پایان نامه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل

The relationship between parenting style and locus of control

دانلود پایان نامه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل

رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي

چكيده:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد. به اين منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مكان كنترل نوويكي- استريكلند را پر كردند و سپس پرسشنامة شيوه ها فرزند پروري بانتون كه 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي و مدل تحليل داده ها رگرسيون گام به گام بود. نتايج پژوهش نشان داد خرده مقياسهاي ديكتاتوري و دموكراتيك به طور معني داري مكان كنترل را پيش بيني مي كنند. اما خرده مقياس هرج و مرج مكان كنترل را نمي تواند پيش بيني كند . اين يافته ها بين معني است كه هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده توسط دانش آموزان ديكتاتوري تر باشد مكان كنترل بيروني در آنان افزايش مي يابد و هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده دموكراتيك تر باشد مكان كنترل بيروني كاهش يافته و بر ميزان مكان كنترل دروني اشخاص افزوه مي شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف اصطلاحات
شيوه هاي فرزندپروري
مكان كنترل
فصل دوم: پيشينه تحقيق
گفتار اول: خانواده
مقدمه
ابعاد شيوه هاي فرزند پروري
بعد «گرم» بودن والدين
بعد «كنترل» والدين
جنبه هاي مثبت كنترل والدين
جنبه هاي منفي كنترل والدين
بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين
الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري
والدين داراي اقتدار منطقي
والدين استبدادي
والدين آزاد گذار
والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار)
الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند
تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر
نگرش هاي فرزندپروري – عمل فرزندپروري
گفتار دوم: مكان كنترل
مقدمه
مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتماعي راتر
درك سازه مكان كنترل
تحول شخصيت از ديدگاه راتر
جنبه هاي منفي احاطه و كنترل
پيامدهاي شخصي منفي
پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي
بررسي مقياس هاي مكان كنترل
گفتار سوم: سوابق پژوهشي
الف – تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور
ب – تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور
ج – بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي
پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون
روايي
پايايي
نمره گذاري
مقياس مكان كنترل نوويكي – استريكلند
روايي
پايايي
نمره گذاري
روش تحقيق
شيوه اجراي تحقيق
روشهاي آماري تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
الف – تحليل توصيفي
ب – تحليل استنباطي
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
الف – محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر
ب – محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر
ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)
كاربردها
منابع

پایان نامه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات