پروژه بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پروژه بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه

دانلود پروژه بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه پروژه های شرکت مپنا شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا پروژه های تحقیقاتی شرکت مپنا پروژه های دانشجویی شرکت مپنا برنامه ریزی جانشین پروری روشمند پروژه جانشین پروری پایان نامه مدیریت جانشین پروری مقاله ای در مورد جانشین پروری

Project to assess preparedness plan for implementing succession planning and design firm Mapna general framework program

 

چکیده:
هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه است. جامعه آماری در نظر گرفته شده در اين تحقيق، كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا (توسعه 2) مي‌باشند. تعداد نمونه 25 نفر می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است. در تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده در مصاحبه‌ها، از روش تحليل تِم يا تحليل محتوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تائید است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه        
فصل دوم: مرور پيشينة تحقيق        
2-1 جانشين پروري
2-1-1 معرفي
2-1-2 رويكردهاي مختلف به جانشين پروري
2-1-3 عوامل تأثير گذار بر موفقيت جانشين‌پروري
2-1-4 اجزاي تشكيل دهندة برنامة جانشين پروري
2-2 تغيير
2-2-1 مدل‌هاي تغيير برنامه‌ريزي شده
2-2-2 عوامل مؤثر در موفقيت تغيير  سازماني
2-2-3 مقاومت در برابر تغيير
2-2-4 آمادگي براي تغيير
فصل سوم: چارچوب نظري        
3-1 چارچوب سيستم جانشين پروري
3-2 مدل آمادگي براي تغيير
فصل چهارم: روش تحقيق        
4-1 انتخاب نمونه
4-2 مصاحبه‌ها
4-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
4-4 جلسة تأييدي با كاركنان واحد منابع انساني شركت
فصل پنجم: تجزيه و تحليل اطلاعات        
5-1 شناسايي مشاغل كليدي شركت
5-2 شناسايي قابليت‌هاي مورد نياز براي مشاغل كليدي
5-3 مراجع ارزيابي عملكرد
5-4 وضعيت فعلي ارزيابي عملكرد
5-5 مشخصات ارزيابي عملكرد مطلوب
5-6 آشكارا يا مخفي بودن برنامه
5-7 شناسايي كانديداهاي جانشيني در ستاد شركت
5-8 شناسايي كانديداهاي جانشيني در كارگاه
5-9 مسيرهاي ممكن براي ارتقا
5-10 علاقه به مدير شدن در شركت
5-11 وضعيت جانشينان در حالت فعلي
5-12 وضعيت برنامه‌هاي آموزشي شركت
5-13 برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز براي جانشين‌پروري
5-14 امكان پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه‌اي در شركت
5-15 نقش عوامل خارجي در انتخاب مديران شركت
5-16 رويكرد به داخل يا خارج براي جذب نيروهاي كليدي
5-17 ضرورت برنامه جانشين‌پروري
5-18 لزوم پرورش مديران پروژه
5-19 مزاياي جانشين پروري
5-20 توانايي اجراي برنامه
5-21 مخالفت‌هاي احتمالي با برنامه
5-22 دلائل مخالفت با برنامه
5-23 حمايت مديران ارشد
5-24 شيوة اجراي برنامه
فصل ششم: نتيجه‌گيري، محدوديت‌ها و پيشنهادات        
6-1 نتيجه‌گيري و پيشنهادات اجرايي
6-2 محدوديت‌هاي تحقيق
6-3 پيشنهادات براي تحقيقات آتي
فهرست مراجع
پيوست 1: معرفي شركت توسعه و احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا
پيوست 2: فرم ارزيابي عملكرد مورد استفاده در شركت
پيوست 3: متن معرفي جانشين‌پروري براي مصاحبه شوندگان
پيوست 4: متن كامل سؤالات مصاحبه
فهرست جداول
فهرست شكل‌ها

پروژه بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه

قیمت : 20000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات