دانلود تحقیق مقایسه دستورالعمل بانک ها و صندوق قرض الحسنه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق مقایسه دستورالعمل بانک ها و صندوق قرض الحسنه

Comparative study instructions and bank loan funds

موضوع مقاله : مقایسه دستورالعمل بانک ها و صندوق قرض الحسنه

«مقدمه»
فصل اول:
قرض الحسنه اعطايي كه در مؤسسات و بانكهاي ديگر پرداخت مي‎شود:
در قرآن كريم، در آيات متعددي راجع به قرض الحسنه اشاره شده است كه مشهورترين آن آيه شريفه 11 از سوره مباركه حديد مي‎باشد كه مي فرمايد:
من ذالذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ كريم.
كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خدا بر او چندين برابر گرداند و پاداشي با لطف و كرامت او را عطا فرمايد.
فرض برعكس ربا- روح عطوفت و ايثار، احسان، مردم داري و قسط و عدل را در جامعه زنده كرده و ربا را از صحنه اقتصادي خارج مي نمايد. در روايات آمده است كه ثواب «قرض» از صدقات نيز به مراتب فزون تر است.
موارد اعطاي قرض الحسنه
طبق ماده 16 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذيل پرداخت مي گردد.
الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين گونه امكانات مي باشند در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي، دامي، صنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري.
اعطاي قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرايي به شركت هاي تعاوني توليدي و خدماتي به منظور ايجاد كار (غير بازرگاني و معدني) اختصاص يافته است.
اعطاي قرض الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاهها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور كمك به افزايش توليد در موارد ذيل، اختصاص يافته است:
1-    جلوگيري از توقف كارگاهها و واحدهاي توليدي موجود.
2-    راه اندازي كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد.
3-    توسعه كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
4-    ايجاد كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
5-    در مواردي كه تأمين نياز كارگاه يا واحد توليدي از طريق ساير تسهيلات امكان‌پذير نباشد اعطاي قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتياجات اشخاص حقيقي، موارد ذيل را متضمن است:
1- هزينه هاي ازدواج   2- تهيه جهيزيه   3- درمان بيماري   4- تعمير و تأمين مسكن
5- كمك هزينه تحصيلي  6- كمك براي ايجاد مسكن در روستاها  7- رفع نيازهاي متفرقه مشروط به اينكه كل تسهيلات اعطائي در قالب اين بند از 25% مجموع تسهيلات قرض الحسنه اعطائي براي رفع احتياجات ضروري (بند ج) تجاوز ننمايد.
ضوابط اعطاي قرض الحسنه:
1-    حصول اطمينان از نياز متقاضي
2-    حصول اطمينان از ايجاد كار در مورد بند الف
3-    حصول اطمينان از افزايش توليد در مورد بند ب
4-    حصول اطمينان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضي.
5-    حصول اطمينان از سكونت متقاضي در محدوده‌ي فعاليت واحد بانكي پرداخت كننده‌ي قرض الحسنه.
6-    حصول اطمينان از عدم بدهي قرض الحسنه به ساير بانكها.
بايد توجه داشت كه اعطاي قرض الحسنه به كاركنان شاغل بانكها طبق ضوابط اين دستورالعمل ممنوع است. اعطاي قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري كاركنان بانكها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

سقف تسهيلات اعطايي:
1-    حداكثر جمع كل قرض الحسنه اعطايي توسط بانكها ده درصد جمع كل تسهيلات اعطايي در هر سال مي‎باشد. مشروط بر ايكه از جمع كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننمايد ضمناً حداكثر سقف تخصيصي جهت رفع حوائج ضروري اشخاص (موضوع بند ج) نبايد از 25% كل تسهيلات قرض الحسنه تجاوز نمايد.
2-    حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض الحسنه به شركت هاي تعاوني و واحدهاي توليدي پنج ميليون ريال و اشخاص حقيقي جهت رفع حوايج شخصي دو ميليون ريال تعيين گرديده است.
مدت بازپرداخت:
1-    زمان بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه در خصوص واحدهاي توليدي و تعاوني حداكثر 5 سال.
2-    زمان بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري در مورد اشخاص حقيقي 3 سال تعيين گرديده است.
اقساط تسهيلات اعطايي قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصويب كننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.

كارمزد
كارمزد تسهيلات اعطايي قرض الحسنه موضوع اين دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2% و حداكثر 4% مي‎باشد مشروط بر اينكه از هزينه هاي تجهيز منابع قرض الحسنه و نيز هزينه هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد. ضمناً نحوه محاسبه آن بدين گونه است كه كارمزد قرض الحسنه در ابتداي اعطاي قرض الحسنه براي مدت باقيمانده همان سال و براي سالهاي بعد در ابتداي هر سال به نسبت مانده و مدت، محاسبه و از گيرنده قرض الحسنه دريافت و در پايان هر سال به حساب بانك منظور مي گردد.

فصل دوم: مضاربه
تعريف مضاربه «عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي‎دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‎شود. سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد.
ويژگي هاي مضاربه:
عقد حضار به داراي ويژگي هاي ذيل مي‎باشد:
1-    سرمايه مضاربه «رأس المال» حتماً بايد نقد و عين باشد بنابراين با منفعت يا دين نمي توان مضاربه نمود.
2-    مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند. مگر اينكه شرط ديگري در قرارداد تعيين شده باشد. در قراردادهاي بانكي متن قرارداد مضاربه را طوري تنظيم نموده اند كه عامل با امضاء قرارداد، شرط «ترك فسخ» قرارداد را تا زمان تسويه كامل از جانب خود بپذيرد.
3-    مضاربه از جمله تسهيلات كوتاه مدت است و نبايد از يك دوره خريد و فروش، حداكثر يك سال تجاوز نمايد.

انواع مضاربه:
مضاربه بر دو نوع است:
1-    مضاربه خاص (مقيد)
2-    مضاربه عام يا مطلق (آزاد)
1-    مضاربه خاص = مضاربه خاص يا مقيد آن است كه نوع كار و محل آن، زمان و چگونگي كار و كساني كه همكاري دارند و همچنين كالاي خاصي كه مورد خريد و فروش واقع مي‎شود مشخص باشد، مثلا صاحب سرمايه قرار مي گذارد كه عامل فقط در شهر معين و زمان معين مثلا 6 ماه حق خريد و فروش كالاي معيني (مثل برنج) را دارد.
فسخ قرارداد مضاربه:
طبق ماده 55 قانون مدني «عقد مضاربه» به يكي از علل ذيل منفسخ مي‎شود:
1-    در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
2-    در صورت تلف شدن تمام سرمايه.
3-    در صورت مفلس شدن مالك.
4-    در صورت عدم اسكان تجارتي كه منظور طرفين بوده است.

فهرست مطالب

«مقدمه»    1

فصل اول:    1

موارد اعطاي قرض الحسنه    1

ضوابط اعطاي قرض الحسنه:    3

سقف تسهيلات اعطايي:    4

مدت بازپرداخت:    4

كارمزد    5

فصل دوم: مضاربه    6

انواع مضاربه:    7

فسخ قرارداد مضاربه:    7

فصل سوم: فروش اقساطي    8

ويژگي هاي فروش اقساطي عبارتند از:    8

نحوه‌ي تعيين سود معاملات فروش اقساطي    9

فصل چهارم: اجاره به شرط تمليك    10

نكات قابل توجه در عمليات اجاره به شرط تمليك:    10

فصل پنجم: معادلات سلف    11

تعريف سلف:    11

موضوع معامله سلف:    11

شرايط متقاضي معاملات سلف:    11

فصل ششم : جعاله    12

ويژگي هاي جعاله:    12

فصل هفتم : مزارعه    13

فصل هشتم:    15

مساقات    15

فصل نهم:    16

خريد دين (خريد اسناد تجاري)    16

ويژگي هاي خريد دين:    16

فصل دهم :    17

ضمان    17

انواع ضمانت نامه هاي بانكي:    18

نحوه اعطا وام و تسهيلات در صندوق انصار:    18

بخش اول: وام قرض الحسنه به نيروهاي مسلح:    19

بخش دوم: اعطا وام قرض الحسنه به عموم    23

بخش سوم : تسهيلات در قالب عقود شرعي:    24

تسهيلات در قالب عقود شرعي به افراد غيرپاسدار:    25

نتيجه گيري:    27

تحقیق مقایسه دستورالعمل بانک ها و صندوق قرض الحسنه

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]