دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر کارورزی کارآموزی کامپیوتر در هلال احمر گزارش کارآموزی رشته حسابداری در هلال احمر دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر گزارش کارآموزی جمعیت هلال احمر دانلود گزارش کارآموزی هلال احمر گزارش کار کارآموزی هلال احمر

Manager at Crescent

 

گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر
فهرست مطالب
فصل اول-آشنايي با مكان كارآموزي
مقدمه:
تاريخچه ي نهضت بين المللي صليب سرخ
کميته بين المللي  صليب سرخ :
وظايف کميته بين المللي  صليب سرخ
فدراسيون بين المللي صليب سرخ  و هلال احمر
هدف کلي فدراسيون
وظايف فدراسيون :
جمعيت هاي ملي  هلال احمر  يا صليب سرخ
اهداف جمعيت هاي ملي
شرايط  به رسميت  شناختن  يک جمعيت  از نظر داخلي
شرايط به رسميت شناختن  جمعيت هاي ملي  توسط  کميته بين المللي  صليب سرخ و هلال احمر
شرايط به عضويت در آمدن يك جمعيت در فدراسيون بين المللي  جمعيت هاي هلال احمر
جمعيت هلال احمر  جمهوري اسلامي ايران
اهداف جمعيت
وظايف  جمعيت
تشكيلات  جمعيت هلال احمر ايران
1- سازمان امداد و نجات
2- سازمان داوطلبان
3- سازمان جوانان
4-سازمان تداركات پزشكي
1-                              معاونت درماني و توانبخشي
2-                              اداره كل امور بين الملل
6-مركز آموزش و تحقيقات
اهداف اين مركز
تاريخچه سازمان جوانان صليب سرخ
تاريخچه سازمان جوانان هلال احمر
اهداف سازمان جوانان
سيا ست هاي سازمان
( تاريخچه  اهداف و وظايف  صليب سرخ و هلال احمر )
وظايف اعضاي جمعيت
عناوين گروههاي بشر دوستانه
(خدمات داوطلبانه)
تعريف داوطلب:
ويژگي هاي يك داوطلب
انواع داوطلب
تعريف خدمت داوطلبانه
ضرورت و اهميت خدمات داوطلبانه
داوطلبي در امور خاص
مواردي كه داوطلبان براي انجام  خدمات داوطلبانه  بايستي انجام دهند ؟
اعضاي هر گروه داوطلب براي انجام يك خدمت داوطلبانه بايد داراي چه خصوصيات مشتركي باشند ؟
داوطلبي در مركز خاص  چيست ؟
انواع خدمت د اوطلبانه  در يك مركز خاص
يك داوطلب  براي آشنايي بيشتر با يك مركز خاص  چه بايد بكند ؟
داوطلبي در موارد خاص  چيست :
تفاوت داوطلبي در موارد خاص  با داوطلبي در مراكز خاص
( كار گروهي)
واژه گروه
تعاريف گروه
ويژ گي هاي يك گروه
خصوصيات يك گروه كاري
انواع گروه از نظر سازماني
انواع گروها از نظر شفيع آبادي
ويژ گي ها و خصوصيات مشترك گروهها
علل جذب  افراد در گروهها
عوامل جذب فرد به گروه از نظر  كارت رايت
گروه ها براي اعضاي خود چه كار مي كنند ؟
چه عواملي  بر گروهها تاثير مي گذارند
تعريف هنجارها در گروه
مراحل اصلي  در تشكيل و راه اندازي  گروه
مراحل پيشرفت گروه
تعريف نقش و انواع نقش در گروه
ويژگي هاي گروههاي كارآمد (اثر بخش )
نكات مهم براي تشكيل يك تيم :
تعريف تيم
تفاوت تيم و گروه
تكنيك هاي  تصميم گيري گروهي
نقاط قوت  تصميم  گيري هاي گروهي
نقاط ضعف  تصميمات گروهي
تعريف عضو  شاخه دانش آموزي  هلال احمر مدارس
اهداف و وظايف  شاخه  دانش آموزي  هلال احمر
اهداف
وظايف
وظايف عضو  در شاخه دانش آموزي هلال احمر
خط مشي  عمومي گروههاي  چهارگانه  در جهت ارائه خدمات امدادي
خط مشي اجرايي گروه تسكين الام بشري
خط مشي اجرايي گروه تامين  احترام به انسانها
خط مشي  اجرايي گروه حمايت از زندگي و سلامت انسا نها
خط مشي اجرايي  گروه صلح و دوستي
اصول كمك هاي اوليه  و امداد رساني
تعريف كمك هاي اوليه
تعريف امداد گر و تكنسين
نقش و وظايف  امداد گر  در صحنه  آسيب
خصوصيات امدادگر
فصل دوم -بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
مبانی مديريت استراتژيك منابع انسانی
تعريف
جنبه‌های مديريت منابع انسانی
1. جنبه‌های سخت (Hard Version of HRM)
2. جنبه‌های نرم (Soft Version of HRM)
اهداف HRM
اهداف جزئی و خاص
ويژگيهايی از مديريت منابع انساني
چند تذكر
فعاليت‌های اصلی مديريت منابع انساني
1ـ سازمان
2ـ روابط شغلی
3ـ تامين منابع انسانی
4ـ مديريت عملكرد
6ـ مديريت پاداش
7ـ روابط كاركنان
موضوعهاي پرسنلي در منابع انساني
نقش درحال تغيير منابع انساني
چالشها

نتيجه گيري

مهمترين وظائف مديريت منابع انساني عبارتند از :
منابع تامين نيروي انساني
محاسن و معايب تامين نيرو از داخل و خارج
جدول شماره يك
جايگزينهاي كارمنديابي
طراحي و اجراي نظام ارتقاء و انتصاب
مزاياي برنامه ريزي نيروي انساني
دلايل تغييرات محيطي
مميزي وضعيت
– تجزيه و تحليل محيطي
1ـ محيط اقتصادي
2- محيط اجتماعي
3- محيط سياسي
4- محيط قانوني
5- محيط جغرافيائي
6- محيط فرهنگی
7- محيط تکنولوژيکي
8- محيط کاري
ارزيابي سازماني
1- رسالت يا اهداف اساسي سازمان
2- جو سازماني
3- منابع
4- ساختار سازماني
روشهاي پيش بيني نيروي انساني
برآورد منابع انساني در دسترس
نيروي انساني در تعالي سازمانی
منابع انساني در مدل تعالي سازماني
فرآيندها و زيرفرآيندها
فصل سوم-نتيجه گيري و پيشنهادات


مقدمه:
كشور ايران  به علت  ا ينكه  در مسير  سلسله  جبال  آلپ هيماليا  قرار دارد  يكي از  مناطق مهم زلزله خيز دنيا  محسوب مي شود و به همين  جهت  اكثر  شهرهاي مهم  كشور و به خصوص  تهران يعني  مركز مهم سياسي و اقتصادي  ميهن اسلامي  در معرض خطر  جدي زلزله  مخرب و ويرانگر  قرار دارند و نيز عدم  رعايت  مقررات  ايمني  در ساخت  و ساز ها اين خطرات را به صورت  تصاعدي افزايش داده است و استفاده  بي رويه از منابع  طبيعي و تخريب  جنگلها و عدم التزام به مراعات  مسائل  زيست محيطي –بسياري از مناطق كشور را در برابر خطر  سيل  آسيب  پذير  ساخته است و به همين  نحو  خطر طوفان –صاعقه و ساير  حوادث  غير مترقبه  كه افزون بر سي مورد مي شود جدي و قابل تامل است . بنا بر  همين مقولات  كشور ايران جزء  ده كشور  حادثه خيز  مهم  دنيا  تلقي  مي شود . از بديهيات  مسلم آن است  كه پيشگيري  قبل از وقوع حادثه  امري ضروري و ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه  مي باشد .

 جمعيت هلال احمر  جمهوري اسلامي ايران  به عنوان موسسه اي امدادي و عام المنفعه كه از تجربيات  نزديك به هشتاد سال فعاليت برخور دار است در امر قبل از حادثه –عمده فعاليت خود را به موضوع  (آمادگي )و( آموزش  كمك هاي اوليه ) متمركز  نموده است  و معتقد است كه مردم بايد باور كنند كه ( حادثه خبر نمي كند ) و شعار  جمعيت هلال احمر  آن است  كه (در هر خانواده  ايراني  حد اقل  يك  نفر  آموزش  ديده  وجود داشته باشد )بر همين اساس  كليه امكانات خود را براي آموزش  همگاني  بسيج نموده است . 

نهضت بين الملي صليب سرخ  و هلال احمر  تشكيلاتي  بين المللي است  كه وظيفه  اصلي آن  كمك رساني  به افراد آسيب ديده  از حوادث  طبيعي و غير طبيعي و همچنين  ارائه خدمات بشر دوستانه  به افراد د آسيب پذير  جامعه مي باشد .

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات