دانلود مقاله بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود مقاله بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود مقاله رشته حقوق پایان نامه بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت مقاله نظام هماهنگ پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت متن کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون نظام پرداخت کارکنان دولت نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت

Project evaluation in order to determine the role of government employees

 

بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

مقدمه
نحوه انتخاب موضوع:
به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومي درسطح بين الملل، مباحث مربوط به اصل حاكميت قانون و قانونمداري،جزو سرفصلهاي درس حقوق اداري درمقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گنجانده شده است ودراين راستابحث وبررسي پيرامون قانونمندي وعادلانه بودن اصول ومعيارهاي ارزشيابي در نظام اداري واستخدامي كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومي و مديريت منابع انساني رابه خودجلب نموده است.

ازطرفي طبق اصل سوم قانون اساسي ج.ا.ا، رفع تبعيض ناروا وايجاد نظام اداري صحيح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعي واقتصادي تكليف قانوني دولت مي باشد،بنابراين بازنگري اساسي در نظام ارزشيابي ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترين محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداري از دغدغه هاي اصلي دولت بشمارمي آيددلايل مذكور وهمچنين علاقه مندي و انگيزه ناشي ازمطالعات قبلي با راهنمايي هاي استاد محترم ”جناب آقاي دكتر اميرارجمند“،موجب گرديدكه موضوع پايان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشيابي عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمايم.
دراين تحقيق، سعي شده است ضمن بررسي مباني قانوني وجايگاه نظام ارزشيابي عملكرد ازديدگاه اسلام وحقوق ايران ، با طرح سه فرضيه وسه سؤال، ضوابط جاري ارزشيابي عملكرد شاغلين دستگاههاوسازمانهاي دولتي وميزان اثربخشي آن درنظام پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان دولت،مورد تجزيه وتحليل حقوقي قرارگرفته وپاسخ مناسبي داده شود.

ارزشيابي ابزارمؤثري درمديريت منابع انساني است كه طي سالهاي اخيربطورروزافزوني موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهاي دولتي وغيردولتي قرارگرفته است.نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهدبااستفاده صحيح ومنطقي ازاين ابزار،سازمانهاباكارائي بهتري به اهداف موردنظرخودمي رسندوازطرفي منافع وخواسته هاي كاركنان نيزبنحومطلوب تامين مي گردد.

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن 10
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش 10
مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن 15
بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام 17
مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح 17
مبحث دوم-معيار تقوا 19
مبحث سوم – معيار عدالت 23
مبحث چهارم – روشهاي ارزشيابي در قرآن 32
بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام 36
مبحث اول- نظريه انگيزش دراسلام 36
مبحث دوم- پاداش وامتيازات درقرآن 42
مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام 45
بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:
ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت
فصل دوم– جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران
بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي 52
مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 52
مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران 55
بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت 64
ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان 65
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان 71
مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 76
فصل سوم – نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت
كاركنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان 85
مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد 86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد 88
مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي 91
بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي 95
مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد 95
مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزايش كارايي 101
بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت
كاركنان دولت 107
مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت 107
مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي 114
مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 116
نتيجه گيري و پيشنهاد 120
منابع ومآخذ 125

دانلود مقاله بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :