دانلود مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری

دانلود مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری مقاله حمل و نقل و ترافیک شهری مقاله حمل و نقل درون شهری دانلود مقاله حمل و نقل شهری پروژه تحقیق مقاله در مورد حمل و نقل شهری مقاله در مورد حمل و نقل درون شهری مقاله مدیریت حمل و نقل شهری مقاله حمل و نقل شهری pdf

Transportation and Urban Design

 

تحقیق نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری چشمها ارتباط تنگاتنگي با مغز دارند و غالباً سرنختوسعه پشتيباني يا پشتيباني به طور ساده به اين معنا است كه سابقه جهاني هيچ توسعة اجتماعي يا اقتصادي نبايد به محيط زيست آسيب برساند. اين فكر از مرحله سياسي جهاني در دهة سوم قرن بيستم گسترش يافت كه تاكنون ن

چكيده:
اين متن در واقع يك ديد جهاني از پشتيباني كه در مورد شهرها صورت مي‎گيرد آماده مي نمايد. آن بيان مي دارد كه بسياري از توافقات در حال رشد هستند از جمله طراحاني كه نگهداري يك اساس عالي را براي يك برنامه‌ريزي كلي و براي پيچيدگي هاي يك جامعة در حال ساخت آماده مي نمايند. اگرچه مخالفتهاي روشني در رابطه با توزيع و انتشار آن و در رابطه با چگالي و تراكم شهرها و زيرساختهاي حمل و نقل وجود دارد. بعضي راه حلهاي مفيد هم دنبال خواهد شد.
مقدمه:
توسعه پشتيباني يا پشتيباني به طور ساده به اين معنا است كه سابقه جهاني هيچ توسعة اجتماعي يا اقتصادي نبايد به محيط زيست آسيب برساند.
اين فكر از مرحله سياسي جهاني در دهة سوم قرن بيستم گسترش يافت كه تاكنون نيز در قسمتي از جامعه به چشم مي خورد. پشتيباني همة قوانين و شغلها و حرفه ها را تغيير مي‎دهد و پيچيدگيهاي بسياري را در رابطه با اين كه چگونه مردم براي آيندة خود پيش بيني كنند را توسعه مي‎دهد. (Pezzoli, 1997) . تقاضا جهت برنامه‌ريزي شهرها پر از جذابيت و بحث و مجادله است.
منشأ برنامه‌ريزي منطقه اي و شهري به طور محكم مربوط است به خواستن ايجاد توسعه در محيط زيست و ايجاد آيندة بهتر. نگرش Ebenzer Howard و Patrick Geddes و Lewis Mumford همه ريشه در اين مطلب دارد كه نياز به اين است كه شهري سبز داشته باشيم. امروزه طراحان بسياري وجود دارد كه از نگهداري و پشتيباني براي استدلال اين كه چرا آنها در حال برنامه‌ريزي راههايي كه انجام مي دهند هستند. اين متن سعي بر آن دارد كه راههايي را كه پشتيباني شكل مي‎دهد تا چگونه برنامه‌ريزي صورت گيرد را به اثبات مي رساند و تفاوتهايي كه در طراحان مشاهده مي‎شود مربوط به توسعة پشتيباني مي باشد، اين مسائل مرتبط به نگهداري است كه طراحان تعيين مي‌كنند.
    اين كه اين مسئله تا چه اندازه ضروري است كه از چهارچوب برنامه‌ريزي كلي استفده شود و مراحل برنامه‌ريزي چگونه بايد با جامعه و چشم اندازهاي جامعه در حال ساخت شروع گردند.
    مسائلي كه طراحان را تقسيم مي‌كند.
    ديد طراحان در رابطه با اندازة شهرها چگونه است.
    ديد طراحان در رابطه با تراكم و وابستگي به ماشين و ديد طراحان در رابطه با سرمايه گذاري زيرساختهاي حمل و نقل چگونه است بعضي از راه حلها در رابطه با اين مسائل سعي و تلاش خواهد شد.
مفهوم پشتيباني
توسعة پشتيباني توسط كميسيون Brundtland در سال 1977 بعد از اين كه به آنها وظيفة راه حل اختلافات جهاني آشكار بين توسعه و محيط زيست داده شد ( 1987و WCED). آنها به اين نتيجه رسيدند كه امكان‌پذير است كه جهان را به توسعه برسانيم به همان صورتي كه محيط زيست به توسعه مي رسد اگر:
    ملتهاي با درآمد بالا مسئوليت و وظايف خود را در رابطه با كاهش مصرف منابع طبيعي با گام برداشتن در جهت مراحل توسعه، توسعه تقسيم ملتهاي با درآمد اندك به آنها كه بيشتر نياز دارند. در اين صورت رشد جمعيت ثابت خواهد و سوء استفاده از منابع طبيعي به آساني انجام خواهد شد.
    همه ملتها نياز به  اين دارند كه توسعه را به عنوان هدف جامعه ببينند بنابراين توسعه بايد بصورت ذاتي و به خودي خود مراحل را از پايين به بالا به انجام برساند.
    همه حرفه ها و قوانين نياز به تنظيم و دسترسي يكپارچه و كلي بيشتري دارند. اگر پشتيباني تبديل به يك متغير واقعي گردد تأكيد اين صفحه بر اين مي‎باشد كه در چهارچوب تفكر نسبت به توسعه پشتيباني و نگهداري تفاوتهاي واضحي وجود دارد. كه در اين تفاوتها برنامه ريزان راههاي نگهداري را پيشنهاد مي‌كنند. به طور كلي شرايط به صورت يك سري مسائل و مطالب بحث برانگيزد شديد ديده نمي‎شوند و به حساب نمي آيند و در حقيقت به صورت يك پيمان منطقه اي محكم مي‎باشد.
پيمان و موافقت نامه: چهارچوب هاي كلي نگري و پردازش برنامه هاي جديد در طي نگهداري:
ديك در سال 1988 پيشنهاد داد كه نگهداري و پشتيباني يك مفهوم يا راهكار مي‎باشد كه مفهوم آن دعوت به يك تئوري يا نظريه برنامه‌ريزي و به صورت برنامه‌ريزي رايج و متداول مي‎باشد. (تئوري برنامه‌ريزي رايج). زيرا برنامه‌ريزي اوليه،‌ اصولاً از اصول اجتماعي مدرنيته تبعيت مي‌كند. در اين شيوه و ديدگاه، مدرنيسم در ارتباط با رشد و توسعه، بستگي به افزايش منابع قابل استفاده، پشتوانه هاي اقتصادي،‌ متخصصان برنامه ريز و كارشناسان ماهر دارد. تعداد كمي از برنامه ريزان از عقيده و نظر جديد مدرنيسم در هزارة جديد حمايت مي‌كنند و بانك جهاني نيز به نظر مي رسد با اين مفهوم و راهكار پايه اي كه بيانگر نحوه توسعه نگهداري و وديدگاه نسبت به آن مي‎باشد موافق است. (1999)به خصوص در مناطقي كه پيمان منطقه اي وجود داشت و ظهور كردند نياز به يك چهارچوب برنامه‌ريزي نوين و كلي نگري در رابطه با آن و همچنين نياز به پردازش برنامه هاي دقيق و حساس جامعه اي مي‎باشد.
چهارچوب هاي كلي نگري:
اصول برنامه‌ريزي كه در بالا اشاره شد مي‎تواند در شهرها به صورت كاربردي باشد. اگرچه راهنمايي در رابطه با عملكرد آن به صورت مشخص و واضح در مدارك سازمان ملل يا صورت جلسه 21 وجود ندارد. بيان اينكه مهمترين جنگ و كشمكش محيطي در گذشته، جنگ و دعواهاي خارج شهري بودند مي‎تواند نسبتاً درست باشد. ولي آگاهي در جهت احتياج به برگشت به شهرها در حال حاضر مورد شناخت و بررسي جهاني بوسيله (محيط شناسان) (افرادي كه در رابطه با محيط تحقيق مي‌كنند) و دولت و صنعت مي‎باشد. (مركز سازمان ملل براي اسكان و استقرار بشر).
آندر در سال 1991 در مرور كلي در رابطه با جنبش نگهداري و پشتيباني شهرها نكات برجسته زير را برشمرد:
جنبش نگهداري شهرها به صورت واحد در نظر گرفته مي‎شود و آگاهي از تقاضاهاي محيطي در شهرها ميدان خوبي را جهت رفتار مناسب ايجاد مي‌كند.
يكي ديگر از مهمترين موضوعاتي كه در ميان ادبيات نگهداري شهري جريان دارد نياز به حل مشكلات نسبت به ديدگاه به شهرها به عنوان اكوسيستم مي‎باشد. مانند نظريه تيجلينگي كه در سال 1993 به صورت زير ارائه شد:
شهرها به صورت يك اكوسيستم پيچيده و به صورت ديناميكي درك و تعريف مي‎شوند. يعني به صورت شيي مجازي نمي باشند بلكه به صورت يك مفهوم جاندار و زنده مي‎باشد و سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نمي تواند از قواعد جانداريابي جان تبعيت ننمايد. رهنمودها براي اين كارها بايد به صورت قواعد صفحه 7 تغيير پيدا كند.
شهرها بمانند يك اكوسيستم باز مي باشند كه داراي منابع توليد انرژي و مواد مي‎باشد. مهمترين مشكلات محيطي (هزينه هاي اقتصادي) بيشتر مربوط به نگهداري در رابطه با رشد اين منابع و مديريت در جهت بازده و كارايي بيشتر آنها مي‎باشد.
با نگاه به شهرها به صورت كلي و آناليز كردن راههايي كه انرژي، مواد و آلودگي جابجا مي‎شوند اين امكان به وجود مي آيد كه درك صحيحي بين مديريت سيستم ها و تكنولوژي ايجاد نماييم كه با اجازه كنترل پردازشهاي طبيعي، افزايش بازده منابع مورد استفاده، بازيافت زباله ها در جهت استفاده از مواد با ارزش و نگهداري يا توليد انرژي را بدهد.
در حال حاضر آكادمي هاي فعال كه تنظيم در رابطه با اينكه نگهداري شامل چه چيزهايي است و نحوه كاربرد آنها در شهر چگونه مي باشد، وجود دارد. (اسلوكوبيد 1993 و سيتلين و سترويت 1994) ولي چيزي كه واضح مي‎باشد اين مي‎باشد كه استراتژي ها و برنامه هاي زيادي در سرتاسر دنيا وجود دارد كه در بعضي ملل اجرا شده است. چهارچوبهاي كلي نگري مانند مدل توسعه متابوليسم (نيوتن و كن ورتي 1999 و بويدن اتال 181 و نيومن اتال 1996)، اثرات اكولوژيكي (واكر ناگل ريس 1996) و انجام برنامه‌ريزي محيطي و منطقه اي (ليتمن 1999). همه اينها به صورت يك چهارچوب جديد برنامه‌ريزي مطرح شدند.
موضوع درس: مدل توسعه متابوليسم و كاربرد آن براي ساكنين پراكنده:
مدل توسعه متابوليسم، توانايي مشخص كردن هدف را به شهر جهت نگهداري بيشتر مي‎دهد. اين مدل به شهر يا توسعه (حتي تجارت) كمك مي‌كند. تا به يك رويكرد يا ديدگاه منظم دستيابي پيدا كند كه تمام دستورهاي كاري مربوط به نگهداري محلي و سراسري را پوشش دهد و برآورده سازد. كه اين ديدگاه توسط نيومن و كن ورتي در سال (1999) مطرح شد و توسط ميزگرد هيات ساكنين در سازمان پردازش گزارشات محيطي استراليا پذيرفته شد. (رجوع به نيومن در سال 1996)
اين مدل هدف نگهداري در شهرها را تعريف مي‌كند بطوري كه موجب كاهش استفاده از منابع طبيعي مي‎شود و توليد اشغال مي‎شود كه به صورت هم زمان موجب بهبود شرايط زندگي و زيست خواهد شد.

فهرست مطالب

نگهداري و پشتيباني، حمل و نقل و طراحي شهري    0

چكيده:    1

مقدمه:    1

مفهوم پشتيباني    2

چهارچوب هاي كلي نگري:    4

موضوع درس: مدل توسعه متابوليسم و كاربرد آن براي ساكنين پراكنده:    6

مدل متابوليسم گستره محل استقرار انسان    8

تقاضا: پشتيباني و سكونت به صورت سنتي    9

جدول 1    11

پردازشهاي برنامه اي:    15

اندازه و وسعت شهرها و نگهداري از شهرها:    17

كتاب EFSchvmacher    19

تراكم و وابستگي به ماشين    19

سرمايه گذاري زيرساخت هاي حمل و نقل:    24

مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]