گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مخابرات دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مخابرات دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره مخابرات گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره مخابرات

GSM-WLL

 

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.
ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال1101قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.


تلگراف وموس : درسال 1844اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال1238صورت گرفت. در سال1255علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط  ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.
پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال1876درشهربوستون مرکز تلفن 21مشترکه راه اندازی کرد.
اولین باردرایران بین سالهای 65 -1264شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.
درگرگان درسال1344مخابرات گرگان با2000شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.
درآبان1352به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.
درسال 1374با توجه به گسترش فعالیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ 1/11/74باتصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ11/11/74توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است

دانلود گزارش کار آموزی کامپیوتر شرکت مخابرات استان گلستان
آشنایی با شبکه GSM و WLL
کارآموزی در شرکت مخابرات
گزارش کارآموزی مخابرات
گزارش کارورزی مخابرات

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی1

آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن2

تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان 4

ساختار شرکت مخابرات استان 4

محصولات تولیدی 6

فرآیند تولیدی خدماتی6

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز7

اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access 8

آشنایی با سوئیچ9

سوئیچ مخابراتی چیست9

انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس 11

تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای11

مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای13

سوئیچهای نرم افزاری15

نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری16

آشنایی با موبایل17

ارتباط رادیویی سیار 17

تاریخچه مخابرات سیار17

تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار 17

سیستم های سیار در جهان 18

سلول 19

انواع آنتنها 19

نسبت C/I در سیستمهای سلولی19

شبکه GSM20
ساختار جغرافیایی شبکه21

ناحیه تحت پوشش شبکه22

کانالها 23

روشن شدن واحد سیار28

تقاضای ثبت نام 28

فراخوانی 28

تقاضا برای برقراری مکالمه 28

بررسی ساختار شبکه GSM29

موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll 31

آشنایی با WLL GSM 32

چارت سازمانی مرکز WLL36

فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL 37

شرح انجام کار 38

شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39

شرح وظایف پرسنل کشیک NSS39

بررسی عملکرد سیستم 44

تهیه گزارشات ترافیکی45

امور جاري 46

امورآينده46

تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود: 47

فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات : 48

نتیجه گیری49

فرم گزارش پیشرفت کار آموزییک 50

فرم گزارش پیشرفت کار آموزیدو51

فرم گزارش پیشرفت کار آموزیسه52

 

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات