سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتی و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتی و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره

دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش دانلود پایان نامه خلاقیت دانلود رایگان پایان نامه خلاقیت دانلود رایگان پایان نامه تاثیر بازی در خلاقیت دانلود پایان نامه در مورد خلاقیت دانلود پایان نامه با موضوع خلاقیت دانلود رایگان پایان نامه خلاقیت چکیده پایان نامه خلاقیت

Measure-students-creativity-three-education-counseling-and-psychology-Shahid-Beheshti-University-and-study-their-attitude-about-the-effect-of

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

230 صفحه ورد

 

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.
در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.
« فهرست مطالب »
تشكر و قدرداني أ
چكيده د
فهرست مطالب ه
فهرست جداول ط
فهرست نمودارها ل
فصل اول : طرح كلي پژوهش 1
دعاي هنرمند 2
مقدمه 3
بيان مسئله 6
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت 8
اهداف تحقيق 10
فرضيات تحقيق 12
تعريف مفاهيم و واژه ها 12
محدوديتهاي تحقيق 13
خلاصه فصل 15
فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق 16
مقدمه 17
ساختار مغز و عملکرد آن 18
تعاريف خلاقيت : 25
1 . نگرشهاي خاستگاهي : 26
2 . نگرشهاي فرايندي : 27
رابطه هوش و خلاقيت 31
فرايند خلاقيت : 36
مراحل والاس 37
مراحل اسبورن 39
مراحل تورنس 41
نظريه هاي خلاقيت : 42
1. نظريه هاي جهان باستان 42
2. نظريه هاي جديد فلسفي 44
3. نظريه هاي روان شناسي 45
4. روانکاوي جديد 46
خصوصيات افراد خلاق 49
نيازهاي افراد خلاق 56
عوامل موثر در خلاقيت 58
هوش 59
ويژگيهاي شخصيتي 61
خانواده 63
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت 65
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت 69
تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت : 70
سن 70
جنس 71
ارزشها و فشارهاي اجتماعي 71
تحصيلات 72
نقش کوشش در خلاقيت 72
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت 73
تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري 74
يورش فكري 75
مدل سينكتيكس 77
تكنيك دلفي … 78
آموزش خلاقيت 87
الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت 87
آموزش خلاقيت در جهان 88
ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان 89
نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران 93
آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد 96
محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت 99
اصول اساسي در پرورش خلاقيت 107
عوامل موثر در پرورش خلاقيت 108
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت 113
خلاقيت و حل مسئله 115
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي 117
خلاقيت و هنر 118
خلاقيت و توسعه اقتصادي 121
اثر محرک عاطفي در خلاقيت 122
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت 126
موانع خلاقيت 128
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت 127
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد 139
سوابق پژوهش در ايران 141
سوابق پژوهش در خارج 143
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم 147
فصل سوم : روش اجراي پژوهش 150
روش تحقيق 151
روش گرد آوري اطلاعات 152
ابزار گردآوري اطلاعات 152
جامعه آماري 152
تعداد و روش نمونه گيري 153
نمره گذاري آزمون 154
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد 154
اعتبار آزمون 155
روش استخراج مصاحبه كتبي 155
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي 156
روشهاي آماري 156
خلاصه فصل 158
فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها 159
مقدمه 160
تجزيه يافته هاي پژوهش 161
تحليل يافته هاي پژوهش 205
خلاصه فصل 208
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 209
نتيجه گيري 210
پيشنهادات 212
منابع 214
پيوستها 221
« فهرست جداول»
جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقيت 59
جدول 1-3 پنج دامنه توضيح نمرات استاندارد 154
جدول 1-4 فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE 161
جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مديريت آموزشي و روان‌شناسي به سوال 1 مصاحبه كتبي 162
جدول 3-4 پيشايندي سوال يك مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 164
جدول 4-4 آزمون خي دو سوال يك مصاحبه كتبي 164
جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال (1-2) مصاحبه كتبي 165
جدول 6-4 پيشايندي سوال (1-2) مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 166
جدول 7-4 آزمون خي دوي سوال 1-2 مصاحبه كتبي 166
جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-2 مصاحبه كتبي 167
جدول 9-4 پيشايندي سوال 2-2 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 169
جدول 10-4 آزمون في دو سوال 2-2 مصاحبه كتبي 169
جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-3 مصاحبه كتبي 169
جدول 12-4 پيشايندي سوال 1-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 171
جدول 13-4 آزمون في دو سوال 1-3 مصاحبه كتبي 171
جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-3 مصاحبه كتبي 171
جدول 15-4 پيشايندي سوال 2-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 173
جدول 16-4 آزمون في دو سوال 2-3 مصاحبه كتبي 173
جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-4 مصاحبه كتبي 173
جدول 18-4 پيشايندي سوال‌ها مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 175
جدول 19-4 آزمون خي دوي سوال 1-4 مصاحبه كتبي 175
جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-4 مصاحبه كتبي 175
جدول 21-4 پيشايندي سوال 2-4 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 177
جدول 22-4 آزمون خي دو سوال 2-4 مصاحبه كتبي 177
جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-5 مصاحبه كتبي 177
جدول 24-4 پيشايندي سوال 1-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 179
جدول 25-4 آزمون خي دوي سوال 1-5 مصاحبه كتبي 179
جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودني به سوال 2-5 مصاحبه كتبي 179
جدول 27-4 پيشايندي سوال 2-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 181
جدول 28-4 آزمون خي دو سوال 2-5 مصاحبه كتبي 181
جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-6 مصاحبه كتبي 181
جدول 30-4 پيشايندي سوال 1-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 183
جدول 31-4 آزمون خي دو سوال 1-6 مصاحبه كتبي 183
جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-6 مصاحبه كتبي 184
جدول 33-4 پيشايندي سوال 2-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 185
جدول 34-4 آزمون خي دو سوال 2-6 مصاحبه كتبي 185
جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 7 مصاحبه كتبي 186
جدول 36-4 پيشايندي سوا 7 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد 188
جدول 37-4 آزمون خي دو سوال 7 مصاحبه كتبي 188
جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 1-8 مصاحبه كتبي 188
جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 2-8 مصاحبه كتبي 190
جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودني به سوال 9 مصاحبه كتبي 191
جدول 41-4 وضعيت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبي 192
جدول 42-4 پيشايندي جنس افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان 193
جدول 43-4 آزمون خي دوي جنس افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان 193
جدول 44-4 وضعيت سني افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي 194
جدول 45-4 پيشايندي سن افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان 196
جدول 46-4 آزمون كروكسال داليس سن افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان 196
جدول 47-4 وضعيت رشته تحصيلي افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي 197
جدول 48-4 پيشايندي رشته تحصيلي افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان 198
جدول 49-4 آزمون خي دو رشته تحصيلي افراد و ميزان خلاقيت آنان 198
جدول 50-4 وضعيت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي 199
جدول 51-4 پيشايندي معدل افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان 201
جدول 52-4 آزمون كروكسال واليس معدل افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان 201
« فهرست نمودارها»
نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقيت (در عوامل موثر در خلاقيت) 58
نمودار 2-2 عمل مطلوب يادگيري زتروي 67
نمودار 1-4 فراواني ميزان خلاقيت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسي و مديريت آزمودني و استفاده از پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. 161
نمودار 2-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبي را نشان مي‌دهد. 163
نمودار 3-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 165
نمودار 4-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 168
نمودار 5-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 170
نمودار 6-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 172
نمودار 7-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 174
نمودار 8-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 176
نمودار 9-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 178
نمودار 10-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. 180
نمودار 11-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبي را به طور كمي نشان مي‌دهد. 182
نمودار 12-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي‌دهد. 184
نمودار 13-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي‌دهد. 186
نمودار 14-4 وضعيت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. 192
نمودار 15-4 وضعيت سني افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. 195
نمودار 16-4 فراواني افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان مي‌دهد. 197
نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي در سه رشته مختلف را به طور كلي نشان مي‌دهد. 200
نمودار 18-4 معدل افراد داراي خلاقيت بالا را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. 202
نمودار 19-4 معدل افراد داراي خلاقيت متوسط را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. 203
نمودار 20-4 معدل افراد داراي خلاقيت پايين را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. 203
نمودار 21-4 آزمون ضريب هم بستگي پيرسون كه پراکندگي معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقيت سه گروه آزمون را نشان مي‌دهد. 204

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتی و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره

قیمت : 20000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات