ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش در سازمانهاي صنعتي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش در سازمانهاي صنعتي

Model for evaluation of knowledge management in industrial organizations

مقاله مدیریت

ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش در سازمانهاي صنعتي

چكيده:
با گذر از انقلاب صنعتي و ورود به هزاره جديد، ديگر موتور محرك رشد سازمان ها، به سرمايه و نيروي انساني محدود نمي شود . مهمترين متغير رشد همه جانبه سازمان ها و بنگا ه هاي اقتصادي در عصر حاضر، دانش است. دانش موجود در سازمان به عنوان يك منبع انحصاري، حياتي و استراتژيك، نه تنها جز دارايي هاي سازمان محسوب مي شود . بلكه از آن به عنوان منبعي بر اي افز ايش درآمد وسود براي سازمان، ياد مي شود . مديريت دانش، به عنوان علمي جديد و كاملا تخصصي وظيفه سنگيني را در پياده سازي و ارزيابي دانش در سازمان و بويژه در سازمانهاي صنعتي بر عهده دارد. استفاده از مدلهاي پياده سازي و به تبع آن مدلهاي ارزيابي مديريت دانش در سازمان هاي صنعتي ، توجه بسياري از متخصصين و محققين مديريت را در سالهاي اخير به خود جلب كرده است .تحقيقات بسياري در زمينه ايجاد مدلهاي ارزيابي و بلوغ مديريت دانش در سازمان صورت گرفته است . علي رغم موفقيت برخي از سازمانها، سازمانهاي بسيار زيادي نيز با شكست مواجه شده اند . عدم وجود مكانيزم هاي صحيح ارزيابي پياده سازي مديريت دانش، اين نوع سر مايه گذاري را در ذهن مديران تنها به يك هزينه اضافي تبديل نموده است. بدين صورت براي هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان يك مزيت رقابتي و نيز سازماندهي مراحل توسعه مديريت دانش در سازمانهاي صنعتي، نياز به يك مكانيزم ارزيابي و اندازه گيري ، ميزان موفقيت پياده سازي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در اين مقاله ابتدا ادبيات مديريت دانش و ارتباط آن با مديريت صنعتي بررسي شده است. پس از آن به بررسي مدلهاي ارائه شده برا ي ارزيابي ميزان سطح و ارتقا مديريت دانش در سازمان پرداخته مي شود .در ادامه بر اساس يك مطالعه جامع، مدل موثر براي ارزيابي و ارتقا مديريت دانش در سطح سازمانهاي صنعتي ارائه گرديده است و سپس مدل ارزيابي مزبور با مدل بلوغ مديريت دانش كارنگي ملون داكه معتبرترين شاخص ارزيابي مديريت نش مي باشد ، ارتباط داده شده است . بدين صورت چارچوبي موثر برا ي ارز يابي دانش در سا زمانهاي صنعتي تدوين مي شود .نتايج اين مقاله برا ي كليه سازمانهاي صنعتي و مراكز توليدي مورد استفاده خواهد بود.
این مقاله در همایش ملی مدیریت صنعتی ارائه شده است.

ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش در سازمانهاي صنعتي

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات