بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش

بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۸-۱۴ ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی موثر است. این تحقیق با شیوه نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش انجام گردید. برای انجام تحقیق آزمودنی های گروه گواه و آزمایش هر کدام ۳۰ نفر بودند، که گروه گواه، از بین دانش آموزان دبیرستان شاهد و گروه آزمایش از بین دانش آموزان ورزشگاه هفتم تیر بابل به روش تصادفی ساده انتخاب گردید، سپس میزان فشار روانی آزمودنیها از طریق پرسشنامه فشار عصبی که شامل ۴۰ سوال می باشد، مورد آزمون قرار گرفت، و بعد در مرحله آزمایش متغیر مستقل «مشارکت ورزشی» شامل آموزش و تمرین مهارتهای فوتبال، طی دوماه و نیم، ۳ جلسه در هفته و هرجلسه به مدت ۷۰ تا ۹۰ دقیقه اجرا گردید تا تاثیر آن بر متغیر وابسته «فشار روانی» بررسی گردد. در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های حاصل از آزمون t استودنت استفاده شد و این نتایج به دست آمد:

الف) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نگردید ۰/۰۵) (p.

ب) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده گردید ۰/۰۵) (p.

ج) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نگردید ۰/۰۵) (p.

د) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده گردید ۰/۰۵) (p.

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و ماشینی شدن جوامع، اگر چه خدمات ارزنده ای برای بشر به ارمغان آورده اما عوارض متعددی را در برداشته است. یکی از این عوارض کاهش تحرک و فعالیت بدنی می باشد. کم تحرکی سلامت جسمی و روانی انسان را مورد تهدید قرار داده و زندگی انسان را به طور چشمگیری دچار اختلال می سازد.

انرژی روانی نمی تواند از انرژی جسمانی جدا باشد و خستگی، دلسردی، کمبود تمرین و ناتوانی در تصمیم گیری به هم ارتباط دارند. عکس قضیه نیز صادق است. یعنی شرایط متناسب به ترقی و تعالی منتهی می شود. مهارت باعث ایجاد اعتماد می گردد و دارا بودن آمادگی جسمانی گام بزرگی به سوی داشتن آمادگی روانی است.

بیان  مسئله

با توجه به اینکه شرکت در فعالیتهای ورزشی اغلب تاثیر درمانی برکودکان و نوجوانان که دچار اختلال عاطفی و یا معلولیت رشدی هستند. دارد. و همچنین کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان از طریق ورزش این فرصت را بدست می آورند که ارتباطات جسمی و روانی و اجتماعی خود را تقویت نمایند. برهمین اساس تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است  که آیا مشارکت در یک فعالیت ورزشی نسبتا بلند مدت باعث تغییر فشار روانی در دانش آموزان ورزشکارمی گردد. البته انتخاب رشته ورزشی فوتبال بدلیل تمایل و کشش دانش آموزان به رشته فوق در استان مازندران بیشتر است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در عصر حاضر کم تحرکی باعث بروز بسیاری از بیماریهای روانی و بالعکس ناراحتی روانی سبب بروز علائم جسمانی می شود. لذا مشارکت ورزشی تاثیر درمانی برکودکان و نوجوانان می گذارد. به همین دلیل است که گروه زیادی از مردم پس از کار و تلاش خسته کننده شغلی، ساعات فراغت خود را صرف این گونه فعالیت ها می کنند حتی افرادی که از موضوعی دچار تاثر و غم هستند، جهت کاهش ناراحتی های روانی به ورزش می پردازند.

به موازات توسعه تکنولوژی ، کم تحرکی و بی حرکتی اجبارا به انسانها تحمیل گشته است. در نتیجه سلامت و تندرستی جسمی و روانی آنان دستخوش مخاطره شده است در این موقعیت حساس ورزش کردن در یک محدوده زمان معین می تواند شرایط بدنی را دوباره احیاء کند و تعادل و توازن روانی برقرار سازد. (تندنویس. ۱۳۷۱).

ادبیات و پیشینه تحقیق

مک ماهان[۱] (۱۹۹۰) در مورد فوائد تمرینات بدنی مطالعات زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید که تمرینات هوازی شدید، موجب بهبود و پیشرفت زیاد در عزت نفس و کاهش افسردگی می شود (به نقل از حبیبیان، ۱۳۷۹).

اسکلتون و همکاران [۲] (۱۹۹۱) طی تحقیق نقش درجات کمربند تکواندو را بر سطح پرخاشگری کودکان ۱۱-۹ ساله بررسی کردند. نتایج این تحقیق آشکار نمود که همراه با رشد و بالا رفتن سطوح رزمی، میزان پرخاشگری کاهش پیدا می کند دلیل این امر در طول مدت تمرینات رزمی تکواندو می توان یافت.

بروک و هایم [۳] (۱۹۹۶) پژوهش مقدماتی در مورد ۱۶ کودک مبتلا به آسم به عمل آوردند و نتیجه گرفتند افرادی که در ورزش شرکت داشتند، خودپنداری مثبت تری داشتند و دچار اضطراب کمتری بودند و با بیماری خود بهتر کنار می آمدند تا کسانی که در فعالیت های ورزشی شرکت نداشتند (به نقل از شاملو، ۱۳۷۸).

نورا و همکاران [۴] (۱۹۹۵) در طی تحقیقی پیشرفت معنی دار ۱۳ تا ۱۴ درصد توان هوازی و کاهش دردهای مفصلی و تغییرات مثبت در افسردگی و اضطراب را بعد از ۱۲ هفته تمرین هوازی مشاهده کردند و در تحقیق دیگری (۱۹۹۷) برنامه هوازی ارتقای ۱۰ تا ۲۰ درصد آمادگی قلبی – تنفسی با کاهش موثر افسردگی، اضطراب و خستگی و تنش را، گزارش دادند.

کوکس و کالین [۵] (۱۹۹۸) طی تحقیقی گزارش دادند اعتماد به نفس و اجرای مهارت ها حرکتی  رابطه خطی وجود دارد یعنی هرچه مهارت های حرکتی با کیفیت بالاتری اجرا شود اعتماد به نفس نیز افزایش  می یابد . (به نقل از نمازی زاده و نقوی، ۱۳۸۱).

زیبری (۱۳۷۳) وضعیت خلق و خوی شخصیتی یک گروه منتخب از ورزشکاران نخبه را با یک گروه از غیرورزشکاران مورد مقایسه قرار داد نتایج وی نشان داد که در متغیرهای خشم- خصومت، قدرت- فعالیت و خستگی – بی حالی تفاوت بین دو گروه معنی دار بود ولی در متغیرهای تنش- نگرانی و سردرگمی – بهت زدگی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد.

صاحب الزمانی (۱۳۷۴) دانش آموزان غیرورزشکار ۱۳ الی ۱۵ ساله را به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم نموده و با گروه کنترل سه ماه تمرین کاراته انجام داد به این نتیجه رسید که تمرین کاراته به مدت سه ماه در کاهش پرخاشگری دانش آموزان مثبت است.

مزینی (۱۳۷۴) میزان افسردگی از دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد که میزان افسردگی در دختران غیرورزشکار بیشتر از دختران ورزشکار بوده است. ورزش به دلیل ماهیت ضد افسردگی در ایجاد روحیه شاداب در افراد بسیار موثر است.

الله قلی پور (۱۳۷۶) پرخاشگری جوانان ورزشکار رشته های بسکتبال، کاراته و بوکس را با جوانان غیرورزشکار را مورد مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید که اختلاف معنی داری بین پرخاشگری ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود دارد.

حبیبیان (۱۳۷۹) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه میزان استرس (فشار روانی) دانشجویان دختر ورزشکار با غیرورزشکار انجام داد به این نتیجه رسید که دانشجویان دختر ورزشکار استرس کمتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار داشتند.

هدف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر می باشد. و اهداف اختصاصی عبارتند از:

۱- تعیین میزان فشار روانی آزمودنی ها قبل از شرکت در یک دوره آموزش و تمرین فوتبال.

۲- تعیین میزان فشار روانی آزمودنی ها بعد از شرکت در یک دوره آموزش و تمرین فوتبال.

۳- آزمـون فـرضیه اثر نـاشی از مشـارکـت ورزشی (فوتبال) برکاهش فشار روانی آزمودنی ها.

فرضیه تحقیق

جهت دست یابی به هدف تحقیق فرضیه زیر مطرح گردید تا مورد آزمون قرار گیرد.

مشارکت ورزشی (فوتبال) بر کاهش فشار روانی آزمودنی ها تاثیر معنی داری دارد.

روش تحقیق

در این پژوهش با توجه به اینکه هدف، بررسی اثر مشارکت ورزشی با فشار روانی دانش آموزان می باشد، لذا این تحقیق بصورت نیمه تجربی و با طرح تحقیق دو گروهی، یعنی گروه های گواه و آزمایش با انجام پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است.

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

۳۰ نفر از آزمودنی گروه گواه از بین ۱۲۰ نفر دانش آموز ۱۴ تا ۱۸ سال دبیرستان شاهد با میانگین سنی ۶۶/۱۵ و ۳۰ نفر از آزمودنی گروه آزمایش از بین ۱۲۰ نفر دانش آموز شرکت کننده در کلاس های فوتبال پسران ۱۴ تا ۱۸ سال ورزشگاه هفتم تیر بابل با میانگین سنی ۲۶/۱۵ به روش تصادفی ساده گزینش شدند و تحت بررسی قرار گرفتند.

ابزار پژوهش

ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل دو پرسشنامه :

۱- پرسشنامه مشخصات فردی

۲- پرسشنامه اندازه گیری فشار روانی شخصی بوده است.

روش جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات و توزیع پرسشنامه که از اواسط آبان تا اواخر دی ماه (۱۳۸۳) به مدت دو ماه و نیم ادامه داشت. محقق با حضور مستقیم و با هماهنگی های انجام شده در اولین جلسه برای اجرای پیش آزمون پرسشنامه را در بین دانش آموزان گروه گواه و آزمایش توزیع و پس از تکمیل آن توسط آزمودنی ها جمعی آوری شد. البته قبل از توزیع پرسشنامه از هر دو گروه مصاحبه به عمل آمد که براساس اظهاراتشان هیچ یک در فعالیت منظم ورزشی شرکت نداشتند. برهمین اساس گروه‌آزمایش در مدت سی و دو جلسه و هر جلسه به مدت ۷۰ تا ۹۰ دقیقه به تمرین و آموزش مهارتهای فوتبال پرداختند و در آخرین جلسه یکبار دیگر برای اجرای پس آزمون پرسشنامه در بین دو گروه توزیع گردید و پس از تکمیل آن توسط آزمودنی ها جمع آوری شد.

تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به اینکه این پژوهش به صورت نیمه تجربی و با طرح تحقیق دو گروهی، یعنی گروه های گواه و ازمایش با انجام پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه فشار روانی بعد از نمره گذاری به صورت کمی تبدیل شده و از طریق آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t استودنت) مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ۱- آماره های پیش آزمون در گروه گواه و آزمایش

آماره

گروه

X N S T
گواه ۲۹۳ ۳۰ ۷۷/۹ ۵۲/۳  

۴۹۵/۰

آزمایش ۲۷۸ ۳۰ ۲۷/۹ ۲۷/۴

براساس نتایج بدست آمده از جدول ۱، چون مقدار t مشاهده شده (۴۹۵/۰) از مقدار بحرانی جدول (۶۷۱/۱) در سطح الفای ۵% کوچکتر است، بنابراین فرض صفر رد نمی شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین میانگین نمرات پیش آزمون گروه گواه و آزمایش، مورد تایید قرار نمی گیرد. پس تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و آزمایش در مرحله پیش آزمون از نظر آماری معنی داری نمی باشد.

جدول ۲- آماره های پس آزمون در گروه گواه و آزمایش

آماره

گروه

X N S T
گواه ۲۸۱ ۳۰ ۳۷/۹ ۳۹/۳  

۳۳۸/۲

آزمایش ۲۱۷ ۳۰ ۲۳/۷ ۶۷/۳

براساس جدول ۲، چون مقدار t مشاهده شده (۳۳۸/۲) از مقدار بحرانی جدول (۶۷۱/۱) در سطح آلفای ۵% بزرگتر است، بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین میانگین نمرات پس آزمون گروه گواه و آزمایش، مورد تایید قرار می گیرد. پس تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و آزمایش در مرحله پس آزمون از نظر آماری معنی داری می باشد.

جدول ۳- آماره های گروه گواه در پیش آزمون و پس آزمون

آماره

گروه

X N S T
پیش آزمون ۲۹۳ ۳۰ ۷۷/۹ ۵۲/۳  

۷۴۷/۰

پس آزمون ۲۸۱ ۳۰ ۳۷/۹ ۳۹/۳

براساس جدول ۳، چون مقدار t مشاهده شده (۷۴۷/۰) از مقدار بحرانی جدول (۶۹۹/۱) در سطح آلفای ۵% کوچکتر است، بنابراین فرض صفر رد نمی شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه مورد تایید قرار نمی گیرد. پس تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات فشار روانی پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه، از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

جدول ۴- آماره های گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون

آماره

گروه

X N S T
پیش آزمون ۲۷۸ ۳۰ ۲۷/۹ ۲۷/۴  

۱۶۹/۴

پس آزمون ۲۱۷ ۳۰ ۲۳/۷ ۶۷/۳

براساس جدول ۴، چون مقدار t مشاهده شده (۱۶۹/۴) از مقدار بحرانی جدول (۶۹۹/۱) در سطح آلفای ۵% بزرگتر است، بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش مورد تایید قرار می گیرد. پس تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات فشار روانی پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش، از نظر آماری معنی دار می باشد.

نمودار ۱- میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس ازمون

همانگونه که در نمودار ۱- مشاهده می شود میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب (۷۷/۹و۳۷/۹) و گروه آزمایش (۲۷/۹ و ۲۳/۷) بوده است.

بحث و نتیجه گیری:

در پژوهش حاضر به بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان پرداخته شده است. نتایج به دست آمده و محاسبه میانگین نمرات فشار روانی آزمودنی ها و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t نشان می دهد که مشارکت ورزش (فوتبال) برکاهش فشار روانی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد که با اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار می گیرد.

برهمین اساس نتایج این تحقیق با تحقیقات حبیبیان (۱۳۷۹)، صاحب الزمانی (۱۳۷۴)، مزینی(۱۳۷۴) و کوکس (۱۹۹۸) همسو می باشد.

شرکت در فعالیت های ورزشی علاوه براینکه یک ابزار ارزشمند برای سلامت جسمانی است رابطه نزدیکی با سلامت روانی دارد بویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری های روانی دارد. به نظر می رسد علت کاهش فشار روانی کمتر دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه گواه فعالیت های منظم جسمانی آنان باشد که باعث می شود خصوصیات جسمانی و روانی افراد مورد تعدیل قرار گیرد. ورزش کردن باعث تخلیه هیجانات و نشاط شادابی خاصی می گردد و می تواند بعنوان عاملی در جهت کاهش اختلافات روانی مورد استفاده واقع شود.

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق

۱- مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند باعث کاهش فشار روانی گردد بنابراین، شایسته است مسئولین تعلیم و تربیت در رشد و تعالی آن در سطح مدارس اقدام نمایند.

۲- با توجه به اینکه هدف و برنامه ریزی منظم باعث افزایش انگیزه به مشارکت ورزش دانش آموزان ورزشکار می گردد، لذا مسئولان و مربیان تعلیم و تربیت باید توجه خاص به آن بنمایند.

پیشنهادهایی به محققین دیگر

۱- تحقیقی مشابه با این تحقیق در رده های مختلف سنی دانش آموزان ورزشکار انجام گیرد.

۲- تحقیقی مشابه با این تحقیق روی دختران انجام گیرد.

۳- فشار روانی دانش آموزان ورزشکار رشته های مختلف ورزشی ارزیابی گردد.

منابع

۱-  الله قلی پور، م. ۱۳۷۷٫ مقایسه میزان پرخاشگری بین جوانان ورزشکار رشته های بسکتبال، کاراته، بوکس و غیرورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۲- تندنویس، ف. ۱۳۷۱٫ دویدن. چاپ اول. تهران. دفتر امور فرهنگی و اجتماعی و ورزش های همگانی.

۳- حبیبیان ، م. ۱۳۷۹٫ مقایسه میزان استرس(فشار روحی) دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۴- زبیری، م. ۱۳۷۳٫ مقایسه وضعیت خلق و خوی شخصیتی یک گروه منتخب از ورزشکاران نخبه با یک گروه غیر ورزشکاران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

۵- شاملو، س .۱۳۷۸٫ بهداشت روانی چاپ سیزدهم. تهران. انتشارات چهر.

۶- صاحب الزمانی، م. ۱۳۷۴٫ بررسی اثر یک برنامه سه ماهه کاراته بر روی میزان پرخاشگری نوجوانان دانش آموز شهرستان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس.

۷-مزینی، هـ. ۱۳۷۴٫ بررسی میزان پراکندگی افسردگی در دو گروه دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های سبزوار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۸- نمازی زاده، م. نقوی ، ف. ۱۳۸۱٫ مجله دانش و پژوهش. شماره ۱۱ و ۱۲ اصفهان (خوراسگان) انتشارات نقش مانا.

۹- وست، د.پوچر، ج. ۱۳۷۵٫ مبانی تربیت بدنی ورزش . ترجمه آزاد. چاپ تهران انتشارات نور حکمت.

۱۰- Noreau. L. & etal. (1997). “Dance- based exercise propram in reheumatioid arthritis”, American journal of physical medicine & rehabelitation. 76 (2).

۱۱- Skelton, L. dennis Michael, A. (1991). Aggressive Behavior as a function of teakwondo Rnking Percptual and motor skills.Vol.72, pp: 175-182.

[۱]- Mac Mahone

 Skelton etal- [2]

 Brock and Hime- [3]

   Noreau etal-[4]

 Cox and Kalyn- [5]