پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

دانلود پایان نامه مسائل و مشکلات روانی- اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی مقاله تحقیق رشته رولنشناسی پایان نامه بهزیستی روان شناختی پایان نامه در مورد افسردگی نوجوانان پایان نامه بزهکاری نوجوانان پایان نامه در مورد نوجوانان پایان نامه در مورد پرخاشگری نوجوانان پایان نامه روانشناسی پایان نامه روانشناسی بالینی پایان نامه بهداشت روانی پایان نامه اختلالات روانی پایان نامه سلامت روانی

The psycho-social problems of adolescents under Welfare

 

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر تحقيقي است مقايسه اي- نيمه تجربي كه به بررسي مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده پرداخته است.
براي بررسي موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد كه روايي شده و به تأييد استاد راهنما، رسيده است ، به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
نتايج اين بررسي بر اثر اطلاعاتي به دست آمده كه از طريق پرسش نامه مقياس خود پنداري راجرز و مقياس عزت نفس روزنبرگ تهيه و بين 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادي به طريق نمونه گيري تصادفي توزيع شد.
اطلاعات حاصله از اين پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحليل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل پرسش نامه هاي پاسخگويان، تأثير بررسي مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان بررسي شد و نتيجه گرفته شد كه بين ميزان خودپنداري و عزت نفس نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تقاوتي وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگري ميان دو گروه است. يعني پرخاشگري نوجوانان پسر تحت سرپرستي بهزيستي بيشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستي خانواده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده تحقيق
فصل اول: طرح تحقيق
– شروع موضوع تحقيق
– اهميت و ضرورت تحقيق
– اهداف تحقيق
– طرح سوال پژوهشي
– فرضيه هاي تحقيق
– تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني
رشد اجتماعي در دورة نوجواني
رشد رواني در دورة نوجواني
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقيق
طرح سؤال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني
بهزيستي
خانواده
رواني- اجتماعي
خودپنداري
فصل دوم: پيشينه تحقيق
– ادبيات پژوهش
– تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
– مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي
ادبيات پژوهش
تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
فصل سوم: روش تحقيق
– توصيف نوع و روش تحقيق
– توصيف جامعه آماري
– تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
– روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم: جمع آوري يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
– مقدمه
– تحليل مجذور نمرات T/student
– تجزيه و تحليل آماري داده ها
مقدمه
فصل پنجم: اثبات فرضيه و خلاصة گزارش تحقيق
– اثبات فرضيه ها
– نتيجه گيري كلي
– محدوديت هاي تحقيق
– پيشنهادات
اثبات فرضيه ها
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ

پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات