فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس

New techniques and methods of teaching

فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس مقاله تحقیق

یک تحقیق جامع و کامل پیرامون روشها و فنون جدید در آموزش و تدریس انفرادی و گروهی

بخشی از متن:
بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى خود به فعاليت و يادگيرى بپردازد. براى نيل به چنين هدفي، روشهاى آموزش انفرادي، روشهاى بسيار مناسبى هستند؛ زيرا در اين نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانايىشان پيش مىروند و معلم نيز وقت کمترى صرف تدريس و زمان بيشترى صرف رسيدگى به فرد فرد شاگردان مىکند. البته اولين و اساسىترين گام در راه تحقق چنين هدفى پذيرفتن مفهوم شاگرد محوري در طراحى و آموزش است. در بسيارى از مواقع، دستيابى به هدفهاى آموزشى از طريق آموزش انفرادى بسيار آسانتر و امکانپذيرتر از روشهاى سنتى ديگر است، بويژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحيح بکار گرفته شود، روحيه استقلالطلبى شاگردان در اجراى طرحهاى کوچک و بزرگ تقويت مىشود. آموزش انفرادي، الزاماً به معناى آموزش يک نفر شاگرد توسط يک معلم با برنامه خاص نيست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نيز انجام گيرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مىشود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ويژگىهاى مشترک هستند، تحت آموزش قرار گيرند. روشهاى آموزش انفرادى از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشى عبارتند از: …

فهرست مطالب:
روشهاى آموزش انفرادى
هدفهاى آموزش انفرادى
رعایت تفاوتهاى فردى
رشد استقلال در عمل و یادگیرى
عادت به مطالعه
ایجاد مهارت در مطالعه
مطالعه خود هدایت شده و مستقل
پیشرفت بر اساس توان فردى
یادگیرى تا حد تسلط
تدریس خصوصى
راهنمایى
یادگیرى تا حد تسلط (انفرادى)
تدریس خصوصى (انفرادى)
آموزش برنامهاى
آموزش برنامهاى خطى
اصول مهم در برنامهریزى خطى
آموزش برنامههاى شاخهاى
مشخصات برنامههاى شاخهاى
آموزش انفرادى تجویز شده
نقش معلم در آموزش انفرادى تجویز شده
آموزش انفرادى هدایت شده
کلاسهاى بدون پایه
آموزش گروهى
تدریس گروهى با نقشهاى متفاوت
گروههاى سنى متفاوت
تفاوتهاى فردى
ارزشیابى
روش مسألهاى
شرایط اجراى روش مسألهاى
چگونگى اجراى روش مسألهاى
محاسن روش مسألهاى
محدودیتها روش مسألهاى
واحدها
ویژگىهاى روش واحدها
مراحل اجراى روش واحدها
روش واحد موضوع
ویژگىهاى روش واحد موضوع
انواع تجارب آموزشى
تنظیم تجارب آموزشى
طرحریزى
نظریه یادگیرى
انگیزه
انضباط
ارزشیابى
محدودیتهاى روش واحد موضوع
روش واحد تجربى
نظریههاى تدریس
تدریس
یک نظریه؟ تجویزى تدریس
هدف تدریس تا برنامه درسى
هدف نهایى تدریس یا حالت مطلوب
حالت موجود (ابتدایى)
تجزیه و تحلیل محتواى درس و ساخت برنامه درسى
کاربرد کنشهاى تدریس
انتخاب یک شیوه تدریس مناسب
عوامل مؤثر در تدریس
ویژگىهاى شخصیتى و علمى معلم
ویژگىهاى شخصیتى معلم و نقش آن در تدریس
معلمان شاگردنگر
معلمان درسنگر
ویژگىهاى شخصیتى و علمى معلم
تأثیر شخصیت و رفتار معلم در فرآیند تدریس
تأثیر شخصیت علمى معلم بر فرایند تدریس
ویژگىهاى شاگردان و تأثیر آن در فرایند تدریس
تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشى در فرایند تدریس
برنامه متکى بر اصالت مواد درسى
برنامه متکى بر رشد همهجانبه شاگرد
تأثیر فضا و تجهیزات آموزشى در فرایند تدریس
طرح یک نظریه تدریس هماهنگ
محتواى درس
کنشهاى مهم تدریس
انگیزش
اطلاعات
به جریان انداختن اطلاعات
انتقال اطلاعات
کنترل و هدایت
تفاوت بین تدریس و یادگیرى

فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :