دانلود گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران

دانلود گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران گزارش کارآموزی معماری شهرداری منطقه پروژه کارورزی شهرداری گزارش کارآموزی شهرداری رشته کامپیوتر گزارش کارآموزی شهرداری رشته عمران گزارش کارآموزی شهرداری تهران گزارش کارآموزی شهرداری ها گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود گزارش کارآموزی شهرداری دانلود گزارش کارورزی شهرداری دانلود کارورزی شهرداری

 

Internship report Region 19 of Tehran

 

پيشگفتار

جايگاه صنايع ومشاغل در شهر

شهر نشيني و توسعه شهري يكي از پديده هاي عمده دوران معاصر است. رشد شهر نشيني به مفهوم امروزي آن از كشورهاي صنعتي آغاز شد و در نيمه دوم قرن بيستم به صورت پديده اي جهان شمول در آمد. شورهاي صنعتي بر حسب امكانات مالي، وضعيت جغرافيايي، ساختار جمعيتي و سطح فن آوري خود، سياستهاي مختلفي را براي تمركز زدايي وبهبود شرايط زندگي شهر نشينان در پيش گرفتند.


از آنجائي كه بطور مستقيم و غير مستقيم فعاليتهاي صتعتي ارتباط ضروري با حيات و توسعه شهري دارد، حذف و طرد كامل از صنايع از شهر نادرست و غير عملي است، اما از طرف ديگر لازم است صنايع به گونه اي در حاشيه داخل و خارج از شهر مستقر شوند كه كمترين آسيب و زيان را براي شهر وشهروندان در بر داشته باشد كه اين امر ، ضرورت و مكانيابي ساماندهي صنايع را مطرح مي سازد.


شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با هدف رفع مزاحمتها و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي غير اصولي مشاغل و واحد هاي صنعتي با هويت ايجاد شده بر مبناي اجراي تند20 ماده 55 قانون شهرداريها، نظارت، پيگيري و انتقال صنايع و مشاغل و موضوع كيوسك شامل مكانيابي، جمع آوري كيوسكهاي غير مجاز، نظارت بر فعاليت كيوسكها مي باشد. در اين زمينه با در نظر گرفتن اهميت نواحي شهرداري وحجم عمليات مناطق به منظور افزايش بهره وري و ارتباط بيش از پيش نواحي در رفع مزاحمتها و آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي غير اصولي صنايعو م مشاغل از جمله: آلودگي آب، هوا، خاك، صوت وانرژي، آلودگيهاي منظر، آلودگيهاي ناشي از تجمع و انباشت ضايعات و زباله هاي حاصل از روند فعاليت مشاغل و كارخانجات ، اهميت موضوع در سامان بخشي ناهناريهاي موجود به وضوح مشخص مي باشد.


چكيده
بر اساس سياستهاي شهرداري تهران، شدكت ساماندهي در زمينه ساماندهي صنايع و مشاغل شهر از طريق صدور آراء بند 20 و ايجاد سياستگذاري ، برنامه ريزي در پيگيري اجراي آراء صادره به همراهي واحد ساماندهي مناطق بيست و دو گانه اقدام مي نمايد.


همچنين به منظور سامان بخشي به شهر علاوه بر صنايع و مشاغل ، به وضعيت كيوسكهاي نامتناسب، كنترل جانوران مضر و بطور كلي به منظور بوسعه محيط زيست بهتر براي شهروندان وانتقال صنايع و مشاغل مزاحم و آلاينده كه فعاليت آنها در بافت فعلي مشكلاتي را ايجاد نموده، برنامه ريزي و بررسي مي نمايد.


سياستهاي ساماندهي با توجه به طرحهاي توسعه اي تدوين شده كلي و بخشي و همچنين مسائل و مشكلات اجرايي آنها و تجارب كشورهاي ديگر به ويژه كلان شهرهاي جهان به لحاظ اهميت موضوع محيط زيست شهري و توسعه كيفيت زيست محيطي بر پايه اصلاح فرآيندهاي توليد و كاربرد سوختهاي تازه و جايگزين ( انرژي هاي نو)، توسعه كيفيت زيست محيطي و تاكيد بر توليد محصولات پاك، سياستگزاري براي توسعه پايدار صنعتي، تدوين و اعمال ضوابط و مقررات زيست محيطي و بهداشتي و اجرايي براي رسته هاي شغلي خواهد بود.


در مجموعه حاضر علاوه بر تعاريف و اصطلاحات كاربردي ساماندهي در تهران و همچنين برنامه هاي آتي با توجه به نيازهاي شهر تهران با هدف رسيدن به شهر پايدار مشكلات اجرايي و حقوقي بررسي شده است.


فصل اول : تعاريف و اصطلاحات
1-1-    ساماندهي
شهر تهران به عنوان بزرگترين مركز جمعيتي ، اجتماعي ، اقتصادي، اداري، سياسي، صنعتي و … كشور داراي مشكلات ، عدم تعادل ها و نابساماني هاي اساسي و جدي است. تعديل يا رفع آنها مستلزم برنامه ريزي هاي سنجيده ، پويا و جامع است. بررسي و شناخت ويژگي ها و خصوصيات شهر در ارتباط با مسائل شهري آن و ارائه الگوي پيشنهادي ساماندهي مي باشد.به عبارت ديگر نحوه سازمان دادن كالبدي- فضايي فعاليتها در بافت شهري ساماندهي محسوب مي شود.
امروزه تجمع مردم در شهرها به ويژه تهران با جذب بيشترين سرمايه گذاريها بصورت نمادهاي پيشرفت جلوه گر شده است وسيل مهاجران را به سوي خود كشانده است. اين تجمع عظيم گوياي نبود سياست آمايش سرزمين است و نياز به استقرار يك سياست سنجيده ، عملي و دور نگر در كليه زمينه ها به ويژه جايگاه صنايع و مشاغل در شهرها و راهبردها و راهكارهاي ساماندهي آنها مي باشد. بدين منظور بر اساس مطالعات انجام شده، ابتدا به بيان تعاريف اساسي واصله در اين زمينه پرداخته و سپس طبقه بندي و ساماندهي صنايع و راهكارهايي در اين زمينه ارائه مي شود:


2-1- تعريف صنعت:
كليه تغييرات و تبديلات مكانيكي و شيميائي مواد آلي و غير آلي بوسيله نيروي كار يا ماشين به منظور توليد كالاهاي جديد در كارگاهها جهت فروش تمام و يا بخشي از آن در بازار صنعت محسوب مي شود( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد- يونيدو).
3-1- تعريف صنف :
در لغت به معني گونه ، نوع و رسته اي از هر چيز است در جامعه به جماعات و گروههاي پيشه وران اطلاق مي شود. بطور كلي آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركتهاي مردمي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل صنف را مي دهند.
صنوف مشمول با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه تقسيم مي شوند:
1-3-طبقه بندي صنوف:
صنوف توليدي:
آن گروه از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت هاي آنها منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميايي مواد اوليه شده و منحصرا توليدات خود را مستقيم يا غير مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند.
صنوف خدمات فني:
آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي گردد يا اشتغال به آن مستلزم صلاحيت فني لازم مي باشد.
صنوف توزيعي :
آن دسته از صنوفي كه صرفا نسبت به عرضه كالا از محل واردات با توليدات داخل اقدام كرده، بدون انكه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند.
صنوف خدماتي :
آن دسته از صنوفي كه با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين كرده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده يا خدمات فني نباشد.
2-3-1- اتحاديه :
شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابهند، براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
3-3-1- مجمع امور صنفي :
مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف ومسئوليتهاي مقرر دراين قانون تشكيل مي شود.
در حال حاضر دو مجمع وجود دارد :
1- مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدماتي فني (تهران)
2- مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي ( تهران)
4-3-1- هيات عالي نظارت برسازمانهاي صنفي
هياتي است كه به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي ،شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
كميسيون هيات عالي نظارت: شامل نمايندگان ده وزير و شهردار تهران مي باشد و در شهرستانها كه نامش كميسيون نظارت است

فهرست مطالب
1-پيشگفتار    1
1-1- مقدمه    1
1-2- اهداف پروژه    2
2- معرفي محل كار آموزي    3
2-1- منطقه 19 شهرداری تهران    3
2-2- تاریخچه مختصر منطقه    3
2-3- فعاليت هاي سازمان    4
2-4- چارت سازماني محل كارآموزي    4
2-5- فعاليت هاي كامپيوتري سازمان    5
2-6- نرم افزار ها و سخت افزار هاي مورد استفاده    5
3- فعاليت هاي انجام شده    6
3-1- شرح فعاليت ها و آموخته ها    6
3-1-1- تاريخچه وب    7
3-1-2-معرفی شبکه پهناور جهانی(Word Wide Web)    8
3-1-3- اينترنت    8
3-1-4-محدودیت های صفحات وب    9
3-2- زبان برنامه نويسي    13
3-2-1-كد هاي html چيست ؟    13
3-2-2- css چيست؟    14
3-2-3-  asp چيست؟    15
3-2-4- java script چيست؟    16
3-2-5- vb script چيست؟    16
4- تجزيه و تحليل سيستم    17
4-1- نمودار سطح صفر    18
4-2- نمودار سطح يك    19
5-پايگاه داده    20
5-1- sql  چيست؟     20
5-2- مراحل ساخت DATA BASE    21
5-3- جداول    23
6- نرم افزار هاي مورد استفاده    24
6-1- Dream waver    24
6-2- Photoshop    27
7- طراحی وب سایت    28
7-1-طرح وب سايت    29
7-2- مراحل طراحي سايت    30
8-صفحات سايت    36
8-1-صفحه نخست    36
8-2-صفحه آموزش    37
8-3- صفحه دانلود    38
8-3-1-دانلود عكس    38
8-3-2- دانلود موزيك    40
8-3-3- دانلود كتاب    40
8-4- نقشه منطقه    42
8-5- اعلام مشكلات    44
8-5-1-کد فرم با html    44
8-5-2-کد asp    45
8-5-3-اتصال asp به sql    46
8-5-4-کد باز کردن رکورد در بانک    46
8-5-5- ریختن  اطلاعات از صفحه اعلام مشکلات به درون یک متغیر    47
8-5-6-اضافه کردن اطلاعات به بانک(insert)    47
8-5-7-بستن رکود وارتباط با بانک اطلاعاتی    47
8-6- حل مشکل    48
8-6-1- كد خواندن اطلاعات از پايگاه داده (select)    48
8-7- ثبت حل مشکل توسط کارشناس    50
8-8- ورود مدیر    52
8-8-1- عملکرد کارشناس    53
8-8-2- بررسی مشکلات حل نشده    54
8-8-3-ثبت کارشناس جدید    55
كد insert    55
9-آموخته ها    56
10- نتيجه گيري و پيشنهاد    57
11- منابع    58
12-پيوست ها    59
12-1-پيوست 1(كد جاوا اسكريپت نمايش ساعت و مدت زمان حضور )    59
12-2- پيوست 2(كد جاوا اسكريپت نمايش  تاريخ )    61


فهرست شكل ها
-پيشگفتار    1
2- معرفي محل كار آموزي    3
شكل 2-1-چارت سازماني شهرداري منطقه 19    4
3- فعاليت هاي انجام شده    6
شكل 3-1- مراحل آماده شدن یک صفحه وب پویا با تاکید بر روش client-side    10
شكل 3-2- مراحل آماده شدن یک صفحه پویا با تاکید بر روش هایserver-side    12
4- تجزيه و تحليل سيستم    17
شكل 4-1- نمودار سطح صفر    18
شكل 4-2- نمودار سطح يك    19
5-پايگاه داده    20
شكل 5-1- ساخت پايگاه داده    21
شكل 5-2-  انتخاب نام پايگاه داده    22
شكل 5-3- ساخت جدول    22
شكل 5-4- دياگرام جداول    23
6- نرم افزار هاي مورد استفاده    24
شكل6-1- صفحه نخست نرم افزار    24
شكل6-2- طراحي در قسمت كد نويسي    25
شكل6-3- طراحي در قسمت split    25
شكل6-4- طراحي در قسمت design    26
شكل6-5- منوي properties    26
7- طراحی وب سایت    28
شكل 7-1- نماي كلي قالب  سايت    30
شكل7-2- header  سايت    31
سكل7-3- منوي سايت    31
شكل7-4- بدنه اصلي سايت(body)    32
شكل 7-5- بخشright سايت    33
شكل7-6- footer سايت    35
8-صفحات سايت    36
شكل8-1- صفحه نخست    36
شكل8-2- صفحه آموزش    37
شكل8-3- صفحه دانلود    38
شكل8-4- دانلود عكس    38
شكل8-5- بازديد عكس    39
شكل8-6- عكس ها در سايز بزرگ تر    39
شكل8-7- دانلود موزيك    40
شكل8-8- دانلود كتاب    40
شكل8-9- انتخاب زبان كتاب    41
شكل8-10- انتخاب كتاب    41
شكل8-11- نقشه منطقه 19    42
شكل8-12-نقشه ناحيه 3    43
شكل8-13- اعلام مشكلات    44
شكل8-14-  ورود كارشناس    48
شكل8-15- ورود نام كارشناس    49
شكل8-16- مشكلات ارجاع داده شده    49
شكل8-17-ثبت حل مشكل    50
شكل8-18- تاييد ثبت حل مشكل    51
شكل8-19- ورود مدير    52
شكل8-20-فعاليت هاي مدير    52
شكل8-21- ورود نام كارشناس ،جهت بررسي عملكرد او    53
شكل8-22-نمونه عملكرد كارشناسان    53
شكل8-23- بررسي مشكلات حل نشده    54
شكل8-24- ثبت كارشناس جديد    55

گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات