پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال پایان نامه در مورد کودکان بیش فعال پایان نامه بیش فعالی کودکان پایان نامه در مورد بیش فعالی کودکان چگونگی رفتار با کودکان بیش فعال تغذیه کودکان بیش فعال بازی درمانی برای کودکان بیش فعال تحقیق در مورد کودکان بیش فعال راههای درمان کودکان بیش فعال بازی درمانی کودکان بیش فعال

The Effect of play therapy in the treatment of ADHD children

 

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسى بازى درمانى و درمان كودكان بيش فعال حدود سنى 7 ساله است كه فرضيه عنوان شده در تحقيق حاضر عبارت است از اينكه بازى درمانى در درمان كودكان بيش فعال تاْثير دارد. جامعه مورد پژوهش حاضر دانش آموزان حدود سنى 7 ساله تشكيل داده كه 24 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند كه مشكل بيش فعالى دارند و بازى درمانى مثل بازى پازل يا ساختن خانه هاى سازمانى و وسايل بازى ديگر مورد آزمون قرار گرفته اند كه از اين دانش آموزان كه بصورت تصادفى انتخاب شده اند ميتوان گفت كه بازى درمانىتاْثير بسزايى در درمان بيش فعالى دارد به علت اينكه F بدست آمده برابر 12/367 از جدول 5/671 با درجه آزادى 22 در سطح مفیدارى 0/050 بزرگتر است پس ميتوان گفت كه فرض سفر رد شده است و بازى درمانى در درمان كودكان بيش فعال نقش بسزايى دارد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: كليات تحقيق   
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه تحقيق
تعاريف عملياتي و نظري و واژه ها و مفاهيم
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق      
تعريف بازي
بازي آزادانه انتخاب ميشود
مراحل متفاوت بازي كودكان
بازي هاي نمايشي
پيشرفت ذهني در بازي
عوامل موثر در بازي
ويژگي هاي فردي
هوش
محيط
عامل تغذيه و بهداشت
كاربرد بازي در درمان
بازي درماني چيست
بازي درمانگر كيست؟
اتاق بازي درماني
شاخصه هاي يك اتاق بازي درماني عبارتست از
وسايل اتاق بازي درماني
نمونه هايي از بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه (گانيه)
بازي آشنايي با اعضاء بدن
بازي اسم من چيست؟
بازي عمو زنجير باف
تابلو سازي
بازي توپ و سبد
بازي و رشد جسماني
بازي و رشد اجتماعي
طبقه بندي بازي از ديدگاه پياژه
انواع بازي درماني
شيوع بيش فعالي
انواع بيش فعالي
نوع تركيبي
درمان
راهنمايي هايي براي آموزگاران
فصل سوم: روش تحقيق   
جامع مورد تحقيق
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق
روش آماري
روش تحقيق
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 
مقدمه فصل چهارم
جدول 1-4 نمرات خام آزمودني ها
فرمول
جدول 2-4 مقايسه بازي درماني
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري  
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و ماخذ

پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

قیمت : 17000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :