس یابد و در مرحلۀ عالی که (حقیقت ) نامیده شده است به خداوند بپیوندد و متصل گردد . شرط لازم این پیوستگی این بود که شخص به اختیار از دنیا و من خویش دست بکشد و به مرحلۀ ایثار رسیده خود را (فنا ) سازد تا در ذرات حق مستحیل گردد . متاسفانه با گذشت زمان بیشتر طریقه های توصف در ایران روز بروز به سوی انحطاط و فساد رفتند و بصورت معجزه نمائیهای عامیانه در آمدند و به پرسش عده کثیری شیخ زنده و مرده که به (درک حق ) نایل آمده بودند پرداختند و به زیارت مراقد و آثار ایشان سرگرم شدند شعبه های درویشی و توصف و خانقا هها مرکز پرستش شیوخ و اوعام و خرافات گوناگون گشت . عقاید عرفانی تصوف کمتر از هر چیز مورد توجه و علاقۀ تودۀ مومنین بود . آنان از شیخان معجزه می خواستند و مایل بودند که شیوخ صوفیه در امور زندگی یاریشان کنند بدین ترتیب کار پرستش شیوخ صوفیه بالا گرفت و این خود باعث شد که خانقاههای درویشان ثروت فراوان بهم بزنند و مومنان فئودال امیران و ملوک و سرمایه داران شهری پول و کالا و جواهر و غلات و ارضی وقف خانقان ها کنند . خانها و پادشاهان نیز موقوفاتی به آنها صادر کنند محیط اجتماعی قرنهای هفتم و هشتم هجری که طریقت های گوناگون تصوف از آن محیط پیروان و مریدانی بدست آورده اند بسیار متشتت و ناجور بوده در ضمن ممکن بود که طرقیت معینی در زمان هاب مختلف و کشورهای گوناگون آثار نقش های متفاوتی داشته باشد اگر بگوئیم که تمام مردم را منعکس می نموده اند دورنمای تاریخی را دگرگون جلوه می دهیم و تحریف کرده ایم بر عکس اکثر طریقه های یاد شده با تبلیغ ترک علائق دنیوی و چشم پوشی از دار فانی و امتناع از هر کوشش و فعالیت اجتماعی قدرت قشرهای بالای فرمانروایان را استوار ساختند . طریقه های مزبور تعلیمات تصوف را درباره تزکیه نفس و امساک در استفاده از لذایذ دنیوی به تبلیغ عدم مقاومت در برابر زور و شکیبایی و فرمانبرداری عامۀ خلق ددر برابر بیگانه مبدل ساختند . بی سبب نبود که عده ای از سران فئودال ایران و فرمانروایان بیگانه حامی جدی آن دسته از طریقه های درویشی شدند که اکنون مورد بحث می باشند . با این وصف روحیه مخالفت آمیز عامه مردم و صدای اعتراض ایشان از تحمل یوغ اسارت و بردگی دولت ایلخانان مغول در تعلیمات برخی از شعبه های تصوف این دوره که جنبۀ فعالانه (مثبت ) داشتند و هم آهنگی و همبستگی و سرانجام آمیختگی پر تحرکی از مذهب مورد قبول عامه ایرانیان یعنی تشیع و عرفان در آن دیده می شد منعکس گردید، که جنبش های سربداران در سبزوار و کرمان و سمرقند ، جنبش صوفیان شعبه مذهب در مازندران ، جنبش صوفیان در هزار جریب ، جنبش حروفیان ، جنبش نقطویان در قرن هشتم هجری و نهضت نور بخشیان و نهضت مشعشعیان و جند نهضت دیگر در قرن نهم هجری که شرح آنها در تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان آمده است جلوه های آشکار آن می باشد .

تحقیقی پیرامون سیر عرفان در دوره ایلخانیان

تصوف در دوره ایلخانان ایران تا آن حد اهیمت دارد که بخش مستقلی برای بررسی و تحقیق دربارۀ مسائل راجع به آن اختصاص داده شود مداراک مهمی که از این دوره در دست است حاکی از وسعت زمینۀ تصوف و کثرت عده صوفیان در اکناف قلمرو و ایخانی و وجود خانقاهای بیشمار در شهرهای ایران و حمایت خاص فرمانروایان عصر از اهل خانقاه و متصوفه و توجه خالصانه و اظهار ارادت وزیران ایرانی ایلخانان نسبت به مشایخ و بزرگان تصوف می باشد هر یک از کتابها ی : مجموعۀ مکاتبات خواجه رشید الدین فضل الله همدانی وزیر اعظم دوره ایلخانان و تاریخ مبارک غازانی و صفوه الصفای ابن بزاز ، سندی گرانبهاست برای مطالعه در علل پیشرفت تصوف و بالا گرفتن کار صوفیه و گرمی بازار خانقاهها و محترم و معزز بودن مشایخ و اولیاء تصوف در دروۀ مورد بحث علاوه بر این منابع که منابع و مدارک اصلی و درجۀ اول در این مورد بشمار می روند در خلال مطالب کتابهای تاریخ که حوادث وقایع دوره ایلخانان را در بر دارند مویدات و اشارات مفیدی در این باره بدست می آیند اهم مطالب و مباحثی که از منابع مذکور دربارۀ تصوف استنباط می شود از این قرار است :

۱ – در دوره ایلخانان خانقاههای متعدد در اکناف ممکالک ایلخانی دایر بوده و جمع کثیری از صوفیان در هر یک از خانقاهها به انجام آداب تصوف و کسب فیض و همت از محضر پیران و مشایخ مشغول بوده اند .

۲ – ایلخانان بزرگ مغول یعنی غازان خان و اولجایتو و سلطان ابوسعید را توجه و تمایلی خاص به تصوف و اهل خانقاه بوده از حمایت صوفیه و ترویج خانقاهها مضایقتی نداشته اند و امیران بزرگی چون امیر چوپان در روزگار گرفتاری دست نیاز به دامن پیران تصوف می زدند

۳ – وزیران ایلخانان بخصوص خواجه رشید الدین فضل الله وزیر و خواجه غیاث الدین محمد پسر خواجه رشید الدین را ارادتی کم نظیر به مشایخ و بزرگان تصوف و توجهی بی دریغ به صوفیه و اهل خانقاه بوده است و خوجه رشید الدین وزیر چنانکه خواهیم دید خود تفننی در علم تصوصف داشته و اگر چه میل به زهد و شریعت در دل او غالب بوده ولی در کمال آگاهی او از رسوم و آداب و احوال و مقامات و احادیث و اخبار راجع به تصوف جای تردید نیست .

۴ – عصر ایلخانان به وجود شیخ کبیر صیفی الدین اردبیلی و عارف شهید شیخ محمود شبستری و شیخ علاء الدوله سمنانی و دیگر عارفان که شرح حال آنان در این تالیف آمده است آراسته شده و ورقهای تاریخ شعر و ادب این دوره به شاهکارهای بی نظیری چون مثنوی (گلشن راز ) و منظومه شیوای (جام جم ) و دیگر آثار ممتاز تاریخ و فرهنگ و هنر و ادبیات ایران مزین است .

پروشگاههای مهم عرفان در آغاز قرن هفتم هجری

در آغاز قرن هفتم هجری سه تن از مشایخ بزرگ و پیروان راستین مسند ارشاد و بساط معرفت گسترده و به پرورش مریدان و دستگیری رهروان همت گماشته بودند.

نخست شیخ نجم الدین عمر پسر احمد ، خیوقی معرف به کبری که سلسله کبرویه (کبراویه ) بدو منسوب است و چند تن از پیروان صاحب معرفت در سایۀ تربیت وی به مرتبۀ ارشاد و پیشوائی نائل آمده اند لژاز قبیل مجدالدین بغدادی و بهاء الدین ولد پدر مولوی و شیخ فرید الدین عطار و نجم الدین رازی مولف مرصادالعباد که آثار آنان به نظم یا نثر موجود از بهترین آثار صوفیان ایست که به زبان فارسی به رشتۀ تحریر در آمده است .

دوم محیی الدین محمد بن علی طائی اندلسی معروف به شیخ اکبر و ابن العربی (۵۶۰ – ۶۳۸ هجری ) مولف فتوحات مکی و فصول که اصول عرفان و تصوف را به تحقیق تمام تدوین کرد و حقایق کشفی و شهودی را با روش استدلال توام نمود و راستی آنکه معارف خانقاه را به ساحت مدرسه کشانید و ذوق حال را لباس رسم و قال پوشید و روش وی در توحید و تجلی ذات و اسماء و صفات و منازل و منازلات سالها مورد بحث بوده و موافق و مخالف در اثبات و رد آن اوقات صرف کرده سخنها رانده و کتاب ها نوشته ان و شاعران صوفی مسلک و مشایخ متاخرین مبانی طریقت وی را پذیرفته در اشعار و کتابهای خود از آن استفاده کرده اند

سوم شهاب الدین عمر سهروردی است که شیخ سعدی نام او را در بوستان با عنوان (شیخ دانای مرشد ) ذکر می کند و از گفتار و احوالش سخنی چند به قصد اندرز منظوم می سازد .

مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندارز فرمودند بر روی آب

یکی آنکه در جمع بدبین مباش دگر آنکه در نفس خود بین مباش

از سهرورد زنجان دو تن بنام شهاب الدین شهرت یافته اند یکی شهاب الدین یحیی پسر حبش پسر امیرک معروف به شیخ اشراق و شهاب الدین مقتول (۵۴۹ – ۵۸۷ هجری ) که از استادان و عالمان بی نظیر در فن حکمت بشمار است و او را بدانجهت که آئین مشائیان و پیروان ارسطو را وای و سست بنیاد یافته و روشی خاص در فلسفه و منطق پدید آورده بود که به فرزانگان مشرق یعنی ایرانیان منسوب می کرد و هم به سبب اتکا طریقۀ وی بر تهذیب اخلاق و تجرید و تفرید و اینکه صفاء نفس و اعراض از ماده را مقدمه و پلۀ ادراک حقایق و عروج بملکوت می شمردند شیخ اشراق یا شیخ اشراقی نامیده اند . دیگر شهاب الدین عمر بن محمد (‌۵۳۹ – ۶۳۲ هجری) که یکی از مشایخ بلند پایه تصوف است و در فقه و حدیث و عرفان درجه عالی داشت و عشق و ذوق صوفیانه را به ارث و کسب بدست آورد چه جدش محمد بن عبدالله سهروردی از بزرگان و پیران عهد بود وعمویش ابوالنجیب عبدالقاهر بن عبدالله (‌۴۹۰ – ۵۶۳ هجری) در بغداد رباطی ویژه یاران خویش برآورد وبسیاری از گرمروان طریقت را دلباخته وعظ و تحقیق خود کرد و به حلقه مریدان در افکند و یک چند مدرس نظامیه بغداد بود ( از ۲۷ محرم سال ۵۴۵ تا رجب سال ۵۴۷ هجری)

شهاب الدین از روی تحقیق پیش از سال ۵۵۷ هجری با نهایت فقر و درویشی و تجرد تمام به عمومی خود ابوالنجیب پیوست و به ریاضت و کسب معرفت پرداخت و از دست وی خرقه پوشید شرف صحبت شیخ عبدالقادر گیلانی نیز دریافت و روزگاری دراز پارسائی می ورزید و رنج بر خود می نهادو معرفت می اندوخت و بخدمت مشایخ تبرک جست تا اینکه سرانجام قبله و کعبه ارشاد گشت و صوفیان روی دل بجانب او کردند.

سیر عرفان ایرانی از آغاز قرن دهم تا پایان قر ن دوازدهم هجری طریقت صفوی

صفویان نام خود را از جد خانواده خود صفی الدین اردبیلی عارف بزرگ قرن هشتم هجری که شرح احوال وی در بخش دوم این تالیف آمده است گرفته اند صفی الدین که از مشایخ صوفیه بود سلسله نسب خود را به امام موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان دوازده امامی و از آن طریق به حضرت علی (ع) پسر عمو و داماد حضرت محمد (ص) رساند. ( بنا به دلایلی که ارائه خواهد شد ادعای صفویه به داشتن چنین حسب و نسبی والا مورد تردید است) بر طبق نسب نامه مذکور یکی از افراد این خاندان بنام فیروزشاه زرین کلاه در سال ۵۶۹ هجری از جنوب عربستان به آذربایجان مهاجرت کرده است موضوع علوی بودن صفویان و تحقیق در صحت آن بطور قطع تنها از این نظر می تواند واجد اهمیت باشد که اعتقاد به این امر به سلسله صفویه در نبرد با دشمنانشان که اهل سنت بوده اند یعنی عثمانی ها در مغرب و ازبک ها در مشرق کمک قاطع کرده است.

درباره تشکیلات طریقت صفوی در دورانی که بطور کامل جنبه مذهبی داشت واز سیاست دور بود اخبار بسیار کمی در دست داریم. ریاست طریقت (پیر یا مرشد) همواره با یکی از صوفیه بود و آنهم همیشه فرزند مرشد پیشین بدین سمت انتخاب می شد.

تعیین جانشین همیشه به موقع مناسب از جانب پیر ، یعنی در زمان حیات خود انجام می گرفت و به عقیده صوفیان با این عمل ولایت از پدر به پسر منتخب منتقل می شد ولی باید دانست که این فرزند برگزیده به هیچوجه لازم نبود که فرزند ارشد نیز باشد.

جانشین نه تنها به مقام معنوی دست می یافت بلکه کلیه میراث دنیوی را نیز که شامل عایدات حاصل از املاک و رقبات پیرامون اردبیل (کلخوران، تاجی بیوک، تلخاب ، ابراهیم آباد و غیره ) می شد نیز تصرف می کرد بین مرشد و مریدان به ظاهر لااقل در بعضی وقت های معین به ویژه برای مریدانی که در مناطق دور دست زندگی می کردند اشخاص دیگری هم واسطه بوده اند که بنام خلیفه نامیده شده اند و برای ترویج عقاید و تعالیم صفویه نیز جهد می کرده اند. بعدها این واسطه ها یا روسای گروه های محلی تحت اراده رئیس دیگری قرار می گرفتند،‌خلیفه بزرگ یا خلیفه الخلفا که برای نخستین بار در سال ۹۱۳ هجری از طرف شاه اسماعیل اول به این سمت منصوب شد به عنوان رهبر و پیشوای صوفیان آناطولی از شهرت و عزت فراوان برخوردار گردید.

بعد از شیخ صفی الدین اردبیلی فرزندش صدرالدین (۷۳۴ تا ۷۹۴ هجری) پس از صدرالدین پسرش خواجه علی (۷۹۴ تا ۸۳۲ هجری) پس از خواجه علی پسرش، شیخ ابراهیم (‌۸۳۲ تا ۸۵۱ هجری) بر مسند کشف و مراقبه نشسته بودند بدون آنکه عامه مردم را با امیال و اهواء خود آزاری رسانند. و آوازه زهد و خداترسی آنها تا بروسه بدربار عثمانی رسید که در نتیجه از آنجا هر سال تحف و هدایای بسیار و کیسه های مالامال از پول (که عنوان آن به زبان ترکی چراغ آقچه سی ) یعنی پول روشنائی و چراغ بود) به اردبیل مرکز تقویت صفویه می رسید.

هفت وادی عرفان ایرانی

طلب عشق ، معرفت،استغنا،توحید،حیرت،فنا

گفت ما را هفت وادی در ره است چون گذشته هفت وادی،درگه است

وا نیامد در جهان زین راه کس نیست از فرسنگ آن آگاه کس

چون نیامد باز کس زین راه دور چون دهندت آگهی ای ناصبور

چون شدند آنجایگه گم سربسر کی خبر بازت دهد از بی خبر

هست وادی طلب آغاز کار وادی عشق است از آن پس،بی کنار

پس سیم وادیست آن معرفت پس چهارم وادی استغنی صفت

هست پنجم وادی توحید پاک پس ششم وادی حیرت صعب ناک

هفتمین وادی فقرست و فنا بعد از این روی روش نبود ترا

درکشش افتی، روش گم گرددت گر بود یک قطره قلزم گرددت

بیان وادی طلب

چون فرو آیی به وادی طلب پیشت آید هر زمانی صد تعب

صد بلا در هر نفس اینجا بود طوطی گردون، مگس اینجا بود

جد و جهد اینجات باید سالها زانک اینجا قلب گردد کارها

ملک اینجا بایدت انداختن ملک اینجا بایدت در باختن

در میان خونت باید آمدن وز همه بیرونت باید آمدن

چون نماند هیچ معلومت بدست دب بیاید پاککرد از هرچ هست

چون دل تو پاک گردد از صفات تافتن گیرد ز حضرت نور ذات

چون شود آن نور بر دل آشکار در دل تو یک طلب گردد هزار

گر شود در راه او آتش پدید ور شود صد وادی ناخوش پدید

خویش را از شوق او دیوانه وار بر سر آتش زند پروانه وار

سر طلب گردد زمشتاقی خویش جرعه می خواهد از ساقی خویش

جرعه زآن باده چون نوشش شود هر دو عالم کل فراموشش شود

غرقه دریا بماند خشک لب سر جانان می کند از جان طلب

ز آرزوی آن که سر بشناسد او زاژدهای جان ستان نهراسد او

کفر و لعنت گر بهم پیش آیدش در پذیرد تا دری بگشایدش

چون درش بگشاد، چه کفر وچه دین زانک نبود زان سوی در آن و این

بیان وادی عشق

بعد از این وادی عشق آید پدید غرق آتش شد کسی کانجا رسید

کس در این وادی بجز آتش مباد وانک آتش نیست عیشش خوش مباد

عاشق آن باشد که چون آتش بود گرم رو سوزنده و سرکش بود

عاقبت اندیش نبود یک زمان درکشد خوش خوش بر آتش صدجهان

لحظه نه کافری داند نه دین ذره نه شک شناسد نه یقین

نیک و بد در راه او یکسان بود خود چو عشق آمد نه این نه آن بود

هرچ دارد پاک در بازد به نقد وز وصال دوست می نازد به نقد

دیگران را وعده فردا بود لیک او را نقد هم اینجا بود

تا نسوزد خویش را یک بارگی کی تواند رست از غم خوارگی

تا بریشم در وجود خود نسوخت در مفرح کی تواند دل فروخت

می تپد پیوسته در سوز و گداز تا بجای خود رسد ناگاه باز

ماهی از دریا چو بر صحرافتد می تپد تا بوک در دریا فتد

عشق اینجا آتشست و عقل دود عشق کامد در گریزد عقل زود

عقل در سودای عشق استاد نیست عشق کار عل مادرزاد نیست

گر ز غیبت دیده ای بخشند راست اصل عشق اینجا ببینی کز کجاست

هست یک یک برگ از هستی عشق سر ببر افکنده از مستی عشق

گر ترا آن چشم غیبی باز شد با تو ذرات جهان هم راز شد

ور بچشم عقل بگشایی نظر عشق را هرگز نبینی پا وسر

مرد کار افتاده باید عشق را مردم آزاده باید عشق را

تو نه کار افتاده ای نه عاشقی مرده یی تو،‌ عشق را کی لایقی

زنده دل باید درین ره صد هزار تا کند در هر نفس صد جان نثار

بیان وادی معرفت

بعد از آن بنمایدت پیش نظر معرفت را وادیی بی پا و سر

هیچ کس نبود که او اینجایگاه مختلف گردد ز بسیاری راه

هیچ ره در وی نه هم آن دیگرست سالک تن، سالک جان، دیگرست

بازجان و تن ز نقصان و کمال هست دایم در ترقی و زوال

لاجرم بس ره که پیش آمد پدید هر یکی برحد خویش آمد پدید

کی تواند شد درین راه خلیل عنکبوت مبتلا هم سیر پیل

سیر هر کس تا کمال وی بود قرب هر کس حسب حا ل وی بود

گر بپرد پشه چندانی که هست کی کمال صرصرش آید بدست

لاجرم چون مختلف افتاد سیر هم روش هرگز نیفتد هیچ طیر

معرفت زینجا تفاوت یافتست این یکی محراب و آن بت یافتست

چون بتابد آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت

هر یکی بینا شود بر قدر خویش باز یابد در حقیقت صدر خویش

سر ذراتش همه روشن شود گلخن دنیا برو گلشن شود

مغز بیند از درون نه پوست او خود نبیند ذره جز دوست او

هرچ بیند روی او بیند مدام ذره ذره کوی او بیند مدام

صد هزار اسرار از زیر نقاب روزمی بنمایدت چون آفتاب

صد هزاران مرد گم گردد مدام تا یکی اسرار بین گردد تمام

کاملی باید درو جانی شگرف تاکند غواصی این بحر ژرف

گر ز اسرارت شود ذوقی پدید هر زمانت نو شود شوقی پدید

تشنگی بر کمال اینجا بود صد هزاران خون حلال اینجا بود

گر بیاری دست تا عرش مجید دم مزن یک ساعت از هل من مزید

خویش را در بحر عرفان غرق کن ورنه باری خاک ره بر فرق کن

گر نه یی ای خفته اهل تهنیت پس چرا خود را نداری تعزیت

گر نداری شادیی از وصل یار خیز باری ماتم هجران بدار

گر نمی بینی جمال یار تو خیز منشین، می طلب اسرار تو

گر نمی دانی طلب کن شرم دار چون خری تا چند باشی بی فسار

بیان وادی استغنا

بعد از این وادی استغنا بود نه درو دعوی و نه معنی بود

می جهد از بی نیازی صرصری می زند بر هم به یک دم کشوری

هفت دریا یک شمر اینجا بد هفت اخگر یک شرر اینجا بود

هشت جنت نیز اینجا مرده ایست هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست

هست موری را هم اینجا ای عجب هر نفس صد پیل اجری بی سبب

تا کلاغی را شود ، پر،‌حوصله کس نمانده زنده درصد قافله

صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت تا که آدم را چراغی بر فروخت

صدهزاران جسم خالی شد ز روح تا درین حضرت درو گر گشت نوح

صد هزاران پشه در لشکر فتاد تا ابراهیم از میان با سر فتاد

صد هزاران طفل سر ببریده گشت تا کلیم الله صاحب دیده گشت

صدهزاران خلق در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد

صدهزاران جان ودل تاراج یافت تا محمد یک شبی معراج یافت

قدر نه نو دارد اینجا نه کهن خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن

گر جهانی دل کبابی دیده همچنان دانم که خوابی دیده

گر درین دریا هزاران جان فتاد شب نمی در بحر بی پایان فتاد

گر فروشد صد هزاران سر بخواب ذره با سایه شد زآفتاب

گر شود افلاک و انجم لخت لخت در جهان کم گیر برگی از درخت

گر زماهی در عدم شد تا به پای مور لنگ شد در قعر چاه

گر دو عالم شد همه یک بار نیست در زمین ریگی همان انگار نیست

گر نماند از دیو وز مردم اثر از سر یک قطره باران درگذر

گر بریخت این جمله تنها به خاک موی حیوانی اگر نبود چه باک

گر شد اینجا جزء و کل کلی تباه کم شد از روی زمین یک برگ کاه

گر به یک ره گش این نه طشت گم قطره در هشت دریا گشت گم

بیان وادی توحید

بعد از این وادی توحید آیدت منزل تفرید و تجرید آیدت

رویها چون زین بیابان در کنند جمله سر از یک گریبان بر کنند

گر بسی بینی عدد، گر اندکی آن یکی باشد دین ره در یکی

چون بسی باشد یک اندر یک مدام آن یک اندر یک یکی باشد تمام

نیست آن یک کان احد آید ترا زان یکی کان در عدد آید ترا

چون برونست از احد وین از عدد از ازل قطع نظر کن وز ابد

چون ازل گم شد ابد هم جاودان هر دو ار کی هیچ ماند در میان

چون همه هیچی بود هیچ این همه کی بود دو اصل جز پنج این همه

بیان وادی حیرت

بعد از این وادی حیرت آیدت

کار دایم درد و حسرت آیدت

هر نفس اینجا چو تیغی باشدت

هر دمی اینجا دریغی باشدت

آه باشد ، درد باشد ، سوز هم

روز و شب باشد ، نه شب نه روز هم

از بن هر موی این کس نه تیغ

می چکد خون می نگارد ای دریغ

آتشی باشد فسرده مرد این

یا یخی بس سوخته از درد این

مرد حیران چون رسد اینجا یگاه

در تحیر مانده و گم کرده نیز هم

گر بدو گویند مستی یا نه یی

نیستی گویی که هستی یا نه یی

در میانی یا برونی از میان

برکناری یا پنهانی یا عیان

فانیی یا باقیی یا هر دوی

یا نۀ هر دو توی یا نه توی

گوید اصلا می ندانم چیز من

و ان ندانم هم ندانم نیز من

عاشقم اما ندانم بر کیم

نه مسلمانم نه کافر ، پس چیم ؟

لیکن از عشقم ندارم آگهی

هم دلی پر عشق دارم ، هم تهی

بیان وادی فنا

بعد از این وادی فقرست و فنا

کی بود اینجا سخن گفتن روا

عین وادی فراموشی بود

لنگی و کری و بیهوشی بود

صد هزاران سایۀ جاوید تو

گم شده بینی ز یک خورشید تو

بحر کلی چون به جنبش کرد رای

نقشها بر بحر کی ماند به جای

هر دو عالم نقش آن دریاست بس

هر که گوید نیست این سوداست بس

هر که در دریای کل کم بوده شد

دایماً گم بودۀ آسوده شد

دل درین دریای پر آسودگی

می نیاید هیچ جز گم بودگی

گر ازین گم بودگی بازش دهند

صنع بین گردد ، بسی رازش دهند

سالکان پخته و مردان مرد

چون فرو رفتند در میدان درد

گم شدن اول قدم زین پس چه بود

لاجزم دیگر قدم را کس نبود

چون همه در گام اول گم شدند

تو جمادی گیر اگر مردم شدند

عود و هیزم چون به آتش در شدند

هر دو بر یک جای خاکستر شوند

این بصورت هر دو یکسان باشدت

در صفت خود فرق فروان باشدت

گر پلیدی گم شود در بحر کل

در صفات خود فرو ماند بذل

لیک اگر پاکی درین دریا بود

او چو نبود در میان زیبا بود

نبود او و بود چون باشد این

از خیال عقل بیرون باشد این

از منطق اطیر شیخ فرید الدین محمد عطارد نیشابوری ) عارف محقق قرن ششم و هفتم هجری

نخستین عارفان ایرانی

همانطور که نوشته شد قسمت اعظم صوفیان اولیه ایرانی شهرای خراسان به جز بلخ یعنی مرو و هرات و باورد و سمرقند و بسطام و نخشب و نیشابور و طوس و ترمذ و مهنه و فرغانه برخاسته اند . بهمین جهت ، مرکز تصوف ایران را در اصل خراسان بزرگ به معنی قدیم یعنی خراسان و ماوراء النهر باید بودائیان و مانویان ایران بوده باشد پیرو این تحقیق در بین صوفیان بزرگ اولیه ایران افراد زیر را می توان نام برد

رابعه عدویه

رابعه عدویه اط عارفان قرن دوم هجری است وی دختر اسماعیل عدوی قیسی است که در نیکوکاری مشهور بوده و در زهد و عبادت اخبار بسیار از او رسیده است در بصره متولد شد و به بیت المقدس کوچ کرد و در آنجا به سال ۱۳۵ هجری زندگی را بدرود گفت

از گفتار اوست :

همچنانکه گناهانتان را پنهان می کنید نیکویی هایتان را پنهان کنید شیخ فرید الدین عطار نیشابوری شرح او را در تذکره الاولیا خود آورده است .

دو بیت شعر عربی زیر منسوب به اوست :

انی جعلتک فی الفواد محدثی و الحت جسمی من اراد جلوسی

فاالجسم منی الجلیس موانسی و حبیب قلبی فی الفواد انیسی

(من دل خویش را به همدمی و همرازی ویژه تو قرار داده و تن خود را به همنشینانم واگذاردم آری تن من با همنشینانم ماوس است و دل من با محبوبم)

شیخ عطار در منطق الطیر از قول رابعه چنین به نظم آورده است :

بی خودی می گفت در پیش خدا کای خدا آخر دری بر م گشای

رابعه آنجا مگر بنشسته بود گفت ای غافل کی این در بسته بود ؟

شمس تبریزی

شمس الدین محمد پسر علی پسر ملک داد تبریزی از عارفان مشهور قرن هفتم هجری است که مولانا جلال الدین بلخی مجذوب او شده و بیشتر عزلیات خود را بنام وی سروده است از جزئیات احوالش اطلاعی در دست نیست همین قدر پیدا است که از پیشوایان بزرگ تصوف در در عصر خود در آذربایجان و آسیای صغیر و از خلفای رکن الدین سجاسی و پیرو طریقۀ ضیاء الدین ابوالنجیب سهرورودی بوده است برخی دیگر وی را مرید شیخ ابوبکر سلمه باف تبریزی و بعضی مرید بابا کمال خجندی دانسته اند در هر حال سفر بسیار کرده و همیشه نمد سیاه می پوشیده و همه جا در کاروانسرا فرود می آمد و در بغداد با اوحدالدین کرمانی و نیز با فخر الدین عراقی دیدار کرده و در سال ۶۴۲ هجری وارد قونیه شده و در خانۀ شکر ریزان فرود آمده و در آن زمان مولانا جلال الدین که فقیه و مفتی شهر بوده بیدار وی رسیده و مجذوب او شده است تا آنکه در سال ۶۴۵ هجری شبی که با مولانا خلوت کرده بود کسی به او اشارت کرد و برخاست و به مولانا گفت مرا برای کشتن می خواهند و چون بیرون رفت هفت تن که در کمین ایستاده بودند با کارد به او حمله بردند و وی چنان نعره زد که آن هفت تن بی هوش شدند و یکی از ایشان علاء الدین جز چند قطره خون اثری نیافتند و از آن روز دیگر ناپدید شد درباره نا پدید شدن وی توجیهات دیگر هم کرده اند به گفته فریدون سپهسالار شمس تبریزی جامعۀ بازرگانان می پوشید و در هر شهری که وارد می شد مانند بازرگانان در کاروانسرا ها منزل می کرد و قفل بزرگی بر در حجره میزد چنانکه گوئی کالای گرانبهائی در اندرون آن است و حال آنکه آنجا حصیر پاره ای بیش نبود روزگار خود را به ریاضت و جهانگردی می گذاشت گاهی در یکی از شهرها به مکتبداری می پرداخت و زمانی دیگر شلوار بند می بافت و از در آمد آن زندگی می کرد .

ورود شمس به قونیه و ملاقاتش با مولانا طوفانی را در محیط آرام این شهر و به میژه در حلقه ارادتمندان خاندان مولانا برانگیخت مولانا فرزند سلطان العلما ست مفتی شهر است سجاده نشین با وقاری است شاگردان و مریدان دارد جامعۀ فقیها میپوشد و به گفته سپهسالار به طریقه و سیرت پدرش حضرت مولانا بهاء الدین الوالد مثل درس گفتن و موعظه کردن ) مشغول است در محیط قونیه از اعتبار و احترام و عام برخوردار است با اینهمه چنان مفتون این درویش بی نام و نشان می گردد که سر از پای نمی شناسد .

تاثیر شمس بر مولانا چنان بود که در مدتی کوتاه از فقیهی با تمکین عاشقی شوریده ساخت این پیر مرموز گمنام دل فرزند سلطان العلما را بر درس و بحث و علم رسمی سرد گردانید و او را از مسند تدریس و منبر وعظ فرو کشید و در حلقه رقص و سماع کشانید چنانکه خود گوید :

در دست همیشه مصحفم بود در عشق گرفته ام چغانه

اندر دهنی که بود تسبیح شعر است و دو بیتی و ترانه

حالا دیگر شیخ علامه چون طفلی نو آموز در محضر این پیر مرموز زانو می زند (زن خود را که از جبرئیلش غیرت آید که در او نگرد محرم کرده و پیش من همچنین نشسته که پسر پیش پدر نشیند تا پاره ایش نان بدهد ) و چنین نشسته که پسر پیش پدر نشیند تا پاره ایش نان بدهد و چنین بود که مریدان سلطان العلما سخت بر آشفته و عوام و خواص شهر شهر سر برداشتند کار بدگوئی و زخم زبان و مخالفت در اندک زمانی به ناسزارانی و دشمنی و کینه و عناد علنی انجامید و متعصبان ساده دل به مبارزه با شمس برخاستند .

شمس تبریزی چون عرصه را بر خود تنگ یافت بناگاه قونیه را ترک گفت و مولانا را در آتش بیقراری نشاند چندگاهی خبر از شمس نبود که کجاست و در چه حال است تا نامه ای از او رسید و معلوم شد که به نواحی شام رفته است .

با وصول نامۀ شمس مولانا را دل رمیده به جای باز آمد و آن شور اندرون که فسرده بود از نو جوشید نامه ای منظوم در قلم آورد و فرزند خود سلطان ولد را با مبلغی پول و استدعای باز گشت شمس به دمشق فرستاد .

پس از سفر قهر آمیز شمس افسردگی خاطر و ملال عمیق و عزلت و سکوت پر عتاب مولانا ارادتمندان صادق او را سخت اندوهگین و پشیمان ساخت مریدان ساده دل که تکیه گاه روحی خود را از دست داده بودند زبان به عذر و توبه گشودند و قول دادند که اگر شمس دیگر بار به قونیه باز آید از خدمت او کوتاهی ننمایند و زبان ا ز تشنیع و تعرض بر بندند براستی هم پس از بازگشت شمس به قونیه منکران سابق سر در قدمش نهادند شمس عذر آنان را پذیرفت محفل مولانا شور و حالی تازه یافت و گرم شد .

شیخ نجم الدین رازی

شیخ نجم الدین ابوبکر عبدالله بن محمد بن شاهوردایۀ رازی از عارفان بزرگ قرن هفتم هجری است محل تولد وی تهران ری و لقبش نجم الدین دایه رازی از مریدان شیخ نجم الدین کبری بود پس از بروز فتنۀ مغول از خوارزم به دیار روم رفت و در قونیه با صدرالدین قونیوی و جلال الدین بلخی (ملای روم ) ملاقات کرد و هنگام نماز مقتدا و امام ایشان شد و در هر دو رکعت بعد از حمد سورۀ (قل یا ایها الکافرون ) خواند چون از نماز فارغ شد ملای روم (مولوی) به صدر الدین قونیوی به رسم طیبت گفت یکبار برای شما خواند و یکبار هم برای ما

مدت سیر و سفر نجم الدین رازی در روم نامعلوم است مردی که روز نخست بعد از تحقیق و تفحص با عزم و ارادۀ راسخ به اقامت دائم در روم وارد آن دیار شده بود کی و چرا آن سرزمین را ترک گفت مطابق نوشته اش در مقدمه مرموزات در آن سرزمین را ترک گفت ؟ مطابق نوشته اش در مقدمه مرموزات در آن سه سال متاع دین و معرفت را در آن دیار خریداری نیافت و به ارزنجان واقع در ۳۵ فرسنگی غرب ارزروم رفت مسلمانان ارزنجان هم رو نیاورده سوی قبله او دل آزرده اش کردند و او دچار شد از همان راه به پایتخت ممالک اسلامی بغداد رود آنجا که سالیان درازی از واپسین دوران عمر ر ا گذرانید و هم در آنجا آرمید (۶۵۴ هجری) و در بیرون شهر بغداد در مزار شیخ سری و جنید بغدادی پیکر او را بخاک سپردند .

آثار نجم رازی روشنگر این حقیقت است که او مردی زیرک و موقع شناس بود و استعداد این را داشت که جامعه ای متناسب با محیط بر پیکر اندیشه های خود بیاراید او که ابتدا رسالۀ عقل و عشق و نظائر آن را در ایران نوشته بود بعدها مطالب آنها را بصورت مرصادالعباد برای برخورداری مریدان و شاگردان خود نوشت و در فصل دوم از باب اول آن (در بیان آنکه سبب نهادن این کتاب چه بود خاصه به پارسی ) تصریح کرد که پارسی زبانان را آنچه به زبان تازی است فایده ای نیست وقتی که آهنگ اقامت در روم داشت همان کتاب فارسی را تحفۀ کیقباد دوم داشت زیرا در آن دیار عربی را نمی فهمیدند و زبان مفهوم و مرغوب پارسی بود آن زمان هم که به ارزنجان رسید خلاصۀ همان مطالب را باز به پارسی بنام مرموزات به داود پسر بهر امشاه هدیه کرد در سالهای آخر عمر همان مطالب را برای سومین یا چهارمین بار بصورت کتابی منتهی به رعبی بنام منارات السائرین باز نوشته است و این کار بی تردید در بغداد انجام گرفته است آثار نجم الدین رازی دایه بشرح زیر است .

۱ – مرصاد العباد مت المبدا الی المعاد که مهمترین تالیف او بشمارد میرود و جلال الدین بلخی مولوی و خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی از آن برخورداری یافته اند – تفسیر عربی نجم رازی که در کشف الظنون بنام (بحر الحایق و المعانی فی تفسیر سبع المثانی ) ثبت شده است منارات السائرین الی الله ئ مقامات الطائرین بالله (عربی ) که همان مطالب مرصاد العباد است مرموزات اسدی رساله الطیور که به قرائنی از آثار دورۀ جوانی نجم رازی و اقامت او در ری است و نامه گونه ایست ادبی و آراسته به صنایع معنوی و لفظی از زبان ستمدیدگان ری و خطاب وزیری اتس بنام جمال الدین شرف سلغور بلفتح که به ظاهر مقیم ری بوده و از آن شهر دور گردیده و در این نامه التماس بازگشت او شده است – رساله عقل و عشق که به اهتمام دکتر تقی تفضیلی جز انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب در تهران چاپ و منتشر شده است – سراج القلوب رساله کوچکی است به فراسی به شیوۀ سوال و جواب شامل سی و سه سوال فقهی و جواب آنها – حسرت الملوک و تحفه الحبیب نجم الدین رازی شاعر نیز بوده و اشعاری از خود در مرصاد العباد و مرموزات و رساله عقل و عشق آورده است وفات او در سال ۶۵۴ هجری در بغداد ثبت کرده اند قبر او در کنار قبر سری سقطی و جنید بغدادی (نهاوندی ) بوده است از آثار نظمی اوست :

دشمن ما را سعادت یار بود در جهان از عمر برخوردار باد

هر که خاری مینهد در راه ما خار ما در راه او گلزار باد

* * *

هر سبزه که در کنار جوئی رسته است گوئی ز خط بنفشه موئی رسته است

تا بر سر لاله پا بخوری ننهی کان لاله زخاک لاله روئی رسته است

مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی )

جلال الدین محمد بن بهاء الدین محمد بن حسین بن حسینی خطیبی بکری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم یکی از بزرگترین عارفان ایرانی و از بزرگترین شاعران درجه اول ایران بشمار است خانوادۀ وی از خاندانهای محترم بلخی بود و گویا نسبش به ابوبکر خلیفه می رسد و پدرش از سوی مادر دختر زادۀ سلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه بود و بهمین جهت به بهاء الدین ولد معروف شد .

وی در سال ۶۰۴ هجری در بلخ ولادت یافت چون پدرش از بزرگان مشایخ عصر بود و سلطان محمد خوارزمشاه با این سلسله لطفی نداشت بهمین علت بهاءالدین در سال ۶۰۹ هجری با خانواده خود خراسان را ترک کرد و از راه بغداد به مکه رفت و از آنجا در الجزیره ساکن شد و پس از نه سال اقامت در ملاطیه (ملطیه ) سلطان علاء الدین کیقباد سلجوقی که عارف مشرب بود او را به پایتخت خود شهر قونیه دعوت کرد و این خاندان در آنجا مقیم شد هنگام هجرت از خراسان جلال الدین پنج ساله بود و پدرش در سال ۶۲۸ هجری در قونیه رحلت کرد .

پس از مرگ پدر مدتی در خدمت سید برهان الدین ترمذی که از شاگردان پدرش بود در سال ۶۲۹ هجری به آن شهر آمده بود شاگردی کرد و سپس تا سال ۶۴۵ هجری که شمس الدین تبریزی رحلت کرد جزو مریدان و شاگردان او بود آنگاه خود جزو پیشویان طریقت شد و طریقه ای فراهم ساخت که پس از وی انتشار یافت و به اسم طریقۀ مولویه معروف شد و خانقاهی در شهر قونیه بر پا کرد و در آنجا به ارشاد مردم پرداخت و آن خانقاه کم کم بدستگاه عظیمی بدل شد و معظم ترین اساس تصوف به شمار رفت و از آن پس از آن پس تا این زمان آن خانقاه و آن سلسله در قونیه باقی است و در تمام ممالک شرق پیروان بسیار دارد جلال الدین محمد مولوی همواره با مریدان خود میزیست تا اینکه در پنجم جمال الدین محمد مولوی همواره با مریدان خود میزیست تا اینکه در پنجم جمادی الاخر سال ۶۷۲ هجری رحلت کرد وی یکی از بزرگان شاعران ایران شهرتش بپای شهرت فردوسی و سعدی و عمر خیام و حافظ می رسد و از اقران ایشان بشمار می رود آثار وی به بسیاری از زبانهای مختلف ترجمه شده این عارف بزرگ در وسعت نظیر و بلندی اندیشه و بیان شده و دقت در خصال انسانی یکی از برگزیدگان نامی دنیای بشریت بشمار می رود و یکی از بلند ترین مقامات را در ارشاد فرزند آدمی دارد و در حقیقت او را باید در شمار اولیا دانست سرودن شعر تا حدی تفنن و تفریح و یک نوع لفافه ای برای ادای مقاصد عالی تو بوده و این کار به وسیلۀ تفهیم قرار داده است اشعار وی به دو قسمت منقسیم می شود نخست منظومۀ معروف اوست که از معروف ترین کتابهای زبان فارسی است و آنرا مثنوی معنوی نام نهاده است این کتاب که صحیح ترین و معتبر ترین نسخه های آن شامل ۲۵۶۳۲ بیت است به شش دفتر منقسم شده و آن را بعضی به اسم صیقل الارواح نیز نامیده اند دفاتر شش گانه آن همه بیک سیاق و مجموعه ای از افکار عرفانی و اخلاقی و سیر سلوک است که در ضمن آیات و احکام و امثال و حکایت های بسیار در آن آورده است و آن را بخواهش یکی از شاگردان خود حسن بن محمد بن اخی ترک معروف به حسام الدین چلبی که در سال ۶۸۳ هجری رحلت کرده است به نظم در آورده جلال الدین مولوی هنگامی که شوری و وجدی داشته چون بسیار مجذوب سنایی و عطار بوده است به هنگامی که شوری و وجدی داشته چون بسیار مجذوب سنایی و عطار بوده است به همان وزن و سیاق منظومه های ایشان اشعاری با کمال زبردستی بدیهه میسروده است و حسام الدین آنها را می نوشته نظم دفتر اول در سال ۶۶۲ هجری تمام شده و در این موقع بواسطه فوت زوجۀ حسام الدین نا تمام مانده و سپس در سال ۶۶۴ هجری دنبالۀ آنرا گرفته و پس از آن بقیه را سروده است قسمت دوم اشعار او مجموعۀ بسیار قطوری است شامل نزدیک صد هزار بیت غزلیات و رباعیات بسیار که در موارد مختلف عمر خود سروده و در پایان اغلب آن غزلیات نام شمس الدین تبریزی را برده و بهمین جهت به کلیات شمس تبریزی و یا کلیات شمس معروف است و گاهی در غزلیات خاموش و خموش تخلص کرده است و در میان آن همه اشعار که با کمال سهولت میسروده است غزلیات بسیار رقیق و شیوا هست که از بهترین اشعار زبان فارسی بشمار تواند آمد .

جلال الدین بلخی پسری داشته است به اسم بهاء الدین احمد معروف به سلطان ولد که جانشین پدر شده و سلسله ارشاد وی را ادامه داده است وی از عارفان معروف قرن هشتم بشمار می رود و مطالبی را که در مشافهات از پدر خود شنیده است در کتابی گرد آورده و فیه مافیه نام نهاده است و نیز منظومه ای بهمان وزن و سیاق مثنوی بدست هست که به اسم دفتر هفتم مثنوی معروف شده و به او نسبت می دهند اما از او نیست دیگر از آثار مولانا مجموعۀ مکاتب او و مجالس سبعه شامل مواعظ اوست .

سعادت علیشاه (طاووس العرفا)

حاج آقا محمد کاظم معروف به شیخ زین الدین و مشهور به طاووس العرفا و ملقب به سعادت علیشاه از اقطاب نامی سلسلۀ نعمت اللهی (گنابادی ) است وی در اصفهان متولد شد و در اوایل جوانی به تجارت اشتغال ورزید در اثر تمایل به معنویت خدمت حاج زین العابدین شیروانی (مستعلیشاه ) تلقین ذکر یافت و بعد در خدمت رحمت علیشاه مراحل سلوک را پیمود در سال ۱۲۷۱ هجری اجازۀ تلقین ذکر به طالبان استان اصفهان به ایشان داده شد در سال ۱۲۷۶ هجری فرمان خلافت و جانشینی از طرف رحمتعلی شاه برای او صادر گردید و درویش سعادت علیشاه که شرح آن در ورقهای پیش در این تالیف نوشته شد مورد اذیت و آزار مخالفان قرار گرفت و ناگزیر مدت چند سال در انزوا بسر برد سرانجام پس از مسافرت به خراسان در سال ۱۲۸۰ هجری در تهران سکونت اختیار کرد در سال ۱۲۸۹ هجری از راه تفلیس و باکو و استانبول به مکه رفت و از آنجا به عراق رهسپار شد و سپس به تهران مراجعت کرد پس از مراجعت از سفر مکه به ضعف مزاج مبتلا شد تا در روز ۲۲ محرم سال ۱۲۹۳ هجری زندگی را بدرود گفت و در امامزاده حمزه در زاویه حضرت عبدالعظیم حجره سراج الملک که از مریدان خاص او بود بخاک سپرده شد .

طبق نوشته مولف طرائق الحقایق با وجود اینکه حاج محمد کاظم امی بود ولی در حقایق معانی و دقایق سیر و سلوک کمتر کسی گفتند این لقب را محمد شاه قاجار به وی داده بود چون در جوانی بسیار خوش لباس بوده و از این لحاظ در بین دوریشان اصفهان ممتاز بوده است حاج ملاسلطان محمد (سلطان علیشاه ) گنابادی در اصفهان بخدمت وی رسیده و بوسیلۀ او به فقر مشرف شده است .

بخش اول : تاریخ عرفان

عرفان چیست ؟

نهضت عارفانۀ ایرانیان در قرنهای نخستین اسلامی

جنبه همگانی و جهانی عرفان ایرانی

جنبه های مختلف عرفان ایرانی

علت ظهور و رواج عرفان در ایران

سازمان زیر زمینی عرفان در ایران

جنبه اسلامی عرفان در ایرانی

تعالیم عالی و ارزندۀ عرفان ایرانی

تعالیم عالی و ارزندۀ عرفان ایرانی

سیر عرفان ایرانیان از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری

پرورشگاههای مهم عرفان از آغاز قرن هفتم هجری

بخش دوم : هفت وادی عرفان ایرانی از مقطع اطیر و عطار

۱ بیان وادی طلب

۲ – بیان وادی عشق

۳ – بیان وادی معرفت

۴ – بیان وادی توحید

۵ – بیان وادی استعفا

۶ – بیان وادی توحید

۷ – بیان وادی حیرت

بخش سوم : عرفان ایرانی از با یزید بسطامی تا نور علیشاه گنابادی

نخستین عارفان ایرانی

رابعۀ عدویه

شمس تبریزی

شیخ نجم الدین رازی

مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی )

سعادت علیشاه طاووس العرفا

این نکته را از اهل جهان کس ادا نکرد

تا در رواق کنگرۀ عرش جا نکرد

عارف بدام جاه نیفتد که در جهان

نکیدم به حیل خویش عمل بر هوا نکرد