ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه

 

Economic characteristics affecting tourism proven hypothesis 7

 

فصل چهارم پایان نامه با موضوع ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه
قسمتی از متن:

در این فصل به چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته خواهد شد. روند موضوعی این فصل از تحقیق، آمار توصیفی به سمت آمار استنباطی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم  افزار SPSS نسخه­ی 16 و برای رسم نمودار ها و جداول از نرم افزار  EXCEL استفاده شده است. نتایج فرض­های این تحقیق در سطح معنی­داری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، محاسبه شده است.
4- 2  توصیف داده ها
داده های جمع آوری شده در این تحقیق مربوط به تعداد ده روستا و 165 خانوار از شهرستان گرکان می باشد. ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف متغیر های مربوطه  و در انتها با استفاده از آمار استنباطی به آزمون فرضیه های این تحقیق پرداخته خواهد شد.

ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات