پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

Thesis characteristics of municipal accounting

دانلود پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

فصـل اول
خصوصيات حسابداري شهـرداري ها
حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فهرست مطالب
فصل اول صفحه
خصوصيات حسابداري شهرداري …………………………………………………………………. 1
روش حسابداري ……………………………………………………………………………………….. 1
روش نگهداري حسابها……………………………………………………………………………….. 2
بودجه ……………………………………………………………………………………………………… 3
تهيه وتنظيم بودجه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل دوم
تعاريف ……………………………………………………………………………………………………. 7
حسابهاي عمومي (بامانده بدهكار)…………………………………………………………………. 8
حسابهاي عمومي (بامانده بستانكار)………………………………………………………………… 8
بستانكاران ………………………………………………………………………………………………… 9
بانك /صندوق ………………………………………………………………………………………….. 9
پيش پرداخت وعلي الحساب ………………………………………………………………………. 11
تنخواه گردان …………………………………………………………………………………………… 13
تامين اعتبار……………………………………………………………………………………………….. 21
فصل سوم
طبقه بندي عمليات …………………………………………………………………………………….. 24
طبقه بندي هزينه ها…………………………………………………………………………………….. 26
انواع درآمد……………………………………………………………………………………………… 28
وام دريافتي وسايرمنايع اعتبار………………………………………………………………………. 29
استقراض ازيك حساب براي استفاده درحساب ديگر……………………………………… 31
سپرده هاووجوه اماني ……………………………………………………………………………….. 33
فصل چهارم
دارائيهاي جاري ……………………………………………………………………………………… 37
دارائيهاي ثابت …………………………………………………………………………………….. 38
عمليات مربوط به خريد دارائي ثابت ……………………………………………………….. 42
فروش .زائل كردن .حذف دارائي ثابت ……………………………………………………. 44
مشاركت ياسرمايه گذاري دربخش خصوصي وعمومي ………………………………. 45
بدهي هاي جاري ………………………………………………………………………………….. 46
فصل پنجم
عمليات مربوط به بستن حسابها درشهرداريها………………………………………………. 50
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ………………………………………………………… 50
بستن حساب تنخواه گردان حسابداري …………………………………………………….. 53
تعديلات يا اصلاحات …………………………………………………………………………… 55
بستن حسابهاي اعتباري (بودجه اي )…………………………………………………………. 57
بستن حسابهاي موقت ……………………………………………………………………………. 58
گزارشهاوصورتحسابهاي مالي ………………………………………………………………… 60
صورتحساب مازاد…………………………………………………………………………………. 64
ترازنامه ………………………………………………………………………………………………. 65
صورت پيش بيني وضعيت صندوق وبانك ………………………………………………… 7

پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات