تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقیق کامپیوتر تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش تکنولوژی آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش تکنولوژی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاله پیشرفت تحصیلی دانشجویان

The impact of technology on student achievement

 

 

موضوع : تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان
تجارب قبلي ، بينايي ، ادراك، و طرز فكرها، شكل گيري رفتارهاي ما را تشكيل مي دهند در دنيايي كه هر روز پيچيده تر مي شود شاگردان مدرسه نيازمندند كه بيشتر و بهتر دربارة محيط خود بياموزند و چون امكان آموختن از طريق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوة تدريس اين پديده ها بسيار پيچيده  مي گردد . هدف اين است كه شاگرد بتواند تا حد امكان  پديده هاي علمي را توسط تجارب به دست آورد.
در زمينة تجربة پيامبر اكرم ( ص) مي فرمايد :« التجربه فوق العلم» تجربه بالاتر از دانش است.
به همين دليل بايستي امكانات زيادتر در اختيار شاگرد قرار گيرد تا تجارب زيادتري كسب كند.
تجارب مختلف وگوناگون نشان داده است كه استفاده از رسانه ها در جريان وميزان يادگيري شاگردان مؤثر است و از طرف ديگر ازطول زمان لازم براي آموزش مي كاهد.
شناخت رسانه ها و چگونگي كاربرد هر يك از آنها و هم چنين آشنايي  با روشهاي تدريس بهترين عوامل موفقيت در حسن استفاده و بهره گيري درست از انواع رسانه‌‌هاست به اميد آنكه روزي فرارسد كه همه مربيان و معلمان با بهره‌گيري تكنيك ها و وسايل جديد آموزشي گام مؤثر در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان خود بردارند.
فصل اول
مقدمه:
دستگاه تعليم و تربيت نه تنها در ايران ، بلكه در ساير ممالك جهان وظيفة سنگيني رابر عهده دارد. سرمايه گذاري براي تربيت نيروي انساني كارآمد كه در بخش هاي مختلف جامعه مشغول به كار خواهند شد. دورة ابتدايي كه به عنوان زير بناي نيروي كار جامعه به شمار مي رود بايد از آموزش صحيح ومناسبي برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي رو به گسترش جامعه باشد.
بنابراين مطالب آموزش داده شده بايد به صورت كاربردي در زندگي روزمرة كودك قابل استفاده باشد. لذا براي رسيدن به اين مقصود استفاده از وسايل كمك آموزشي از نيازهاي اوليه و مهم اين دوره به شمار مي رود زيرا تدريسي كه حتي الامكان حواس بيشتري را در يادگيري جلب نمايد موفق تر است. علاوه بر آن بعضي از مفاهيم و واژه ها را نمي توان به دانش‌آموزان فهماند و در زندگي روزمرة آنها نيز نمونه هاي مشابهي وجود ندارد كه با استفاده از آنها مطالب را قابل فهم كرد. در اين گونه موارد بايد از فليمهاي آموزشي كه مفاهيم را به صورت ملموس و واقعي ارائه مي دهند استفاده نمود.
از طرف ديگر چون دانش آموزان يك كلاس تواناييهاي فكري متفاوتي دارند. معلم نمي تواند با برنامة كلاس همة آنها را قانع كند. كتابهاي درسي نيز در حد توان دانش آموزان متوسط تنظيم مي شود. لذا معلم بايداز وسايل كمك آموزشي متنوع نظير پوسترـ مجله ـ كتاب و … استفاده كند. بنابراين استفاده از وسايل كمك آموزشي مي تواند نقش بسيار ارزنده اي در جلوگيري از افت تحصيلي و يادگيري مطالب درسي ايفا كند. تكنولوژي وكاربرد آن امروزه آنچنان گسترش يافته است كه مي توان به جرأت گفت كه جدا كردن آن از آموزش نوين محال مي باشد و استفاده از وسائل در آموزش اين امكان را به معلم مي دهد كه با اطمينان و آسودگي بيشتر به تدريس مفاهيم علمي و عملي بپردازد.
دونالد پي ايل در اين زمينه گفته است كه استفاده از تكنولوژي در امر تدريس به مثابة استفاده از قايق براي رد شدن از دريا بوده و بيان اين نظريه اهميت استفاده از ابزار تكنولوژي را نشان مي دهد.
فرآيندها نوع اجزاء يا محتوايي را كه بايد براي رسيدن به هدف بكارگرفته شوند . معين مي سازند.
سيستم ها در سطح وسيع تري از محيط خود عمل مي كنند كه اين سطح وسيعتر را سيستم برتر مي گويند. به عبارت ديگر هر سيستم جزئي از سيستم بزرگتري است. سيستم جزء را خرده سيستم و سيستم بزرگتر را سيستم برتر آن سيستم مي گويند. مثلاً در دبستان خرده سيستمي از نظام آموزش ابتدايي است. پس نظام آموزش ابتدايي سيستم برتر دبستان است.
 نظام آموزشي ابتدايي در حالي كه سيستم برتر دبستان است ،خود سيستمي از نظام آموزش وپرورش است.
براي روشن شدن رابطة بين هدف ، فرآيندها و اجزاء يك سيستم  كلاس درس را تحليل مي كنيم. هر كلاس درس يك خرده سيستم است. اجزاء در حال تعاملش يعني دانش آموزان ، معلم ،تخته سياه ،كتابها، نقشه ها ، و ساير موارد ديداري ـ شنيداري همه براي رسيدن به هدف كلاس كه يادگيري است خدمت مي كنند.بسياري از سيستمهاي كلاسي از اجزائي خارج از كلاس براي رسيدن به هدف بهره مي گيرند.
مثلاً بسياري از آنها از افراد متخصص كمك مي گيرند كه در كلاس حضور يابند و در رابطه با درس به معلم كمك كنند، يا بچه‌ها را به گردش علمي مي‌برند. درحقيقت هرعاملي كه در پيشبرد هدفهاي يادگيري كاربرد دارد .يك عنصر بالقوه سيستم كلاس به حساب  مي آيد. فرايند كلية فعاليتها و عملكردهايي را كه اجزاء يك سيستم براي پيشبرد هدف به آن اشتغال مي ورزند در برگيرند.بعضي از فرآيندهايي كه در سيستم كلاس جريان دارند  روشها وفنون تدريس هستند كه مي توانند خواندن، بحث كردن و ‌فليم ديدن، حل مسأله، پژوهش و … را در بر مي گيرند. در كلاس درس اجزاء و فرآيندها بسيار هستند وهمه با هم در ارتباط ودر حال تعامل يا كنش متقابل هستند.
بدون كوشش براي سازماندهي و توجه به اين اجزاء و فرآيندها سيستم با حداكثر كفايت خود كار نخواهد كرد. براي اين كه يك سيستم با حداكثر كفايت خود كار كند بايد كلية اجزاء موردنياز خود يا اجزاء جايگزين را در اختيار داشته باشد و به جنبه ها يا ابعاد  مختلف اين اجزاء توجه كند. بايد دانست كه يكي از اساسي ترين عوامل رشد آموزش و پرورش يك كشور انتقال مفاهيم به طور كلي مي باشد. تكنولوژي فن انتقال بوده كه متعلم را آماده عرصة علمي و صنعتي و … مي كند.
تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
دانلود مقاله تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان
تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي
فهرست مطالب
تقدير و تشكر
تقديم
چكيده
پيشگفتار
فصل اول:
مقدمه
موضوع
اهداف تحقيق (كلي و جزئي)
بيان مساله
ضرورت و اهميت تحقيق
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات
فرضيه‌ها
فصل دوم: (ادبيات تحقيق)
پيشينة نظري، تاريخچة و مفهوم تكنولوژي آموزشي
تاريخچة تكنولوژي آموزشي از آغاز تاكنون
اولين مرحله: استفاده از وسايل آموزشي
دومين مرحله: پيدايش نگرش سيستمي و كاربرد آن در زمينة تعليم
و تربيت
تكنولوژي آموزشي از بعد ديگر
مباحث محتوايي تكنولوژي آموزشي
سومين مرحله: شكل‌گيري مفهوم تكنولوژي آموزشي
روابط تكنولوژي با سايرعلوم
تأثير روانشناسي رفتاري برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي
تأثير روانشناسي برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي
مسائل و مشكلات تكنولوژي ‎آموزشي درجهان سوم
تكنولوژي آموزشي درايران
تعاريف و مفاهيم مربوط به تكنولوژي آموزشي
تكنولوژي چيست؟
تعريف تكنولوژي آموزشي
سيستم يادگيري و تدريس
نظام آموزشي
سيستم آموزشي
اهميت نظرية سيستم‌ها
انتخاب راهبرد آموزشي
سازماندهي فراگيران در گروه
تأثير فضا و زمان آموزش
دلايل استفاده از مواد و وسايل آموزشي
اصول انتخاب رسانه‌هاي مناسب آموزشي
پيشگامان تكنولوژي آموزشي
فوايد تكنولوژي آموزشي
تكنولوژي و مشكل تأمين انرژي
روش كلي استفاده از مواد و وسايل
پيشينة تحقيق و نمونه‌هايي از تحقيقات انجام شده در ايران
نتيجه‌گيري و تحليل از پيشينه تحقيق
فصل سوم:
روش تحقيق جامعة آماري
نمونة‌ آماري
ابزار اندازه‌گيري
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات و شيوة نمره‌گذاري
روش تجزيه و تحليل آماري
انواع متغيرها
متغير وابسته
متغير مستقل
فصل چهارم: 
مقدمه
جداول و نمودارها
تجزيه و تحليل نتايج كلي تحقيق
فصل پنجم:
خلاصه بررسي وضعيت فرضيه‌ها
تحليل نتايج حاصل از فرضيه‌ها
پيشنهادات
مشكلات و محدوديتهها
فصل ششم:
فهرست منابع
منابع
فصل هفتم:
پيوست
نمونه‌اي از پرسشنامه
جداول فراواني با درصد
يادآوري

تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات