پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دانلود مقاله پروژه پایان نامه تربیت بدنی تکواندوکاران نخبه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه پایان نامه تکواندو پایان نامه مصرف مکمل کراتین مقاله درباره کراتین مقاله در مورد کراتین دانلود رایگان پایان نامه تربیت بدنی عنوان پایان نامه تربیت بدنی موضوعات پایان نامه تربیت بدنی خرید پایان نامه تربیت بدنی مقدمه پایان نامه تربیت بدنی

The effect of creatine supplementation on blood ammonia and some structural and functional characteristics of elite Taekwondo

بخشی از متن:

بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين مي باشد. کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr) فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند. مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند

از سال 1990 به بعد  تحقيقات  گسترده اي  تأثيرات  مصرف  خوراکي مکمل هاي  کراتين را  در  مقادير و مدتهاي  مختلف مورد ارزيابي  قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است. کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته مي شود. در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان  افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود. مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند. گزارش شده است افزايش کل کراتين  عضله 10  تا  37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول  اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد

فهرست مطالب

 فصل اول : طرح تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 4
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5. متغیرهای تحقیق 11
1-6. فرضیات تحقیق 11
1-7. محدودیتهای تحقیق 12
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15
2-1. مقدمه 16
2-2. مبانی نظری تحقیق 16
2-2-1. کراتین 16
2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16
2- 2-1-2. منابع کراتین 17
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین 18
2-2-1-4. نقش کراتین در بدن 21
2-2-1-5. عوارض جانبی 23
2-2-2. آمونیاک  25
25          2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25      2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26      2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
27      2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29      2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
32           2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
35      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
40      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44    2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
47    2-2-4. وزن
48      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
50    2-2-5. وزن بدون چربی
52    2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
53    2-2-7. سرعت
55      2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
56      2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
58    2-2-8. چابکی
59      2-2-8-1. آزمون های چابکی
60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
60    2-3-1.  تحقیقات داخلی
61    2-3-2. تحقیقات خارجی
61      2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت
63      2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
66      2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
69      2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
74      2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
76      2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
80      2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک

84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
85 3-1. مقدمه
85 3-2. روش تحقیق
85 3-3. مشخصات آزمودنیها
86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها
87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
88 3-6. متغیر های تحقیق
88 3- 7. ابزار های اندازه گیری
89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
89   3-8-1. قد
89    3-8-2. خونگیری
90      3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
90    3-8-3. ترکیبات بدن
90    3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
91    3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها

93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
94 4-1- مقدمه
94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
95    4-2-1. آمونیاک
96    4-2-2. سرعت
97   4-2-3. چابکی
98    4-2-4. وزن بدن
99    4-2-5. توده بدون چربی
100    4-2-6. مایعات بدن
101    4-2-7. کراتینین
102    4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
103    4-3-1. فرضیه اول
105   4-3-2. فرضیه دوم
106    4-3-3. فرضیه سوم
107    4-3-4. فرضیه چهارم
108    4-3-5. فرضیه پنجم
109    4-3-6. فرضیه ششم
110    4-3-7. فرضیه هفتم
111    4-3-8. فرضیه هشتم
113    4-3-9. فرضیه نهم
114   4-3-10. فرضیه دهم
118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق

121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
122 5-1. مقدمه
122 5-2. خلاصه تحقیق
124 5-3. بحث و بررسی
129 5-4. نتیجه گیری
129 5-5. پیشنهادات

 

 

فهرست جدولها

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی
جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ……..
جدول 3-1  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما
جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما
جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما

 

فهرست شکلها

شکل 2- 1. سنتز کراتین
شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز
نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات