پروژه مالی انبارداری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه مالی انبارداری

Project finance, warehousing

دانلود پروژه مالی انبارداری

مقدمه:
در بررسي مؤسسات و سازمان هاي مختلف، خصوصاً توليدي و صنعتي، ملاحظه مي شود كه اكثر سرمايه هاي آن ها را مواد لازم و كالاهاي مصرفي تشكيل ميدهد و قسمت عمده سرمايه آن ها مصرف تهيه اجناس و وسايل مذكور مي گردد.
اگر موجودي هاي جنسي يك مؤسسه بيش تر از اندازه مورد احتياج باشد. قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركورد در مي آيد و اگر اين موجودي كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملياتي و خدماتي آنها وقفه حاصل مي شود. در راستاي جلوگيري از ركورد سرمايه و يا ايجاد وقفه در اجراي وظايف سازمان و يا مؤسسه لازم است روشي صحيح، اساسي و مقرون به صرفه در انجام خريد نگهداري و مصرف كالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان هاي موفق و پيشرفته، وظايف مربوط به انبارداري و كنترل مواد در درجه اول اهميت قرار دارد. با توجه به نكات مذكور تهيه تداركات كالا و ارائه خدمات موردنياز يا كيفيت مناسب و رعايت صرفه جويي و همچنين حفظ و حراست اموال و كالا و در دسترس قرار دادن سريع آن ها از وظايف عمده كارپردازي و انبار مي باشد.
استفاده از برنامه هاي علمي و كاربرد آن در تهيه و تدارك كالا و مخصوصاً انبارداري نتایج زير را در بر دارد:

فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول- اصول انبارداري
كليات 3
تعريف انبار و مخزن4
وظايف انباردار5
انواع موجودي هاي انبار 5
سازمان انبار 7
نقش انبار در اقتصاد كشور9
نقش انبار در تجارت9
نقش انبار در صنعت10
هدف از استقرار يك سيستم انبارداري10
سيستم انبارداري و مزاياي آن13
خط مشي هاي انبارداري16فصل دوم- مراحل اجرايي خريد
قسمت اول: خريدهاي داخلي18
درخواست خريد18
سفارش خريد كالا به فروشنده21
دفتر راهنمايي سفارش ها22
قسمت دوم: خريدهاي خارجي25
كليات25
قيمت براساس سيف (CIF25
قيمت براساس (C8F26
قيمت براساس (F.O.B26
قيمت براساس (F.A.S26

فصل سوم – منابع ورود كالا به انبار
از طريق خيدهاي داخلي27
از طريق خريدهاي خارجي27
كالاي انتقالي از ساير انبارها و اجناس برگشتي27
كالاها و لوازمي كه در كارگاه هاي يك مؤسسه ساخته مي شود28
ورود كالاهاي خريداري شده به انبار30
تحويل كالا به انبار31
تحويل كالا به انبار به صورت تحويل دائم31
تحويل كالا به انبار به صورت تحويل موقت31
نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار32
درخواست كالا و مواد از انبار32
تحويل و خروج كالا از انبار33
رسيد انبار مستقيم 34
دريافت ابزارآلات از انبار35

فصل چهارم- كدگذاري كالا و لوازم
قسمت اول: كليات كدگذاري37
كليات كدگذاري37
روش الفبايي37
روش شماره گذاري ساده38
روش الفبا و شماره (حروف و عدد38)
روش نيمونيك39
كدگذاري براساس طبقه بندي كالا39
طبقه بندي و كدگذاري استاندارد بين المللي41
روش طبقه بندي و كدگذاري اختصاصي43
روش شماره گذاري دسيمال يا دهدهي44
قسمت دوم: چيدن جنسي در انبار46
چيدن جنسي در انبار46
سيستم كاردكسي48
كارت روي قفسه (Bin Card51
گزارش موجودي انبار52
اصول ايمني و حفاظت52

فصل پنجم- كنترل موجودي هاي انبار
قسمت اول: موجودي برداري «عيني» اجناس54
وظايف انبار در ارتباط با سفارش و موجودي ها57
نقطه سفارش57
روش حداكثر- حداقل57
ميزان حداقل موجودي و ذخيره احتياطي58
ميزان حداكثر موجودي58
متوسط موجودي59
شرح مراحل انجام سفارش از طريق انبار59
تعيين بهاي موجودي هاي انبار60
روش بهاي تمام شده واقعي61
الف) روش ميانگين متحرك قيمت ها61
ب) روش ميانگين وزني62
ج) روش اولين صادره از اولين وارده (FiFo63
د) روش اولين صادره از آخرين وارده 64
روش بهاي تمام شده با قيمت بازار هر كدام كه كمتر است65
روش بهاي «معادل بازار»65
روش قيمت فروش65
قسمت دوم:هزينه هاي انبارداري66
هزينه سفارش67
هزينه نگهداري كالا در انبار67
قسمت سوم: حسابداري انبار و تداركات68
عمليات حسابداري خريد68

فصل ششم- قانون محاسبات عمومي
اموال دولتي70
منابع و مأخذ79

پروژه مالی انبارداری

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]