دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات پروژه مالی مخابرات پروژه مالی حسابداری مخابرات پروژه مالی اداره مخابرات پروژه کارآموزی کارشناسی حسابداری مخابرات پروژه حسابداری شرکت مخابرات پروژه حسابداری در مخابرات سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات امور مالی مخابرات ایران

Accounting System Company Contacts

 

سيستم حسابداري شركت سهامي مخابرات

مقدمه
همراه باپيشرفت سايه علوم وفنون حسابداري نيز درسالهاي اخير درجهت ارائه اطلاعات دقيقتر وكمكهاي مؤثر تر به مديران و برنامه ريزان دجار تغيير وتحول فراواني شده است .


درحال حاضر باتوجه به تاثير مهمي كه عمليات ومحاسبات حسابداري دربرنامه ريزيهاي سازمانهاوتصميم گيري مديران داردآموزشي آن ازاهميت ويژهاي برخورداراست وبنده بخاطر اينكه بتوانم دراين پروژه خود به اين مهم اشاره اي داشته باشم سيستم حسابداري شركت سهامي مخابرات استان اردبيل رامورد تحقيق وبررسي خود قرارداده ام تا چگونگي ارتباط بتن واحدهاي اداري وبه چگونگي عمليات حسابداري دراين شركت بطور روشن و واضح اشاره اي داشته باشم تا دانشجويان عزيزي كه مطالب درج شده دراين پروژه رامطالعه مي كنند به نحوه احسن آنها راياري دهدواندكي هم كه شده بردانش علم وآگاهي اين عزيزان بيفزايد.


فصل اول
واحدبودجه
سيكل كامل بودجه
سيكل بودجه

فصل دوم
واحد دفتر داری
حسابداري دفترداري
حسابداري انبار
برگ تقاضاي كالا
صورتمجلس تحويل كالا به انبار
انبار كالاي ارسالي ازمخابرات ايران
انبار كالاي اسقاط
انبارگرداني
وجوه قابل تبديل به سرمايه
حساب سرمايه
بستن حسابها موقت
بستن حسابهاي دائمي
انواع دارائي وچگونگي محاسبه استهلاك
دارائيهادرحال تكميل
استهلاك دارائيهاي ثابت
مثال 1: روش خط مستقيم
مثال 2: روش نزولي
خروج دارائي ثابت ازجريان استفاده


فصل سوم
واحد پرداختيها
انشعابات
پيش پرداخت هاي جاري وسرمايه اي
حسابهاي دريافتي غيرتجاري
موجودي نقدي
حساب واسناد پرداختي تجاري وغيرتجاري
هزينه ها

فصل چهارم
واحد دريافتيها
درآمد
چگونكي سيستم مركز
مراكز مخابراتي روستائي يا كارگزاران
درآمدهاي حاصل ازتلفنهاي همگاني شهري وبين شهري (راه دور)
كدهاي درآمدي شركت مخابرات وماهيت آنها
وصوليها(واريز قبوض تلفن توسط مشتركين )
مهلت واريز بدهي اعلام شده درقبوض توسط مشتركين واقدامات شركت درموارد عدم واريز بموقع درآمدحاصل ازمراكز بهره برداري به دفاترمخابراتي روستايي وشهري 10202-10201
شكل ثبت قبوض تلفن بشرح زير انجام مي شود
حسابهاي انتظامي وطرف حساب انتظامي
حسابهاي دريافتي تجاري
حساب جاري استان
حساب پيش دريافت ازمشتريان

فصل پنجم
واحدمميزي
مراحل انجام هزينه
مواردكلي وضروري درضميري اسناد
تعميرات اتومبيلها
اسناد هزينه تعميرات اتومبيلها بايد داراي مشخصات زير باشند
مراحل انجام كارپرداخت علي الحسابها (آب وبرق وگاز،….)
موردديگر قابل توجه به هنگام پرداخت علي الحسابها
ضميري اسناد سوخت

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات