پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی )
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پروژه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی )

The religious attitude (positive and negative)

پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان
عنوان تحقیق
بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی
چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.


فرضیات پژوهش عبارتند از :
1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.


همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.


نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
– بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
– بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
– بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیدۀ تحقیق
عنوان تحقیق
چکیده :
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله :
اهداف پژوهش :
هدف کلی :
هدف جزئی
فرضیات تحقیق :
متغیرهای پژوهش :
تعاریف نظری متغیرها :
نگرش دینی :
نگرش دینی مثبت :
نگرش دینی منفی :
تفکر انتقادی :
تعاریف عملی متغیرها :
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
تعریف و تشریح مفاهیم اصلی
نگرش چیست ؟
فطری بودن دین :
تعریف دین از دیدگاه قرآن :
مراتب دین :
فلسفۀ دین چیست ؟
دين از ديدگاه مطهري
دين از ديدگاه كانت
تفكر انتقادي
ويژگي‌هاي تفكر انتقادي
ويژگي‌هاي تفكر انتقادي
مهارتهاي تفكر انتقادي از نظر فاسيون
مهارتهاي ويژه در تفكر انتقادي
تفكر انتقادي، مهارتهاي حل مسايل
ابعاد شناختي و عاطفي تفكر انتقادي
تفكر انتقادي و تفكر منطقي
تفكر انتقادي و حل مسئله
مراحل تفكر انتقادي
پيشينه پژوهشي تحقيق
جواد زاده شهشهاني، افسانه
سوابق تحقيق
تحقيقات خارجي
سابقه تحقيق
پیشینۀ دین در تاریخ :
پيشينه مربوط به تفكر انتقادي
پيشينه تحقيق
الف – پيشينه تحقيق در ايران
نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها
نگرش دینی منفی
روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات :
تعيين حجم نمونه :
ابزارهاي گردآوري اطلاعات :
مقياس سنجش نگرش مذهبي دانشجويان
آزمون نگرش ديني
روايي و پايايي
شواهد اعتبار :
الف) اعتبار محتوايي
ب) اعتبار (روايي) صوري
روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
الف) توصيفي
ب) آمار استنباطي :
پيشنهاد به محقق آينده
ضميمه و پيوست
پرسشنامه 1
بخش دوم
پرسشنامه 2
آزمون تفكر انتقادي
منابع و مأخذ :

پروژه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی )

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :