گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه بیماری های گیاهی دانلود گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی تاریخچه مبارزه بیولوژیک گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک دانلود گزارش کاراموزی گیاه پزشکی دانلود کارآموزی گیاهپزشکی مبارزه بیولوژیک با آفات مبارزه بیولوژیک با شته مبارزه بیولوژیک با کنه مبارزه بیولوژیک کلاسیک مبارزه بیولوژیک با ساس

Insectrium and Herbal Medicine Clinic


موضوع : گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی

فهرست مطالب

مراحل انجام شده در انسكتاريوم 1

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثير آن 1

ميزبانهاي مهم براكون براي تكثير انبوه 2

گونه هاي مهم زنبور براكون در ايران 2

نحوه پارازيت كردن زنبور براكون 2

روش پرورش و تكثير انبوه زنبور براكون 3

بيد آرد Ephestia kuhniella 4

مشخصات ظاهري 4

زيست شناسي پروانه بيد آرد Ephestia kuhniella 4

پرورش و تكثير انبوه پروانه بيد آرد در آزمايشگاه 5

پرورش و تكثير انبوه زنبور و پارازيتوئید براكون 6

شرايط رهاسازي زنبور براكون 7

زنبورهاي تريكوگراما 7

مشخصات مرفولوژيكي زنبور 7

1- پرورش پروانه بيد غلات 8

2- پرورش پروانه بيد آرد 9

پرورش زنبور تريكوگراما 10

كرم ساقه خوار ذرت 11

زيست شناسي 12

مبارزه 12
دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت 13

5- رهاسازيهاي تداخل نسل آخر فصل 15

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت استان خوزستان 15

دستورالعمل مبارزه بيولوژيك با كرم ساقه خوار برنج 16

6- رهاسازي زنبور براي كنترل نسل اول ساقه خوار برنج 17

7- ارزيابي هاي رهاسازي انجام شده نسل اول 17

8-رهاسازي زنبور براي كنترل نسل دوم كرم ساقه خوار
18 9-ارزيابي نسل دوم 18

دستورالعمل واگذاري انسكتاريوم ها و كارگاه هاي دولتي بصورت پيمان توليد در استانها و تعيين سهميه توليد زنبور تريكوگراما براي بخش خصوصي 19

دستورالعمل رهاسازي حشرات مفيد زنبورهاي تريكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگي

مراحل اجرائي اين برنامه به شرح ذيل خواهدبود 21

توضيحات تكميلي
21

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع گوجه فرنگي استان خوزستان 22

رهاسازي بر عليه نسل دوم كرم قوزه در روي پنبه و تداخل نسل 23

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي (تريكوگراما و براكون) در مزارع سويا 24

رهاسازي زنبور براكون درمیان بوته های سويا 25

بررسي تاثير عوامل كنترل طبيعي رهاسازي شده 26

مراحل انجام شده شده در كلينيك بيماري هاي گياهي شناسي با انواع محيط هاي كشت 26

محيط كشت Kings 27

محيط كشت پوان 27

تهيه ي روش محيط كشت kings 28

تهيه ي محيط كشت نوترينت آگار NA 28

تهيه محيط كشت PDA 28

نحوه ي ريختن محيط كشت درون بتري 29

تهيه ي سوسپانسيون باكتري 29

تستهاي تشخيص سودوموناس 30

تست اكسيداز 30

تست گرم 30

تست H2O2 كاتالاز 31

تست H2 31

تست سيب زميني 32

 

گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات