دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق

دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق امور مالی در صنعت برق پروژه مالی اداره برق صورت مالی شرکت برق پروژه مالی حسابداری شرکت برق حسابداری صنعت برق حسابداری شرکت برق حسابداری در صنعت برق پروژه حسابداری اداره برق سیستم حسابداری اداره برق کارآموزی حسابداری شرکت برق حسابداری اداره برق حسابداری در شرکت برق کارآموزی حسابداری اداره برق

Project Finance Power Industry

 

وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ، يكي از اركان اصلي پاسخگويي مديران اجرايي و از نيازهاي اساسي تصميم گيران اقتصادي و از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند .

اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي ، هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابر اين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري به عنوان ضوابط معتبر ، تضمين كيفيت مطلوب صورتهاي مالي است . روح حاكم در تدوين استانداردهاي حسابداري ايجاد الزاماتي در جهت ارائه شفاف نتايج عملكرد واحدهاي اقتصادي در قالب اطلاعات مالي است .

حسابداري مستقل صورتهاي مالي ،ارزيابي‌رعايت‌استانداردهاي حسابداري

در صورتهاي مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعايت اين استانداردها و در نهايت معيار اعتبار صورتهاي مورد اشاره در زمينه اطلاعات مالي مي باشد .

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………… 5
مقدمه: ………………………………………………………………………………….. 6
تاريخچه : ……………………………………………………………………………….. 9
ويژگيهاي صنعت برق : ………………………………………………………………… 11
زمان بري زياد در اجراي پروژه ها : ………………………………………………… 12
ضرورت تداوم تأمين برق : …………………………………………………………… 12
نظارت و كنترل : ……………………………………………………………………… 12
انحصار : ………………………………………………………………………….. 13
آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق…………………. 13
اجراي سياستهاي عدم تمركز : ………………………………………………………………. 14
هزينه يابي : ………………………………………………………………………….. 14
توجه به منابع و فروش برق : ………………………………………………………………… 14
حذف بخشهاي اماني و خدماتي……………………………………………………………… 15
ظرفيت سازي : ………………………………………………………………………. 15
تفكيك فعاليت هاي برق……………………………………………………………………….. 15
اقدامات انجام شده در زمينه بهره برداري: ……………………………………………….. 15
تشكيل شركت هاي توزيع نيروي برق : ………………………………………………….. 16
تشكيل شركتهاي پشتيباني فني مانند تعميرات و تأمين قطعات : ………………… 16
اقدامات انجام شده در زمينه توسعه : ………………………………………………………. 17
« صنعت برق در برنامه هاي عمراني »……………………………………………………. 19
صنعت برق در برنامه دوم عمراني : ……………………………………………………….. 20
صنعت برق در برنامه سوم عمراني : ………………………………………………………. 22
تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي : ……………………………………….. 25
فصل دوم………………………………………………………………………… 28
تبصره هاي مربوط به وظايف شركتهاي دولتي : ……………………………………….. 29
بند « الف » تبصره 15 : …………………………………………………………….. 31
استانداردهاي حسابداري : …………………………………………………………………….. 34
ثبت تأسيسات برق بر اساس قيمت تما م شده : ……………………………………….. 34
حسابهاي معين تأسيسات برق : …………………………………………………………….. 40
2 – تأسيسات توليد برق با نيروي آب : ………………………………………………….. 42
فصل سوم……………………………………………………………………………. 45
تناوب تجديد ارزيابي : …………………………………………………………………………. 48
تعيين مبلغ تجديد ارزيابي : …………………………………………………………………… 49
فصل چهارم…………………………………………………………………………… 50
مدلهاي نقدينگي در مديريت مالي صنعت برق . ………………………………………. 51
چرخه نقدي در بخش توزيع برق و شيوه هاي بهبود بخشيدن به آن : …………………. 54
حسابداري وجوه نقد در شركت هاي برق : …………………………………………….. 56
كنترل هاي داخلي وجوه نقد در شركتهاي برق منطقه اي……………………………. 59
راهبري متمركز وجوه در صنعت برق – ديسپاچينگ وجوه : ……………………… 60
1 ـ تعريف راهبري متمركز وجوه : ……………………………………………………….. 61
2 ـ انواع راهبري متمركز وجوه در صنعت برق : ……………………………………… 61
الف : راهبري متمركز وجوه منطقه اي : ………………………………………………….. 62
هدفها ي گزارشگري در برنامه ريزي : …………………………………………………… 64
انواع گزارشهاي نقدينگي : ………………………………………………………. 65
نكات مورد توجه در حساب سپرده ويژه : ……………………………………………….. 66
فصل پنجم……………………………………………………………………………. 68
هزينه ها در صنعت برق………………………………………………………………………… 69
تخصيص و تسهيم : ……………………………………………………………………………. 70
فصل ششم………………………………………………………………………………… 72
هدف از ترخيص و طبقه بندي اطلاعات در صورتهاي مالي : …………………….. 73
بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق : ………………………………………………… 75
نقاط ضعف و قوت نسبت هاي مالي : ……………………………………………………. 76
روند نسبت هاي نقدينگي : ………………………………………………………………….. 78
نسبت هاي مالي در صنعت برق : ………………………………………………………….. 80
نسبت هاي مالي : …………………………………………………………………….. 81
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پايين نسبت هاي مالي در صنعت برق……………… 86
رويداد هاي بعد از تاريخ ترازنامه : …………………………………………………………. 89
صورت سود (زيان) انباشته : ………………………………………………………………….. 90
صورت گردش وجوه نقد : …………………………………………………………………… 94
جريان ورود و خروج وجه نقد : ……………………………………………………………. 94
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي……………………………………………………………. 100
سرمايه : ………………………………………………………………………………….. 103
اندوخته قانوني………………………………………………………………………. 104
ساير اندوخته ها…………………………………………………………………… 105
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي……………………………………………………………. 107
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي……………………………………………………………. 108
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي……………………………………………………………. 110
هزينه هاي توزيع و فروش : ………………………………………………………………….. 114
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي……………………………………………………………. 117

دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]