مقاله آداب معاشرت در قرآن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله آداب معاشرت در قرآن

دانلود پایان نامه مقاله آداب معاشرت در قرآن تحقیق پایان نامه آداب معاشرت در قرآن آداب و معاشرت در قرآن آداب معاشرت در اجتماع از دیدگاه قرآن آداب معاشرت و رفتار اجتماعی در قرآن پایان نامه آداب معاشرت آموزش آداب معاشرت کتاب آداب معاشرت تحقیق در مورد آداب معاشرت آموزش آداب معاشرت به کودکان آداب معاشرت برای همه آداب معاشرت با خانم ها مقاله در مورد آداب معاشرت

Etiquette in Quran

 

مقدمه
معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد . آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است . در این حالت چنین شخصی نه تنها از سلامت جسم وروان برخوردار است بلکه معاشرانش نیز از این چشمه فیاض بهره کافی می برند ، و معاشرت با چنین فردی سعادت دو دنیا را به همراه دارد .
از پیامبر ( ص ) روایت شده :
« مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنها را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند . »
درباره معاشرتهای اجتماعی ، حضرت علی ( ع ) در توصیه خود به فرزندشان امام مجتبی ( ع ) چنین فرمود :
« به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه ، حق برادرت را ضایع مکن ، چه در زمینه تضییع حقوق ، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی ، برای تو برادر نخواهد شد . »
روابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی ، باید رفتاری برادرانه و دوستانه باشد همراه با عدل و انصاف ، تا بقاء و دوام یابد و البته در سایه چنین معاشرتهایی جامعه رو به تکامل و امنیت و سعادت پیش می رود . البته هرگز نمی توانیم با تمام افراد جامعه رفتاری برادرانه داشته باشیم مگر اینکه به فرموده خداوند در قرآن کریم گوش جان دهیم و دستورات ایشان را آمیزه گوش خود نماییم .
فهرست

مقدمه 1
کلیات 2
تبیین موضوع 2
اهمیت و ضرورت موضوع 2
انگیزه انتخاب موضوع 2
پیشینه موضوع 3
سؤالات 3
روش تحقیق 3
فرضیه 4
چکیده 5
فصل اول 6
الف : شناخت لغوی 7
1- معاشرت 7
2- روابط 9
ب : کاربرد قرآنی 11
1- معاشرت 11
2- روابط 12
ج : شناخت حوزه معاشرت انسان 15
الف : معاشرت اختیاری 15
ب : معاشرت اضطراری 15
الف : معاشرتهای نیک 16
1- خردمند و کریم 16
2- خوش اخلاق 16
3- صادقان 16
ب : معاشرتهای بد 17
1- کافران 17
2- استهزاء گران دین 18
3- فاسقان 18
4- عصیانگران 19
چگونگی معاشرت 19
حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت 20
اعتدال در معاشرت 21
د : هدف از معاشرت 21
هـ : انواع معاشرت 22
فصل دوم 24
بخش اول : آداب معاشرت در حوزه عمومی 25
الف : آداب وارد شدن به خانه 26
مقدمه 26
استیذان 26
امنیت و آزادی در محیط خانه 29
کنترل نگاه 33
چشمهای بی بها 33
2- آداب سلام و تحیت 36
اهمیت سلام نمودن در قرآن 36
اهمیت سلام نمودن در سنت 37
کیفیت سلام وتحیت 39
فلسفه سلام کردن 40
آداب فقهی سلام کردن 42
لزوم پاسداری از این سنت اسلامی 43
3- آداب غذا خوردن 45
بخش دوم : بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان 48
مقدمه 49
بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن 49
1- مسالمت و بخشش 50
2- فرو بردن خشم و احسان 53
3- دوری از تکبر و فخر فروشی 55
4- پرهیز از بدگویی و عیب جویی 56
5- صداقت 59
6- دوری از تمسخر و گمان بد 59
بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه روایات 63
اعتدال ودوری از حسادت وتملق 63
حق مسلمان بر مسلمان 65
محبت , مهم ترین عامل در معاشرتها 66
انفاق مال برای رضای محبوب 70
بخش سوم : آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان 73
مقدمه 74
1- آداب معاشرت با والدین و فرزندان 75
مقدمه 75
الف – آداب معاشرت با والدین 76
معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن 76
وظایف فرزندان 76
دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر 79
احسان به والدین 80
دعا برای پدر و مادر 82
معاشرت با والدین از دیدگاه روایات 85
معاشرت با پدر از دیدگاه روایات 86
حق پدر بر فرزند 86
معاشرت با مادر از دیدگاه قرآن 87
معاشرت با مادر از دیدگاه روایات 88
هشدارها در مورد والدین 89
نیکی به والدین در حیات و ممات 91
افضل اعمال در ارتباط با والدین 91
اقسام پدران 91
پیامبر ( ص ) و حضرت علی ( ع ) دو پدر این امت اسلامی 92
ب – روابط و وظایف متقابل والدین به فرزندان 95
بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن 95
بررسی وظایف و حق فرزند از دید گاه روایات 99
محبت به فرزند 99
اجرای عدالت 100
توجه بیشتر به دختر 101
ب : آداب معاشرت زوجین 102
مقدمه 102
بررسی معاشرت زوجین از دیدگاه قرآن 103
1- وفاداری به پیمان ازدواج 103
2- مودت و مهربانی و ایجاد آرامش 103
3- حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر 106
ادای حقوق یکدیگر 107
معاشرت نیکو 116
هدایت و فضاسازی معنوی 118
حق همسر در روایات 119
نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه ) 120
3- آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان 122
بررسی معاشرت در حوزه خویشاوندان از دیدگاه قرآن 123
1- رعایت تقوای الهی 123
2- صله رحم 123
3- احسان 124
4- انفاق 126
معاشرت با خویشاوندان از دیدگاه روایات 129
قطع رحم از دیدگاه قرآن 130
زیان کاران واقعی 134
اهمیت صله رحم در اسلام 136
قطه رحم نشانه فسق 137
اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص ) 138
عاقبت قطع از دیدگاه روایات 139
ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام 139
آداب معاشرت با ارحام هم کیش 141
4- آداب معاشرت برادران و خواهران 143
انواع نسبت 143
انواع اخوت 143
بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات 144
رعایت حقوق خواهران و برادران 144
بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند 145
الف : معاشرت با همسایگان 146
مقدمه 146
معاشرت با همسایگان 146
انواع همسایه و حقوق آنها 149
حق همسایه از دیدگاه روایات 149
روابط همسایگان و حقوق آنان بر یکدیگر 151
حد همسایگی 152
عاقبت همسایه آزاری 152
رفتار با همسفر ذمی ( صاحب بالجنب ) 153
پرهیز از مصاحبت بعضی از هم نشین ها 153
2- معاشرت با دوستان 155
آداب معاشرت در حوزه دوستی 155
آیین دوست یابی از نظر دیل کارنگی 158
آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان 159
لقمان حکیم و وصیت او به پسرش پیرامون دوستی 160
صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام 160
آداب رفاقت 164
3- معاشرت با معلمان و مربیان 166
معاشرت با مربی از دیدگاه قرآن 166
معاشرت با مربی از دیدگاه روایات 168
لزوم دقت در انتخاب استاد 169
4- معاشرت با مومنان و برادران دینی 171
الف – اصلاح بین مردم و عدالت ورزی 171
ب- اخوت و تقوی 173
د- برآوردن نیازهای مومنان 181
5- معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی 184
الف – رعایت حقوق متقابل 184
ب- حفظ وحدت و نظم عمومی 185
ج- پیروی از فرمانروایان صالح 186
د- عدم توجه به گزارش فاسقان 187
رعایت ادب گفتار دربرابر پیامبر ( ص ) 189
بخش پنجم : آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان 192
مقدمه 192
اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان 192
انواع کافران 193
کفار غیر محارب ( غیر جنگنده ) 193
احسان به کفار غیر حربی 194
معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم ) 194
تعادل در روابط با کافران غیر حربی 196
تعادل در محبت 196
نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن 197
معاشرت با کافر ذمی 201
چگونگی معاشرت با اهل ذمه 205
معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن 206
مبارزه با کفر 209
مقاومت درجنگ با کفار 210
خلاصه و نتیجه گیری 215
همنوع دوستی ولی نه به هر بها 215
فصل سوم : جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت 217
بخش اول : انسان موجودی اجتماعی 218
مقدمه 218
آیا انسان بالطبع اجتماعی است 219
اجتماعی شدن فرد 222
بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام 224
بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت 228
اهمیت گفتار در ارتباطات 229
الف : تاثیر گفتار 231
ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار 232
ب : تاثیرات رفتاری 238
عدم افشای « اسرار » یا گفتار بیرون از حد تحمل 239
انطباق کردار با گفتار شرط اصلی تاثیر گفتار 240
نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی 242
نیاز به محبت 243
نیاز به بستگی و تعلق به گروه 244
نیاز به بیان و ابراز خود 245
نقش معاشرت در رشد اجتماعی 255
نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران 256
نقش معاشرت در رشد اخلاقی 257
رشد و توسعه تمایلات به گروهها و موسسات اجتماعی 259
نقش معاشرت در احساس نشاط وسرزندگی ( شادمانی و سرور ) 264
خلاصه و نتیجه گیری فصل 265
نتیجه رساله 267
منابع و مأخذ 270

مقاله آداب معاشرت در قرآن

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]