مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی

دانلود مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی

سلام یک مقاله همایشی برای دانشجویان رشته مدیریت ورزشی هست با عنوان مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در استخرهای خصوصی ودولتی شهر کرمانشاه است ،که تضمینی برای هر همایشی بفرستین مورد قبول واقع میشه و عزیزان مال هر شهری هستن میتوانند به جای کرمانشاه شهر خودشون رو جایگزین کنن

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات و رضایتمندی و حضور مجدد مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی شهر کرمانشاه از نظر مشتریان بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. بدین منظور 417نفر از مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی( 205 نفر از استخرهای دولتی و 212 نفر استخرهای خصوصی) با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامهاي چین لیو ( 2008 ) بود که روایی محتوایی و صوري آن قبلا توسط اساتید متخصص تایید شده بودو پایایی ابزار از طریق ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمد (91/0.(α =براي تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونtمستقل و من ویتنی استفاده شد. بررسی یافته هاي پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داري در کیفیت خدمات از جمله موارد کیفی ملموس، اعتماد، پاسخگوئی، اطمینان و همدلی در استخر های دولتی و خصوصی وجود داشت(001/0.(P<در تمامی مؤلفه هاي مذکور، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان دراستخرهای خصوصی بهتر ازاستخر های  دولتی بود.و احتمال حضور مجدد مشتریان در استخرهای خصوصی بیشتر از دولتی بود.

مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی

قیمت : 30000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]