مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

Article depression between the two groups of athletes and non-athletes

دانلود مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
مقدمه :
در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقيق :
الف – مسأله : آيا رابطه بين افسرگي و فعاليت هاي ورزشي موجود است .
هدف كلي و آرماني تحقيق :‌
1–هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين تمرينات ورزشي و افسردگي كمتر است .
2-ارائه كارهاي مناسب و پيشنهادات مؤثر در زمينة اثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي در درمان و كاهش افسردگي و ميزان خودكشي .
ب – فرضيه :‌
افرادي كه به فعاليت ورزشي مي پردازند افسردگي كمتري را نسبت به افراديكه ورزش نمي كنند نشان مي دهند .

فايده تحقيق :
اگر اطلاعات به افراد داده شود تا اين حالات رواني نامساعد را تشخيص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع مي نمايند .
روش انجام تحقيق :
هدف ما از انجام اين پژوهش سنجش و مقايسة فراواني دو متغير مستقل ورزش ، وابسته افسردگي در هر دو گروه آزمودني آزمايشي مي باشد .
مي خواهيم كه بدانيم كه آيا رابطه اي بين دو متغير ذكر شده وجود دارد يا نه ، لذا مناسبترين روش در كسب نتيجه ارزيابي موضوع مطرح شده است .
انجام محاسبات آماري به روش مقايسه اي مي باشد و نهايتاً سطح معناداري تفاوت هاي مشاهده شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي و داده هاي جمع آوري شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي را در داده هاي جمع آوري شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهيم داد .
پيش فرض :
1-ميانگين نمرات گروه اول (غير ورزشكار) بالاترين ميانگين افسردگي را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار) دارند .
2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجراي آزمون افسردگي در سطح معني داري مي باشد .
جامعه آماري تحقيق :
با منظور مقايسة افراد افسرده ما بين آزمودنيهاي آزمايشي در دو گروه افراد غيرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززي جنسيت مرد از ميان 2445 نفر از افراد موجود و مقيم يكي از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گيري كاملاً تصادفي انتخاب شده اند مي باشند.
نمونه تحقيق و چگونگي نمونه برداري :
آزمودني آزمايشي اين تحقيق شامل 60 نفر از آزمودني در دو گروه (ورزشكار و غير ورزشكار) از سطح جامعه آماري ذكر شده از ميان آن تعداد افراديكه فعاليت ورزشي نداشته اند و افرادي كه فعاليت ورزشي داشته اند به صورت تصادفي با استفاده از ليست اسامي از قبل تعيين شده انتخاب شده اند و محدوديت (سني.تحصيلي) براي انتخاب آزمودنيهاي در نظر گرفته شده است و در كل تنوع سطح اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي ، اقليمي ، ترتيب توليد وضعيت خانوادگي و شرايط زيستي …… در جهت تعليم در نظر گرفته شده اند .
روش آماري تحقيق :
به منظور بررسي يافتة اين تحقيق و ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل وابسته (ورزش،افسردگي) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداري نتايج بدست آمده از مقياس نسبي و فاصله اي حسابي و انحراف استاندارد و آزمون استودنت براي هر گروه مستقل استفاده شده اند .
متغيرهاي پژوهش عبارتند از :
الف – متغير مستقل (ورزش)‌
ب – متغير وابسته (افسردگي)
روش جمع آوري داده ها :‌
با استفاده از اجراي تست توسط آزماينده در ميزان افسردگي در آزمودنيها استفاده شده است .
تعريف واژه ها :
الف – افسردگي :
الف – چيزي كه تست يك آنرا مي سنجد .
ب – يك حالت احساس يك واكنش نيست به يك موقعيت يك سبك اختصاصي رفتار مشخص مورد استفاده واقع مي شود . احساس افسردگي معمولاً به صورت غمگين شناخته شده (دكتر حسين آزاد ، آسيب شناسي رواني)
ب – ورزش :
تمرينات مستمر و پيگرد فعاليت منظم بدني ( فيزيكي ) كه افراد را در شرايط مطلوبي از نظر حالات و كيفيات بدني قرار مي دهد كه با افزايش دفعات و تمرينات لازم و ايجاد ظرفيتهاي مناسب توان جسمي لازم و نوعي ورزيدگي در حركات را براي انجام دهنده آن ايجاد مي نمايد .

فصل دوم
(مبناي نظري)
1-تعريف افسردگي
2-علائم افسردگي
4-نشانه افسردگي يك قطبي
5-طبقه بندي افسردگي
6-دوره افسردگي

افسردگي :
افسردگي يك واكنش رواني زيستي ( سايكو بيولوژيك ) عادي در مقابله با استرس متفاوت است .
علائم افسردگي عبارتند از :
1-كاهش خوشحالي
2-اختلالات خواب
3-از دست دادن اعتماد به نفس
4-ناتوان در ادارك واقعي خود ، خستگي
5-ترس
6-زود رنجي
7-نداشتنم انرژي
8-مردم گريزي
9-كاهش ميل جنسي
10-بي اشتهايي
11-كاهش وزن بدن – تحريك پذيري
دو نوع اختلال افسردگي وجود دارد :‌
افسردگي يك قطبي طي آن فرد فقط از نشانه هاي افسردگي رنج مي برند بدون اينكه اصلاً به ماني مبتلا شود .
افسردگي دو قطبي (مانيك-دپرسيون) كه طي آن هم افسردگي هم ماني رخ مي دهد .

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه موضوع تحقیق ۲
الف – مسئله ۲
ب – فرضیه ۲
فایدة تحقیق ۳
روش انجام تحقیق ۳
پیش فرض ۴
نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری ۴
روش آماری تحقیق ۵
روش جمع آوری داده ها ۵
تعریف واژه ها ۵
الف – افسردگی ۵
ب – ورزش ۶
فصل دوم
تعریف افسردگی ۸
علائم افسردگی ۸
نشانه های افسردگی تب قطبی ۹
۱-نشانه های بد جانی ۹
۲-نشانه های شناختی ۹
۳-نشانه های انگیزشی ۹
۴-نشانه های بدنی ۹
طبقه بندی افسردگی ۱۰
دوره افسردگی ۱۰
فصل سوم
جامعه تحقیق ۱۲
نمونه برداری ۱۲
نمودار شماره ۱۱۴
نمودار شماره ۲۱۶
نمودار شماره ۲۱۸
نمودار شماره ۴۲۰
ابزار تحقیق ۲۱
نمودار شمارة ۵ ۲۲
نمودار شمارة ۶ ۲۳
دستور اجرا ۲۴
نحوه نمره گذاری ۲۴
جدول تحقیق میزان افسردگی ۲۴
جدول شماره ۱ ۲۵
طرح آزمایشی ۲۵
الف – متغیر مستقل ۲۶
ب – متغیر وابسته ۲۶
شیوه اندازه گیری ۲۶
کنترل ها ۲۷
نمودار شماره ۷۲۸
نمودار شماره ۸ ۲۹
فصل چهارم
تحلیل نتایج ۳۴
شیوه اندازه گیری ۳۴
شیوه گروه بندی ۳۴
جدول شماره ۱۳۵
جدول شماره ۲۳۷
محاسبه لایه های آماری گروه اول ۳۹
محاسبه لایه های آماری گروه دوم ۳۷
جدول شماره ۳۴۰
جدول شماره ۴۴۰
الف تدوین فرضیه ۴۰
مسأله ۴۰
فرضیه ۴۰
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل ۴۱
خطای استاندارد ۴۱
جدول شماره ۵ ۴۱
فرضیه در این بخش ۴۲
فرضیه صفر ۴۲
فرض خلاف ۴۲
نتیجه ۴۲
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۴۵
خلاصه فصول ۴۶
مشکلات و محدودیتها ۴۷
پیشنهادات ۴۹
منابع ۵۰

 

مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]