مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

دانلود مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق دانلود نمونه پرسشنامه در روش تحقیق انواع پرسشنامه در روش تحقیق پرسشنامه روش تحقیق در علوم تربیتی مقاله در مورد روش تحقیق مقاله در مورد روش تحقیق در مدیریت مقاله روش تحقیق در مدیریت مقاله در مورد درس روش تحقیق دانلود مقاله روش تحقیق در مدیریت مقاله درباره روش تحقیق در مدیریت

Original design and implementation of interviews, observation and questionnaire survey procedure

تحقیق طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

موضوع: طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

مقدمه
همانطور كه مي دانيد اطلاعات براي افراد مهمترين منبع تصميم گيري مي باشد و همچنين محرز است كه مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهاي اصلي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات مي باشد كه از طريق اين ابزار اطلاعات تفصيلي (كمي و كيفي) مناسبي در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد . در اين ميانمصاحبه و مشاهده و مسائل از آنجا كه تا اندازه اي درگير قضاوت فرد پژوهشگر راجع به موضوع مورد پژوهش مي باشد داراي ظرافت خاصي مي باشند در اين گزارش بر آنيم تا جنبه هايي از مصاحبه و مشاهده و مسائل مربوط به آن را بررسي كنيم .

فصل اول
پرسشنامه «Quistionnaire»
2-1 جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه
پرسشنامه يكي ديگر از روش هاي جمع آوري اطلاعات در پژوهش زمينه يابي مي باشد كه پاسخ‌گو خود اجراي مصاحبه را بر عهده دارد و سؤالات تهيه شده را پاسخ مي دهد و آن را به نشاني محقق پست مي كند .
اين روش جمع آوري اطلاعات مي توان در مكانهاي مختلف و به شيوه هاي متعدد انجام گيرد و بايد سعي شود سؤالات بسيار واضح ومشخص باشد ، چون پاسخ دهنده خود نقش مصاحبه كننده را نيز بر عهده دارد . از آنجائيكه پرسشنامه جنبة خود اجرايي دارد مي بايستي به گونه اي طراحي و اجرا شود كه پاسخ گو را به جواب دادن ترغيب نمايد ( ظهوري ، 1378)
در بسياري از تحقيقات علمي بخصوص مواقعي كه اندازه گيري مستقيم متغيير هاي مورد بررسي امكان پذير نباشد ، ناگزير بايد براي بدست آوردن اطلاعات در بارة كميت و كيفيت صفات متغيير مورد تحقيق از طريق پرسشنامه اقدان كرد ( حسن بگلو ، 1382)

3-1 تعريف پرسشنامه :
پرسشنامه عبارت است از مجموعه اي از پرسشها كه به صورت باز يا بسته ( داراي مقياس ) طراحي شده اند تا وضعيت نگرش افراد را نسبت به يك واقعيت از طريق آن ارزيابي شود تكميل آن مي تواند به طريق مراجعة شخصي ، پستي يا تلفني صورت گيرد ( خاكي ، 1379)
پرسشنامه مجموعه اي از سؤالات است كه روي يك يا چند برگ يا يك دفترچه نوشته شود پرسشنامه در موارد زير به كار مي رود :
1- مواردي كه محقق به طور دقيق مي داند كه چه چيزي مورد نياز است و چگونه متغير هاي آن بايستي اندازه گيري شود .
2- مواردي كه امكان كسب داده ها با مصاحبه و مشاهده امكان پذير نبوده ، دسترسي به منابع داده ها به طور مستقيم ميسر نمي باشد .
3- مواردي كه تعداد آزمودني ها زياد باشد ( ظهوري 1378 )

4-1 طرح هاي مختلف پرسشنامه :‌
پرسشنامه به يكي از صورت هاي زير طراحي مي شود :
الف: پرسشنامة عادي : بهترين طريقة طراحي پرسشنامه است كه به اين صورت است كه تعدادي سؤال به دنبال هم طرحي مي شود و جاب آنها نيز به دوصورت است يا جواب بسته كه پاسخگو جواب صحيح را انتخاب مي كند و يا جواب باز است و پاسخگو در جاي خالي وضع شده جواب را مي نويسد . پرسشنامة عادي خود به دو صورت است :
1- پرسشنامة با نام                 2- پرسشنامة بي نام
ب:‌ فهرست سؤالات :
سؤالات توسط پرسشگر مطرح مي شود
و پاسخگو سؤال را جواب مي دهد و پرسشگر آنرا مي نويسد تجزيه و تحليل اين پرسشنامه بسيار مشكل مي گردد ( ممكن است نوشت جوابها نيز به پاسخگو محول گردد )
ج) راهنماي مصاحبه :
اين روش حد فاصله بين مصاحبه و پرسشنامه است عناويني را كه پرسشگر مي بايستي پيرامون آنهااطلاعات وضع كند نوشته شده است و محقق به هر طريقي كه صلاح بداند و موقعيت اقتضاء كند سؤالات را مطرح مي كند . قابليت انعطاف اين روش بسيار بالا مي باشد . ( نبوي ، 1371)

5-1 انواع اجراي پرسشنامه
1-5-1 پرسشنامه حضوري
مزايا :
الف : برقراري روابط صميمانه با پاسخ دهندگان به هنگام معرفي پژوهش
ب: انجام راهنمايي مورد نياز پاسخ دهنده در هر مرحله
ج: گردآوري پرسشنامه ها بلافاصله پس از تكميل ( شيرازي و صائبي ، 1381 )
د: تعداد برگشتي ها زياد مي شود
هـ : در مواردي كه واحد هاي سازماني به يكديگر نزديك بوده و امكان جمع آوري افراد در يك محل زياد باشد روش مفيدي است .
معايب :
عيب اين روش در پر هزينه بودن آن است بخصوص در مواردي كه آزمودني ها در منطقة وسيع جغرافيايي پراكنده باشد .
2-5-1 پرسشنامة پستي
مزيت اسن روش اين است كه به علت عدم نياز به تلفن و يا مراجعة شخصي به خصوصدر موارد پراكنده بودن آزمودني ها در منطقة وسيع جغرافيايي ساده و ارزان است .
عيب اين روش در كم بودن نرخ بازگشت پرسشنامه است كه در نتيجه احتمال خطا را افزايش مي‌دهد ( ظهوري ، 1378)

طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
فصل اول : پرسشنامه

1-1-مقدمه     1

2-1-جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه     2

3-1-تعريف پرسشنامه     2

4-1-طرحهاي مختلف پرسشنامه     3

پرسشنامه عادي

فهرست سوالات

راهنماي مصاحبه

5-1-انواع اجراي پرسشنامه     4

پرسشنامة حضوري

پرسشنامه پستي

پرسشنامه الكترونيك

6-1-انواع پرسشنامه     5

7-1-رهنمودهايي براي طراحي     7

نگارش پرسشها

ظاهر كلي پرسشنامه

اصول اندازه گيري

8-1-اجراي مقدماتي پرسشنامه     9

فصل دوم : مصاحبه

1-2-جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه     11

2-2-تعريف مصاحبه     11

3-2-شرايط لازم براي مصاحبه     12

4-2-انواع مصاحبه     12

5-2-اشكال خاص مصاحبه     15

6-2-انواع مصاحبه     16

7-2-معايب مصاحبه     17

8-2-محدوديتهاي مصاحبه     18

عوامل مربوط به مصاحبه كننده

عوامل مربوط به مصاحبه شونده

عوامل مربوط به موقعيت

9-2-نحوه ثبت اطلاعات در مصاحبه     19

10-2-انواع روشهاي اجراي مصاحبه     20

11-2-نكاتي كه رعايت‌ آنها اعتبار روش مصاحبه را بالا مي برد .     20

فصل سوم : مشاهده

1-3-جمع آوري اطلاعات از طريق مشاهده     23

2-3-تعريف مشاهده     23

3-3-انواع مشاهده     24

4-3-عوامل مؤثر بر ميزان دقت اطلاعات مشاهده شده     27

5-3-ثبت مشاهدات     27

7-3-نكات مورد توجه در مشاهده     28

8-3-مزاياي مشاهده     29

9-3-معايب مشاهده     29

منابع و مأخذ     31

مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات