دانلود مقاله تصفه فاضلابها و پسابهای صنعتی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله تصفه فاضلابها و پسابهای صنعتی

دانلود مقاله تصفه فاضلابها و پسابهای صنعتی تحقیق مقاله تصفیه فاضلاب شهری مقالات تصفیه فاضلاب مقاله در مورد تصفیه فاضلاب مقاله تصفیه آب و فاضلاب مقاله تصفیه فاضلاب pdf مقاله تصفیه فاضلاب صنعتی دانلود مقاله تصفیه فاضلاب مقاله در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی مقاله تصفیه پساب صنعتی مقاله تصفیه پساب های صنعتی تحقیق پساب صنعتی

Tsfh Paper waste and industrial effluents

 

موضوع : تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

-تعريف
پساب يا فاضلاب , آب كثيف ياآلوده مايعي آغشته به انواع موادآلي ومعدني وسازوارههاي ريز بيماري زااست كه ازكارخانه هاي صنعتي بيمارستانها محلهاي مسكوني يااداري… تخليه مي شوندويكي ازعاملهاي عمده آلودگي محيط زيست است.
پساب رامي توان به طوركلي به سه دسته بخش كرد:
1)فاضلابهاي خانگي ياشهري كه ازبهداشت فردي شستشودرمنزل ومحل كاربه وجودمي ايد.
2)پسابهاي صنعتي كه ازشستسوي ماشين آلات بهداشت فردي افرادكارخانه وفرآيندهاي شيميائي براي توليدفرآوردهاي صنعتي ناشي مي شود.
3)نشست آب يازه آب هاكه ازنفوذوورودآب هاي زيرزميني ازمحل اتصال لوله هاي انتقال فاضلاب به تصفيه خانه درفاضلاب هاراه مي يابند.

-ملاكهاي ميزان آلودگي پساب هاوفاضلاب ها
مهمترين ملاكهائي كه ازروي آنهامي توان به ميزان آلودگي پساب هاوفاضلاب هاپي بردعبارتنداز:
الف)BOD (اكسيژن موردنياززيست شيميائي )
كه مقداراكسيژن موردنيازباكتريهاي هوازي درون فاضلاب رابراي اكسيدكردن مواد
آلي موجوددرفاضلاب معين مي كندوملاكي ازمقدارموادآلي وسرعت تجزيه بيوشيميائي آنهاست.چون اندازه گيري BOD درآزمايشگاه حدود5روزبه طول مي انجامدوبيشترآن رابانماد BOD5نشان ميدهند.

ب)COD (اكسيژن موردنيازشيميائي )
مقداراكسيژن موردنيازبراي تجزيه شيميائي موادآلي موجود درفاضلابهائي است كه به وسيله باكتري هاتجزيه نمي شوند بلكه بايدآن رابه روش شيميائي براي نمونه درگرمابه وسيله اسيدسولفوريك وياپرمنگنات پتاسيم تجزيه كرد.

پ)TOC (كل كربن آلي )
ملاك ديگربراي تعيين آلودگي آب است وبادستگاههاي خودكاراندازه گيري شود.
لازم به يادآوري است كه براي تعيين مقدار آلودگي پسابها و فاضلاب ها اندازه گيريCOD به تنهايي مي تواند كفايت كند.زيرا در مورد فاضلاب هاي شهري و بخش عمده اي از شساب هاي صنعتي مقدار COD است.از اين رو با اندازه گيري COD كه بسيار آسانتر است مي توان به مقدار تقريبي BODدست يافت.

-تركيب فاضلاب هاي شهري
تركيب فاضلاب هاي شهر ها و حتي منطقه هاي مختلف يك شهر ممكن است با هم تفاوت داشته باشد.به طور كلي فاضلاب ها را بر اساس محتوا و شدت ميزان مواد زايد و الوده كننده موجود در آنها مي توان به سهدسته قوي متوسط و ضعيف بخش كرد .مقدار متوسط و تقريبي مواد گوناگون موجود در اين سه دسته از فاضلاب هاي شهري در جداولي موجود مي باشد.


شدت آلودگي (PI) فاضلاب ها را از رابطه زير كه به فرمول مك گوون معروف است مي توان بدست آورد.


PI=4.5N+6.5P
در اين رابطه N برابر مجموع مقدار نيتروژن آمونياكي و آلي بر حسب ميلي گرم بر ليتر وp مقدار محلول نرمال پرمنگات پتاسيم بر حسب ميلي ليتر به ازاي هر ليتر آب در محيط اسيدي و دماي c27 براي اكسايش مواد آلي است.ضريب 4.5 مقدار اكسيژن مصرفي براي تبديل نيتريك و 6.5 ضريب تصيحيح مربوط به كلريد ها سولفات ها وكاتيون ها ي كلسيم و منيزيم مي باشد.


اگر مقدار محلول نرمال پرمنگنا مصرف شده رابر5؛10يا25ميلي ليتر در ازاي هر ليتر آب باشد فاضلاب را به تريب ضعيف متوسط و قوي مي گويند.

ويژگي هاي فيزيكي فاضلاب ها
مهمترين ويژگي فاضلب ها عبارتند از :دما ،رنگ،بو، طعم و ميزان كدورت كه در اينجا به شرح مختصري در باره هر يك ار آنها مي پردازيم.


دما
دماي فاضلاب ها از دماي محيط بيشتر است .دليل آن وارد شدن آب داغ از منازل با كارخانه ها در فاضلاب ها است. در نتيجه سرعت فعاليت و رشد باكتري در آن زياد تر و ميزان انحلال پذيري گازها در آن كمتر است.


رنگ
رنگ فاضلاب ها بيشتر خاكستري يا تيره است و اين به دليل حل شدن مواد آلي و تركيب هاي آهن و… در ان است كه سبب بد رنگ شدن آب مي شود
ميزان رنگ فاضلاب را بر اساس ميزان شدت عبور نور و مقايسه با يك محلول شاهد مي سنجند.


بو
فاضلاب ها بد بو و گاهي داراي بوي تعفن آور مي باشند و اين بدليل وجود مواد فرار و گازهاي بدبويي در آن است كه بيشتر از تجزيه مواد آلي ناشي و سبب پايين آمدن كيفيت آب و پر اكنش بوي ناخوشايند در محيط مي شود.


مزه (طعم )
فاضلاب هاطعم ناخوشايندي دارندكه به دليل وجودنمك هاوموادبوزادرآنهاست.


كدري
فاضلاب هابه طورمعمول كدرمي باشندواين به دليل وجود ذره هاي جامدمعلق موادمعدني وآلي جلبك هاوموجودهاي ذره بيني درآنهاست .كدربودن فاضلاب سبب جلوگيري ازتابش نوركافي به درون آب كاهش رشدگياهان مولداكسيژن فتوسنتزواكسيژن گيري مي شود. ميزان كدربودن آب رابااندازه گيري ميزان پخش ياجذب نورومقايسه آن بايك مخلوط شاهديااستانداردمي سنجند.

فهرست مطالب
تعریف.. ۲
ب)COD (اکسیژن موردنیازشیمیائی ) ۳
پ)TOC (کل کربن آلی ) ۳
-ترکیب فاضلاب های شهری. ۴
ویژگی های فیزیکی فاضلاب ها ۵
رنگ.. ۵
بو ۶
کدری. ۶
-تصفیه فاضلاب ها ۸
-تصفیه شیمیائی ( زلال سازی ) ۱۱
-جمع آوری لجن وپردازش آن. ۱۲
۱-آزمایش تعیین بو ۱۴
۲-آزمایش تشخیص طعم (مزه) ۱۵
۳-آزمایش تشخیص رنگ.. ۱۵
۴-آزمایش تعیین رسانایی برقی. ۱۷
۵-آزمایش اندازه گیری PH وشاخص سیرشدگی. ۱۷
۶- آزمایش تعیین مقدار مواد معلق در آب.. ۱۹
روش آزمایش.. ۱۹
۷-آزمایش مربوط به لخته سازی (آزمایش جار ۲۱
۸-سختی آب و اندازه گیری آن. ۲۲
۹-کلر آزاد کلر باقیمانده ترکیبی و روش های اندازه گیری آن. ۲۴
کلر باقیمانده ۲۵

مقاله تصفه فاضلابها و پسابهای صنعتی

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]