پايان نامه تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546100
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  پايان نامه تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546 100

Thesis research on the type of generator excitation system and driver Ty 10546 100

دانلود پايان نامه تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546  100

ماشين سنكرون

ماشين سنكرون سه فاز، ماشيني دوار است متشكل از  يك استاتور سه فاز كه سيم پيچ شده است و در شكافهاي هسته با فواصل يكنواخت چيده شده كه مدار آرميچري ناميده ميشود.يك روتور با ميداني سيم پيچ كه در شكافهاي هسته توزيع شده و دريك مدار تك فاز قرار گرفته تحريك ناميده ميشود.استاتور و روتور بوسيله فضاي هوا (فرمينگ هو) از هم جدا ميشوند كه شكاف هوا ناميده ميشود. اصل كار براساس پديده اسنتاج الكترومغناطيسي مي باشد. جريان مستقيم كه در ميدان تحريك درجريان است، ميداني مغناطيسي ساكني را توليد ميكند. وقتي كه ميدان تحريك مي چرخد، حوزه مغناطيسي براي استاتور بعنوان يك حوزه مغناطيسي دوار ظاهر ميشود كه در سطح تغيير ميكند. با بيرون آمدن از قطبهاي روتور، جريان (فلو) مغناطيسي، درون دندانه هاي استاتور جريان مي يابد و مدار مغناطيسي بر روي يوغ استاتور بسته ميشود.

فهرست مطالب

بخش اول
ژنراتور 2
ماشين سنكرون 4-3
دور نمائي از ژنراتور 4
استاتور4
پوسته5
سيم پيچ استاتور6
روتور7
بدنهء روتور 8
سيم پيچ خفه كننده 9
حلقه هاي جمع كننده10-9
هوا كشها10
سيستم خنك كننده10
مسير هوا خنك كن در استاتور 11-10
مسير هوا خنك كن در روتور 11
فيلترهاي جبران كنندهء هوا 12-11
كولرها12
ياتاقانها 13
روغن كاري13
كنترل نظارت حرارتي توربين13
رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي زغالي13
بهره برداري14
بهره برداري كلّي14
سيم پيچ استاتور14
روتور 15
هسته استاتور15
پايداري و تثبيت وضعيت15
اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور و هسته آن 15
لرزشها و ارتعاشات16
راه اندازي ،بارگيري و تريپ 16
ملاحضات16
پيش راه اندازي17
اخطار17
راه اندازي18-17
دستور العمل هاي سنكرون شدن 18
بهره برداري به هنگام پارالل 19
تغيير در بار راكتيو 19
تريپ يا قطع مدار 19
تريپ نرمال 19
تنظيم اتوماتيك ولتاژ20
تنظيم دستي ولتاژ20
بهره برداري در فركانس بالا 20
بهره برداري در فركانس كم 20
خروج از حالت سنكرون21
قطع ميدان تحريك 22
تريپ همزمان22
تريپ ژنراتور 22
تريپ كليد اصلي ژنراتور 22
تريپ ترتيبي22
تريپ دستي 23
برگشت اصلي وتريپ 23
برگشت دستي 23
حفاظت هاي ژنراتور 24-23
پلاك مشخصات ژنراتور25-24
تصوير ژنراتور 26
بخش دوّم 27
مقدمه سيستم تحريك29-28
تحليل سيستم تحريك 31-30
پل تريستوري31
ولتاژ ،جريان نامي32
مقادير نامي سيستم تحريك33
مقادير نامي ترانس تحريك 34
فيوز ها34
اسنابر 35
كروبار35
مقاومت تخليه36
حفاظت هاي كانورتر 36
فيوز36
حفاظت ماكزيمم جريان لحظه اي36
حفاظت اضافه جريان تأخيري 37
حفاظت جريان نامتعادل 38
قسمت كنترلي 40-39
كارت هاي سيستم42-40
دياگرام تنظيم42
فاز شيفتر و طراحي آن43
آتش گيت تريستور ها 46-44
تست تريستور وزواياي آتش آن 47-46
ساختار نرم افزا ر 48-47
توابع رگولاتور 49-48
كنترل ريداندانت49
پايانهء عيب يابي 50-49
نرم افزار پي سي ترم 51
فشرده اي از سيستم تحريك با شبكه63-52
تصاوير سيستم تحريك 65-63
بخش سوّم66
سيستم راه انداز67
سيستم راه انداز نيروگا ه 69-68
معايب و مزايا69
مشخّصات سيستم 69
بررسي قسمت هاي مختلف سيستم74-70
شرح عملكرد كارت ها 81 -75
مشخصات ترانس سيستم راه انداز82
نحوهء عملكرد وحلقهء اصلي كنترل در سيستم راه انداز 86-83
حفاظت هاي داخلي پانل 87
حفاظت هاي خارجي پانل 87
خطاي باس 89
تصاوير 94-90
منابع و مراجع

پايان نامه تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546 100

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :