مقاله تعامل فلسفى تمدّن ايران و غرب
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  مقاله تعامل فلسفى تمدّن ایران و غرب

مقاله تعامل فلسفى تمدّن ایران و غرب


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان مقاله تعامل فلسفى تمدّن ایران و غرب

تعامل فلسفى تمدّن ایران و غرب
دکتر سیّد مصطفى محقّق داماد
به عقیده کارل یاسپرس، فیلسوف معروف آلمانى معاصر، از سده هشتم تا پنجم پیش از میلاد با چهار کانون تمدّنى و فرهنگى در چهار نقطه جهان روبرو هستیم: (۱) فرهنگ کنفوسیوس و لائتسه در چین، (۲) فرهنگ دوره زرتشت، (۳) فرهنگ فرزانگان پیش از سقراط در یونان، (۴) فرهنگ بودایى هند.

فرهنگ‏شناسان معتقدند که کانونهاى مهم تمدّنى در دوره‏اى از هستى ‏خویش در اثر داد و ستدهاى فرهنگى به حوزه‏هاى فرهنگى مجاور انتقال پیدا مى‏کنند و سبب پیدایش کانون فرهنگى دیگرى مى‏شوند که بر محور کانون‏اصلى خواهد چرخید. تمدّن و فرهنگ ایرانى نیز مانند هر فرهنگ دیگرى در این‏داد و ستد شرکت داشته و با تأثیر و تأثر در برابر فرهنگهاى دیگر بر پویایى وغناى ذاتى خود افزوده است.(۱)

بارزترین نمونه این امر حماسه‏ها و اسطوره‏هاى ایرانى است که شادروان ‏دکتر مهرداد بهار معتقد است از فرهنگ کهن بین‏النهرین و فرهنگ بومى فلات ‏ایران پیش از آمدن قوم آریایى سرچشمه مى‏گیرد. نمونه دیگر، باز به عقیده ‏همان‏ محقّق، سلسله کوشانیان و سلسله یونانیان مستقل بلخ است که قبل از کوشانیان در شرق ایران و شمال شبه قاره هند حکومت مى‏کردند. سبک ‏معمارى و مجسمه‏سازى و هنر یونانى بر تمدّن ایران خاورى تأثیر گذاشت، وکوشانیان حتى خط یونانى را براى نوشتن کتیبه‏هاى خود به زبان بلخى برگزیدند،و احتمال دارد که ادبیات یونان نیز در ذهن و فرهنگ مردم این ناحیه از سرزمین‏ما مؤثر افتاده باشد؛ و چون صحنه حماسه‏هاى ایران بیشتر در شرق است، ردّپایى از فرهنگ یونانى را مى‏توان در این حماسه‏ها یافت. یکى از قرائن دالّ بر این‏معنا، شباهت داستان رستم و اسفندیار به ایلیاد هومر است (چشم اسفندیار و پاشنه پاى آشیل).(۲)

دکتر بهار همچنین معتقد بود که براى توجیه پیشرفت علم یونانى، باید به ‏جدا شدن فلسفه از اسطوره نگریست. در شرق این جدایى به وقوع نپیوست، و علم و دین همواره با یکدیگر عجین بودند. اسطوره‏ها کم‏کم از صورت ابتدایى به‏ شکل آیینهاى یکتاپرستى درآمدند، و دین هر پدیده علمى را در خود جذب و حل کرد. از اینجا بود که علماى دین مى‏توانستند در عین حال منجّم و ریاضیدان ‏و پزشک نیز باشند، و این پدیده همچنان تا پیش از مغول در ایران ادامه داشت.(۳)

تمدّن ایرانى نه‏تنها یکى از کهنترین تمدّنهاى بشر است، بلکه، به عقیده ‏هگل، اساساً تاریخ با امپراتورى ایران آغاز مى‏شود، هگل در سنجش تاریخ‏باستان به این نتیجه مى‏رسد که تمدنهاى چین و هند، به‏رغم همه شکوه وعظمت، ذاتاً ایستا بودند و بنابراین باید خارج از تاریخ محسوب شوند. اما باامپراتورى ایران، نخستین گام را به پهنه تاریخ مى‏گذاریم. ایرانیان نخستین قوم‏تاریخى هستند. چین و هند به حال سکون ماندند و قرنها به شیوه طبیعى وگیاهى زیستند و جایگاهى در تاریخ ندارند. هگل مى‏نویسد «از ایران است که‏نخستین بار آن فروغى که از پیش خود مى‏درخشد و پیرامونش را روشن مى‏کند،سر بر مى‏زند، زیرا روشنایى زرتشت به جهانِ آگاهى، به روح … متعلق است. درجهان ایرانى، یگانگى ناب و والایى را مى‏یابیم که هستیهاى خاصى را که جزءذات آنند به حال خود آزاد مى‏گذارد … این یگانگى تنها از آن رو بر افراد فرمان‏مى‏راند که ایشان را برانگیزد تا خود نیرومند شوند و راه تکامل در پیش گیرند وفردیت خویش را استوار کنند. روشنایى هیچ‏گونه فرقى میان هستیها نمى‏گذارد: بر پارسا و گناهکار و بلند و پست یکسان مى‏تابد و بر همه به یک اندازه برکت وبهروزى ارزانى مى‏کند … اصل تکامل با تاریخ ایران آغاز مى‏شود. پس آغاز تاریخ‏جهانى به معناى درست اینجاست …»(۴)

در توجیه فلسفى این امر، هگل مى‏افزاید: «در هندوستان حقوق وتکالیف به طبقات اجتماعى وابسته‏اند و از این رو … به حکم طبیعت از آن انسان‏شده‏اند. این یگانگى روح و طبیعت در چین به صورت نظام پدرشاهى نمودارمى‏شود؛ انسان در اینجا آزاد نیست و هیچ‏گونه عنصر اخلاقى ندارد، زیرا پیرو فرمان بیرونى است (یعنى به حکم طبیعت محض آن را به‏جاى مى‏آورد، همچون فرزندى که از پدر فرمان مى‏برد، نه آنکه از روى اندیشه و آیین چنین‏کند). در آیین ایرانى، یگانگى روح و طبیعت نخست خود را به پایگاهى‏برمى‏کشد که در آن جدایى روح از طبیعت محض آشکار مى‏شود؛ بدین گونه آن‏ رابطه نیندیشیده‏اى که مثلاً در فرمانبردارى فرزند از پدر به اندیشه مجال‏نمى‏دهد تا میان شنیدن فرمان و به‏جاى آوردن آن از روى خواست و آگاهى‏دخالت کند، در اینجا منتفى مى‏شود. این یگانگى در آیین ایرانى به صورت‏روشنایى نمودار مى‏شود، و مقصود از روشنایى در اینجا نه‏تنها روشنایى ساده وناب مادى، یعنى عام‏ترین عنصر طبیعى، بلکه پیراستگى روانى یعنى نیکى‏است. بدین‏سان جزئیت ـ یعنى پاى‏بندى به طبیعت محدود و متناهى ـ از میان‏برمى‏خیزد. روشنایى به هردو معناى طبیعى و روانى، روح را برترى مى‏بخشد یاآن را از طبیعت محض مى‏رهاند. انسان با روشنایى، یا نیکى انتزاعى، همچون باچیزى عینى که خواست او آن را گرامى مى‏دارد و به کوشندگى برمى‏انگیزد،پیوند دارد … پاکى روشنایى … آیین ایرانیان است و آن نیکى انتزاعى و مجردى‏است که همگان توانایى یکسان براى دسترسى به آن دارند … بدین سان در ایران‏پیش از سرزمینهاى دیگر، یگانگى به گونه و آیینى معنوى و روحى درمى‏آید و نه‏به گونه و پیوند بیرونى و منظومه‏اى بى‏روح. اینکه هرکس از آیین بهره‏اى دارد به‏او آزرم و آبرویى شخصى مى‏بخشد.(۵)»

سپس هگل این معنا را به قلمرو سیاست و کشوردارى تعمیم مى‏دهد و مى‏نویسد: «از دیدگاه سیاسى، ایران زادگاه نخستین امپراتورى راستین وحکومتى کامل است. در اینجا نژادى یگانه مردمان بسیارى را در بر مى‏گیرد که‏فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه مى‏دارند. این امپراتورى نه همچون‏امپراتورى چین، پدرشاهى، و نه همچون امپراتورى هند، ایستا و بى‏جنبش، و نه‏همچون امپراتورى مغول، زودگذر، و نه همچون امپراتورى ترکان، بنیادش برستمگرى است. برعکس، در اینجا ملتهاى گوناگون در عین آنکه استقلال خود رانگاه مى‏دارند، به کانون یگانگى بخشى وابسته‏اند که مى‏تواند آنان را خشنودکند. از این رو، امپراتورى ایران روزگارى دراز و درخشان را پشت سر گذارده‏است و شیوه پیوستگى بخشهاى آن چنان است که با مفهوم (راستین) کشور بادولت، بیشتر از امپراتوریهاى دیگر مطابقت دارد.(۶)»

باز در جاى دیگر در فلسفه تاریخ، هگل در وصف دولت ایران مى‏نویسد: «امپراتورى ایران … امپراتورى به معناى امروزى این واژه بود، زیرا از کشورهاى‏گوناگونى فراهم مى‏آمد که هرچند به شاهنشاهى ایران وابستگى داشتند، لیکن‏فردیت و عادات و قوانین خود را حفظ مى‏کردند. قوانین عامى که وضع مى‏شددر عین آنکه براى همگان الزام‏آور بود به ویژگیهاى قومى گزندى نمى‏رساند بلکه‏حتى از آنها پشتیبانى و نگاهبانى مى‏کرد … به همان گونه که روشنایى بر همه چیزمى‏تابد و ریک را به شیوه‏اى سرشار از زندگى مى‏کند، امپراتورى ایران نیز اقوام‏بسیارى را در بر مى‏گرفت و هر یک را در خوى و منش ویژه آن ازاد مى‏گذاشت …بدین گونه درنده‏خوییها و بى‏رحمیهایى که در ستیزه‏هاى مردمان با یکدیگر رواداشته مى‏شد و کتاب پیامبران و کتاب شموئیل تورات گواه آنند، پایان گرفت.شکوه‏هاى پیامبران یهود و نفرین‏هایشان بر اوضاع موجود پیش از گشوده شدن‏بابل به دست کورش، از سیه‏روزى و تباهکارى و آشفتگى حال آنان و نیز ازسعادتى که کورش بر سراسر آسیاى غربى ارزانى داشت، خبر می‌دهد.(۷)»

در اینکه هگل تاریخ دوران هخامنشى را از منظر فلسفى خاص خودنگریسته، شکى نیست. ولى این نکته نیز درخور تأمل است که تاریخ ایران باستان‏و تفکر دینى و جهان‏بینى ایرانیان آن روزگار – بویژه دین زرتشت و زروانیگرى – نیزدر نظرگاه فلسفى وى تأثیر داشته است. به عقیده هگل، سیر تکاملى انسان وجامعه اقتضا مى‏کند که روح از طبیعت استقلال یابد، آگاهى به مرتبه خودآگاهى‏برسد، و کُلْ تعیّن و خارجیّت پیدا کند. یکى از مهمترین مراحل این سفر دراز راهگل در دین زرتشت مشاهده مى‏کند. مى‏نویسد: «درحالى که نزد هندوان روح‏به گولى و نادانى و بدفرجامى دچار است، در اندیشه ایرانى نفحه‏اى پاک مى‏وزد.روح در این حال خود را از آن یگانگى گوهرى طبیعت بیرون مى‏آورد … ]و ازحالتى که[ هنوز در برابر موضوع خود استقلال نیافته است رها مى‏کند. به سخن‏دیگر، ایرانیان باستان بر این نکته آگاه مى‏شوند که حقیقت بایدبه صورت کلیت‏باشد … نزد ایرانیان این ذات کلى عینیّت مى‏یابد و روح ایرانى به مرتبه آگاهى ازاین ذات مى‏رسد. (۸)»

مى‏دانیم که به نظر هگل، یک حرکت عظیم دیالکتیکى بر همه چیز – از مقولات فکرى گرفته تا تکامل آگاهى و سیر تاریخ – حاکم است که در آن، ضد هرچیزى آن را نسخ و فسخ مى‏کند و در عین‏حال در خود نگاه مى‏دارد و بعد به‏مرتبه‏اى بالاتر مى‏برد. انطباق این نظر با اصول زرتشتیگرى و زروانیگرى بدون‏شک بسیار شایان توجه است. هگل از اینکه بناى آیین زرتشت بر تقابل اضداد به‏ستایش یاد مى‏کند. حرکت دیالکتیکى سه بُنى در هگل – یعنى تز و آنتى‏تز و سنتز- دقیقاً بر پایه تقابل بنا شده است. پیداست که گل از فکر این تقابل در دین ایرانى‏متأثر است – ولى البته ایرادى نیز به آن مى‏گیرد و مى‏نویسد: «در دین ایرانى تضادمیان نیکى و بدى یا اهورامزدا و اهریمن به گونه‏اى است که دو ضد از یکدیگرمستقلند. در فلسفه درست برعکس این است … ولى نفس وجود این دوگانگى‏در دین ایرانى دلیل اهمیت این دین است. اینکه گوناگونى بى‏پایان چیزهاى‏محسوس و آشفتگى آگاهیهاى انفرادى و جزیى … در این تضاد ساده از میان‏برمى‏خیزد خود نشانه نیروى اندیشه است، و این نیرو در دین ایرانى آشکارمى‏شود.(۹)»

در یکى از سخنانى که از هگل نقل کردیم، دیدیم که او کورش، شاهنشاه ‏ایران و بنیادگذار سلسله هخامنشى را مى‏ستاید. اهمیت کورش گذشته از کشورگشایی‌هاى تاریخى او، از نظر تاریخى دین و فلسفه در جایگاهى است که‏ یهود براى او در یکتاپرستى قائل شده است. ستایشى که از کورش در تورات شده‏ است، حد و مرز نمى‏شناسد. در «کتاب دوم نواریخ ایام» (باب ۳۶) در تورات ‏آمده است که »خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگیخت … که خانه‏اى‏ براى وى در اورشلیم که در یهودا است بنا ]نماید[.» در «کتاب اشعیاء نبى» (بابهاى ۴۴ و ۴۵) خداوند درباره کورش مى‏گوید که «او شبان من است و تمامى ‏مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید» و باز «خداوند به مسیح خویش یعنى کورش ]مى‏فرماید[ که دست راست او را گرفتم تا به حضور وى امتها را مغلوى سازم وکمرهاى پادشاهان را بگشایم، تا درها را به حضور وى مفتوح نمایمو دروازه‏هادیگر بسته نشود، من پیش روى تو خواهم خرامید و جایهاى ناهموار را هموارخواهم ساخت و درهاى برنجین را شکسته پشت بندهاى آهنین را خواهم بریدو گنجهاى ظلمت و خزاین مخفى را به تو خواهم بخشید تا بدانى که من که ترا به ‏اسمت خوانده‏ام یهوه هستم … و دیگرى نیست و غیر از من خدایى منى».

اگر یکتاپرستى را یکى از ستونهاى اصلى تمدن عبرانى – یونانى غرب ‏بگیریم که فلسفه و اندیشه اروپا از زمان رومیان تا امروز بر آن استوار بوده است، مسلماً کورش در تشیید و تحکیم آن نقشى انکارناپذیر داشته است. در تورات در «کتاب دانیال نبى» (باب ۶)، پس از وصف خداوند با صفات «حىّ و تا تا ابدالاباد قیوم» – خدایى که «ملکوت او بى‏زوال و سلطنت او غیرمتناهى است و نجات‏مى‏دهد و مى‏رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و زمین ظاهر مى‏سازد» -تصریح مى‏شود که دانیال، پیامبر چنین خدایى، در عهد کورش بزرگ و به یارى اوبه پیروزى رسید.

صرف‏نظر از زرتشتیگرى که به اشاره و از زبان هگل درباره آن سخن گفتیم، از ادیان باستانى ایران، مهرپرستى و مانویت در غرب تأثیر دامنه‏دار و عمیق‏ گذاشتند، و بنابراین رواست از آنها بیشتر صحبت کنیم. آیین پرستش مهر یا میترائیسم از ایران به آسیاى صغیر رفت و بعد به شکل خاصى در روم و اروپا تابریتانیا گسترش یافت و تا قرن چهارم میلادى یکى از رقیبان سرسخت مسیحیت‏بود و بعضى آثار پایدار در تمدّن غربى گذاشت. هیترا در وِدا به معناى دوست وپیمان است، و مهر در فارسى به معناى دوستى و محبت و خورشید و ماه هفتم ازماههاى سال. مهر خداوند روشنى بوده و از پیمانها و مردم وفادار به پیمانهاحمایت مى‏کرده است. مهر به یارى کسانى که او را مى‏خوانند مى‏شتابد و پیمان‏شکنان را کیفر مى‏دهد، و در زمان هخامنشیان مورد ستایش و احترام بوده است.اما مهرپرستى به عنوان آیینى سرّى با تشریفات و آداب مخصوص در آسیاى‏صغیر ظاهر شد، و پرستش مهر در آن نواحى معمول بود، و مى‏دانیم که آسیاى‏صغیر گاهواره فلسفه یونان بود. چنین به نظر مى‏رسد که مهر واسطه‏اى میان‏اهورمزدا و اهریمن بوده است. به نوشته پلوتارک مورخ رومى، ایین مهرپرستى‏در ۶۷ ق م وارد ایتالیا شد. کسانى که آن را به روم بردند، سربازان رومى بودند. درقرن دوم میلادى مهرپرستى در روم و بنادر مدیترانه غربى و مستعمرات نظامى وپادگنهاى رومى در افریقا و فرانسه تا سواحل رودخانه‏هاى راین و دانوب و حتى‏بریتانیا و از خاور تا فرات منتشر شد، و کار به جایى رسید که امپراتوران و سناى‏روم براى خشنودى خاطر لشکریان و فرماندهان رومى، مى‏بایست از آن حمایت‏کنند.

گرچه پس از تشرّف امپراتور مقتدر روم کنستانتین به دین مسیح، مهرپرستى سرانجام در قرن چهارم میلادى از مسیحیت شکست خورد، اما آثار عمیق آن نه تنها در آداب و سنن عامه، بلکه حتى در مسیحیت باقى ماند و بعضاً تا امروز پابرجاست. به عنوان نمونه، در انجیل‏ها هیچ جا گفته نشده که حضرت ‏عیسى در چه زمانى متولد یا مصلوب شد. ولى در آیین مهرپرستى انقلابین (صیفى و شتوى) و اعتدالین (خریفى و ربیعى) موجب جشن و سرور وتشریفات باشکوه بود. مسیحیان اولیه چون دیدند که این آیینها آنچنان ریشه‏گرفته که درافتادن با آنها نه تنها خطرناک بلکه بى‏فایده است، دو تاریخ مهم از آن‏میان – یعنى انقلاب شتوى و اعتدال ربیعى – را در آیین خود استوار کردند. بیست‏و پنجم ماه دسامبر نزد مهرپرستان »روز تولد خورشید شکست‏ناپذیر« بود.مسیحیان آن روز را تاریخ ولادت عیسى، و روز دیگرى نزدیک به اعتدال ربیعى ‏را روز عروج او پس از تصلب، یعنى عید پاک (Easter)، قرار دادند (و باید توجه‏کرد که، به اعتقاد مهرپرستان، میثره خود با ارابه خداى خورشید به آسمانهاعروج کرد). از این گذشته، مهرپرستان در پرستشگاهها باهم غذا مى‏خوردند، وبر طبق برخى قراین، شراب نیز مى‏نوشیدند. در مراسم عشاى ربّانى در مذهب‏کاتولیک نیز تا امروز تناول نان و شراب یکى از ارکان مهم است و، بنا بر تعالیم آن‏کلیسا، درنتیجه «تبدل جوهرى (transubstantiation)»، مؤمنان را با عیسى مسیح‏متحد مى‏سازد. بحث در جزئیات اسطوره‏ها و الهیات میترائیسم از حوصله این‏گفتار بیرون است، همین قدر مى‏گوییم که مهرپرستى چه به‏تنهایى و چه درنتیجه اختلاط شدید و بارز با فلسفه افلاطون (بویژه تعلیمات او در دو رساله جمهورى وتیمائوس) آثار پایدار در اندیشه فلسفى غرب باقى گذاشت.

دومین آیین بزرگ ایرانى که منشأ تأثیر قوى در غرب شد، مانویت بود.مانى، بنیانگذار یکى از پرنفوذترین ادیان جهان باستان، درحدود ۲۱۶ میلادى‏در بین‏النهرین به دنیا آمد، و گفته مى‏شود که تبارش، لااقل از سوى مادر، به ‏شاهزادگان پارتى مى‏رسید. اساس دین او بر جدایى مطلق عالم نور از عالم ‏ظلمت، خیر از شر، و روح از ماده است. دین مانوى یکى از ادیان گنوسیک یا عرفانى است که رستگارى انسان را در حصول معرفت روحانى و سعى دروصول به آن از راه دورى و نجات از عالم ماده مى‏داند. رهایى آدمى از جهان‏میسر نمى‏شود مگر با ریاضت. مانى خویشتن را خاتم سلسله‏اى دراز از پیامبران‏بزرگ مى‏دانست که از آدم شروع مى‏شد و به بودا و زرتشت و عیسى مى‏رسید. اومعتقد بود ادیان گذشته نیز گرچه ادیان حقیقى بوده‏اند، ولى چون محدود به‏مکان و زبان و قوم خاصى بوده‏اند، لذا تأثیر محدود داشته‏اند، و بعلاوه‏پیروانشانبتدریج از حقیقت اصلى دور شده‏اند. بنابراین، او رسالت خویش را ابلاغ پیامى غالمگیر به همه جهانیان مى‏دید، و هم او و هم جانشینانش سعى‏بلیغ در تبشیر و گسترش آیین و درآوردن همگان به کیش خود داشتند و در این راه‏از هیچ کوششى ازجمله ترجمه کتابهاى مانوى به زبانهاى دیگر و مسافرت ومباحثه و احتجاج دریغ نمى‏کردند.

مانویت در آغاز با مانعى در امپراتورى ایران روبرو نبود و شاهان ایرانى به‏آن روى خوش نشان مى‏دادند. ولى روحانیون زرتشتى سخت از آن کینه به دل‏ داشتند. عاقبت در عهد بهرام ساسانى مانى دستگیر و پس از ۲۶ روز محاکمه‏ محکوم به مرگ شد. ولى دین او به سرعت رو به گسترش نهاد و از غرب به ‏امپراتورى روم و مصر و شمال افریقا رسید (و چنان که مى‏دانیم یکى از بزرگترین ‏آباء کلیسا، آگوستینوس قدیس، که در شمال افریقا مى‏زیست، در جوانى مانوى ‏شد و مدتى به آن کیش باقى بود). دامنه آن در غرب تا فرانسه و اسپانیا گسترش‏یافت و پیروانش پرستشگاههایى در آن نواحى تأسیس کردند. در شرق، مانویت‏در قرن هفتم میلادى در ترکستان پا گرفت و تا قرن نهم دین رسمى ترکان‏اویغورى بود و از آنجا به چین نفوذ کرد و تا هفتصد سال بعد در آن سرزمین‏وجود داشت.

دین مانى گرچه در قرن هفتم میلادى بظاهر از اروپاى شرقى برافتاد، ولى ‏عناصرى از آن همچنان زنده ماند و در قرون بعدى به صورت فرقه‏هاى ارتدادى مسیحى در برابر کلیساى کاتئلیک و کلیساى ارتدکس قد علم کرد. یکى از این ‏فرقه‏ها بوگومیلیستها در بلغارستان بودند که از قرن دهم تا پانزدهم میلادى در بسیارى از ایالتهاى آسیایى و اروپایى بیزانس ازجمله صربستان و بوسنى و هرزگوین فعالیت داشتند. تعالیم محورى این فرقه از جهت قول به ثنویت مطلق و انکار تجسّد مسیح و محرماتى مانند ممنوعیت ازدواج و خوردن گوشت و شراب و کلاً هرگونه تماسى با عالم ماده، به تعالیم مانوى شباهت تام داشت.فرقه دیگر، آلبیگائیان در جنوب فرانسه بودند که گرچه بمراتب بیش از مسیحیت‏از مانویت متأثر بودند، کلیساى کاتولیک انان را بدعت‏گذار تشخیص داد و پس ازمبارزات طولانى سرانجام در قرن چهاردهم میلادى موفق به قلع و قمع ایشان شد. اهمیت تاریخى این فرقه‏ها – بویژه آلبیگائیان – گذشته از رساندن پیام مانى به‏غرب، در بدعت‏گذارى و مقابله با کلیساى مادر بود که به فاصله‏اى نه‏چندان ‏دراز، راه را براى مارتین لوتر و ظهور مذاهب پروتستان هموار کرد، و آن واقعه‏اى ‏بود که اندیشه و فلسفه غرب را در قرنهاى بعد از بیخ و بن تکان داد.

پس دیده شد که تا پیش از اسلام، کنش و واکنش فکرى بین ایران و غرب ‏بیشتر بر مبناى سیطره اندیشه‏هاى دینى و کیهان شناختى ایرانى صورت‏ مى‏گرفت، هرچند البته نفوذ اندیشه‏هاى یونانى و مسیحى در متفکران دینى این‏ سرزمین نیز بویژه در اواخر آن دوران شایان توجه است.

آنچه به فلسفه اسلامى معروف است از حدود قرن نهم میلادى تحت تأثیر دو عامل عمده آغاز به نشو و نما کرد: نخست مجادلات متکلمان، و دوم افکار یونانى و مسیحى و آثار آنها در برخى مسائل اساسى – مانند جبر و اختیار، قدرت ‏و عدل کامله الاهى، و نسبت خداوند با عالم مخلوق. بزرگترین تأثیر را افلاطن وارسطو و فلوطین در حکماى اسلامى گذاشتند. البته دانشمندان ایرانى حتى ‏پیش از اسلام از فلسفه یونانى بویژه ارسطو متأثر بودند. به نوشته یکى از مورّخان‏ معاصر: «در پاره‏اى از کتب پهلوى اصطلاحات فراوان علمى موجود است و این ‏اصطلاحات که غالباً قابل تطبیق بر اصطلاحات فلسفى یونانى خاصه حکمت‏ارسطو است، مى‏رساند که تنها به وسیله عیسویان ایرانى علوم یونانى پذیرفته وبه زبان سریانى ادا نشده است، بلکه زرتشتیان نیز به این کار مبادرت کرده و زبان‏پهلوى را با معادل آوردن بسیارى اصطلاحات فلسفى یونانى ثروتمند ساخته‏بودند … یکى از مشاهیر عیسویان ]در عهد ساسانى[ پولس ایرانى (PersaPaulus) رئیس حوزه ایرانى نصیبین است که کتابى مشتمل بر بحث درباره منطق‏ارسطو به سریانى براى خسرو انوشیروان نوشت و در آن نسبت به اثبات وجودواجب و توحید و سایر نظرهاى فلاسفه به برترى روش حکما بر اهل ادیان اشاره‏کرد … معلمین کلیساهاى نسطورى در ایران … چون به آثار ارسطو توجه داشتنددر کلیساهاى خود در ایران … با قوت بسیار به تحقیق در روش این استاد یا شرّاح‏اسکندرانى او توجه کردند … مجاهداتى که پیش از خسرو انوشروان (۵۷۹- ۳۱م) شده بود در برابر توجه او به علوم فاقد اهمیت است. این پادشاه که هم‏فرمانروایى مدبر و هم سردارى شجاع بود به حکمت نیز علاقه داشت و از فلسفه افلاطون و ارسطو آگاه بود و ترجمه این دو استاد را مى‏خواند.(۱۰)»

چنانکه اشاره شد، واسطه نقل فلسفه و علوم یونانى به جهان اسلام، مترجمانى بودند که از اواخر قرن هفتم میلادى آغاز به کار کردند و کارشان در اواخر قرن نهم به حد اعتلا رسید. علوم یونانى از پنج طریق وارد جهان اسلامى ‏شد: از طریق نسطوریان، یعقوبیان، ایرانیان زرتشتى در مدرسه جندیشاپور، مدرسه حرّان، و یهودیان. هشتاد سال پس از سقوط دولت اموى قسمت زیادى‏از تألیفات ارسطو و شاهان اسکندرانى و بسیارى از کتب جالینوس و برخى از مکالمات افلاطون به عربى ترجمه شد. به نوشته دکتر ابراهیم مدکور، «مسلمانان این میراث عظیم انسانى را از شش زبان گرفتند: عربى، سریانى، پهلوى، هندى، لاتین و یونانى.(۱۱)»

آغاز حقیقى نهضت ترجمه از عهد ابوجعفر منصور خلیفه عباسى بود که ‏شهر بغداد را ساخت. پس از او، مأمون در ۸۳۲ میلادى مرکزى براى ترجمه به‏وجود آورد که بیت‏الحکمه نامیده مى‏شد، و گروهى را براى جمع‏آورى کتب‏ سودمند به هند و ایران و قسطنطنیه فرستاد. کتابهایى که ترجمه شد، هم مربوطبه علوم عملى مانند طب و حساب و کیمیا بود، و هم علوم نظرى همچون ‏طبیعیات و مابعدالطبیعه و دین، و هم تورات و انجیل‏ها و کتب مانوى و مزدکى، از راه این ترجمه‏ها، مسلمانان با اندیشه‏هاى بعضى از فلاسفه پیش از سقراط وهمچنین مکتبهاى فلسفى بعد از ارسطو، بویژه اهل مکتب اسکندریه، آشناشدند. اما آنچه تأثیر دوران‏ساز در فلسفه اسلامى داشت این بود که ارسطو را ازراه تعالیم مفسران اسکندرانیو چند کتابى که به غلط به او منسوب شده بود، شناختند. به نوشته دى‏بور «اجمالاً باید گفت که سریانیان و مسلمین فلسفه را ازجایى آغازکردند که آخرین حکماى یونان به پایان آورده بودند، یعنى از جایى که‏حکماى مکتب نوافلاطونى به شرح کتب ارسطو پرداختند.(۱۲)»

عامل مؤثر دیگر در فلسفه اسلامى چند کتاب بود – مانند کتاب التفاحه و کتاب ربوبیت یا اثولوجیا – که حکماى اسلامى به غلط آنها را از ارسطو مى‏پنداشتند. اثولوجیا بخصوص در متفکران مسلمان تأثیر عمیق گذاشت. این ‏کتاب درواقع بخشى از نه‏گانه‏ها یا تاسوعات فلوطین بود که با تعالیم اسکندر افرودیسى به‌هم درآمیخته بود و تأثیر آن بخوبى در فارابى و ابن سینا و ابن رشد مشهود است. فلوطین عقل را وسیله حصول معرفت و موجودى کلى مى‏شماردکه همه کائنات در آن منحل و از آن صادر مى‏شوند. قسمت اوّل این نظریه،یونانى است، ولى قسمت دوم آن به‏رغم برخى شباهتها به فلسفه رواقى، داراى‏ریشه‏هاى غیریونانى است. علاقه جزیى به‏کلى در نزد فلوطین همان وحدت‏عرفانى است که ذات جزیى در کلى منحل مى‏گردد، نه ارتباط عقلى چنانکه ‏افلاطون و ارسطو و رواقیان مى‏گفتند. فلوطین پس از تحصیل فلسفه یونان باسپاهیان گوردیانوس امپراتور روم به ایران آمد و به حکمت ایران و هند علاقه‏مندشد و بویژه تحت تأثیر عقاید ایرانیان در آیین مهرپرستى یا میترائیسم قرار گرفت. در مهرپرستى موجودى برتر وجود دارد که سرچشمه نور جهان است و به جهان‏ ماده نور مى‏افکند و تاریکیها را روشن مى‏کند. حکماى اسلامى نیز چنین ‏اندیشه‏اى داشتند و این فکر را به فلسفه مسیحى در قرون وسطى داخل‏کردند.(۱۳)

فلوطین نه تنها حکمت، بلکه تصوف اسلامى را نیز تحت تأثیر قرار داد. تصوف اسلامى در آغاز راه اخلاق و دین گام مى‏زد و داعیه‏هاى فلسفى نداشت. «ولى طولى نکشید که به صورت مذهبى فلسفى درآمد – یعنى همزوجى از آیین‏ گنوسى و مانوى با صبغه افلاطونى جدید. نخستین کسى که فلسفه را واردتصوف کرد، ذوالنون مصرى بود … نیکلسون ثابت مى‏کند که بیشتر آراء ذوالنون‏با آنچه در کتب دیونوسیوس آمده که مبدأ تصوف مسیحى در قرون وسطا شمرده‏ مى‏شود، همانند است. دیونوسیوس در تاریخ تصوف مسیحى و اسلامى تأثیر عمیق داشته است.» به عقیده او، معرفت به خداوند فقط با صفاى دل و رهایى از بند دنیا و اتصال به نور الهى امکان‏پذیر و به یارى عقل ناممکن است. این‏گونه‏سنان و آرایى که از تاسوعات فلوطین اقتباس و، چنانکه گفتیم، به غلط از آنِ‏ارسطو دانسته شد «پاره‏اى از عقاید را در میان مسلمانان رواج داد که اسلام با آنهابیگانه بود و مذاهب فیض و اشراق و ادریه (گنوسى) و غیبت از خود، در بین‏مسلمین شناخته و رایج گردید.(۱۴)» البته درمورد عوامل مؤثر در نشو و نماى‏تصوف اسلامى و مسیحى، به سرچشمه‏هاى مختلف مى‏توان رجوع کرد، ولى به‏عقیده دو تن از پژوهندگان معاصر عرب، عامل مهمى که مغفول مانده و غالباً به‏مکتب اسکندریه منسوب گشته، عامل اشراق است که عنصرى ایرانى و زرتشتى‏است و مسلمانان آن را با حکمت افلاطونى درآمیختند.(۱۵)

در این مختصر بیش از این مجال سخن از تصوف نیست، و اکنون باید بپردازیم به اندیشه فلسفى در اسلام. چنان که اشاره کردیم، فلسفه اسلامى از مجادلات کلامى منشأ گرفت. به‏طور کلى در مکتب کلامى عمده وجود داشت. اوّل مکتب معتزله یا عقلیان که قائل به اختیار براى آدمى و وحدت ذات وصفات الهى بودند و مى‏گفتند عقل مستقلاً قادر به تشخیص درست از نادرست‏است، هرچند وحى نیز مؤید تشخیص عقلى است. درمقابل، اهل سنت وجماعت تقریباً با کلیه‏عقاید معتزله مخالف بودند و ایشان را به انسان‏محورى‏متهم مى‏کردند و سرانجام موفق به دفع و سرکوب آنان شدند. با این حال، بارقه‏آراء معتزلى باقى ماند و نهضت عقلى در اندیشه فلسفى اسلامى را همچنان‏فروزان نگه داشت. فلسفه اسلامى گرچه در قالب آمیزه‏اى از فلسفه ارسطویى ونوافلاطونى پس از گذر از صافى شارحان آتنى و اسکندرانى یونانى‏مآب ارسطوشکل گرفت، ولى حکماى اسلامى براى سازگار ساختن آن با تعالیم دین خود،دو مفهوم اساسى در آن وارد کردند که یکى ممکن‏الوجود و واجب‏الوجود بود ودیگرى مفهوم نبوت. از این که بگذریم، کیهان‏شناسى عمومى آنان با همان طرح‏عمومى مطابقت داشت که از یونانیان به ارث برده بودند.

در شرق جهان اسلام، دو اختر تابناک سپهر فلسفى، دو فیلسوف نامدار ایرانى فارابى و ابن سینا بودند. فارابى در کیهان‏شناسى و روانشناسى تقریباً یکسره تابع ارسطو بود (البته به‏استثناى نظریه صدور یا فیضان که منشأ نوافلاطونى و ایرانى داشت)، ولى در نظریات سیاسى عمدتاً دو رساله بزرگ ‏افلاطون، جمهورى و قوانین، را با تغییراتى براى منطبق ساختن تعالیم فیلسوف ‏یونانى با اوضاع و احوال عصر خویش، اساس قرار مى‏داد. در نوشته‏هاى فارابى ‏تصویرى تمام نما از جهان‏بینى مکتب اسلامى مى‏بینیم. خدا در قله هستى و معادل «اَحَد» در فلسفه فلوطین و علت اول نزد ارسطو است، و عقل اول از او منشأ مى‏گیرد. در اینجا متأسفانه فرصت شرح و بیان نظریه فیضان بر طبق آراء فارابى نیست. همین قدر اشاره مى‏کنیم که، به عقیده او، عالیترین سعادت براى ‏آدمى پرورش قوه خردورزى است که در نتیجه عمل عقل و هم، یا عقل فعال، برآن قوه حاصل مى‏شود و حاصل آن تفکر است. کسى داراى صلاحیت اداره ‏جامعه است که علاوه بر فضایل عملى، از فرزانگى فلسفى نیز بهره‏مند باشد، و چنین فرزانه‏اى همانا پیامبر است و وضع اصول و قوانین مؤدى به سعادت‏بشرى تنها از او ساخته است. نظریات سیاسى فارابى نه‏تنها در کلیات، بلکه دربعضى از جزئیات نیز از نظریه سیاسى افلاطون اقتباس شده است. پیامبرفرمانرواى فارابى همان حاکم حکیم افلاطون است که فرمان مى‏دهد و از هیچ‏موجود بشرى فرمان نمى‏برد، و در زیر او سایر لایه‏هاى اجتماعى است وبالاخره لایه تحتانى مرکب از افرادى که فقط فرمان مى‏برند و صلاحیت‏فرمانروایى بر هیچ کس را ندارند.

دومین حکیم بزرگ ایرانى عالم اسلام ابن سینا است که به اجماع اکثر قریب به اتفاق مورّخان و صاحب‏نظران مهمترین، نوآورترین، و نیرومندترین ‏فیلسوف مسلمان از آن زمان تاکنون بوده است. نهضت فلسفى شرق اسلام با ابن‏سینا به بارورى کامل رسید که بانى منسجم‏ترین و ظریفترین و جامعترین نظام‏ فلسفى قرون وسطى بود. افکار او در فلسفه مدرسى جهان مسیحیت تأثیر عمیق‏ داشت و در جهان اسلام هنوز یکى از ارکان آموزش فلسفى در مراکز دانش سنتى ‏اسلامى است. شاید دلیل بقاى حیرت‏انگیز نفوذ او در حوزه‏هاى علمیه تا امروز کوششهاى عمیق وى براى آشتى دادن خردگرایى یونانى با اصول عقاید اسلامى‏ بوده است.

محور مابعدالطبیعه ابن سینا، تقسیم وجود به ممکن و واجب است، و او براى صورت‏بندى این نظریه که تأثیر آن هنوز در فلسفه شرق و غرب دیده‏ مى‏شود، بین ماهیت و وجود تمایز بارز قائل شد. اساس تفکیک ماهیت از وجودبنا به رأى شیخ‏الرئیس، در نظریه ارسطویى حرکت و نظریه نوافلاطونى فیضان‏گذاشته شده است. ولى ابن سینا براى رسیدن به نتیجه مطلوب ناچار بود هم درنظریه فیضان و هم در نظریه ارسطو در باب ماده و صورت تغییرات اساسى واردکند. اشکال نظریه ارسطو این بود که نمى‏گفت چرا باید چیزها از قوه به فعل‏درآیند؛ نظریه فیضان گرچه یک وجود و یک حرکت عام رو به بیرون را مفروض‏مى‏گرفت و بظاهر مسأله فعلیّت را حل مى‏کرد، اما وجه عقلى براى آن به دست‏نمى‏داد. ابن سینا سه عامل اصلى (ماده و صورت و وجود) به اضافه وجودواجب را به عنوان اساس آن حرکت مفروض گرفت و، به عقیده خود، مسأله راحل کرد. ولى شاید بزرگترین نؤآورى او در فلسفه، ابداع نظریه شهود عقلى و»حس باطن« و استوار کردن جایگاه وحى و عقل نبوى و اهمیت قوه متخیّله درخردورزى بود که بعدها فلاسفه غربى عمیقاً از آن متأثر شدند.

تفصیل ظرافتهاى فکرى حکماى اسلامى و مجادلات متکلمان با ایشان ودستاوردهاى درخشان علم کلام درنتیجه این احتجاجات، متأسفانه در حوصله‏این مقال نمى‏گنجد، تعرّضات متشرّعان به حکما سرانجام موجب عقب‏نشینى‏فلسفه به سنگر تصوف شد. متأثر از عقاید صوفى وحدت وجودى معروف، ابن‏عربى (۱۱۶۵ – ۱۲۴۰ میلادى)، حکیم شیعى ایرانى، صدرالدین شیرازى، درعهد صفویه (قرن هفدهم) مکتبى بنیاد نهاد که آراى ابن سینا و معتقدات شیعه وعرفان عقلى سهروردى و ابن عربى همه در آن دخیل بودند. اما شاید بزرگترین‏خدمت حکماى اسلامى به فلسفه این بود که در طى هزار سالى که در تاریخ اروپا به «اعصار تاریک» (Dark Ages) معروف است، میراث گرانقدر فیلسوفان یونان راترجمه و حفظ کردند و در حدّ توان به غناى آن افزودند، و سپس پس از طلوع‏مجدد آفتاب علم و فلسفه در غرب، به متفکران اروپایى انتقال دادند – هرچندارزش این خدمت عظیم آنا – بویژه ایرانیان – تا امروز آن‏گونه که شایسته بوده، شناخته نشده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱٫ دکتر کتایون مزداپور، «از اسطوره تا تاریخ و از تاریخ تا اسطوره»، همشهرى، ۲۰ آبان ۱۳۷۸٫
۲٫ دکتر بدرالزمان قریب «پژوهنده‏اى نوآور»، همشهرى، ۲۰ ابان ۱۳۷۸٫
۳٫ همان.
۴٫ هگل، عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، صص ۳۰۱ – ۳۰۲٫
۵٫ همان، صص ۳۰۳ – ۳۰۴٫
۶٫ همان.
۷٫ همان، صص ۳۱۲ – ۳۱۱٫
۸٫ همان، ص ۳۰۶٫
۹٫ همان، ص ۳۰۸٫
۱۰٫ دکتر ذبیح‏اللَّه صفا، تاریخ ادبیات در ایران، صص ۹۵ – ۱۰۵، چاپ ششم، تهران، ۱۳۴۷٫
۱۱٫ حناالفاخورى و خلیل الجو، تاریخ فلسفه در جهان اسلامى، ترجمه عبدالمحمّد آیتى، چاپ دوم، ۱۳۵۸، تهران، صص ۳۳۲ – ۳۳٫
۱۲٫ همان، صص ۳۳۳ – ۳۷٫
۱۳٫ همان، صص ۹۳-۹۴ و ۳۳۷٫
۱۴٫ الفاخورى و الجو، صص ۲۵۳-۵۴٫
۱۵٫ همان، ص ۲۵۵٫