دانلود پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها

دانلود پروژه مالی انبارداری سیستم حسابداری در شهرداری ها خرید پروژه مالی خرید پروژه مالی حسابداری خرید پروژه مالی رشته حسابداری فروش پروژه مالی حسابداری خرید اینترنتی پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شهرداری دانلود سیستم حسابداری شهرداری مقاله سیستم حسابداری شهرداری پروژه حسابداری شهرداری

Municipal Accounting Project

 

سیستم حسابداري در شهرداري‌ها

مقدمه:
مدير امور مالي كه طبق مادة 79 قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا تغيير او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .


در شهرداريهاي كوچك و متوسط ممكن است به ذيحساب مذكور كه كلية كارهاي مالي را رؤسا و يا به كمك تعدادي كارمند انجام مي دهد عنوان رئيس حسابداري اطلاق شود .


وظائف مسئول امور مالي كه در معيت شهردار ذيحساب ميباشد به طور معمول در شهرداريهاي متوسط و بزرگ به قرار زير است :
الف ـ تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن عمليات مذكور .
ب ـ تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه و تفريغ بودجه سالانه و بررسي و تأييد آنها .
ج ـ بررسي و كنترل كيفيت اجراي بودجه .
د ـ راهنمائي كاركنان مالي در اجراي مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .
شركت در جلسات مناقصه و مزايده و هيأت عالي معاملات و انجام ساير تـكاليفي كه طبق آئين نـامة معاملات شهرداري بـعهدة مدير امـور مـالي
محول است .


بررسي قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازين حقوق مالي .
امضاي چكها و اسناد پرداخت بعنوان يكي از امضاء كنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداري .
امضاي مكاتبات مربوط به امور مالي در حدود مقررات مربوط .
اعمال اختياراتي كه از طرف شهردار در عقد قراردادها و ايجاد تعهد يا تشخيص يا صدور حواله به عهدة او محول مي شود .تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداري و پيمانكاران و مذاكره با آنها در امور مالي و معاملات شهرداري .در شهرداريهاي بزرگ ممكن است به تناسب حجم كارهاي مالي بتعداد مورد لزوم حسابدار و كارمند در دفتر مدير امور مالي براي همكاري و كمك به او گمارده شود .


فهرست

مقدمه
بخش اول : سازمان مالي شهرداري ها
1ـ بودجه و اعتبارات
2ـ درآمد
3 ـ حسابداري
4 ـ خزانه
5 ـ تداركات يا كارپردازي
6 ـ حسابرسي داخلي
7 ـ اموال
8 ـ شعب و تعداد كاركنان امور مالي

بخش دوم : سرفصل حسابهاي دفتر كل و دفتر معين
دفتر معين درآمد
دفتر معين هزينه

بخش سوم : حسابداري اموال
ادارة امور اموال شهرداري
ثبت اموال در دفاتر
تهية گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر
استهلاك اموال

بخش چهارم : سازمان و طرز گردش كار حسابرسي در شهرداريها
1ـ انتخاب مدير مالي يا رئيس حسابداري
2 ـ انتخاب حسابرس داخلي
3ـ تشكيل گروه حسابداران متخصص
4ـ واحد حسابرسي شهرداريها در وزارت كشور

بخش پنجم : حسابرسي داخلي
برنامة حسابرسي
پرسشنامة حسابرسي
در مورد اموال و ماشين آلات
در موارد اوراق بهادار وساير سرمايه گذاريها
در مورد وجوه نقدي و حساب جاري
در مورد حسابهاي دريافتي ( بدهكاران ) و اسناد دريافتي
در مورد موجوديها
درمورد خريدها
در مورد پيش پرداخت بيمه
در مورد اسناد پرداختي
در مورد حسابهاي پرداختي ( بستانكاران )
در مورد درآمد ها
درمورد حقوق و دستمزد
در مورد هزينه ها

بخش ششم : برنامه و فعاليتها
طبقه بندي درامد شهرداري ها و شمارة قرارداري آنها
لزوم رعايت فهرستهاي طبقه بندي و شماره هاي قراردادي آنها
مبنا قرار دادن برنامه در تنظيم بودجه
حقوق
طريقه پرداخت مساعده
اضافه كار
محدوديتهاي تراز عمليات
مراحل كشف اشتباهات
چگونگي اصلاح اشتباهات در دفاتر
عمليات حسابداري پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين
نحوه پرداخت
عمليات حسابداري سپرده ها (حسابهاي مستقل براي وجوه سپرده)
عمليات حسابداري درآمد و هزينه اختصاصي (حسابهاي مستقل براي درآمد و هزينه اختصاصي)
عمليات حسابداري بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي
صورت مغايرت بانكي
تعريف صورت مغايرت

دانلود پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات